Kestävyys
CapMan Real Estate:lla

Visionamme on kehittää ihmislähtöisiä kiinteistöjä nettopositiivisella ympäristövaikutuksella. Tavoitteenamme on synnyttää houkuttelevia tuottoja sijoittajillemme samalla kun edistämme kiinteistöalan vihreää siirtymää, optimoiden kiinteistöjemme elinkaarenaikaisen arvonluonnin kaikille sidosryhmille, ympäristöstä paikallisiin yhteisöihin.

Kestävyysvisiostamme

Visiomme pohjautuu kolmeen teemaan: ihmislähtöisten kiinteistöjen kehitys, siirtyminen kohti kiinteistökehitystä jolla on nettopositiivinen ympäristövaikutus, sekä kaiken toimintamme perustaminen läpinäkyvään ja vastuulliseen hallintoon.

Ihmislähtöiset kiinteistöt

Kehitämme kiinteistöjä, jotka ovat aidosti luotu kiinteistöjen käyttäjien sekä kiinteistöjä ympäröivien yhteisöjen näkökulmasta. Haluamme kehittää kiinteistöjä, jotka ovat inklusiivisia, ilahduttavat vuokralaisillemme, ja jotka rakentavat elinvoimaisia yhteisöjä. Ihmislähtöisten kiinteistöjen kehitys pitää luonnollisesti sisällään myös reilun, turvallisen  ja terveen työympäristön, niin omassa toiminnassamme kuin myös toimitusketjuissamme.

Kiinteistöjä nettopositiivisella ympäristövaikutuksella

Toimimme vastuullisesti ja olemme läpinäkyviä vaikutuksemme suhteen ympäristöön, ihmisiin ja talouteen.  Vankat vastuullisuuskäytännöt ohjaavat kestävyystyötämme, -johtamistamme ja -raportointiamme. Edistämme läpinäkyvyyttä toimitusketjuissamme ja toimitusketjuhallintamme on vahvaa. Tarjoamme koulutusta varmistaaksemme, että työntekijöillämme ja kumppaneillamme on työkalut ja tietotaito voidakseen mukautua ja olla aktiivisia kumppaneita kestävyysmatkallamme.

Läpinäkyvyys ja vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti ja olemme läpinäkyviä vaikutuksemme suhteen ympäristöön, ihmisiin ja talouteen.  Vankat vastuullisuuskäytännöt ohjaavat kestävyystyötämme, -johtamistamme ja -raportointiamme. Edistämme läpinäkyvyyttä toimitusketjuissamme ja toimitusketjuhallintamme on vahvaa. Tarjoamme koulutusta varmistaaksemme, että työntekijöillämme ja kumppaneillamme on työkalut ja tietotaito voidakseen mukautua ja olla aktiivisia kumppaneita kestävyysmatkallamme.

Strategia ja kestävyysohjelma

Visioomme pohjatuen olemme asettaneet kunnianhimoisen strategian ja kestävyysohjelman sisältäen pitkän ja lyhyen aikavälin vastuullisuustavoitteet ajalle 2023-2026. Tapamme lähestyä vastuullisuutta on kattava. Strategiassamme olemme tunnistaneet ne ympäristöön, sosiaalisiin asioihin, ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat, jotka ovat meille kaikkein oleellisimpia ja joiden kautta mahdollisuutemme vaikuttaa on suurin. Jokaisen painopistealueen kohdalla olemme asettaneet tavoitteet, jotka asettavat meidät matkalle kohti visiomme saavuttamista. Tulemme seuraamaan edistystä vuositasolla ja tarvittaessa kiristämään tavoitteitamme samalla kun etenemme.

KESTÄVYYSOHJELMAMME 2023-2026
Ympäristö

Ilmasto ja energiatehokkuus

 • Käytönaikaisten nettonollapäästöjen saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä.
 • Rakennusvaiheen sitoutuneiden nettonollapäästöjen saavuttaminen vuoteen 2040 mennessä.
 • Toimitilakiinteistöjen käytönaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 72 % bruttoneliötä kohti vuoteen 2032 mennessä, vuoteen 2021 verrattuna. (Interim Science Based Targets)*
 • Asuinkiinteistöjen käytönaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 50 % bruttoneliötä kohti vuoteen 2032 mennessä, vuoteen 2021 verrattuna (Interim Science Based Targets)*
 • Energiaintensiteetin vähentäminen 26 %:iin vuoteen 2032 mennessä verrattuna vuoteen 2021, pois lukien BVK Mandate –rahasto.
 • Fyysisten ja transitionaalisten ilmastoriskien arviointi kaikkien kohteiden osalta TCFD, CRREM ja/tai EU-taksonomian ohjeistusten mukaisesti. Ilmastoriskien sopeutumissuunnitelmien laatiminen

*Toimitilojen ja asuinkiinteistöjen käytönaikaiset kasvihuonekaasupäästötavoitteet ylettyvät vuoteen 2032 asti. Tavoitteet ovat laadittu Science Based Targets -aloitteen mukaisesti.

Kohti luontopositiivisuutta

 • Luontopositiivisuus -konseptin kehittäminen ja jalkauttaminen perustuen parhaisiin käytäntöihin ja viitekehyksiin.
 • Vuosittaisen biodiversiteettiriskiarvioinnin teettäminen kaikkiin kohteisiin.
 • Kiertotalouskonseptin kehittäminen ja jalkautus uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin.
 • Jätteiden kierrättämismahdollisuuksien tarjoaminen kaikissa kohteissa, mikäli kunnalliset tai yksityiset jätepalvelut ovat saatavilla. Kierrätysmahdollisuudet sisältävät vähintään bio-, paperi-, pahvi-, muovi-, lasi- ja metallijakeet.
 • Jätteiden 70 % lajitteluasteen saavuttaminen kohteissa, joissa on jätedataa saatavilla.
 • Vesi-intensiteetin vähentäminen toimitilakohteissa 4 %:lla vuoteen 2026 mennessä vuoteen 2021 verrattuna.
 • Vähintään 80 % purku- ja rakennusjätteen kierrätysasteen saavuttaminen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteissa.
Ihmiset

Vuokralaisten ja tilojen käyttäjien korkea tyytyväisyys ja hyvinvointi

 • Net Promoter Score (NPS) > 0** vuokralaistyytyväisyyskyselystä
 • Yleinen tyytyväisyys 4.0** vuokralaistyytyväisyyskyselystä
 • Yleinen tyytyväisyys vuokrasuhteeseen sisältyviin ylläpitopalveluihin 4.0** vuokralaistyytyväisyyskyselystä
 • Tiedonkulku ja yhteydenpito 4.0** vuokralaistyytyväisyyskyselystä
 • Vuokralaisten ja asiakkaiden kestävyystietoisuuden kasvattaminen

**Tavoite pätee kiinteistöille, joita CapMan Real Estate hallinnoi yli 3 vuotta.

Aktiivinen ja vastuullinen jäsen paikallisissa yhteisöissä

 • Tutkimus- ja verkostotoimintaan liittyvän yhteistyön lisääminen
 • Aktiivisen viestinnän ja prosessien toimeenpano paikallisyhteisöjen huolenaiheiden käsittelyä varten
 • Valittujen hyväntekeväisyysjärjestöjen ja paikallisyhteisöjen tukeminen

Oikeudenmukaiset, turvalliset ja terveelliset työympäristöt

 • Ihmisoikeusriskien tunnistaminen koko toimitusketjussa ihmisoikeusriskiarvioinnin avulla. Ehkäiseviä ja lieventävien toimien suunnittelu.
 • 0 kuolemantapausta
 • Työtapaturmien vähentäminen CapMan Real Estate:n hallinnoimien kohteiden rakennustyömailla
 • Oikeudenmukaisten työolosuhteiden varmistaminen kautta koko toimitusketjun vaatimalla että vähintään kaikki CapMan Real Estaten keskeiset toimittajat noudattavat CapMan Supplier Code of Conduct -periaatteita
Hyvä hallintotapa

Läpinäkyvää ja vastuullista liiketoimintaa

 • EU-taksonomian mukaisten kiinteistöjen osuuden lisääminen
 • 75% kohteiden kiinteistöalasta sertifioitu omistusajan aikana (pl. BVK Mandate)
 • Kestävyyslausekkeiden sisällyttäminen uusiin vuokrasopimuksiin (“vihreät vuokrasopimukset”)
 • Kiinteistötason energia-, kasvihuonekaasu-, vesi- ja jätetietojen kattavuuden kasvattaminen 100%:iin, sisältäen toimitilavuokralaisten energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöt
 • Työntekijöidemme kestävyystietoisuuden kasvattaminen koulutuksella ja aktiivisella osallistamisella.
 • Selkeiden kestävyysliitännäisten roolien, vastuiden, toimintasuunnitelmien, prosessien, ohjeiden ja politiikkojen kehittäminen ja toteuttaminen.
 • Säännöllinen raportointi kestävyystavoitteiden edistymisestä soveltuvien mittareiden avulla parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
 • Kestävyysrajoiteperiaatteiden (“restriction list”) luominen CapMan Real Estate:n liiketoiminnassa
 • Kaikkien toimittajien edellyttäminen noudattamaan CapManin kestävyysstandardeja (Supplier Code of Conduct ja CapMan Real Estate vastuullisten hankintojen politiikka.)