Home > Osakkeenomistajat > Hallinnointi

Hallinnointi

CapMan on suomalainen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Näillä sivuilla on tietoa CapManin hallinnointiperiaatteista, hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, halliutuksesta, johtoryhmästä ja yhtiökokouksista.

CapManin hallinnointimalli

CapMan on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Emoyhtiö CapMan Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat CapMan-konsernin. CapManin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. CapManin hallinnointimalli muodostuu yhtiökokouksesta, hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä. CapManin ylin päättävä elin on yhtiökokous.

CapManin hallinnointiperiaatteet

CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

CapMan Oyj:n hallitus vastaa konsernin hallinnointiperiaatteiden vahvistamisesta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

CapManin viimeisin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka julkaistaan myös vuosittain vuosikertomuksen yhteydessä on luettavissa vierestä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

pdf | Feb 20, 2023

Konsernirakenne

CapMan-konserni (konserni) muodostuu CapMan Oyj:stä ja sen tytäryhtiöistä. CapManilla on tytäryhtiötä Suomessa, Ruotsissa, Guernseyllä, Luxemburgissa, Virossa, Iso-Britanniassa ja Kyproksella sekä sivuliikkeitä Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Pääsääntöisesti tytäryhtiöt toimivat konsernin hallinnoimien kohdeyritys- tai kiinteistösijoituksia tekevien rahastojen hallinnointi- tai neuvonantoyhtiöinä. Niiden lisäksi CapMan-konserniin kuuluvat muun muassa varainhoitoyhtiö CapMan Wealth Services Oy sekä hankintapalveluja tarjoava CapMan Procurement Services (CaPS) Oy. Kaikki CapManin konserniyhtiöt omistusosuuksineen on lueteltu yhtiön vuosikertomuksessa julkaistavan konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.


Yhtiöjärjestys

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa 15.3.2023.

Yhtiöjärjestys

pdf | Jan 24, 2024

Yhtiökokoukset

CapManin yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttävät puhe-, kysely- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokous päättää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista.

CapMan järjestää varsinaisen yhtiökokouksensa viimeistään kesäkuussa. Lisätietoa CapManin yhtiökokouksista löytyy yhtiökokoussivuilta.