CapMan vuonna 2023

Rakennamme tänään sellaista yhteiskuntaa, jonka haluamme nähdä vuonna 2040. Pääomasijoittamisen pitkäjänteisyys mahdollistaa visiomme tulevaisuudesta, kun toteutamme aktiivista ja kestävyystekijöitä integroivaa arvonluontia.

Toimitusjohtajan kommentti

Aloitin CapManin toimitusjohtajana maaliskuun 2023 aikana, jolloin monet alan käytännöt ovat joutuneet koetukselle. Vuoden aikana toteutetut
nopeat koronnostot ja lisääntynyt geopoliittinen epävarmuus on muuttanut sijoitustoiminnan parametrejä. Yrityskauppamarkkina on hidastunut, rahastojen tuottovaatimukset nousseet ja varainkeruumarkkina on edelleen kilpailtu.

Tällaisina aikoina pääomasijoittamisen pitkäjänteisyys korostuu, markkinoita paremmin suoriutuvat rahastot perustetaan ja parhaimmat kaupat tehdään. Tehtävänämme on luoda arvoa sijoittajillemme samalla kun sijoitustemme kautta edistämme kestävää ja ihmiskeskeistä yhteiskuntaa. Aktiivinen ja
kestävyystekijöitä integroiva arvonluonti on CapManin DNA:ssa. Se on avain pitkän aikavälin huipputason sijoitustuottoihin, onnistuneeseen kasvuun ja sitä kautta kasvavaan omistaja-arvoon.

Vallitsevassa markkinassa kannattaa panostaa kasvuun. Tavoitteemme on kaksinkertaistaa hallinnoitavat pääomamme 10 miljardiin euroon vuoteen 2027 mennessä. Vuoden 2023 aikana olemme vahvistaneet erityisesti reaaliomaisuuteen keskittyviä strategioita lanseeraamalla uusi rahastoja sekä kasvattamalla nykystrategioita. Reaaliomaisuus kattaa noin 70 % hallinnoitavista pääomistamme ja sisältää kiinteistöt, infrastruktuurin ja jatkossa myös metsä- ja luonnonvarasijoittamisen (Natural Capital) Dasos Capitalin hankinnan myötä. Kohdeyhtiöihin sijoittavat strategiat jatkavat arvonluontityötään suunnitellusti, luoden perustan laajentumiselle jatkossa. Näiden ja muiden kuluvan vuoden varainkeruuhankkeiden ansiosta odotan hallinnoitavien pääomien kasvavan merkittävästi vuoden 2024 aikana.

Palkkiotuottojen kannattavuus, joka on liiketoimintamme keskeinen mittari, jatkoi kasvuaan jo neljättä vuotta peräkkäin, mutta kokonaisuutena vuoden tulos jäi huomattavasti heikommaksi johtuen alhaisemmista voitonjako-osuustuotoista ja sijoitusten, lähinnä ulkopuolisten venture capital -rahastojen, käypien arvojen muutoksista.

PIA KÅLL
TOIMITUSJOHTAJA, CAPMAN OYJ


Vuoden 2023 kohokohtia

sijoituksia

12

Aktiivinen arvonluonti jatkui kaikissa strategioissa.

irtaantumisia

7

Arvon realisointi jatkui läpi vuoden.

ENPS

51

eNPS-mittari kertoo työntekijöiden halukkuudesta suositella työnantajaansa ja kuvastaa näin työtyytyväisyyttä laajasti.

Inkluusio

81

Inkluusiota mittaava indeksi yli tavoitteen.

Vuoden 2023 lopussa CapMan Oyj osti kestävään metsäsijoittamiseen keskittyvän varainhoitoyhtiön Dasos Capital Oy:n ja laajensi toimintaansa luonnonvarasijoittamiseen. Tämä entisestään vahvisti keskittymistämme reaaliomaisuuteen, joka kattaa kiinteistöt, infrastruktuurin ja myös metsä- ja
luonnonvarasijoittamisen.

Yrityskauppa tukee lisäksi CapManin visiota olla vastuullisin pääomasijoittaja Pohjoismaissa ja edistää merkittävästi CapManin strategista tavoitetta kaksinkertaistaa hallinnoitavat pääomat 10 miljardiin euroon kuluvan strategiakauden aikana.

Vuonna 2023 Science Based Targets initiative (SBTi) -aloite validoi CapManin tavoitteen vähentää absoluuttisia Scope 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjä 51 % vuoteen 2032 mennessä vuoden 2021 lähtötasosta. Luonnollisena jatkumona olemme sitoutuneet nettonollapäästöjen saavuttamiseen vuoteen 2040 mennessä.
Tämä tarkoittaa, että oman toimintamme lisäksi infrastruktuuri- ja kiinteistökohteemme sekä kohdeyhtiömme tavoittelevat
nettonollapäästöjä viimeistään vuonna 2040, eli 10 vuotta globaalia tavoitetta aikaisemmin.

Työ ilmastotavoitteiden edistämiseksi on tärkeää, mutta se ei yksin riitä. Pitkäaikaisesti kestävän toiminnan varmistamiseksi meidän on toimittava planeetan kantokyvyn puitteissa. Olemme siksi yhtenä ensimmäisistä alallamme
aloittaneet hankkeen edistääksemme luontopositiivisia toimintamalleja kaikilla sijoitusalueillamme.

  • Infra-tiimi toteutti kolme sijoitusta toisesta rahastostaan vuoden 2023 aikana.
  • Growth irtautui Coronariasta ja sijoitti Silmäasemaan.
  • Real estate sijoitti Ruotsissa sijaitsevaan logistiikkakeskushankkeeseen, Kööpenhaminassa ja Helsingissä sijaitseviin asuinkiinteistöihin sekä irtautui Tanskassa ja Ruotsissa sijaitsevista teollisesta- ja varastokiinteistöistä.
  • Buyout irtautui Malte Månsonista ja jatkaa arvon realisointia portfoliostaan.
  • Special Situations -tiimin ensimmäinen rahasto saavutti lopullisen kokonsa ja sijoitti Aro Systemsiin.
  • Nest Capital toteutti vuoden aikana kolme uutta sijoitusta ja irtautui yhdestä sijoituksesta.

Hankaloituneesta varainkeruumarkkinasta huolimatta onnistuimme
laajentamaan asiakaskuntaamme entisestään kansainvälisten instituutionalisten sijoittajien keskuudessa. Vuoden 2023 aikana keräsimme lähes 400 milj. euroa uusia hallinoitavia pääomia. Yli puolet varoista tulivat Pohjoismaiden
ulkopuolelta ja noin kolmannes sijoittajilta, jotka tekivät ensimmäisen sijoituksensa CapManin rahastoon.

CapMan Nordic Infrastructure II -rahasto saavutti 272 miljoonan euron rajan vuoden 2023 lopussa. Perustimme myös pohjoismaisiin yhteiskuntakiinteistöihin sijoittavan Social Real Estate -rahaston, jonka varainkeruun tavoitteena on 500 milj. euroa ja lähes 1 miljardin kokonaisinvestointikapasiteetin tulevina vuosina.

CapMan perusti vuonna 2023 sisäisen työryhmän, joka keskittyy keskustelemaan ja tuomaan esiin konsernin kannalta olennaisia monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja osallisuuteen (Diversity, Equity & Inclusion – DEI) liittyviä kysymyksiä koko
organisaatiossa. Työryhmä koostuu eri tiimien, toimintojen, asemien ja maantieteellisten sijaintien jäsenistä, ja se tarjoaa käytännön ohjeita ja suosituksia johtoryhmälle puolivuosittain järjestettävissä työpajoissa. DEI-työryhmää sponsoroi CapManin hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja. Tavoitteena on jatkuvasti lisätä monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta koko CapManissa, erityisesti päätöksenteko-tasolla, mukaan lukien johtoryhmässä sekä sijoitusammattilaisten ja partnereiden keskuudessa.

Vuoden 2023 avainluvut

liikevaihto 2023, milj. €

59,4

Konsernin liikevaihto 1.1.–31.12.2023.

9,7

Palkkiotuottojen vertailukelpoinen kannattavuus parani viime tilikaudesta 2 %.

€ senttiä / osake

10

Hallitus arvioi, että tilikaudelta 2023 jaettaisiin osinkoa 10 senttiä osakkeelta, josta ehdotetaan 6 senttiä/osakkeelta maksettavaksi keväällä ja 4 senttiä/osakkeelta syksyllä perustuen hallituksen päätökseen


Palkkiotuottojen kannattavuus, joka on liiketoimintamme keskeinen mittari, jatkoi kasvuaan jo neljättä vuotta peräkkäin, mutta kokonaisuutena vuoden tulos jäi huomattavasti heikommaksi johtuen alhaisemmista voitonjako-osuustuotoista ja sijoitusten, lähinnä ulkopuolisten venture capital -rahastojen, käypien arvojen muutoksista.

Koko 2023 Vuosikatsaus

Lue lisää vuoden 2023 vuosikertomuksesta tai selaa tilinpäätöstietoja.

Vuosikertomus 2023

pdf | Mar 04, 2024

Tilinpäätös 2023

pdf | Mar 04, 2024