Skip to content

CAPMAN OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

03/04/2002

CapMan Oyj:n yhtiökokous pidettiin tänään 3.4.2002 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Osinkona päätettiin jakaa 0,26 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2002

ja osingon maksupäivä on 15.4.2002.Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksen jäseninä jatkavat LEL Työeläkekassan toimitusjohtaja Lauri Koivusalo, Jaakko Pöyry Group Oyj:n varatoimitusjohtaja Teuvo Salminen, CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Ari Tolppanen ja CapManin senior partner Vesa Vanha-Honko. Uudeksi jäseneksi valittiin Lennart Jacobsson, joka on CapManin Ruotsista hankkiman pääomasijoitusyhtiön Swedestart Management AB:n senior partner ja toiminut pohjoismaisilla pääomasijoitus-markkinoilla vuodesta 1983 lähtien. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Koivusalo ja varapuheenjohtajaksi Vesa Vanha-Honko.CapMan Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Pricewater-houseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg.Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta vanhojen osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä osakkeiden uusmerkinnällä tai ottamalla vaihtovelka-kirjalainan ja päättämään valtuutuksen nojalla toteutetun suunnatun osakeannin tai vaihtovelkakirjalainan

tarkemmista ehdoista.Tämän valtuutuksen nojalla yhtiön osakepääoma voi korottua enintään 35 000,00 eurolla siten, että suunnatun osakeannin uusmerkinnällä taikka vaihtovelkakirjalainan nojalla voidaan laskea liikkeelle yhdessä tai useammassa erässä enintään 3 500 000 uutta yhtiön B-osaketta nimellisarvoltaan 0,01 euroa. B-osakkeiden uusmerkintä voidaan hallituksen niin päättäessä tehdä apportti-omaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että nimellisarvoltaan 0,01 euron määräisiä B-osakkeita voidaan hankkia enintään 3 500 000 kappaletta, kuitenkin siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisölle kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä ei hankinnan jälkeen saa ylittää 5% yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden päätöksestä lukien.B-osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä hinnalla, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä. Kauppahinta hankituista osakkeista maksetaan Helsingin Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.B-osakkeita voidaan hankkia yhtiölle liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankinnan rahoittamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi taikka jos hallitus muutoin harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja. Valtuutus kattaa myös yhtiön hankkimien omien osakkeiden luovuttamisen ja käyttämisen osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen edellä todettuihin tarkoituksiin hallituksen erikseen päättämällä tavalla ja hinnalla.Samalla yhtiökokous päätti peruuttaa 31.5.2001 myönnetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi siltä osin kuin valtuutusta ei ole käytetty.CapMan Oyj

Anne Pirilä

viestintäpäällikkö