Osingot

Hallituksen varojenjakoehdotus vuodelta 2021

CapMan Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 31.12.2021 tilinpäätöksen mukaan noin 56,9 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkoa ja pääomanpalautusta yhteensä 0,15 euroa osakkeelta vuodelta 2021 vahvistetun taseen perusteella. Osinko ja pääomanpalautus koostuisivat osinko-osuudesta, joka olisi 0,04 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,11 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus jaettaisiin Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Osinko ja pääomanpalautus maksettaisiin kahdessa erässä kuuden kuukauden välein.