Skip to content

CAPMAN OYJ -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002

05/11/2002

CapManin tammi-syyskuun tulos 3,1 milj. euroa, Liikevaihto kasvoi ja rahastojen sijoitusten määrä lisääntyi
 
CapMan Oyj -konsernin (CapMan) katsauskauden liikevaihto oli 13,2 milj. euroa (10,1 milj. euroa 1.1.-30.9.2001). Tulos rahoituserien jälkeen oli 4,1 milj. euroa (29,6 milj. euroa). Tuloksen pieneneminen johtuu pääosin siitä, että viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla CapMan sai Sampo Oyj:n osakkeista 6,6 milj. euron osingot sisältäen verohyvitysosuuden ja lisäksi em. osakkeiden myynnistä noin 18 milj. euron kertaluonteisen myyntivoiton. Katsauskauden liikevoitto oli 3,5 milj. euroa ja säilyi samalla tasolla kuin vertailukauden Sampo Oyj:n osakemyynnillä puhdistettu liikevoitto  3,6 milj. euroa. Katsauskauden tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 3,1 milj. euroa (20,8 milj. euroa). Tulos/osake 30.9.2002 oli 0,04 euroa (0,33 euroa).
 
Rahastot sijoittivat katsauskaudella 94,1 milj. euroa kohdeyrityksiin, mikä on enemmän kuin koko vuoden 2001 aikana tehdyt sijoitukset yhteensä. CapManilla on merkittävät pääomat jäljellä uusiin ja lisäsijoituksiin, mikä mahdollistaa aktiivisen toiminnan markkinoilla myös vuonna 2003.
 
CapManin pääliiketoiminta on pääomarahastojen hallinnointi, ja yhtiön tuotot muodostuvat rahastoilta saatavista hallinnointipalkkioista, rahastojen voitonjako-osuustuotoista sekä osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Likvidien varojen tuotoilla on myös merkittävä vaikutus yhtiön tulokseen.
 
CapManin ruotsalainen tytäryhtiö CapMan AB (entinen Swedestart Management AB), joka siirtyi CapMan Oyj:n sataprosenttisesti omistamaksi tytäryhtiök-si 18.4.2002, on otettu osavuosikatsauksessa huomioon 1.5.2002 alkaen.
 
Osavuosikatsauksessa käsitellään ensin hallinnoitavien rahastojen toimintaa ja sen jälkeen esitellään CapMan -konsernin toiminta ja tulos katsauskaudella.
 
 
CapManin hallinnoimat rahastot
 
CapManin rahastojen sijoitustoiminta jakautuu kohdeyrityssijoituksiin sekä eurooppalaisiin pääomarahastoihin tehtäviin sijoituksiin. Kohdeyrityssi-joitukset käsittävät keskikokoiset yritysjärjestelyt (buy-out), teknolo-giasijoitukset ja sijoitukset terveydenhuollon (life science) toimialalle Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yritysjärjestelyjä tehdään valmistavaan teollisuuteen, palvelualoille sekä kaupan toimialalle. Teknologiasijoituk-set kohdistuvat pääasiassa tietotekniikka- ja  telekommunikaatiosektoreil-la toimiviin, voimakkaassa kasvuvaiheessa oleviin yrityksiin. Ruotsalaisen tytäryhtiön CapMan AB:n myötä rahastojen sijoitustoiminta käsittää myös sijoitukset terveydenhuollon (life science) toimialalle. Niissä pääpaino on lääketieteen teknologiaan erikoistuneissa yrityksissä.
 
Muihin pääomarahastoihin tehtävät sijoitukset toteutetaan euroopanlaajui-sesti osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin kautta, jonka hallinnoimat kaksi rahastoa sijoittavat keskikokoisiin buy-out, teknologia- ja life science -rahastoihin. CapMan omistaa rahastojen hallinnointiyhtiöstä Access Capital Partnersista 47,5 prosenttia.
 
 
Merkittävät pääomat jäljellä uusiin sijoituksiin
 
CapMan hallinnoi katsauskauden lopussa pääomarahastoissaan yhteensä 1 649 (1 168) milj. euron pääomia laskettuna rahastojen kokonaissitoumuksista. Tästä suoraan kohdeyrityksiin sijoittavien pääomarahastojen osuus oli
1 121,9 milj. euroa. Näiden rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin hankin-tahinnalla olivat katsauskauden lopussa 484,3 milj. euroa. Siitä 73 pro-senttia oli sijoitettuna perinteisen talouden yrityksiin ja 27 prosenttia teknologia- ja life science -yrityksiin. Uusiin kohdeyrityssijoituksiin oli jäljellä noin 500 milj. euroa.
 
Osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat olivat 527 (465) milj. euroa. Siitä oli sijoitettu / sitoutettu 304,6 milj. euroa ja sijoituksiin oli jäljellä 222,6 milj. euroa.
 
 
Sijoitukset kohdeyrityksiin lisääntyivät katsauskaudella
 
CapManin hallinnoimat, kohdeyrityksiin sijoittavat rahastot tekivät tammi-syyskuussa kymmenen uutta sijoitusta ja kuusi merkittävää lisäsijoitusta. Kaiken kaikkiaan sijoituksia tehtiin katsauskaudella 94,1 milj. eurolla (73,3 milj. eurolla).
 
Vuoden kolmannella neljänneksellä uusia sijoituksia tehtiin kolme, joista yksi buy-out, yksi teknologia- ja yksi life science -sektorille. Life science -toimialalla CapMan AB:n hallinnoima pääomarahasto Swedestart Life Science KB teki heinäkuussa sijoituksen Eutech Medical AB:iin. Yritys on erikoistunut inkontinenssin hoidossa käytettäviin menetelmiin. Teknologia-sektorilla Swedestart Tech KB -rahasto teki yhdessä Finnventure Rahasto V:n ja CapMan Equity VII -rahaston kanssa ensimmäisen yhteissijoituksensa ruotsalaiseen, telekommunikaatioalalla toimivaan Avitec AB:iin heinäkuus-sa. Yhtiö kehittää radiotaajuuksia parantavia menetelmiä ja on maailman johtavia toimijoita alallaan. Elokuussa Finnventure V ja CapMan Equity VII    -rahastot sijoittivat yhteensä 34 milj. euroa tanskalaiseen RGS90 A/S     -yhtiöön, joka tarjoaa monipuolisia ympäristöalan palveluja (waste management) erityisesti teollisuudelle. Yritys on muun muassa rakennus-materiaalien kierrätyksessä alansa markkinajohtaja Tanskassa, ja sillä on merkittävä asema saastuneen maa-aineksen ja teollisuuden jätevesien puhdistuksessa sekä edelleen kierrätyksessä. Kyseessä on CapManin rahasto-jen ensimmäinen ympäristöalan sijoitus, ja sijoituksellaan rahastot saivat noin 40 prosentin omistusosuuden yhtiöstä.
 
Tammi-kesäkuussa uusia sijoituskohteita olivat teknologiasektorilla Suomen johtava tietotekniikkakouluttaja Knowledgepool Tieturi Oy, ruotsalainen tietoliikenteen, interaktiivisen median ja asiakashallinnan konsultointi-palveluja tarjoava Digiscope AB sekä videoratkaisuja langattomiin pääte-laitteisiin kehittävä Hantro Products Oy. Life science -toimialalla uudet sijoituskohteet olivat tammi-kesäkuussa biomateriaaleihin ja niiden kirurgisiin sovelluksiin erikoistunut Inion Oy ja kirurgisten instrument-tien steriloimisessa käytettävään teknologiaan erikoistunut Otre AB. Buy-out -sektorilla uusia kohteita olivat Suomen johtava henkilöstövuokraus-yhtiö Extra Henkilöstöpalvelut ja monialayhtiö Savcor Group.
 
Merkittävimmät lisäsijoituskohteet tammi-syyskuussa olivat kartonkipak-kauksiin erikoistunut Å&R Carton AB, vapaa-ajan matkailuyritys Holiday Club Finland Oy, terveydenhuoltoalan konserni Mehiläinen Oyj, XML-teknologiaa kehittävä Republica Oy, mediatalo Aktivist Network Oy (nykyisin Medianorth Group Oy) sekä taloushallintopalveluihin erikoistunut Pretax-yhtiöt.
 
 
Irtautumiset kohdeyrityksistä katsauskaudella
 
CapManin hallinnoimat rahastot irtautuivat katsauskaudella kokonaan neljästä yrityksestä. Irtautumiset tapahtuivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kaikkien katsauskaudella tehtyjen irtautumisten hankintahinta (ml. myös osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset) oli yhteensä 11,7 milj. euroa (12,6 milj. euroa).
 
Merkittävin irtautuminen koko katsauskaudella oli ravintolayhtiö Royal-Rest Oy:n osakkeiden myynti MK-Rest Oy:lle toukokuussa. Finnventure Rahasto IV ja Finnmezzanine Rahasto II olivat tehneet sijoituksen yhtiöön vuonna 1999 ja omistivat siitä yhteensä 43,7 prosenttia.
 
Finnventure Rahastot II ja III irtautuivat kesäkuussa Euran Kuluttaja-tuotteet Oy:stä. Rahastot sijoittivat yhtiöön vuonna 1997, ja niiden yhteenlaskettu omistusosuus yhtiöstä oli 30,5 prosenttia.
 
Finnventure Rahasto III myi huhtikuussa 1,5 prosentin omistusosuutensa Arcorus Oyj:stä ruotsalaiselle Ratos AB:lle. Rahasto sijoitti Arcorus Oyj:öön vuonna 1997. Yhtiöstä irtauduttiin osittain jo keväällä 2000.
 
Finnventure Rahastot II ja III irtautuivat tammikuussa osittain puulämmi-tystuotteita ja tulisijoja valmistavasta UPL Holding Oy:stä.
 
Finnventure Rahasto II:n sijoituskohde, siitakesienien viljelyyn erikois-tunut Mytek Oy hakeutui konkurssiin maaliskuussa.
 
Tiedot CapManin hallinnoimista rahastoista ja niiden kohdeyrityksistä ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.capman.com.
 
 
Eurooppalaiset rahastosijoitukset
 
CapMan Oyj:n osakkuusyhtiö Access Capital Partners on Euroopan johtavia rahastojen rahastoja. Se hallinnoi kahdessa rahastossaan yhteensä 527 (465) milj. euron pääomia. Access Capital Fund (ACF) on kooltaan 250 milj. euroa, ja se on sijoittanut 22 eurooppalaiseen rahastoon. Access Capital Fund II:n (ACF II) lopulliseksi kooksi päätettiin katsauskaudella heinäkuun lopussa 277 milj. euroa. Katsauskauden päättyessä se oli tehnyt seitsemän sijoitusta.
 
Lisätietoja Access Capital Partnersista löytyy yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.access-capital-partners.com. 

Muut tapahtumat katsauskaudella
 
Finnmezzanine Rahasto II:n sijoituskohde, ruotsalainen tietoliikennealan infrastruktuuriratkaisuja ja -palveluja tarjoava Utfors AB hakeutui 16.9.2002 yrityssaneeraukseen. Sijoituksen mahdollinen menetys on otettu huomioon jo CapManin tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa Finnmezzanine Rahasto II:n salkun arvostuksessa.
 
 
CapMan-konserni
 
 
Taloudellinen kehitys
 
CapManin katsauskauden liikevaihto oli 13,2 milj. euroa (10,1 milj. euroa). Rahastoilta saatavien hallinnointipalkkioiden määrä kasvoi ja oli 11,1 milj. euroa (6,3 milj. euroa). Rahastojen irtautumisista CapManin saamat voitonjako-osuustuotot laskivat ja olivat tammi-syyskuussa 1,4 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Finnventure Rahasto IV ei tuota CapManille vielä voitonjako-osuustuottoja, mutta katsauskaudella tapahtunut ravinto-layhtiö Royal-Rest Oy:n osakkeiden myynti siirsi edellämainittua rahastoa merkittävästi kohti tilannetta, jolloin voitonjako-osuustuottoja alkaa kertyä. 
 
Katsauskaudella voitonjako-osuustuotot kertyivät neljästä voitonjaon piirissä olevasta rahastosta. Näiden rahastojen pääomat ovat 84,1 milj. euroa, mikä edustaa 8,0 prosenttia liitteessä 3 mainittujen rahastojen pääomista (1 052,1 milj. euroa). Vielä voitonjaon ulkopuolella olevien rahastojen salkut ovat pääosin hyvässä kunnossa liitteen 3 mukaisesti.
 
Finnmezzanine Rahasto II:n saaminen voitonjaon piiriin voi osoittautua vaikeaksi, mikäli rahaston tekemä 13,4 milj. euron sijoitus syyskuussa yrityssaneeraukseen hakeutuneeseen Utfors AB:iin menetettäisiin kokonaan. Rahaston kokonaispääoma on 88,3 milj.euroa. Koska CapManin sijoitus hallinnointiyhtiönä kyseiseen rahastoon on vähäinen, sijoituksen mahdolli-sella menettämisellä ei ole välitöntä vaikutusta CapManin kuluvan vuoden tulokseen.
 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta kasvoi hieman edellisvuodesta ja oli 0,5 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 3,1 milj. euroa (20,8 milj. euroa). Tuloksen pieneneminen johtuu pääosin siitä, että viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla CapMan sai Sampo Oyj:n osakkeista 6,6 milj. euron osingot ja em. osakkeiden myynnistä noin 18 milj. euron myyntivoiton, joiden yhteisvaikutus verojen jälkeiseen tulokseen oli noin 17,5 milj. euroa. Katsauskauden liikevoitto oli 3,5 milj.euroa ja säilyi samalla tasolla kuin vertailukauden Sampo Oyj:n osakemyynnillä puhdistettu liiketulos 3,6 milj. euroa. Yhtiön oma pääoma/osake oli katsauskauden lopussa 0,70 euroa (0,90 euroa). Katsaus-kauden lopussa CapManin kassavarat olivat 28,8 milj. euroa (58,9 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole korollista velkaa. Oman pääoman tuotto oli 5,34 prosenttia (48,49 prosenttia).
 
 
Uuteen osakepääomarahastoon kerätty 221 milj. euron arvosta sitoumuksia
 
CapMan alkoi syksyllä 2001 kerätä pääomia uuteen pohjoismaiseen osakepää-omarahastoon CapMan Equity VII:ään. Rahasto on CapManin seitsemäs osake-pääomarahasto, ja 31.1.2002 päätetyllä ensimmäisellä rahoituskierroksella siihen oli kerätty 166 milj. euron pääomat. Rahaston koko oli syyskuun lopussa 221 milj. euroa, ja siihen oli sijoittanut 19 sijoittajaa. Noin puolet sitoumuksista on kotimaisten ja noin puolet ulkomaisten, institu-tionaalisten sijoittajien antamia. Uusien sijoittajien suhteellinen osuus sitoumuksista on 43 prosenttia. Rahastoon odotetaan vielä lisäsijoituk-sia, ja sitä pidetään auki uusille sijoittajille enintään kuluvan vuoden loppuun saakka.
 
CapMan Equity VII:n sijoitusstrategian mukaisesti noin 2/3 sijoituksista tehdään keskikokoisiin yritysjärjestelyihin ja noin 1/3 tietotekniikka- ja telekommunikaatioaloilla toimiviin teknologiayhtiöihin. Uuden rahaston sijoitusten pääpaino on Pohjoismaissa toimivissa yrityksissä. CapManin oma sijoitussitoumus uuteen rahastoon on 16 milj. euroa.
 
 
Uusi pohjoismainen organisaatio
 
CapMan Oyj osti keväällä ruotsalaisen pääomasijoitusyhtiö Swedestart Management AB:n (nykyisin CapMan AB) 17 milj. euron kauppahintaan. Kauppa yhdessä vuonna 2001 toteutetun tanskalaisen Nordic Private Equity Groupin (nykyisin CapMan Invest A/S) oston kanssa on vahvistanut CapManin asemaa yhtenä Pohjoismaiden johtavista pääomasijoittajista. Toteutuneiden yritysostojen seurauksena CapMan uudisti elokuussa organisaatiotaan ja siirtyi erillisistä maayhtiöistä pohjoismaisiin liiketoiminta- ja tukitoimintoyksiköihin. Järjestelyn avulla pyritään saavuttamaan merkittäviä synergiahyötyjä pohjoismaisella tasolla. Uusi organisaatio koostuu kolmesta pohjoismaisesta liiketoimintayksiköstä (Buy-out, Teknologia ja Life science) sekä kahdesta pohjoismaisesta tukitoiminnosta (Talous ja hallinto sekä Liiketoiminnan kehitys). Uusi organisaatio astui voimaan 2.9.2002.
 
Organisaatiorakenneuudistuksen yhteydessä Senior Partner Heikki Westerlund nimitettiin Buy-out -liiketoiminnan johtajaksi, Senior Partner Lennart Jacobsson Teknologialiiketoiminnan johtajaksi, Senior Partner Jan Lundahl Life science -liiketoiminnan johtajaksi, Senior Partner Olli Liitola Talous- ja hallinto -yksikön johtajaksi ja Senior Partner Vesa Vanha-Honko Liiketoiminnan kehitys -yksikön johtajaksi.
 
 
 
Henkilöstö
 
Katsauskauden päättyessä CapManin palveluksessa oli 67 (49) henkilöä. Helsingin toimistossa työskenteli 49 (45) henkilöä, Tukholman toimistossa 12 henkilöä ja Kööpenhaminan toimistossa 6 (4) henkilöä. Lisäksi Suomessa toimi neljä ja Ruotsissa kolme Senior Advisoria konsulttisuhteessa CapManin kanssa.
 
 
Osakkeet
 
CapMan Oyj jakoi 3.4.2002 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilikaudelta 2001 osinkoa 0,26 euroa osakkeelta.
 
CapMan Oyj:n B-osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana yhteensä
12 540 977 kpl 32,5 milj. eurolla. Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 2,90 euroa ja alin 1,50 euroa. Vuoden ensimmäisen pörssipäivän 2.1.2002 päätöskurssi oli 2,30 euroa ja katsauskauden viimeisen pörssipäivän 30.9.2002 päätöskurssi 1,51 euroa. Tehtyjen kauppojen keskikurssi oli 2,59 euroa. CapMan Oyj:llä oli katsauskauden päättyessä   5 991 osakkeenomistajaa. B-osakkeiden markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 102,2 milj. euroa ja yhtiön koko osakekannan markkina-arvo
A-osakkeet mukaanlukien 122,9 milj. euroa.
 
CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2002 antaman valtuutuksen perusteella CapMan Oyj:n hallitus päätti 19.8.2002 hankkia enintään
3 500 000 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Osakkeet hankitaan julkisella kaupankäynnillä Helsingin Pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin omien osakkeiden hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädet-ty. B-osakkeiden mahdolliseksi hankinta-ajaksi määriteltiin 27.8.2002-2.4.2003. B-osakkeet hankitaan yhtiölle käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
 
Katsauskauden lopussa omia osakkeita oli ostettu 109 000 kappaletta, ja osakkeiden hankinta oli alentanut yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa noin 0,2 milj. eurolla.

 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
 
CapManin hallinnoimat rahastot
 
Rahastot eivät ole tehneet uusia sijoituksia tai merkittäviä lisäsijoi-tuksia katsauskauden jälkeen. 
 
 
CapMan-konserni
 
Katsauskauden jälkeen yhtiön omia B-osakkeita on ostettuna 22.10.2002 mennessä yhteensä 539 500 kappaletta. Kauppojen seurauksena yhtiön jakokelpoisten vapaan oman pääoman määrä on alentunut yhteensä 0,8 milj. eurolla 14,4 milj. euroon.

Kuluvan tilikauden näkymät
 
CapManin hallinnoimat rahastot 
 
CapManin etabloituminen Tanskaan ja Ruotsiin yritysostojen kautta kasvat-taa yhtiön tunnettuutta ja kiinnostavuutta pääomasijoittajaa etsivien yritysten keskuudessa sekä lisää sijoitusfokukseen sopivien kohteiden määrää. CapMan jatkaa sijoitusstrategiansa toteuttamista pohjoismaisella tasolla, ja sijoitusten pääpaino on keskisuurissa yritysjärjestelyissä, tietotekniikka- ja telekommunikaatioalan yrityksissä sekä terveydenhuollon (life science) toimialalla toimivissa, pääasiassa lääketieteen teknologiaan erikoistuneissa yrityksissä.
 
CapManin sijoituskohteiden arvonnousun perustana ovat orgaaninen ja yritysostojen avulla tapahtuva kasvu, kannattavuuden ja kassavirran parantaminen sekä kehittyneet rahoitusrakenteet. Tavoitteena on myös luoda yhtiöille sellainen strateginen markkina-asema, joka kiinnostaa sekä teollisia ostajia että osakemarkkinoita. CapMan etsii aktiivisesti sijoituskohteilleen yrityksen kehityksen ja markkinatilanteen mukaisesti sopivinta irtautumisajankohtaa ja -tapaa. Tuottoisat irtautumiset kohde-yrityksistä eivät ole riippuvaisia ainoastaan tilanteesta osakemarkkinoil-la. Tyypillisiksi irtautumistavoiksi pääomasijoitusalalla ovat nousseet myynti teolliselle ostajalle tai toiselle pääomasijoittajalle.
 
 
CapMan-konserni
 
CapMan saavuttanee kuluvana vuonna vuoden 2001 Sampo Oyj:n osakemyynnillä puhdistetun liikevoiton 4,0 milj. euroa. Yhtiön lopullinen tulos vuonna 2002 riippuu suurelta osin siitä, tehdäänkö loppuvuonna vielä merkittäviä irtaantumisia niissä kohdeyhtiöissä, joissa voitonjakovaiheessa olevat rahastot ovat omistajina. Useissa kohdeyrityksissä on meneillään irtau-tumisselvityksiä ja -neuvotteluja. 
 
Uskomme, että pääomasijoittaminen on jatkossakin kasvuala. Pääomasijoituk-set Euroopassa edustavat European Venture Capital Association EVCA:n mukaan 0,38 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun vastaava luku Yhdysvalloissa on 1,03 prosenttia bruttokansantuotteesta. Konsolidoitumi-nen jatkuu sekä perinteisillä toimialoilla että teknologiasektorilla ja valtio-omisteisten yritysten yksityistäminen lisääntyy. Sukupolvenvaih-dosten toteuttamiseen perheyrityksissä käytetään myös yhä useammin pääomasijoittajan tarjoamaa rahoitusta. CapManin kotimarkkina-alueella Pohjoismaissa kasvua tukevat lisäksi vahva teknologian tutkimus- ja kehityspanostus sekä lisääntynyt yrittäjäaktiivisuus. 
 
Rahastojen elinkaari on pitkä, yleensä 10 vuotta. Hallinnointiyhtiö tulee rahaston osalta voitonjaon piiriin, kun se on tuottanut sijoittajilleen tietyn, tyypillisesti noin 6-8 prosentin vuotuisen etuoikeutetun tuoton. Tämän jälkeen hallinnointiyhtiön osuus rahastojen kohdeyritysten irtautu-misista saamasta kassavirrasta on yleensä 20-25 prosenttia. Liitteessä 3 esitetyistä CapManin hallinnoimista rahastoista neljä on tällä hetkellä voitonjaon piirissä. Niiden pääomat ovat 84,1 milj. euroa, mikä edustaa 8,0 prosenttia liitteessä 3 mainittujen rahastojen pääomista (1 052,1 milj. euroa).
 
CapManin hallinnoimien, kohdeyrityksiin sijoittavien rahastojen salkut, hankintahinnaltaan yhteensä 484,3 milj. euroa, sisältävät sekä perintei-sessä teollisuudessa (osuus 73 prosenttia) että teknologia- ja life sciencesektorilla toimivia yhtiöitä (osuus 27 prosenttia). Näiden rahastojen salkkujen arvo on EVCA:n antamien arvonmäärityssuositusten mukaisesti laskettuna (ns. fair market value) 501,5 milj. euroa. Salkkuihin sisältyy useita yrityksiä, joissa on merkittävää arvonnousupotentiaalia. Salkuissa on myös sekä perinteisillä toimialoilla että teknologiasektorilla toimivia yhtiöitä, joiden riskitaso on selvästi korkeampi kuin sijoitusta tehtäessä.
 
CapManilla on hyvät mahdollisuudet toimia aktiivisesti pääomasijoitus-markkinoilla vuonna 2003, sillä rahastoilla on käytettävissä noin 500 milj. euron pääomat uusiin sijoituksiin. Osakkuusyhtiö Access Capitalin tilanne on vastaavantyyppinen, eli sen rahastoilla on käytettävissä runsaasti pääomia uusien sijoitusten tekemisiin.
 
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002 julkaistaan 14.2.2003.


Helsingissä 5.11.2002


CAPMAN OYJ
hallitus
 
 
Täydelline raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.