Hallinnointi

CapMan Oyj:n hallinnointiperiaatteiden vahvistamisesta vastaa yhtiön hallitus.

CapManin hallinnointia koskevia verkkosivuja on viimeksi päivitetty 23.3.2023.

CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”Hallinnointikoodi”). Yhtiö noudattaa kaikkia Hallinnointikoodin suosituksia. Yhtiön hallinnointiin sovelletaan lisäksi Suomen lakeja, yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin edellyttämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla alla. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan myös osana yhtiön vuosikertomusta. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka ja edellisen vuoden palkitsemisraportti ovat saatavilla yhtiön verkkosivujen palkitsemista koskevassa osiossa, jossa esitetään myös ajantasaiset tiedot yhtiön johdon palkitsemisesta sekä edellisen vuoden toteutuneesta johdon palkitsemisesta.

CapManin hallinnointimalli

CapMan on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Emoyhtiö CapMan Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat CapMan-konsernin. CapManin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. CapManin hallinnointimalli muodostuu yhtiökokouksesta, hallituksesta ja toimitusjohtajasta. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä.

Yhtiöjärjestys

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2023.

Konsernirakenne

CapMan-konserni (konserni) muodostuu CapMan Oyj:stä ja sen tytäryhtiöistä. CapManilla on tytäryhtiötä Suomessa, Ruotsissa, Guernseyllä, Luxemburgissa, Virossa, Iso-Britanniassa ja Kyproksella sekä sivuliikkeitä Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Pääsääntöisesti tytäryhtiöt toimivat konsernin hallinnoimien kohdeyritys- tai kiinteistösijoituksia tekevien rahastojen hallinnointi- tai neuvonantoyhtiöinä. Niiden lisäksi CapMan-konserniin kuuluvat muun muassa varainhoitoyhtiö CapMan Wealth Services Oy sekä hankintapalveluja tarjoava CapMan Procurement Services (CaPS) Oy. Kaikki CapManin konserniyhtiöt omistusosuuksineen on lueteltu yhtiön vuosikertomuksessa julkaistavan konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.