Home > Osakkeenomistajat > Hallinnointi > Palkitseminen

Palkitseminen

Tällä sivulla kerrotaan CapManin palkitsemisesta ja palkitsemispolitiikasta sekä julkaistaan palkitsemisraportit. Palkitsemista ohjaa periaatteet, jotka tukevat liiketoimintastrategian toteutumista

Palkitsemisen osa-alueet

Harkitessaan palkitsemisen osa-alueita, CapManin palkitsemisvaliokunta ja hallitus ovat arvioineet periaatteita ensi kädessä oikeudenmukaisuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta, huomioiden tasapainon säilymisen osakkeenomistajien, rahastosijoittajien ja työntekijöiden eduissa. Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea liiketoiminnassa onnistumista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Palkitsemisen periaatteet tukevat liiketoimintastrategian toteutumista

Palkitsemispolitiikka ja -raportit

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisspolitiikassa avataan CapManin palkitsemisperiaatteita tarkemmin.

CapMan Oyj Palkitsemispolitiikka

pdf | Mar 16, 2023

Palkitsemisraportti 2023

pdf | Mar 04, 2024

Palkitsemisraportti 2022

pdf | Feb 20, 2023

Palkitsemisraportti 2021

pdf | Feb 21, 2022

Palkitsemisraportti 2020

pdf | Feb 23, 2021

Palkka ja palkkioselvitys 2019

pdf | Feb 19, 2020

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisen CapMan Oyj:lla (jäljempänä CapMan) on tarkoitus tukea yhtiön liiketoimintastrategiaa. Yhtiö noudattaa henkilöstön palkitsemisessa seuraavia keskeisiä periaatteita, jotka tukevat liiketoimintastrategian toteutumista:

Toimitusjohtajan palkitsemiseen sovelletaan lähtökohtaisesti samoja palkitsemien periaatteita ja käytäntöjä (esimerkiksi luontoisetujen suhteen) kuin muihinkin työntekijöihin.

Toimitusjohtajan tehtävän erityisasema ja vaativuus sekä toimitusjohtajan rooliin kuuluva vastuuasema huomioiden toimitusjohtajalle voidaan kuitenkin tarjota tiettyjä muusta henkilöstöstä poikkeavia etuuksia (kuten eläke-etu). Kulloinkin voimassaolevan toimitusjohtajasopimuksen ehtoja kuvataan yksityiskohtaisemmin vuosittain julkistettavassa toimielinten palkitsemisraportissa sekä yhtiön verkkosivuilla.

Tämä CapManin toimielinten palkitsemispolitiikka on laadittu osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen), valtiovarainministeriön asetuksen 608/2019 sekä 1.1.2020 voimaan tulleen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (jäljempänä hallinnointikoodi) mukaisesti. Tätä palkitsemispolitiikkaa sovelletaan CapManin hallituksen, toimitusjohtajan sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiseen. Toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteita sovelletaan soveltuvin osin myös mahdolliseen toimitusjohtajan sijaiseen, ellei tässä politiikassa toisin mainita.

Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Tämä politiikka käsiteltiin CapManin varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.3.2020 ja sen päivitykset hyväksyttiin yhtiökokouksessa 15.3.2023.

Tiedot palkoista, palkkioista ja muista taloudellisista etuuksista

Harkitessaan palkitsemisen osa-alueita, CapManin palkitsemisvaliokunta ja hallitus ovat arvioineet periaatteita ensi kädessä oikeudenmukaisuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta, huomioiden tasapainon säilymisen osakkeenomistajien, rahastosijoittajien ja työntekijöiden eduissa. Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea liiketoiminnassa onnistumista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Hallitus

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitsemisen vahvistaa varsinainen yhtiökokous. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan palkkio on 5 000 euroa kuukaudessa (2023: 5 000 euroa), varapuheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa (2023: 4 000 euroa), hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa (2023: 4 000) siinä tapauksessa, että hän ei toimi samalla hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana ja jäsenen palkkio on 3 250 euroa kuukaudessa (2023: 3 250 euroa). Kuukausipalkkiot maksetaan rahana varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai palvelusuhteessa CapManiin (pois lukien Olli Liitola, joka on solminut konsulttisopimukset Yhtiön kanssa), eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua CapManin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. CapManilla ei myöskään ole eläkejärjestelyitä, joihin he voisivat osallistua.

Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 800 euron palkkio kokoukselta (2023: 800 euroa) ja jäsenille 400 euron palkkio kokoukselta (2023: 400 euroa). Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Kaikille hallituksen jäsenille korvataan kokouspalkkioiden lisäksi kohtuulliset matkakulut CapManin matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenille vuonna 2023 maksetut palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet on selostettu palkitsemisraportissa.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Päätöksentekojärjestys

CapManin hallitus vahvistaa vuosittain toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisen periaatteet ja elementit. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee esitykset palkitsemiseen liittyvistä asioista hallituksen päätöksentekoa varten. Palkitsemisvaliokunnan kokoonpano on määritelty niin, että siihen kuuluu vähintään kaksi riippumatonta hallituksen jäsentä, eikä yhtään CapManin johtoon kuuluvaa henkilöä.

Kaikki muutokset toimitusjohtajan palkkaan ja palkitsemiseen tehdään ainoastaan hallituksen hyväksynnällä. Johtoryhmän jäsenten kuukausipalkkoja voidaan korottaa toimitusjohtajan esityksestä ja hallituksen puheenjohtajan hyväksynnällä. Vuodesta 2020 alkaen toimitusjohtajan palkitseminen on noudattanut vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltyä palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemispolitiikkaan tehtiin päivitys vuonna 2023, ja se käsiteltiin vuoden 2023 yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtajan palkitseminen

CapManin toimitusjohtajan Pia Kållin palkitseminen muodostuu 35 000 euron kuukausipalkasta sekä luontoiseduista (puhelin-, lounas- ja liikuntaedut). Lisäksi hänellä on Yhtiön toimesta järjestetty maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, jonka vuosittainen vakuutusmaksu vastaa kymmentä prosenttia vakuutetun vuosittaisesta rahapalkasta ilman luontoisetuja. Vakuutetulla on oikeus vapaakirjaan kolmen vuoden vakuutusajan jälkeen asteittain niin, että vapaakirja kattaa kuuden vuoden kuluttua lisäeläkevakuutuksen kokonaisuudessaan. Toimitusjohtajan eläkkeellesiirtymisikä on 63 vuotta.

Toimitusjohtajalle ei ole määritelty lyhyen aikavälin kannustimia. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinohjelma muodostuu osakepohjaisesta palkitsemisesta, jonka yksityiskohtia on kuvattu tarkemmin alla. Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden mittainen, molempia osapuolia sitova irtisanomisaika. Toimitusjohtaja on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan siinä tapauksessa, että sopimus irtisanottaisiin Yhtiön toimesta.

CapManin toimitusjohtajana 15.3.2023 saakka toimineelle  Joakim Frimodigille vuonna 2023 maksetut palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet on selostettu palkitsemisraportissa.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen kuuluvat kiinteä kuukausipalkka sekä luontoisedut (puhelin-, lounas- ja liikuntaedut). Lisäksi osalle johtoryhmän jäsenistä on Yhtiön toimesta järjestetty maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, jonka vuosittainen vakuutusmaksu vastaa viittä prosenttia vakuutetun vuosittaisesta rahapalkasta ilman luontoisetuuksia. Vakuutetulla on oikeus vapaakirjaan kolmen vuoden vakuutusajan jälkeen asteittain niin, että vapaakirja kattaa kuuden vuoden kuluttua lisäeläkevakuutuksen kokonaisuudessaan.

Yhtiön hallitus on nykyisiä palkitsemisjärjestelmiä harkitessaan korostanut johdon pitkäaikaista sitoutumista, ja vähentänyt lyhyen aikavälin palkkioiden suhteellista osuutta johdon kokonaispalkitsemisessa. Toimitusjohtajan lisäksi talousjohtaja ei ole mukana lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa. Muille johtoryhmän jäsenille voidaan lyhyen aikavälin kannustimina maksaa vuosibonuksia hallituksen vuosittain vahvistaman palkitsemispolitiikan perusteella. Tyypillisesti vuosibonukset on sidottu konsernin ja/tai liiketoiminta-alueen tulokseen sekä henkilökohtaisten ja tiimin tavoitteiden saavuttamiseen.

Vuoden 2023 aikana johtoryhmän jäsenille (pois lukien toimitusjohtaja) maksettiin palkkaa, palkkioita ja muita taloudellisia etuuksia yhteensä 2 178 525 euroa ja bonuksia yhteensä 707 874 euroa. Sen lisäksi jäsenille maksettiin lisäeläkemaksuja yhteensä 13 610 euroa.