Home > Osakkeenomistajat > Hallinnointi > Yhtiökokoukset

2024 varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous (Yhtiökokous) järjestetään keskiviikkona 27.3.2024 klo 10.00 alkaen Pikku-Finlandiassa osoitteessa Karamzininranta 4, 00100 Helsinki.  

CapMan tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuuden käyttää äänioikeuttaan olematta fyysisesti paikalla Yhtiökokouksessa äänestämällä ennakkoon. Lisäksi osakkeenomistajat voivat seurata Yhtiökokousta verkkolähetyksenä, johon lähetetään linkki ennen Yhtiökokousta.  

Tarkemmat ohjeet löytyvät yhtiökokouskutsusta sekä tältä sivulta. 

Keskeiset päivämäärät:

  • 7.2.2024 Yhtiökokouskutsun julkaisu  
  • 8.2.2024 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa (klo 10.00)  
  • 4.3.2024 Vuosikertomus julkaistaan  
  • 15.3.2024 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä  
  • 22.3.2024 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy (klo 16.00)  
  • 22.3.2024 Määräaika hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan merkitsemiselle Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon (klo 10.00)  
  • 27.3.2024 Yhtiökokous (klo 10.00)  
  • 2.4.2024 Osingonjaon täsmäytyspäivä  
  • 9.4.2024 Osingonjaon maksupäivä  
  • 18.9.2024 Hallituksen päätös lisäosingosta 

Yhtiökokousmateriaalit:  

Ohjeita  

Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. Yhtiö kehottaa Yhtiökokoukseen ilmoittautuneita äänestämään ennakkoon.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata Yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen lähetetään osakkeenomistajille sähköpostitse ennen Yhtiökokousta. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä Yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.   

Ilmoittautuminen kokoukseen   

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa 8.2.2024 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ennakkoon viimeistään 22.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:  

a) Tältä sivulta löytyvän linkin kautta

Sähköinen ilmoittautuminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.    

b) Sähköpostitse tai postitse 

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti toimittaa ilmoittautumisen Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.  

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen tai avustajan syntymäaika. Osakkeenomistajan Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.  

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa Yhtiökokouksessa.  

Tietosuojaseloste  

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja  

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2024. Osallistuminen Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.  

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista, ilmoittautumista Yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Tarvittaessa omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat  

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatuin tavoin. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.  

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä asiakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen kutsussa kuvatulla tavalla.  

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Yhteisö valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet   

Äänestäminen ennakkoon  

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon 8.2.2024 klo 10.00 – 22.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:  

a) Tältä sivulta löytyvän linkin kautta

Sähköinen ennakkoäänestys vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.    

b) Sähköpostitse tai postitse 

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti toimittaa Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänten on oltava perillä Innovatics Oy:lla ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.  

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä Yhtiökokouksessa, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu Yhtiökokoukseen kokouspaikalla.  

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeen omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.  

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana Yhtiökokouksessa.

Kyselyoikeuden käyttäminen   

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.  


Yleiset käytännöt

Yleistä yhtiökokouksesta

CapManin yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttävät puhe-, kysely- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokous päättää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Yleensä varsinainen yhtiökokous on pidetty maaliskuun aikana. Merkittävimpiä varsinaisen yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat:

Yhtiökokouksen päivämäärä ja oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle

CapMan ilmoittaa seuraavan vuoden tulosjulkistuspäivämäärien julkistamisen yhteydessä myös varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärän. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Tarkka määräpäivä ja osoite vaatimuksen toimittamiselle ilmoitetaan yhtiön verkkosivuilla. Yleensä kokouskutsu julkistetaan tammikuun lopussa ja määräpäivä vaatimusten esittämiselle on tammikuun alussa.

Yhtiökokouskutsu ja muut yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja päätösehdotukset julkistetaan yhtiön verkkosivuilla ja tarvittaessa pörssitiedotteella viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksen pöytäkirja ja äänestystulokset sekä pöytäkirjan liitteet ovat saatavilla CapManin internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Edellisten vuosien yhtiökokousasiakirjat pidetään saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viimeiseltä viideltä vuodelta. Vuosittainen palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä pidetään saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan.

Hallituksen jäsenten, jäsenehdokkaiden, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien läsnäolo varsinaisessa yhtiökokouksessa

Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet sekä hallituksen jäseneksi ehdolla olevat henkilöt ovat lähtökohtaisesti paikalla varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastaja on aina läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien henkilötiedot ja tietosuojaseloste

Osakkeenomistajien yhtiökokousilmoittautumisen yhteydessä CapMan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.