Sijoitamme muun muassa eläkevaroja turvataksemme tuotot tuleville sukupolville.

CapMan hallinnoi listaamattomaan markkinaan sijoittavia pääomarahastoja. Olemme keränneet yli kahdeksan miljardia euroa varoja rahastoihimme vuodesta 1989. CapManin hallinnoimiin rahastoihin on sijoittanut noin 300 suomalaista ja kansainvälistä institutionaalista sijoittajaa. Rahastojen suurimpia sijoittajia ovat eläkeyhteisöt sekä henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, ja valtaosa CapManin hallinnoimien rahastojen sijoittajista on mukana useammassa kuin yhdessä rahastossa.

Näin toimimme

Suhteet

CapMan rakentaa pitkäaikaisia suhteita rahastosijoittajiin. Rahastosijoittajasuhteiden kannalta tärkeintä on tuottaa sijoittajille ensiluokkaisia tuottoja sekä kehittää sijoittajapalvelujamme entistä ammattimaisemmiksi.

Läpinäkyvyys

Rakennamme luottamusta sijoittajiemme kanssa läpinäkyvien toimintatapojen kautta. CapManin omat rahastosijoitukset yhdenmukaistavat entisestään CapManin intressejä institutionaalisten sijoittajien kanssa.

Kansainvälisyys

Laajennamme ja kehitämme jatkuvasti kansainvälistä sijoittajakuntaamme. Rahastojemme kotipaikkana on Suomen lisäksi Luxemburg tai Guernsey.

Arvonmääritysperiaatteet

Sijoituskohteiden arvonmääritys pääomasijoitusalalla perustuu kansainvälisiin arvonmääritysperiaatteisiin, jotka ovat toimialan ja sijoittajien laajasti hyväksymät. CapMan pyrkii arvostamaan rahastojen sijoituskohteet aina niiden todelliseen arvoon. Käypä arvo on paras arvio määrästä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä.

Sijoituskohteiden arvon kehittymistä seurataan CapManissa jatkuvasti. Kohdeyritysten arvonmääritys suoritetaan neljästi vuodessa CapMan Oyj:n osavuosiraportoinnin yhteydessä.

Arvonmääritysprosessi

Arvonmäärityksen ensimmäisessä vaiheessa sijoitusammattilaiset tekevät yhdessä performance monitorin -tiimin jäsenten kanssa ehdotukset kohteiden arvostuksista ja kokoavat ehdotettua arvostustasoa tukevan materiaalin. Tämän jälkeen sijoitustiimeistä erillään toimiva performance monitoring -tiimi tarkistaa ehdotuksissa käytettyjen periaatteiden oikeellisuuden ja jatkuvuuden eri sijoituskohteiden ja eri ajankohtien välillä ja valmistelee esitykset rahastojen arvonmäärityskomiteoille.

Jokaisella rahastolla on arvonmäärityskomitea. Arvonmäärityskomitean tehtävänä on käsitellä arvostukset ja valvoa, että samoja arvonmääritysperiaatteita on käytetty johdonmukaisesti kaikissa kohdeyrityksissä IPEV-ohjeistuksen mukaisesti. Arvonmäärityskomitean jäseniä ovat konsernin talousjohtaja, monitoring-tiimin vetäjä ja joko rahastolle nimetty riskinhallintapäällikkö tai kyseisen sijoitustiimin vetäjä.

Arvonmäärityksen viimeisessä vaiheessa rahastojen tilintarkastajat tarkastavat laskelmien ja käytetyn materiaalin oikeellisuuden ja että arvostusperiaatteet ovat rahastosopimusten ja IPEVG:n mukaiset. Tilintarkastajat edustavat aina rahastojen sijoittajia. CapMan Oyj:n tilintarkastajat tarkastavat lisäksi, että CapMan Oyj:n omien rahastosijoitusten arvostukset on tehty IFRS:n mukaisesti.

CapMan raportoi rahastojen tilanteesta rahastosijoittajille rahastosopimusten ja pääomasijoitusalan edunvalvontajärjestö InvestEuropen suositusten, vallitsevien lakien, kirjanpitosäännösten ja asetusten mukaisesti. Rahastojen kohdeyritysten arvonmääritys perustuu IPEVG:n suosituksiin, ja kiinteistökohteiden arvo ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemiin arvonmäärityksiin. Sijoittajille raportoidaan tyypillisesti vuosineljänneksittäin, mutta raportointitiheys saattaa vaihdella rahastosopimusten mukaisesti.

Rahastomme

Tutustu aktiivisiin hallinnoitaviin rahastoihimme.

Rahasto Vuosi Kerätty Status
CapMan Social Real Estate 2024 - Actively investing
CapMan Growth III Fund 2024 130 m€ Actively investing
CapMan Nordic Infrastructure II 2022 375 m€ Actively investing
Nest Capital Fund III 2021 109 m€ Actively investing
CapMan Residential Fund 2021 803 m€ Actively investing
CapMan Special Situations Fund 2021 77 m€ Actively investing
CapMan Nordic Real Estate III 2020 564 m€ Actively investing
CapMan Growth II Fund 2020 97 m€ Actively investing
CapMan Hotels II 2019 392 m€ Actively investing
CapMan Buyout XI 2019 190 m€ Actively investing
CapMan Nordic Infrastructure I 2018 190 milj. euroa Value creation & exit
CapMan Growth Equity Fund 2017 2017 86 m€ Generating carried interest
CapMan Nordic Property Income 2017 86 m€ (non-UCITS) Actively investing
CapMan Nordic Real Estate II 2017 €425m Value creation & exit
Nest Capital 2015 2016 €100m Value creation & exit
CapMan Buyout X 2013 244 m€ Value creation & exit
CapMan Buyout IX 2009 295 m€ Value creation & exit
BVK-CapMan Nordic Residential Mandate 2016 - Actively investing
Kokoelmakeskus 2016 €47m Value creation & exit
CapMan Nordic Real Estate I 2013 273 m€ Generating carried interest
CapMan Buyout VIII 2006 440 m€ Value creation & exit

Hallinnoitavat pääomat

Hallinnoitavalla pääomalla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. CapManin hallinnoima pääoma jakautuu kohdeyrityssijoituksia tekeviin pääomarahastoihin ja kiinteistöpääoma- rahastoihin. Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen pääomat jakautuvat oman pääoman ehtoisiin rahastoihin ja välirahoitusta tekeviin mezzanine-rahastoihin sekä infrastruktuurirahastoihin.

Hallinnoitavat pääomat kasvavat rahastojen varainhankinnan myötä, ja pienenevät irtautumisten myötä. Raportoitavaan hallinnoitavaan pääomaan kohdistuu tuotto-odotuksia hallinnointipalkkioiden ja mahdollisten voitonjako-osuustuottojen muodossa.

Rahastojen alkuperäiseen kokoon, mukaan lukien pääoma, josta on jo irtauduttu, viitataan CapManissa tarvittaessa termeillä hallinnoitavat rahastot tai rahastojen alkuperäiset pääomat.

Hallinnoitavien pääomien maantieteellinen jakauma sekä jakauma sijoittajatyypeittään esitetään alla.

CapMan AIFM Oy

CapMan AIFM Oy toimii CapMan-konsernin vaihtoehtorahaston hoitajana. CapMan AIFM Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä vaihtoehtorahaston hoitajan toimilupa.

Lisätietoja CapMan AIFM Oy:n toimiluvan alaisista rahastoista

CapMan Nordic Infrastructure II SCSp

Nest Capital Fund III Ky 

CapMan Special Situations I Ky

CapMan Residential Fund

CapMan Nordic Real Estate III FCP-RAIF

CapMan Growth II Fund Ky

CapMan Nordic Real Estate II FCP-RAIF

CapMan Nordic Property Income Fund

CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky

CapMan Nordic Infrastructure I SCSp

CapMan Buyout XI SCSp