Virtaa pääoma­sijoituksista

Virtaa pääoma­sijoituksista

CapManin pääomasijoitusstrategioissa yhdistyvät laaja toimialakokemus, analyyttinen ote ja vahva liiketoimintaosaaminen, joiden avulla tunnistamme Pohjoismaiden houkuttelevimmat sijoitusmahdollisuudet.

Olemme pitkäjänteinen sijoittaja, ja kehitämme käytännönläheisesti kohdeyhtiöistämme pohjoismaisia ​​markkinajohtajia.

Ota yhteyttä

Mitä on pääomasijoittaminen?

Pääomasijoittaminen on omaisuusluokka, jossa rahastot tekevät suoria sijoituksia listaamattomiin yhtiöihin. Pääomasijoittajat toimivat aktiivisina omistajina, kehittävät yrityksiä ja vauhdittavat niiden kasvua. Pääomasijoittaja voi omistaa yhtiöstä enemmistön, vähemmistöosuuden tai omistus voi koostua oman ja vieraan pääoman yhdistelmästä.

Haluatko kasvattaa yritystäsi nopeasti ja osaavassa seurassa?

Haluatko laajentaa yrityksesi toimintaa, mutta tarvitset avuksesi erityisosaamista ja taloudellista tukea? Vai onko yrityksesi muutostilanteessa? Muun muassa näissä tilanteissa pääomasijoitus voi olla sopiva keino kasvun tukemiseen. Lue lisää CapManin pääomasijoitusstrategioista alla.

Ota yhteyttä

Pääomasijoittaminen CapManilla

Teemme enemmistösijoituksia pohjoismaisiin markkinajohtajiin.

KOHTEET
Listaamattomat kasvavat yritykset, joilla on vahva kassavirta ja uniikki yrityskulttuurin

FOKUS
Pohjoismaiset keskisuuret enemmistösijoitukset

TARJOAMME
Pohjoismainen asiantuntijatiimi Helsingissä ja Tukholmassa, yli 30 vuoden kokemus ja laajat verkostot

Teemme merkittäviä vähemmistösijoituksia kansainväliseen kasvuun tähtääviin kasvuyrityksiin.

KOHTEET
Yrittäjävetoiset kasvuyritykset

FOKUS
Vähemmistösijoitukset pieniin ja keskisuuriin yrityksiin vaihtoehtona enemmistöosuuden myymiselle

TARJOAMME
Aktiivinen kumppanuus ja vahva kokemus menestyneiden yritysten kehittämisestä

Sijoitamme taloudellisessa murrosvaiheessa oleviin yrityksiin, niiden kehittämiseen ja tervehdyttämiseen.

KOHTEET
Taloudellisesessa murrosvaiheessa olevat yritykset, jotka tarvitsevat rahoitusta ja tukea tarvittavien muutosten läpiviemiseksi.

FOKUS
Joustavat omaan pääomaan ja velkojen uudelleenjärjestelyyn liittyvät rahoitusratkaisut sekä vaativat rakenneuudistukset ja operatiiviset muutosprosessit.

TARJOAMME
Taloudellista liikkumavaraa, rahoitusta ja kokonaisvaltaista tukea kohdeyritysten uudelleenasemoimiseksi ja tarvittavien operatiivisten muutosten toteuttamiseksi.

Menestystarinoitamme

Pääomasijoittamisen kulku

Pääomasijoittajat hallinnoivat rahastoja, jotka tyypillisesti sijoittavat listaamattomiin yhtiöihin. Pääomasijoittaminen alkaa pääoman keräämisestä rahastoon ja päättyy pääoman palauttamiseen ja toteutuneeseen tuottoon rahastosijoittajille.

Pääomasijoittajat keräävät institutionaalisilta sijoittajilta pääomaa rahastoihin perustamiseksi. Sijoittajia ovat tyypillisesti sekä yksityiset että valtion eläkerahastot, rahastorahastot, henkivakuutusyhtiöt, säätiöt ja muut instituutiot. Usein rahastonhoitaja sitouttaa pääomaa vasta perustettuun rahastoon. Pääomasijoitusrahastot on tyypillisesti järjestetty kommandiittiyhtiöiksi, joiden elinkaari on noin kymmenen vuotta.

Pääomaa kerätään rahastosijoittajilta, kun rahasto sijoittaa kohdeyrityksiin, ja se palautetaan kohteesta irtautumisen jälkeen.

Rahastonhoitaja toimii neuvonantajana rahastolle, joka tekee sijoitus- ja irtautumisehdotuksia ja kehittää sijoitustavoitteita omistusjakson aikana.

Pääomasijoitusrahaston hoitaja kartoittaa rahastolle mahdollisia sijoituskohteita. Tavallisesti kohteiden on täytettävä tietyt yrityksen kokoon, toimialaan ja kasvun vaiheeseen liittyvät kriteerit rahaston strategian mukaisesti. Lisäksi rahastonhoitaja arvioi kunkin potentiaalisen kohteen houkuttelevuuden sen arvonluonnin ja irtaantumisen mahdollisuuksien perusteella.

Sijoituskohteet löytyvät yleensä joko verkostojen kautta tai huutokauppaprosesseihin osallistumalla. Tehokas sijoitustoiminta edellyttää siis vahvoja verkostoja koko rahaston fokusalueella.

Kun sopiva sijoituskohde on tunnistettu, siitä tehdään yksityiskohtainen liiketoiminta-analyysi. Tähän due diligence -prosessiin kuuluu yleensä yrityksen taloudellisten ja oikeudellisten asiakirjojen läpikäynti sekä sen kaupallisen houkuttelevuuden arviointi. Tässä vaiheessa aloitetaan myös neuvottelut pankkien kanssa rahoituksen järjestämiseksi. Mikäli pankkirahoitus on saatavilla ja due diligence -tulokset tukevat sijoitusta, kauppaa koskevat neuvottelut aloitetaan.

Kun sijoitus on tehty, pääomasijoitusrahaston hoitaja alkaa kehittää yritystä yksityiskohtaisen arvonluontisuunnitelman perusteella. Pääoman lisäksi sijoittaja tuo mukanaan toimialaosaamista, verkostoja sekä asiantuntijuutta kasvun tukemiseksi. Arvonluontityön osana sijoittaja liittyy usein kohdeyrityksen hallitukseen.

Pääomasijoittajat ovat kohdeyritystensä väliaikaisia ​​omistajia. Pääomasijoittaja toimii omistajana yleensä noin 4–6 vuoden ajan, minkä aikana arvonluontisuunnitelma toteutetaan yhteistyössä yrityksen johdon kanssa. Pääomasijoitusrahastolla on useita vaihtoehtoja sijoituksesta irtaantumiseen. Yleisimmin irtaantuminen tapahtuu jollakin seuraavista keinoista:

  • Kauppa teollisen ostajan kanssa
  • Toissijainen myynti toiselle pääomarahastolle
  • Listautuminen listautumisannin (IPO) kautta
  • Osuuden myyminen yrityksen johdolle

Erilaisia pääomasijoittajia

Pääomasijoittaminen auttaa listaamattomia yhtiöitä kasvamaan ja kehittymään. Pääomasijoittaminen alkoi kehittyä Pohjoismaissa 1980-luvun loppupuolella, kun useat pääomasijoitusyhtiöt, CapMan mukaanlukien, perustettiin.

Pääomasijoittaminen koostuu rahastojen tekemistä sijoituksista listaamattomiin yhtiöihin. Pääomasijoittajat ovat aktiivisia omistajia: Rahoituksen lisäksi sijoittajat tuovat mukanaan strategista osaamista ja tukea johtamiseen. Arvonluonti pääomasijoittamisessa perustuu kasvun ja toiminnan tehokkuuden lisäämiseen.

Pääomasijoittaminen jaetaan usein kohdeyhtiön vaiheen mukaan:

Siemen- tai aikaisen vaiheen sijoitukset

Liiketoimintaidean kehittämisen ja kaupallistamisen rahoittaminen

Venture Capital

Vähemmistö- tai enemmistösijoitukset aikaisen vaiheen tai laajentuviin yrityksiin

Growth Capital

Tyypillisesti vähemmistösijoitukset yrityksiin, joilla on vahva kasvu- ja kansainvälistymispotentiaali.

Buyout

Hallintaoikeiuden hankkiminen enemmistösijoituksella yritykseen yhdessä operatiivisen johdon tai ulkopuolisen johtoryhmän kanssa.

Special situations

Sijoitukset murrosvaiheessa oleviin yrityksiin tai yrityksiin, jotka toimivat suuria muutoksia kohtaavilla toimialoilla.