Skip to content

CAPMAN OYJ -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2001

15/11/2001

CAPMANIN TAMMI-SYYSKUUN TULOS 20,8 MILJ. EUROA

CapMan Oyj-konsernin (CapMan) katsauskauden liikevaihto oli 10,1 milj. euroa (20,5 milj. euroa 1.1.-30.9.2000). Tulos rahoituserien jälkeen oli 29,6 milj. euroa (15,4 milj. euroa), joka sisältää 18 miljoonan euron myyntivoiton Sampo Oyj:n osakkeiden myynnistä. Katsauskauden tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 20,8 milj. euroa (10,3 milj. euroa). Tulos/osake 30.9.2001 oli 0,33 euroa (0,22 euroa).

CapManin pääliiketoiminta on pääomarahastojen hallinnointi, ja yhtiön tulot muodostuvat neljästä elementistä; rahastoilta saatavista hallinnointipalkkioista, rahastojen voitonjako-osuustuotoista, osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksesta sekä muun rahoitusomaisuuden tuotoista.

Osavuosikatsauksessa käsitellään ensin hallinnoitavien rahastojen toimintaa ja sen jälkeen esitellään CapManin toiminta ja tulos katsauskaudella.

CapManin hallinnoimat rahastot

CapMan hallinnoi 12 pääomarahastossaan 1 168 miljoonan euron pääomia, joista 465 miljoonaa euroa osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin kautta. Rahastoihin on sijoittanut noin 90 kotimaista ja ulkomaista institutionaalista sijoittajaa.

CapManin rahastojen sijoitustoiminta jakautuu kohdeyritys-sijoituksiin sekä muihin pääomarahastoihin tehtäviin sijoituksiin. Kohdeyrityssijoitukset käsittävät keskikokoiset yritysjärjestelyt (buy out), teknologiasijoitukset ja mezzanine-sijoitukset (välirahoitus) pääosin Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yritysjärjestelyjä ja mezzanine-sijoituksia tehdään valmistavaan teollisuuteen, palvelualoille sekä kaupan toimialalle. Teknologiasijoituksissa pääpaino kohdistuu tietotekniikka-, telekommunikaatio- ja mediasektoreilla toimiviin, voimakkaassa kasvuvaiheessa oleviin ohjelmistotaloihin. Rahastojen pääomista (nykyiset kohdeyritykset) oli 77 % sijoitettuna perinteisen talouden yrityksiin ja 23 % teknologiayrityksiin katsauskauden päättyessä.

Muihin pääomarahastoihin tehtävät sijoitukset toteutetaan euroopanlaajuisesti osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin kautta, jonka hallinnoimat kaksi rahastoa sijoittavat keskikokoisiin buy out – ja teknologiarahastoihin.

Rahastojen sijoitukset katsauskaudella

CapManin hallinnoimat, kohdeyrityksiin sijoittavat rahastot tekivät tammi-syyskuussa kuusi uutta sijoitusta ja 8 merkittävää lisäsijoitusta yhteensä 73,3 milj. eurolla (122 milj. eurolla).

Uusia sijoituskohteita kolmannella kvartaalilla oli kaksi eli

GPS-satelliittipaikannuksessa käytettäviä moduleita valmistava Fastrax Oy sekä kolmiulotteiseen pinnoitusteknologiaan erikoistunut Takamaki Oy, jonka sijoitus tehtiin Fenno-ohjelman kautta. Uudet sijoituskohteet tammi-kesäkuussa olivat voimasiirto- ja telekommunikaatioverkkojen suunnitteluun ja rakentamiseen erikoistunut Eltel Networks Oy, teknisen tukkukaupan alalla toimiva tanskalainen SMEF Group A/S, hollantilainen sovellusvuokraukseen (ASP) erikoistunut Siennax International B.V. sekä suuryritysten rahaliikenteeseen ja tiedonkulun tehostamiseen erikoistunut ohjelmistotalo Exidio Oy.

Merkittävimmät lisäsijoituskohteet kolmannella kvartaalilla olivat mediatalo Aktivist Network Oy, pientalovalmistaja Finndomo Oy sekä tuotetiedonhallintaohjelmistoihin erikoistunut Modultek Oy. Tammi-kesäkuussa merkittävimmät lisäsijoituskohteet olivat CRM(Customer Relationship Management)-ohjelmistotalo AtBusiness Communications Oyj, vapaa-ajan matkailuyritys Holiday Club Finland Oy, mobiiliteknologiaan ja tietoturvaan erikoistunut ohjelmistotalo Intrasecure Networks Oy (Netseal), ohjelmisto-yritys LPG Innovations Oy sekä kartonkipakkausyhtiö A&R Carton AB. Intrasecure Networks Oy:n ja LPG Innovations Oy:n lisäsijoitukset olivat osa kansainvälistä rahoituskierrosta. Sijoitus terveydenhuoltoalan konserni Mehiläinen Oy:öön toteutettiin osittain katsauskauden aikana.

Rahastojen irtautumiset

CapManin hallinnoimilla rahastoilla ei ollut kolmannella kvartaalilla irtautumisia kohdeyrityksistä. Katsauskaudella rahastoilla on ollut yksi taloudellisesti merkittävä irtautuminen, kun Marli Group (nyk. Oy Nordic Wine Group Ab) myytiin alkuvuodesta ruotsalaiselle Vin & Spritille. Irtaantumisen vaikutus CapManin kuluvan vuoden liikevoittoon on noin 3,3 miljoonaa euroa.

Tiedot CapManin hallinnoimista rahastoista ja niiden kohdeyrityksistä ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.capman.fi.

Eurooppalaiset rahastosijoitukset kasvussa

CapMan Oyj:n osakkuusyhtiö Access Capital Partners on Euroopan johtavia rahastojen rahastoja. Se hallinnoi kahdessa rahastossaan yhteensä 465 miljoonan euron pääomia. Access Capital Fund (ACF) on kooltaan 250 milj. euroa, ja se on sijoittanut 19 eurooppalaiseen

rahastoon. Keväällä 2001 alettiin kerätä pääomia Access Capital Partnersin hallinnoimaan toiseen rahastojen rahastoon ACF II:een.

Katsauskauden loppuun mennessä se oli kerännyt 215 milj. euron pääomat. ACF II:n tarkoituksena on sijoittaa noin 30:een Länsi-Euroopassa toimivaan keskisuureen pääomarahastoon, joista puolet on teknologia-rahastoja ja puolet buy out -rahastoja. Katsauskauden päättyessä se oli sijoittanut kahteen rahastoon. CapMan Oyj sijoittaa ACF II:een 10 miljoonaa euroa.

Hallinnointiyhtiö Access Capital Partnersin vaikutus CapManin tulokseen on vielä toistaiseksi vähäinen.

Tarkemmat tiedot Access Capital Partnersista ja sen rahasto-sijoituksista löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteessa

www.access-capital-partners.com.

CapMan Oyj

Taloudellinen kehitys

CapManin katsauskauden liikevaihto oli 10,1 milj. euroa (20,5 milj. euroa 1.1.-30.9.2000). Hallinnointipalkkioiden osuus liikevaihdosta oli 6,3 milj. euroa (5,5 milj. euroa). Voiton-jako-osuustuotot olivat 3,4 milj. euroa (14,4 milj. euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, pääosin omistusosuudesta Access Capital Partnerissa, oli tammi-syyskuussa 0,3 milj. euroa ( 0,3 milj. euroa). Tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 20,8 milj. euroa (10,3 milj. euroa).

Kvartaalikohtaiset tulokset (liikevaihto ja tulos rahoituserien jälkeen) löytyvät liitteestä 2.

CapMan Oyj:n ja Vestcap Oyj:n sulautumisen seurauksena CapManin omistukseen tuli 2.931.260 kappaletta Sampo Oyj:n osakkeita. Huhtikuussa maksettujen Sampo Oyj:n osinkojen kokonaismäärä oli noin 4,7 milj. euroa, joka yhtiöveron hyvitys huomioon ottaen kasvatti katsauskauden tulosta rahoituserien jälkeen 6,6 milj. eurolla. Toukokuussa CapMan Oyj myi omistamansa Sampo Oyj:n osakkeet. Niiden myyntiarvo oli noin 30 miljoonaa euroa, ja myynnin vaikutus katsauskauden tulokseen rahoituserien jälkeen oli noin 18 miljoonaa euroa.

Yhtiön oma pääoma/osake oli katsauskauden lopussa 0,90 euroa,

kun se ennen listautumisen alkamista 31.3.2001 oli 0,18 euroa. Merkittävä nousu johtuu hyvän tuloksen lisäksi välittömästi edellisen katsauskauden päätyttyä tapahtuneesta Vestcap Oyj:n sulautumisesta CapManiin. Katsauskauden lopussa CapManin kassavarat olivat noin 58 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole korollista velkaa.

Neljä rahastoa voitonjaon piirissä

Pääomasijoitustoiminnassa hallinnointiyhtiö tulee tietyn rahaston osalta voitonjaon piiriin, kun rahasto on tuottanut kumulatiivi-sesti sijoittajilleen sovitun tuoton. Tämän jälkeen hallinnointi-yhtiön osuus rahaston kohdeyritysten irtautumisista saamasta kassavirrasta on yleensä 20-25 prosenttia. Hallinnointipalkkiot ovat vuodessa noin 1 – 2,5 prosenttia rahastojen pääomasta.

Kaikissa CapManin hallinnoimissa rahastoissa on edellä kuvatun kaltainen voitonjakosopimus. Niiden rahastojen määrä, jotka ovat

jo voitonjaon piirissä, nousi Marli Groupista irtaantumisen seurauksena neljään. Näiden neljän rahaston pääoma on 84,1 milj. euroa, mikä vastaa noin 12 prosenttia CapManin pääosin Suomeen sijoittavien rahastojen kokonaispääomasta.

Viime vuoden vastaavana ajankohtana voitonjako-osuustuotot olivat poikkeuksellisen suuret, sillä katsauskaudelle osui kaksi merkittävää irtautumista. Pääomasijoitustoiminnalle on näin ollen tyypillistä, että tulonmuodostus voi vaihdella vuosittain ja kvartaaleittain huomattavastikin (vrt. liitteessä 2 esitetyt kvartaalikohtaiset tulokset).

Henkilöstö

Katsauskauden päättyessä CapManin palveluksessa oli yhtiön Helsingin toimistossa 45 (38) henkilöä ja Tanskassa 4 henkilöä.

Muutokset konsernirakenteessa

Huhtikuussa 2001 CapMan Oyj ilmoitti ostavansa tanskalaisen pääomasijoitusyhtiön Nordic Private Equity Groupin (NPE).

Yhtiöstä tuli CapMan Oyj:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö 28.9.2001. Yhtiö on erikoistunut keskisuurien yritysjärjestelyjen toteuttamiseen, ja se hallinnoi kahdessa rahastossaan noin 35,4 milj. euron pääomia. Rahastoista on tehty sijoituksia yhteensä 9 yritykseen, ja salkussa on vielä kolme yritystä; AudioNord International A/S (korkealuokkaisten hifi-laitteiden myynti ja kaiuttimien valmistus), Lindplast A/S (polyeteenipakkausmateriaalit) sekä Reima-Tutta Oy (lastenvaatteet, työ- ja urheiluvaatteet). Rahastot eivät tee enää uusia sijoituksia.

Yrityskauppa toteutettiin suunnatulla osakeannilla NPE:n

kolmelle omistajalle ja avainhenkilölle. Kauppahinta oli yhteensä 1.130.000 CapManin uutta B-osaketta. Uudet osakkeet ovat vastaavien myyntirajoitusten piirissä kuin CapManin muiden avainhenkilöiden osakkeet.

Osakkeet ja osakepääoma

CapMan Oyj:n B-osakkeen noteeraus Helsingin Pörssin päälistalla alkoi 2.4.2001. Osakkeen päätöskurssi 2.4.2001 oli 2,20 euroa ja katsauskauden viimeisenä pörssipäivänä 28.9.2001 1,92 euroa. Huhti-syyskuun alin kaupantekokurssi oli 1,64 euroa (4.4.2001) ja ylin 2,55 euroa (29.5.2001). Tehtyjen kauppojen keskikurssi oli 2,11 euroa.

B-osakkeiden markkina-arvo oli syyskuun lopussa noin 119 milj. euroa ja yhtiön koko osakekannan markkina-arvo noin 135 miljoonaa euroa. B-osakkeiden kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 62.064.630 kpl ja rekisteröity osakepääoma 700.646,30 euroa. A-osakkeiden lukumäärä on 8.000.000 kpl. Tanskan yritysostoon käytettiin 1.130.000 kpl CapManin uutta B-osaketta. Tästä johtuen yhtiön B-osakkeiden kokonaismäärä nousi 1.10.2001 alkaen 63.194.630 osakkeeseen ja yhtiön rekisteröity osakepääoma 711.946,30 euroon.

CapMan Oyj:n 31.5.2001 pidetty ylimääräinen yhtiökokous myönsi yhtiön hallitukselle valtuutuksen laskea liikkeelle enintään 7.000.000 kpl yhtiön uutta B-osaketta. Valtuutuksesta oli katsauskauden loppuun mennessä käytetty 1.130.000 osaketta, ja se on voimassa yhden vuoden päätöksestä lukien.

CapMan Oyj:llä on ylimääräisen yhtiökokouksen antama valtuutus hankkia omia B-osakkeita enintään 3.503.649 kappaletta. Valtuutusta ei ole katsauskauden loppuun mennessä käytetty, ja se on voimassa yhden vuoden päätöksestä lukien.

Yhtiöllä on henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi tarkoitettu optio-ohjelma, jonka piirissä on koko henkilöstö yhtiön nykyisiä osakkeenomistajia lukuunottamatta. Optio-oikeuksia voidaan jakaa enintään 5.270.000 kpl, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 5.270.000 kpl CapManin B-osaketta. Osakkeen merkintähinta on 1,26 euroa, josta vähennetään maksetut osingot vuodelta 2001 alkaen. Merkintäaika alkaa porrastetusti 1.10.2003 ja 1.10.2005 ja päättyy kaikilla optioilla 31.10.2007. Optioilla merkittävien osakkeiden määrä edustaa noin 7 prosenttia CapMan Oyj:n osakepääomasta. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmasta löytyvät 29.8.2000 julkaistusta pörssitiedotteesta, joka löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteessa www.capman.fi/sijoittajatietoa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

CapManin hallinnoimat rahastot

Rahastot eivät ole tehneet uusia sijoituksia tai merkittäviä lisäsijoituksia katsauskauden jälkeen.

Finnventure Rahasto IV:n ja V:n sijoitus DB2B Oy:ssä (Nettikeittiö) myytiin lokakuussa yhtiön muille omistajille. Myynnillä ei ole vaikutusta CapManin kuluvan vuoden tulokseen.

CapMan Oyj

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä tapahtumia.

Kuluvan tilikauden näkymät

CapManin hallinnoimat rahastot

Vallitseva markkinatilanne luo pääomasijoittajalle mielen-kiintoisia mahdollisuuksia. Pörssiyhtiöiden tapaan listaamattomien yritysten hintataso on selvästi alentunut.

Pääomien hankinta listaamalla yritys pörssiin on lähes tyrehtynyt, jolloin yhä useampi yhtiö kääntyy pääomasijoittajan puoleen kasvunsa rahoittamiseksi.

Pääomasijoittajan tarkoituksena on etsiä kullekin sijoituskohteelle optimaalinen irtautumisajankohta ja -tapa. Tuottoisat irtautumiset kohdeyrityksistä eivät ole ensisijaisesti riippuvaisia tilanteesta osakemarkkinoilla. Listaaminen pörssiin on vain yksi irtautumisvaihtoehto. Teollisia strategisia ostajia löytyy myös silloin, kun listautuminen ei ole otollista. Hyvänä esimerkkinä tästä oli keväällä tapahtunut Marli Groupin osakkeiden myynti ruotsalaiselle Vin & Spritille.

CapMan Oyj

CapMan Oyj:n tulos muodostuu hyväksi vuonna 2001. Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 29,6 miljoonaa euroa ja voitto verojen jälkeen 20,8 miljoonaa euroa. Koska rahastojen maksamat hallinnointikorvaukset kattavat pääsääntöisesti CapManin kulut, riippuu kuluvan vuoden lopullinen tulos siitä, tehdäänkö merkittäviä irtaantumisia niissä kohdeyhtiöissä, joissa

voitonjakovaiheessa olevat rahastot ovat omistajina. Tietyissä kohdeyrityksissä on meneillään irtautumisselvityksiä, mutta on todennäköistä, että CapManin tuloksen kannalta merkittäviä irtautumisia ei enää ehdi tapahtua vuoden 2001 aikana.

CapManin tulos vuodelta 2001 tullee olemaan on noin 20 miljoonaa euroa, joka julkistetun osinkopolitiikan mukaisesti

(vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta) merkitsisi vähintään noin 0,14 euron osakekohtaista osinkoa vuodelta 2001. Lopullisen osingon määrän päättää keväällä 2002 kokoontuva yhtiökokous.

CapManin uusien rahastojen perustaminen etenee loppuvuoden aikana. CapManin seitsemännen osakepääomarahaston, CapMan Equity VII:n kerääminen on aloitettu syksyn aikana. Rahastojen rahaston Access Capital Fund II:n lopullinen koko päätetään maaliskuun 2002 loppuun mennessä. Katsauskauden loppuun mennessä se oli kerännyt 215 milj. euron pääomat.

CapMan jatkaa pohjoismaisen kasvustrategiansa toteuttamista. Tanskan yritysoston tarkoituksena on vahvistaa CapManin asemaa keskikokoisissa yritysjärjestelyissä ja teknologiasijoituksissa Tanskassa ja laajemminkin Pohjoismaissa. CapMan tutkii myös mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseksi Ruotsissa.

Helsingissä 15.11.2001

CAPMAN OYJ

hallitus

Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.