Skip to content

CAPMANIN TAMMI-KESÄKUUN TULOS HYVÄ

20/08/2001

CapManin pääliiketoiminta on pääomarahastojen hallinnointi,ja yhtiön tulos muodostuu neljästä elementistä; rahastoilta saatavista hallinnointipalkkioista, rahastojen voitonjako-osuustuotoista, osuudesta osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin tuloksesta sekä muun rahoitusomaisuuden tuotoista.

Osavuosikatsauksessa käsitellään ensin hallinnoitavien rahastojen toimintaa ja sen jälkeen esitellään CapManin toiminta ja tulos

katsauskaudella.

CapManin hallinnoimat rahastot

CapMan hallinnoi 12 pääomarahastossaan noin 1 160 miljoonan euron pääomia, joista 460 miljoonaa euroa osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin kautta. Rahastoihin on sijoittanut noin 90 kotimaista ja ulkomaista institutionaalista sijoittajaa.

CapManin rahastojen sijoitustoiminta jakautuu kohdeyritys-sijoituksiin sekä muihin pääomarahastoihin tehtäviin sijoituksiin. Kohdeyrityssijoitukset käsittävät keskikokoiset yritysjärjestelyt (buy out), teknologiasijoitukset ja mezzanine-sijoitukset (välirahoitus). Yritysjärjestelyjä ja mezzanine-sijoituksia tehdään valmistavaan teollisuuteen, palvelualoille sekä kaupan toimialalle. Teknologiasijoituksissa pääpaino kohdistuu tietotekniikka-, telekommunikaatio- ja media-sektoreilla toimiviin, erityisesti voimakkaassa kasvuvaiheessa oleviin pohjoismaisiin ohjelmistotaloihin.

Muihin pääomarahastoihin tehtävät sijoitukset toteutetaan euroopanlaajuisesti Access Capital Partnersin kautta, jonka

kaksi rahastoa sijoittavat keskikokoisiin buy out – ja teknologiarahastoihin.

Rahastojen sijoitukset katsauskaudella

CapManin hallinnoimat, kohdeyrityksiin sijoittavat rahastot tekivät tammi-kesäkuussa neljä uutta sijoitusta ja 6 merkittävää lisäsijoitusta yhteensä 60,2 milj. eurolla (107 milj. eurolla).

Uusia sijoituskohteita toisella kvartaalilla oli kaksi; Eltel Networks Oy sekä SMEF Group A/S. Eltel Networks Oy eli entinen IVO Transmission Engineering Oy on voimasiirto- ja telekommunikaatioverkkojen suunnitteluun ja rakentamiseen erikoistunut yhtiö, jonka koko osakekannan CapManin hallinnoimat rahastot ja yrityksen toimiva johto ostivat Fortum Oyj:ltä. Yrityskauppa sai kilpailuviraston hyväksynnän 29.6.2001. Toukokuussa CapManin hallinnoimat rahastot sijoittivat tanskalaiseen SMEF Group A/S -yhtiöön, joka toimii teknisen tukkukaupan alalla. Kyseessä on rahastojen ensimmäinen sijoitus Tanskaan, ja se on tehty yhdessä tanskalaisen pääomasijoitus-yhtiön Nordic Private Equity Groupin kanssa, jonka koko osakekannan siirtymisestä CapManille sovittiin huhtikuussa 2001.

Uudet sijoituskohteet tammi-maaliskuussa olivat hollantilainen sovellusvuokraukseen (ASP) erikoistunut Siennax International B.V. sekä suuryritysten rahaliikenteeseen ja tiedonkulun tehostamiseen erikoistunut ohjelmistotalo Exidio Oy.

Merkittävimmät lisäsijoituskohteet tammi-kesäkuussa olivat tietojärjestelmäratkaisuihin erikoistunut AtBusiness Communications Oyj, vapaa-ajan matkailuyritys Holiday Club Finland Oy, mobiiliteknologiaan ja tietoturvaan erikoistunut ohjelmistotalo Intrasecure Networks Oy (Netseal), mobiili-ohjelmistoyritys LPG Innovations Oy sekä kartonkipakkausyhtiö Å&R Carton AB. Intrasecure Networks Oy:n ja LPG Innovations Oy:n lisäsijoitukset olivat osa kansainvälistä rahoituskierrosta. Sijoitus terveydenhuoltoalan konserni Mehiläinen Oy:öön toteutettiin osittain katsauskauden aikana.

Rahastojen irtautumiset

CapManin hallinnoimilla rahastoilla ei ollut toisella kvartaalilla merkittäviä irtautumisia. Finnventure Rahasto II Ky:n omistusosuus Hope Smoke Oy:ssä myytiin kesäkuussa muille omistajille. Myynnillä ei ollut vaikutusta CapManin tulokseen.

Tammi-maaliskuussa irtauduttiin kahdesta yrityksestä, Marli Groupista ja MatchOn Sports Oy:stä. Marli Groupin irtaantumisen vaikutus CapManin kuluvan vuoden liikevoittoon on noin 3,3 miljoonaa euroa. Irtaantumisen seurauksena Finnmezzanine Rahasto I siirtyi voitonjaon piiriin. Urheilumediaan erikoistunut MatchOn Sports Oy hakeutui konkurssiin maaliskuussa. MatchOn Sports Oy:n konkurssilla ei ole vaikutusta CapManin vuoden 2001 tulokseen.

Tiedot CapManin hallinnoimista rahastoista ja niiden kohdeyrityksistä ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.capman.fi

Eurooppalaiset rahastosijoitukset kasvussa

Keväällä 2001 CapMan Oyj:n osakkuusyhtiö Access Capital Partners keräsi ensimmäisellä rahoituskierroksella uuteen eurooppalaiseen rahastojen rahastoonsa, Access Capital Fund II:een (ACF II) noin 210 milj. euron pääomat. Rahaston lopullinen koko päätetään tämän vuoden kuluessa. Uusi rahasto on nostanut Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat jo 460 milj. euroon ja samalla Access Capitalin yhdeksi Euroopan johtavista rahastojen rahastoista. ACF II:n tarkoituksena on sijoittaa noin 30:een Länsi-Euroopassa toimivaan keskisuureen pääomarahastoon, joista puolet on teknologiarahastoja ja puolet buy out -rahastoja.

CapMan Oyj on päättänyt sijoittaa ACF II:een 10 miljoonaa euroa. Access Capital Partnersin vaikutus CapManin tulokseen on vielä toistaiseksi vähäinen.

Tarkemmat tiedot Access Capital Partnersista ja sen rahasto-sijoituksista löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteessa www.access-capital-partners.com.

Taloudellinen kehitys

CapManin katsauskauden liikevaihto oli 7,7 milj. euroa (17,4 milj. euroa 1.1.-30.6.2000). Hallinnointipalkkioiden osuus liikevaihdosta oli 4,1 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Voiton-jako-osuustuotot olivat 3,4 milj. euroa (13,3 milj. euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, pääosin omistusosuudesta Access Capital Partnerissa, oli tammi-kesäkuussa 126 tuhatta euroa (250 tuhatta euroa). CapManin tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 20,0 milj. euroa (9,6 milj. euroa).

Kvartaalikohtaiset tulokset (liikevaihto ja tulos rahoituserien jälkeen) löytyvät liitteestä 2.

CapMan Oyj:n ja Vestcap Oyj:n sulautumisen seurauksena CapManin omistukseen tuli 2.931.260 kappaletta Sampo Oyj:n osakkeita. Huhtikuussa maksettujen Sampo Oyj:n osinkojen kokonaismäärä oli noin 4,7 milj. euroa, joka yhtiöveron hyvitys huomioon ottaen kasvatti katsauskauden tulosta rahoituserien jälkeen 6,6 milj. eurolla. Toukokuussa CapMan Oyj myi omistamansa Sampo Oyj:n osakkeet. Niiden myyntiarvo oli noin 30 miljoonaa euroa, ja myynnin vaikutus katsauskauden tulokseen rahoituserien jälkeen oli noin 18 miljoonaa euroa.

Yhtiön oma pääoma/osake oli 0,88 euroa, kun se 31.3.2001 oli 0,18 euroa. Merkittävä nousu johtuu hyvän tuloksen lisäksi välittömästi edellisen katsauskauden päätyttyä tapahtuneesta Vestcap Oyj:n sulautumisesta CapManiin. Katsauskauden lopussa CapManin kassavarat olivat noin 56 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole korollista velkaa.

Neljä rahastoa voitonjaon piirissä

Pääomasijoitustoiminnassa hallinnointiyhtiö tulee tietyn rahaston osalta voitonjaon piiriin, kun rahasto on tuottanut kumulatiivi-sesti sijoittajilleen sovitun tuoton. Tämän jälkeen hallinnointi-yhtiön osuus rahaston kohdeyritysten irtautumisista saamasta kassavirrasta on yleensä 20-25 prosenttia. Hallinnointipalkkiot ovat vuodessa noin 1 – 2,5 prosenttia rahastojen pääomasta.

Kaikissa CapManin hallinnoimissa rahastoissa on edellä kuvatun kaltainen voitonjakosopimus. Niiden rahastojen määrä, jotka ovat jo voitonjaon piirissä, nousi Marlista irtaantumisen seurauksena neljään. Näiden neljän rahaston pääoma on 84,1 milj. euroa, mikä vastaa noin 12 prosenttia CapManin pääosin Suomeen sijoittavien rahastojen kokonaispääomasta.

Viime vuoden vastaavana ajankohtana voitonjako-osuustuotot olivat poikkeuksellisen suuret, sillä katsauskaudelle osui kaksi merkittävää irtautumista. Pääomasijoitustoiminnalle on tyypillistä, että tulonmuodostus voi vaihdella kvartaaleittain huomattavastikin.

Henkilöstö

Katsauskauden päättyessä CapManin palveluksessa oli 45 (37) henkilöä.

Muutokset konsernirakenteessa

Huhtikuussa 2001 CapMan Oyj ilmoitti ostavansa tanskalaisen pääomasijoitusyhtiön Nordic Private Equity Groupin (NPE). Yhtiö on erikoistunut keskisuurien yritysjärjestelyjen toteuttamiseen, ja se hallinnoi kahdessa rahastossaan noin 35,4 milj. euron pääomia. Niistä on tehty sijoituksia yhteensä 9 yritykseen.

Yritysosto on osa CapManin pohjoismaista kasvustrategiaa ja vahvistaa yhtiön asemaa yhtenä Pohjoismaiden johtavista pääomasijoittajista. Järjestelyssä CapMan ostaa NPE:n koko osakekannan, ja kauppa toteutetaan osakevaihtona. Kauppahinta molemmista yhtiöistä on yhteensä 1 130 000 CapManin B-osaketta eli 1,6% CapMan Oyj:n nykyisestä osakekannasta.

CapMan Oyj:n listautuminen

CapMan Oyj:n B-osakkeen noteeraus Helsingin Pörssin päälistalla alkoi 2.4.2001 sen jälkeen kun kaupparekisteri oli hyväksynyt Vestcap Oyj:n sulautumisen CapManiin. Vestcap Oyj:n osakkeen noteeraus Helsingin Pörssin pre-listalla päättyi 30.3.2001.

Vestcap Oyj:n osakkaille maksettiin sulautumisvastike CapMan Oyj:n B-osakkeina, ja niillä on täysi oikeus osinkoon vuodelta 2001. Vestcap Oyj:n osakkaat hyväksyivät 8.6.2001 pidetyssä osakkeenomistajien kokouksessa yhtiön lopputilityksen sekä selvityksen sulautumisvastikkeen jakautumisesta CapMan Oyj:n ja Vestcap Oyj:n sulautumisessa.

Osakkeet ja osakepääoma

Helsingin Pörssin päälistalla noteerattavan CapMan Oyj:n B-osakkeen päätöskurssi 2.4.2001 oli 2,20 euroa ja katsauskauden viimeisenä pörssipäivänä 2,30 euroa. Huhti-kesäkuun alin kaupantekokurssi oli 1,64 euroa ja ylin 2,55 euroa. Tehtyjen kauppojen keskikurssi oli 2,12 euroa. B-osakkeiden markkina-arvo oli kesäkuun lopussa noin 143 milj. euroa ja yhtiön koko osakekannan markkina-arvo noin 162 miljoonaa euroa. CapMan Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä on 62.064.630 kpl ja A-osakkeiden lukumäärä 8.000.000 kpl. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 700.646,30 euroa.

CapMan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

31.5.2001 pidetty CapMan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta vanhojen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä osakkeiden uusmerkinnällä, ottamalla vaihtovelkakirjalainan tai antamalla optio-oikeuksia. Valtuutuksen nojalla yhtiön osakepääoma voi korottua enintään 70.000,00 eurolla siten, että suunnatun osakeannin uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien nojalla voidaan laskea liikkeelle yhdessä tai useammassa erässä enintään 7.000.000 uutta yhtiön B-osaketta nimellisarvoltaan 0,01 euroa. B-osakkeiden uusmerkintä voidaan hallituksen niin päättäessä tehdä apportti-omaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden päätöksestä lukien.

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjako-kelpoisilla varoilla siten, että nimellisarvoltaan 0,01 euron määräisiä B-osakkeita voidaan hankkia enintään 3.503.649 kappaletta, kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisölle kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu

nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä ei hankinnan jälkeen saa ylittää 5 % yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden

äänimäärästä. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoisten varojen määrää. Valtuutus on voimassa yhden vuoden päätöksestä lukien.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

CapManin hallinnoimat rahastot

Katsauskauden jälkeen rahastot ovat tehneet lisäsijoitukset Finndomo Oy:öön, Modultek Oy:öön ja Aktivist Networks Oy:öön. Uusia sijoituksia ei ole tehty.

Katsauskauden jälkeisellä ajanjaksolla ei ole irtauduttu kohdeyrityksistä.

CapMan Oyj

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä tapahtumia.

Kuluvan tilikauden näkymät

CapManin hallinnoimat rahastot

Vallitseva markkinatilanne luo pääomasijoittajalle mielen-kiintoisia mahdollisuuksia. Myös listaamattomien yritysten hintataso on alentunut, jolloin sijoitusmahdollisuudet paranevat.

Erityisesti teknologiasektorilla pääomien hankinta listaamalla yritys pörssiin on lähes tyrehtynyt, jolloin yhä useampi yhtiö kääntyy pääomasijoittajan puoleen kasvunsa rahoittamiseksi.

Tuottoisat irtautumiset kohdeyrityksistä eivät ole riippuvaisia tilanteesta osakemarkkinoilla. Listaaminen pörssiin on vain yksi irtautumisvaihtoehto. Teollisia strategisia ostajia löytyy myös silloin, kun listautuminen ei ole otollista. Hyvänä esimerkkinä tästä oli keväällä tapahtunut Marlin osakkeiden myynti ruotsalaiselle Vin & Spritille.

CapMan Oyj

CapMan Oyj:n tulos muodostuu hyväksi vuonna 2001. Ensimmäisen kuuden kuukauden voitto ennen veroja oli 28,5 miljoonaa euroa ja voitto verojen jälkeen 20,0 miljoonaa euroa. Koska rahastojen maksamat hallinnointikorvaukset kattavat pääsääntöisesti CapManin kulut, riippuu kuluvan vuoden lopullinen tulos siitä, tehdäänkö merkittäviä irtaantumisia niissä kohdeyhtiöissä, joissa voitonjakovaiheessa olevat rahastot ovat omistajina. Tietyissä kohdeyrityksissä on meneillään irtautumisselvityksiä.

CapManin tulos vuodelta 2001 tullee olemaan on vähintään 20,0 miljoonaa euroa, joka julkistetun osinkopolitiikan mukaisesti

(vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta) merkitsisi vähintään noin 0,14 euron osakekohtaista osinkoa vuodelta 2001. Lopullisen osingon määrän päättää keväällä 2002 kokoontuva yhtiökokous.

CapManin uusien rahastojen perustaminen etenee loppuvuoden aikana. Rahastojen rahaston Access Capital Fund II:n lopullinen koko päätetään vuoden loppuun mennessä. Ensimmäisen rahoitus-kierroksen jälkeen rahaston koko oli 210 miljoonaa euroa. CapManin seitsemännen osakepääomarahaston, CapMan Equity VII:n kerääminen aloitetaan syksyn aikana.

Osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.9.2001 julkaistaan 15.11.2001.

Helsingissä 20.8.2001

CAPMAN OYJ

hallitus

Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.