Home > Osakkeenomistajat > Lyhyesti > Toimitusjohtajan katsaus

toimitusjohtajan katsaus Q4 2023

Palkkiotuottojen kannattavuuden kasvu jatkui ja strategia etenee

Palkkiotuottojen kannattavuus jatkoi kasvuaan jo neljättä vuotta peräkkäin, mutta kokonaisuutena vuoden tulos jäi heikoksi sijoitusten käyvän arvon muutosten takia. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kasvustrategiamme on edistynyt suunnitelmien mukaisesti ja 2024 tulee olemaan CapManille vahvan kasvun vuosi.

Palkkiotuottojen kannattavuus jatkoi kasvua

Hallinnointiliiketoiminta ja hankintarengas CaPS kehittyivät hyvin markkinatilanne huomioiden. Palkkiopohja vahvistui uusien hallinnoitavien rahastojen sekä CaPSin vahvan kasvun myötä. Palkkiotuottojen kannattavuus, joka on toimintamme keskeinen avainluku, jatkoi positiivista kehitystä vuoden 2023 aikana maltillisen kulukehityksen tukemana. Palkkiotuottojen kannattavuus on kasvanut vuosittain jo neljän peräkkäisen vuoden ajan ja odotan kasvun jatkuvan.

Voitonjako-osuustuotot ja eteenkin käyvän arvon muutokset kehittyivät edellisvuotta heikommin, mistä syystä vuoden 2023 kokonaistulos jäi edellisestä vuodesta.

CapManin omat rahastot kehittyivät keskimäärin positiivisesti pääoma- ja infrastruktuurirahastojen vahvan kehityksen ansiosta. Isoin yksittäinen tekijä vertailuvuotta heikommalle tulokselle oli ulkopuolisten venture capital rahastojen arvonkehitys, joka vahvasti positiivisen 2022 jälkeen kääntyi negatiiviseksi vuonna 2023.

Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus uusia rahastoja kohtaan luo edellytyksiä kasvulle

Vaikeutuneesta varainkeruumarkkinasta huolimatta onnistuimme laajentamaan asiakaskuntaamme entisestään kansainvälisten instituutionalisten sijoittajien kesken. Vuoden 2023 aikana keräsimme lähes 400 milj. euroa uusia hallinoitavia pääomia. Yli puolet varoista tulivat Pohjoismaiden ulkopuolelta ja noin kolmannes sijoittajilta, jotka tekivät ensimmäisen sijoituksensa CapManin rahastoon. Tämä on osoitus rahastojemme vahvasta arvonluonnista sekä kyvystämme realisoida arvoa sijoittajille ja tehdä uusia houkuttelevia sijoituksia hidastuneesta transaktiomarkkinasta ja epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta.


Varainkeruuta edistettiin kaikilla sijoitusalueilla. Vuoden loppupuolella perustimme yhteiskuntakiinteistöihin sijoittavan Social Real Estate -rahaston, jonka varainkeruun tavoitteena on 500 milj. euroa muutaman seuraavan vuoden aikana. Lippulaivarahasto Nordic Real Estate IV valmistautuu varainkeruuseen ja odotamme sen pitävän ensimmäisen sulkemisen vuoden 2024 aikana, ja saavuttavan lopullisessa sulkemisessa 750 milj. euron koon. Toinen infrastruktuurirahasto jatkaa varainkeruuta ja on nyt saavuttanut lähes 300 milj. euron koon, ylittäen edellisen rahaston koon jo 50 prosentilla. Private Equity -strategioiden osalta Growth-tiimi on jatkanut vakuuttavaa toimintaansa. Tiimin kolmas rahasto keräsi 2023 loppupuolella huomattavan määrän sitoumuksia ja rahaston odotetaan pitävän ensimmäisen sulkemisensa alkuvuonna 2024. Näiden ja muiden kuluvan vuoden varainkeruuhankkeiden ansiosta hallinnoitavien pääomien odotetaan kasvavan merkittävästi vuoden 2024 aikana.

Laajentuminen luonnonvarasijoittamiseen Dasos Capital yrityskaupan myötä

Joulukuussa sovimme hankkivamme kestävään metsä- ja luonnonvarasijoittamiseen keskittyvän Dasos Capitalin. Dasos on alan johtava toimija eurooppalaisen sijoitusportfolion laajuudessa, sijoittajien kansainvälisyydellä ja vahvalla tuottohistorialla mitattuna. Yhteensopivuus CapManin kasvustrategian ja kestävyystekijöihin keskittyvän toiminnan kanssa on erinomainen. Kaupan toteutuessa CapManin hallinnoitavat varat kasvavat välittömästi noin 630 milj. eurolla. Yhdistämällä Dasoksen tiimin osaamisen kasvavassa omaisuusluokassa CapManin kokemukseen tuotteiden skaalaamisesta luomme erinomaiset edellytykset uuden liiketoiminta-alueen nopealle kasvulle.

Edistämme missiotamme olla Pohjoismaiden vastuullisin pääomasijoittaja

Edistämme missiotamme olla Pohjoismaiden vastuullisin pääomasijoittaja osana kaikkien rahastojen arvonluontityötä. Vuoden 2023 lopussa asetimme toiminnallamme nettonollapäästötavoitteen vuodelle 2040, eli 10 vuotta globaalia tavoitetta aikaisemmin. Tavoite koskee CapManin oman toiminnan lisäksi kaikkia sijoituskohteitamme. Pelkästään päästöjen vähentäminen ei kuitenkaan ole riittävää ja olemme siksi yhtenä ensimmäisistä alallamme aloittaneet hankkeen edistääksemme luontopositiivisia toimintamalleja kaikilla sijoitusalueillamme.

Haluan kiittää CapManin sijoittajia ja osakkeenomistajia luottamuksesta ja kaikkia työntekijöitämme hyvästä työstä ja sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiimme. Jatkamme strategiamme suunnitelmallista toteuttamista ja olemme hyvässä asemassa saavuttamaan kasvutavoitteemme. Rakennamme yhtiöstä määrätietoisesti kansainvälisempää, kestävämpää ja taloudellisesti vahvempaa listaamattoman markkinan edelläkävijää.

Uusimmat raportit

Uusimmista raporteistamme selviää, miten rakennamme arvoa menestyvän yhteiskunnan hyväksi samalla kun edistämme kestävää muutosta ja pyrimme strategisiin tavoitteisiimme.

2023 tilinpäätöstiedote

pdf | Feb 07, 2024

2023 tulosesitys

pdf | Feb 07, 2024

1-9 2023 osavuosikatsaus

pdf | Oct 26, 2023

CapMan vastuullisuusraportti 2022 (englanniksi)

pdf | Jun 09, 2023