Home > Osakkeenomistajat > Lyhyesti > Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli

Sijoittajamme

CapMan kerää hallinnoimiinsa rahastoihin varoja institutionaalisilta sijoittajilta. Näihin lukeutuu eläkerahastoja, vakuutusyhtiöitä, valtioiden omistamia rahastoja, paikallisia perheyhtiöitä sekä muita institutionaalisia sijoittajia, jotka tahtovat sijoittaa pohjoismaiseen listaamattomaan omaisuusluokkaan. Sijoittajat sijaitsevat Pohjoismaissa, Euroopassa sekä maailmanlaajuisesti.

Rahastomme

Pääomarahastot ovat tyypillisesti suljettuja rahastoja, mikä tarkoittaa, että ne ovat avoinna sijoittajien sitoumuksille lyhyen, ennalta määritellyn ajanjakson ajan. Suljetun rahaston sijoituskausi kestää yleensä 5 vuotta ja rahaston elinkaari 10 vuotta. Suljettujen rahastojen lisäksi hallinnoimme myös kasvavaa määrää avoimia rahastoja sekä mandaatteja.

Hallinnoitavat pääomamme

Rahastot, mukaan lukien sitoumukset ja sijoitussalkku, muodostavat CapManin hallinnoitavat pääomat. Hallinnoitavat pääomat kasvavat rahastojen varainhankinnan myötä, ja pienenevät irtautumisten myötä. Strateginen tavoitteemme on kaksinkertaistaa hallinnoitavat pääomamme kymmeneen miljardiin euroon.

Sijoituksemme

Institutionaalisilta sijoittajilta kerätyt varat sijoitetaan suomalaisiin, ruotsalaisiin, tanskalaisiin ja norjalaisiin kiinteistöihin, infrastruktuurikohteisiin ja listaamattomiin yrityksiin sekä luonnonvarasijoituksiin jokaisen rahaston erillinen sijoitusstrategia huomioiden. Omistukset myydään tyypillisesti 4–6 vuoden omistusajan jälkeen joko teolliselle ostajalle tai toiselle sijoittajalle. Kohdeyhtiöistä voidaan myös irtautua listaamalla ne pörssiin.


Ansaintamalli

CapManin tuotot perustuvat pohjoismaisten listaamattomien yhtiöiden sekä pohjoismaisten kiinteistöjen ja infrastruktuurikohteiden tuottopotentiaaliin sekä palveluista saataviin palkkioihin.

CapManin liiketoiminta käsittää pääomasijoitusten hallinnoimisen ja neuvontapalvelut sekä sijoitustoiminnan. Hallinnointiliiketoiminnassa CapManin hallinnoimat rahastot tekevät sijoituksia pohjoismaisiin yrityksiin, kiinteistöihin ja infrastruktuuriin. Hallinnointiliiketoiminta sisältää myös varainhoitopalvelua tarjoavan Wealth Services -palvelun. Palveluliiketoimintamme sisältää hankintapalvelun yrityksille. Sijoitustoiminnan kautta CapMan tekee sijoituksia pääomasijoitusluokkaan, pääasiassa sijoittajiensa rinnalla omiin rahastoihinsa, mutta valikoivasti myös ulkopuolisten rahastonhoitajien hallinnoimiin rahastoihin.

Seuraavat tulovirrat vaikuttavat CapManin tulokseen: 1) palkkiotuotot 2) voitonjako-osuustuotot 3) omista sijoituksista saatavat tuotot.

Palkkiotuotot

Palkkiotuotot koostuvat 1) rahastojen ja palveluiden hallinnointipalkkioista sekä 2) muista palvelumaksuista.

Hallinnointiyhtiöosuuteen raportoitu palkkiotuotto sisältää hallinnointipalkkiot, jotka liittyvät CapManin asemaan rahastojen hallinnointiyhtiönä, palkkiot muista rahastojen hallintaan läheisesti liittyvistä palveluista sekä palkkiot varallisuudenhoitopalveluista.

Pääomarahaston hallinnointiyhtiönä toimivalle vastuunalaiselle yhtiömiehelle, eli CapManille, maksetaan hallinnointipalkkiota koko rahaston toiminta-ajalta. Hallinnointipalkkio perustuu rahaston sijoitusperiodin aikana (tyypillisesti viisi vuotta) rahaston alkuperäisiin pääomiin ja sen jälkeen rahaston salkun hankintahintaan. Hallinnointipalkkiot kasvavat uuden varainhankinnan myötä. Hallinnointipalkkioiden määrä laskee irtautumisten myötä. Hallinnointipalkkioiden määrä laskee myös silloin, kun rahaston sijoitusperiodi päättyy, ja hallinnointipalkkiopohja muuttuu rahaston alkuperäisestä koosta sen jäljellä olevan salkun hankintahintaa vastaavaksi.

Hallinnointipalkkiot ovat tyypillisesti 0,5–2,0 % vuodessa riippuen siitä, onko kyseessä kiinteistö-, mezzanine- vai oman pääoman ehtoinen rahasto. Kiinteistörahastoissa hallinnointipalkkiota maksetaan myös sitoutuneelle velkapääomalle. CapManin hallinnoimissa rahastoissa hallinnointipalkkioprosentti on keskimäärin noin 1 %:n luokkaa.

Palkkiotuottoihin lukeutuvat rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiot, jotka liittyvät CapManin asemaan rahastojen hallinnointiyhtiönä, palkkiot muista rahastojen hallinnointiin läheisesti liittyvistä palveluista sekä varainhoitopalveluista saadut palkkiot.

Palkkiot palveluista sisältävät palkkiot CapManin palveluliiketoiminnasta (hankintarengaspalvelu CaPS) sekä muita hallinnointipalveluihin liittyviä palkkioita.

The latest fee guidance is presented in the most recent interim report.

Voitonjako-osuustuotot

Pääomasijoitusalalla voitonjako-osuustuotolla tarkoitetaan sijoitustoiminnassa menestyneen pääomarahaston voiton jakamista rahaston sijoittajien ja sen sijoitustoiminnannasta vastanneen hallinnointiyhtiön kesken. CapManin ansaintamallissa voitonjako-osuustuotolla tarkoitetaan hallinnointiyhtiön saamaa osuutta rahastojen kassavirrasta sen jälkeen, kun rahastosijoittajat ovat saaneet koko rahastoon sijoittamansa pääoman ja sille kuuluvan etuoikeutetun tuoton, tyypillisesti 8 % p.a., takaisin ja rahasto kokonaisuutena on siirtynyt voitonjakoon.

Pääomasijoitusalalla voitonjako-osuustuoton saajina ovat tyypillisesti rahaston sijoitustoiminnasta vastanneet sijoitusammattilaiset. CapManin kohdalla voitonjako-osuustuotot jaetaan CapMan Oyj:n ja ko. rahaston sijoitustoiminnasta vastanneen tiimin kesken.

Voitonjakoon siirtyminen ja voitonjako-osuustuotot perustuvat toteutuneisiin kassavirtoihin eivätkä laskennalliseen, vielä realisoitumattomaan tuottoon. Voitonjako-osuustuottoja syntyy vaihtelevasti irtautumisten toteutumisajankohdasta sekä irtautuvien rahastojen voitonjakovaiheesta riippuen, minkä vuoksi niiden ennustaminen on vaikeaa.

Mikäli rahasto on jo voitonjaon piirissä, voi seuraavan 1–2 vuoden voitonjakopotentiaalia tarkastella kokonaissalkun lisäksi myös yksittäisiä kohteita analysoimalla. Käytännössä yksittäistä kohdetta analysoimalla voi arvioida, kuinka suuri osuus jäljellä olevan salkun käyvästä arvosta kohdistuu ko. kohteeseen, ja mikä on sen vaikutus voitonjakoon. Analysoitaessa yksittäisiä sijoituskohteita on hyvä muistaa, että rahaston ollessa voitonjaossa CapMan saa voitonjako-osuutta kaikista rahaston kassavirroista, myös mahdollisesti alle hankintahinnan myytävistä kohteista. Tämä johtuu siitä, että rahastosijoittajat ovat jo saaneet koko rahastoon sijoittamansa pääoman ja sille kuuluvan etuoikeutetun tuoton takaisin.

Omista sijoituksista saatavat tuotot

CapMan tekee sijoittajien rinnalla myös suoria sijoituksia hallinnoimiinsa rahastoihin.

Sijoitustoiminnassa CapMan sijoittaa taseestaan aktiivisesti pääomasijoitusluokkaan. Lisäksi CapManin omat rahastot muodostavat merkittävän sijoituskokonaisuuden ja CapMan sijoittaa omiin rahastoihinsa 1–5 prosenttia uusien rahastojen alkuperäisestä koosta rahastojen kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen. Omien rahastosijoitusten tavoitteena on tasata CapManin tulosvaihteluita, sillä sijoitustuotot heijastuvat tulokseen voitonjako-osuustuottoja nopeammin.

CapMan rahoittaa tyypillisesti noin puolet omista sijoituksistaan velkarahoituksella, minkä tavoitteena on tehostaa oman pääoman tuottoa. Sijoitusten vaikutus näkyy tuloksessa sekä realisoituneiden tuottojen että käyvän arvon muutosten kautta.

Sijoitustoiminnan tulonlähteitä ovat sijoitusten käypien arvojen muutos sekä irtautumisten ja juoksevien tuottojen, kuten korkojen, myötä realisoituneet tuotot. Käypiin arvoihin vaikuttavat muun muassa sijoituskohteiden ja niiden verrokkiyhtiöiden kehitys sekä yleinen markkinatilanne. Sijoitusten tuotot voivat olla myös negatiivisia.