Home > Osakkeenomistajat > Lyhyesti > Toimitusjohtajan katsaus

toimitusjohtajan katsaus 2023

Palkkiotuottojen kannattavuuden kasvu jatkui ja strategia etenee

Rakennamme tänään sellaista yhteiskuntaa, jonka haluamme nähdä
vuonna 2040. Pääomasijoittamisen pitkäjänteisyys mahdollistaa visiomme
tulevaisuudesta, kun toteutamme aktiivista ja kestävyystekijöitä integroivaa
arvonluontia.

Palkkiotuottojen kannattavuus jatkoi kasvua

Aloitin CapManin toimitusjohtajana maaliskuun 2023 aikana, jolloin monet alan käytännöt ovat joutuneet koetukselle. Vuoden aikana toteutetut
nopeat koronnostot ja lisääntynyt geopoliittinen epävarmuus on muuttanut sijoitustoiminnan parametrejä. Yrityskauppamarkkina on hidastunut, rahastojen tuottovaatimukset nousseet ja varainkeruumarkkina on edelleen kilpailtu.

Tällaisina aikoina pääomasijoittamisen pitkäjänteisyys korostuu, markkinoita paremmin suoriutuvat rahastot perustetaan ja parhaimmat kaupat tehdään. Tehtävänämme on luoda arvoa sijoittajillemme samalla kun sijoitustemme kautta edistämme kestävää ja ihmiskeskeistä yhteiskuntaa.

Aktiivinen ja kestävyystekijöitä integroiva arvonluonti on CapManin DNA:ssa. Se on avain pitkän aikavälin huipputason sijoitustuottoihin, onnistuneeseen kasvuun ja sitä kautta kasvavaan omistaja-arvoon.

Vallitsevassa markkinassa kannattaa panostaa kasvuun. Tavoitteemme on kaksinkertaistaa hallinnoitavat pääomamme 10 miljardiin euroon vuoteen 2027 mennessä. Vuoden 2023 aikana olemme vahvistaneet erityisesti reaaliomaisuuteen keskittyviä strategioita lanseeraamalla uusi rahastoja sekä kasvattamalla nykystrategioita. Reaaliomaisuus kattaa noin 70 % hallinnoitavista pääomistamme ja sisältää kiinteistöt, infrastruktuurin ja jatkossa myös metsä- ja luonnonvarasijoittamisen (Natural Capital) Dasos Capitalin hankinnan myötä. Kohdeyhtiöihin sijoittavat strategiat jatkavat arvonluontityötään suunnitellusti, luoden perustan laajentumiselle jatkossa. Näiden ja muiden kuluvan vuoden varainkeruuhankkeiden ansiosta odotan hallinnoitavien pääomien kasvavan merkittävästi vuoden 2024 aikana.

Palkkiotuottojen kannattavuus, joka on liiketoimintamme keskeinen mittari, jatkoi kasvuaan jo neljättä vuotta peräkkäin, mutta kokonaisuutena vuoden tulos jäi huomattavasti heikommaksi johtuen alhaisemmista voitonjako-osuustuotoista ja sijoitusten, lähinnä ulkopuolisten venture capital -rahastojen, käypien arvojen muutoksista.

CapManin kyky houkutella kansainvälisiä sijoittajia tukee kasvutavoitteita

Hankaloituneesta varainkeruumarkkinasta huolimatta onnistuimme laajentamaan asiakaskuntaamme entisestään kansainvälisten instituutionalisten sijoittajien keskuudessa. Vuoden 2023 aikana keräsimme lähes 400 milj. euroa uusia hallinoitavia pääomia. Yli puolet varoista tuli Pohjoismaiden ulkopuolelta ja noin kolmannes sijoittajilta, jotka tekivät ensimmäisen sijoituksensa CapManin rahastoon. Tämä on osoitus rahastojemme vahvasta arvonluonnista sekä kyvystämme realisoida arvoa sijoittajille ja tehdä uusia houkuttelevia sijoituksia hidastuneesta transaktiomarkkinasta ja epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta.

Listaamattoman markkinan asema houkuttelevana omaisuusluokkana on kansainvälisesti edelleen vahva. Listaamattomasta markkinasta on myös kehittymässä valtavirtainen omaisuusluokka, joka tarjoaa entistä laajemmalle sijoittajakunnalle mahdollisuuden sijoittaa sellaisiin segmentteihin, joihin listamarkkina ei tarjoa vastaavia vaihtoehtoja. Tämän ansiosta CapMan voi tarjota uusia ja räätälöityjä ratkaisuja sijoittajakunnalle, jonka aikaisemmat allokaatiot listaamattomiin tuotteisiin ovat olleet alhaiset.

Kohti nettonollapäästöjä ja luontopositiivista
yhteiskuntaa

Aktiivisena pääomasijoittajana sijoitamme yhtiöihin ja kiinteistöihin monipuolisesti yli sektoreiden ja huomioimme arvonluontipotentiaalin sekä taloudellisesti että kestävyystekijöissä. Toimintamme keskiössä on luoda arvoa, joka on kestävää pitkällä tähtäimellä. Vuonna 2023 aikana SBTi (Science Based Targets initiative) vahvisti Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset keskipitkän aikavälin päästötavoitteemme, joita kohti etenemme. Luonnollisena jatkumona olemme sitoutuneet nettonollapäästöjen saavuttamiseen vuoteen 2040 mennessä. Tämä tarkoittaa, että oman toimintamme lisäksi infrastruktuuri- ja kiinteistökohteemme sekä kohdeyhtiömme tavoittelevat nettonollapäästöjä viimeistään vuonna 2040, eli 10 vuotta globaalia tavoitetta aikaisemmin.

Työ ilmastotavoitteiden edistämiseksi on tärkeää, mutta se ei yksin riitä. Maailma ylittää tällä hetkellä kuusi yhdeksästä planetaarisesta rajasta, jotka ovat kriittisiä ihmiskunnan menestyksen kannalta. Pitkäaikaisesti kestävän toiminnan
varmistamiseksi meidän on toimittava planeetan kantokyvyn puitteissa. Olemme siksi aloittaneet hankkeen edistääksemme luontopositiivisia toimintamalleja kaikilla sijoitusalueillamme
yhtenä ensimmäisistä toimijoista alallamme.

Aktiivinen arvonluonti kaikissa strategioissa

Olen iloinen, että Infra ja Private Equity -strategiat jatkoivat vahvaa kehitystä vuoden 2023 aikana. Tämä osoittaa kykymme luoda arvoa aktiivisesti myös epävarmassa ympäristössä. Teimme yhteensä 12 uutta sijoitusta ja seitsemän irtautumista vuoden 2023 aikana.

Infra-tiimi toteutti kolme sijoitusta toisesta rahastostaan vuoden 2023 aikana. Hollannissa sijaitsevan datakeskus Severiuksen sekä Tanskassa sijaitsevan datakeskus Fuzionin hankinta laajensi rahaston toimintaa uusille maantieteellisille alueille. Vuoden alkupuolella Infra sijoitti myös norjalaiseen lohen prosessointialusten varustamoon Napieriin.

Kiinteistömarkkinalla kohteiden uudelleenhinnoittelu luo sijoitusmahdollisuuksia. Kiinteistörahastojen sijoittajakunnan painottuminen institutionaalisiin sijoittajiin ja rahastojen enimmäkseen suljettu rakenne suojaa niitä lunastuksilta ja Real Estate -tiimi voi keskittyä arvonluontiin kohteissa ilman likviditeettitarpeiden luomaa painetta myydä kohteita etuajassa. Vuoden 2023 aikana sijoitimme Ruotsissa sijaitsevaan logistiikkakeskushankkeeseen, Kööpenhaminassa ja Helsingissä sijaitseviin asuinkiinteistöihin sekä irtauduimme Tanskassa ja Ruotsissa sijaitsevista teollisesta- ja varastokiinteistöistä.

Laajensimme myös kiinteistösijoitustoimintaamme perustamalla loppuvuodesta pohjoismaisiin
yhteiskuntakiinteistöihin sijoittavan Social Real Estaterahaston, jonka varainkeruun tavoitteena on 500 milj. euroa. Toteutimme ensimmäiset sijoitukset rahastosta Helsingissä ja Kööpenhaminassa sijaitseviin koulukiinteistöihin. Lippulaivakiinteistörahastomme Nordic Real Estate IV valmistautuu varainkeruuseen. Odotamme rahaston pitävän ensimmäisen sulkemisensa vuonna 2024 ja saavuttavan 750 miljoonan euron lopullisen koon.

Private Equity -strategiat jatkoivat arvonluontisuunnitelmiensan toteuttamista vuoden aikana. Growth irtautui Coronariasta ja sijoitti Silmäasemaan. Kolmannen kasvurahaston perustaminen vuoden 2024 alussa on osoitus Growth-tiimin vahvoista näytöistä. Buyout irtautui Malte Månsonista ja jatkaa arvon realisointia portfoliostaan. Special Situations -tiimin ensimmäinen rahasto saavutti lopullisen kokonsa ja sijoitti alkuvuonna kiinteistöhuoltoyhtiö Aro Systemsiin. Vallitseva taloudellinen tilanne on erityisen
otollinen rahaston toteuttamalle joustavalle ja muutosvetoiselle strategialle. Toinen markkinatilanteesta hyötyvä strategia on velkasijoituksia tekevä Nest Capital, joka toteutti vuoden aikana kolme uutta sijoitusta ja irtautui yhdestä sijoituksesta.

Työpaikka, jossa huippuosaajat onnistuvat ja kehittyvät

Motivoituneet alansa huippuosaajat ja vahva tiimihenki ovat vahvuutemme. Menestyksekäs arvonluonti kohteissamme alkaa osaavasta, motivoituneesta ja hyvin voivasta henkilöstöstä.
Olemme vuoden aikana panostaneet merkittävästi
henkilöstömme kehittämiseen. Mittaamme henkilöstön työhyvinvointia vuosittain ja henkilöstön suositteluhalukkuus (eNPS) ylittää edelleen tavoitetasomme 50. Palautteen perusteella CapManin työkulttuuria pidetään erittäin inspiroivana ja työyhteisö koetaan tuloksia ja viihtymistä tukevana. Olemme verrokkiryhmää houkuttelevampi työpaikka lähes kaikilla mittareilla mitattuna ja haluamme panostaa kehittämiseen myös jatkossa.

Omistaja-arvoa osallistumalla vastuullisen
yhteiskunnan rakentamiseen

Toimitusjohtajana suhtaudun luottavaisin mielin kykyymme saavuttaa strategiset tavoitteemme samalla kun edistämme sijoitustemme kautta vastuullisen yhteiskunnan rakentamista. Listaamattoman markkinan pitkän aikavälin näkymät ovat vahvat, ja nyt vallitseva pehmeämpi suhdanne suosii CapManin kaltaisia, aktiiviseen omistajuuteen ja kestävään arvonluontiin panostavia toimijoita. Olemme luoneet myötävirtauksia vastatuulisessa markkinassa.


Haluan kiittää CapManin sijoittajia ja osakkeenomistajia luottamuksesta ja kaikkia työntekijöitämme hyvästä työstä ja sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiimme. Jatkamme strategiamme suunnitelmallista toteuttamista ja olemme hyvässä asemassa saavuttamaan kasvutavoitteemme. Tekemiemme toimenpiteiden avulla rakennamme yhtiöstä kansainvälisempää, kestävämpää ja taloudellisesti vahvempaa listaamattoman markkinan edelläkävijää.

PIA KÅLL
TOIMITUSJOHTAJA, CAPMAN OYJ

Uusimmat raportit

Uusimmista raporteistamme selviää, miten rakennamme arvoa menestyvän yhteiskunnan hyväksi samalla kun edistämme kestävää muutosta ja pyrimme strategisiin tavoitteisiimme.

1-3 2024 Osavuosikatsaus

pdf | May 03, 2024

Vuosikertomus 2023

pdf | Mar 04, 2024

Tilinpäätös 2023

pdf | Mar 04, 2024

Vastuullisuusraportti 2023 (englanniksi)

pdf | Apr 24, 2024