Home > Osakkeenomistajat > Hallinnointi

Hallinnointi

CapMan on suomalainen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Näillä sivuilla on tietoa CapManin hallinnointiperiaatteista, hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, halliutuksesta, johtoryhmästä ja yhtiökokouksista.

Varsinainen yhtiökokous 2024

CapMan Oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 27.3.2024 Helsingissä.  

CapManin hallinnointimalli

CapMan on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Emoyhtiö CapMan Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat CapMan-konsernin. CapManin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. CapManin hallinnointimalli muodostuu yhtiökokouksesta, hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä. CapManin ylin päättävä elin on yhtiökokous.

CapManin hallinnointiperiaatteet

CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

CapMan Oyj:n hallitus vastaa konsernin hallinnointiperiaatteiden vahvistamisesta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Tutustu CapManin viimeisimpään selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka julkaistaan myös vuosittain vuosikertomuksen yhteydessä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

pdf | Mar 04, 2024

Konsernirakenne

CapMan-konserni (konserni) muodostuu CapMan Oyj:stä ja sen tytäryhtiöistä. CapManilla on tytäryhtiötä Suomessa, Ruotsissa, Guernseyllä, Luxemburgissa, Virossa, Iso-Britanniassa ja Kyproksella sekä sivuliikkeitä Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Pääsääntöisesti tytäryhtiöt toimivat konsernin hallinnoimien kohdeyritys- tai kiinteistösijoituksia tekevien rahastojen hallinnointi- tai neuvonantoyhtiöinä. Niiden lisäksi CapMan-konserniin kuuluvat muun muassa varainhoitoyhtiö CapMan Wealth Services Oy sekä hankintapalveluja tarjoava CapMan Procurement Services (CaPS) Oy. Kaikki CapManin konserniyhtiöt omistusosuuksineen on lueteltu yhtiön vuosikertomuksessa julkaistavan konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.


Yhtiöjärjestys

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa 15.3.2023.

Yhtiöjärjestys

pdf | Jan 24, 2024

Yhtiökokoukset

CapManin yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttävät puhe-, kysely- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokous päättää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista.

CapMan järjestää vuoden 2024 yhtiökokouksen 27.3.2024. Ilmoittaudu kokoukseen 22.3.2024 mennessä yhtiökokoussivuilla.