Home > Osakkeenomistajat > Osake & omistajat > Kannustinjärjestelmät

Kannustinjärjestelmät

Tällä rivulla on tietoa CapMani kannustinjärjestelmistä.

Osakepalkkio-ohjelma 2022

CapMan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2022 osakepalkkio-ohjelmasta 2022–2025 (2022 ohjelma) konsernin johdolle ja tietyille avainhenkilöille. Osallistujat sitoutuvat yhtiön omistaja-arvon kehitykseen sijoittamalla merkittävän summan yhtiön osakkeisiin, mikä on edellytys ohjelmaan osallistumiselle. Lisäksi uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhtenäistää palkitsemista CapManin kestävyysagendan mukaisesti, sitouttaa ohjelman osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistamiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

2022 ohjelmassa on kolme ansaintajaksoa, jotka alkoivat 1.4.2022 ja päättyvät vastaavasti 31.3.2023, 31.3.2024 ja 31.3.2025. Osallistujat voivat ansaita jokaiselta ansaintajaksolta suoritusperusteisen palkkion sekä omaan sijoitukseen suhteutetun palkkion jaksolta 2022–2025.

Palkkion saaminen 2022 ohjelmasta edellyttää, että osallistuja kohdentaa ohjelmaan hankkimiaan tai ennestään omistamiaan yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Suoritusperusteisen palkkion määrä perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR), kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen ja osallistujan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Yhtiön hallitus asettaa kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet ovat seuraavat:

Voimassa olevan osakepalkkiojärjestelmän enimmäispalkkio on 4.25x kunkin henkilön ohjelmaan allokoimien osakkeiden lukumäärästä. 4.25x jakautuu siten että 3.5x on linkitetty TSR:ään, 0.5x on matching-osuus ja 0.25x on linkitetty neljän vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen, ja niistä kunkin painoarvo on 25%.

2022 ohjelmasta kertyvä palkkio maksetaan yhtiön osakkeina vuonna 2024, 2025 ja 2026. Hallitus päättää annetaanko palkkiona uusia osakkeita vai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun rajoitusjakson aikana. Rajoitusjaksot päättyvät huhtikuussa 2025, 2026 ja 2027.

2022 ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä, mukaan lukien CapManin johtoryhmän jäsenet. Ansaintajaksojen perusteella maksettavat palkkiot ovat enintään noin 4,5 miljoonaa CapMan Oyj:n osaketta, mikä vastaa alle 3,0 prosentin laimennusvaikutusta.

Pääsääntöisesti osallistujan on omistettava vähintään 25 prosenttia järjestelmän perusteella annetuista osakkeista, kunnes osallistujan osakeomistus yhtiössä vastaa hänen kiinteän bruttovuosipalkkansa määrää ja niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön jatkuu.


Osakepalkkio-ohjelma 2020

CapManin hallitus päätti helmikuussa 2020 toteuttaa uuden osakepalkkiojärjestelmän 2020—2023 (2020 ohjelma). 2020 ohjelma perustettiin osaksi konsernin tiettyjen avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Tarkoituksena on Yhtiön osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteiden yhtenäistäminen Yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä avainhenkilöiden sitouttaminen Yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen Yhtiön osakkeiden omistamiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

2020 ohjelmassa on ansaintajakso, jonka perusteella tietyt avainhenkilöt, eli osakepalkkiojärjestelmän osallistujat, voivat ansaita CapManin osakkeita palkkiona, joka perustuu avainhenkilön henkilökohtaisiin CapManin osakkeisiin kohdistuviin sijoituksiin ja Yhtiön hallituksen määrittelemiin suoritevaatimuksiin. Ansaintajakso alkoi 1.4.2020 ja päättyy 31.3.2023.

Palkkion saaminen 2020 ohjelmasta edellyttää, että osallistuja kohdentaa järjestelmään ennestään omistamiaan vapaasti luovutettavia Yhtiön osakkeita tai hankkii, sisäpiirisäännöksiä noudattaen, Yhtiön osakkeita hallituksen ennakkoon ilmoittaman määrän, ajankohdan ja tavan mukaisesti (jäljempänä Osakeomistuksen Edellytykset). Osallistujan tulee omistaa Yhtiön osakkeet edellä kuvattujen Osakeomistuksen Edellytysten mukaisesti palkkion maksuun saakka.

Suoritekriteerit ansaintajaksolle perustuvat Yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ansaintajakson aikana. 2020 ohjelma sisältää lisäksi yhden ja kahden vuoden osa-ansaintajaksot. Ansaintajakson perusteella osallistuja voi ansaita bruttopalkkiona enintään neljä ja puoli (4,5) CapManin osaketta jokaista yhtä (1) CapManin osaketta kohtaan edellyttäen, että Osakeomistuksen Edellytykset sekä vaaditut TSR-suoritetasot täyttyvät.

2020 ohjelman perusteella palkkiona maksettuja CapManin osakkeita ei saa myydä, siirtää, pantata tai muutoin luovuttaa edelleen osakkeille asetetun sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksusta ja päättyy 30.4.2024.

Säännönmukaisesti osallistujan on omistettava vähintään 25 prosenttia 2020 ohjelman perusteella annetuista brutto-osakkeista, kunnes osallistujan osakeomistus Yhtiössä yhteensä vastaa hänen kiinteän bruttovuosipalkkansa arvoa ja niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön jatkuu.

2020 ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä, mukaan lukien CapManin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot ovat enintään noin 4,5 miljoonaa CapManin osaketta, mikä vastaa enintään 3,0 prosentin laimennusvaikutusta.

Edesauttaakseen osallistujien sijoitusta 2022 ohjelmaan CapMan Oyj:n hallitus päätti aikaistaa osittain palkkion maksua vuoden 2020 ohjelmasta. Maksu toteutettiin ohjelman ehtojen mukaisen, 13.4.2022 päättyvän, TSR-tarkasteluajanjakson jälkeen. Aikaistetusta maksusta huolimatta ohjelma on muilta osin voimassa alkuperäisten ehtojen mukaisesti 31.3.2023 päättyvän ansaintajakson loppuun saakka.


Tietoa palkitsemisesta

Lue lisää palkitsemisesta CapManilla sekä tutustu yhtiön palkitsemispolitiikkaan.