Skip to content

CapMan Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2008

31/01/2008

CapMan Oyj Pörssitiedote 31.1.2008 kello 10.00


CapMan Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2008
 
CapMan Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta 27.3.2008. Hallitus tekee yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:
–  osinkoehdotus 0,16 euroa osakkeelta
–  ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi osakeanteihin sekä omien osakkeiden hankkimiseen
ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi
 
Osinkoehdotus
 
Hallitus on ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 0,16 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 8.4.2008.
 
 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi kuutta jäsentä ja Sari Baldaufin, Tapio Hintikan, Lennart Jacobssonin, Teuvo Salmisen ja Ari Tolppasen valitsemista uudelleen sekä Conny Karlssonin valitsemista uudeksi jäseneksi yhtiön hallitukseen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Urban Jansson on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä kuluvan hallituskauden jälkeen.
 
Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettavalla Conny Karlssonilla on yli 25 vuoden yritysten ja tavaramerkkien johtamisesta. Vuosina 1990-2000 hän työskenteli ruotsalaisen monikansallisen konsernin Dunin toimitusjohtajana. Tätä aikaisemmin vuosina 1978-1990 hän toimi eri tehtävissä, mm. Skandinavian toimintojen vetäjänä Procter and Gamblella. Tällä hetkellä Karlsson on Swedish Match AB:n, SEB Investment Management AB:n ja Zodiak Television AB:n hallituksen puheenjohtaja sekä TeliaSonera AB:n ja Carl Lamm AB:n hallituksen jäsen. Hän on toiminut aikaisemmin myös Lindex AB:n hallituksen puheenjohtajana. Karlsson on suorittanut Master of Business Administration -tutkinnon.
 
Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
 
 
Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 20 000 000 yhtiön B-osaketta.
 
Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden toteuttaa suunnattuja toimenpiteitä eli poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin, mikäli tähän on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää osakeannista maksuttomana silloin, kun poikkeamiseen on osakeyhtiölain mukainen erittäin painava taloudellinen syy. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakeyhtiölain mukaan hallitus ei kuitenkaan saa tehdä päätöstä osakeannista yhtiölle itselle siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.
 
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.
                       
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2009 saakka.
 
Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän enintään 8 000 000 omaa B-osaketta, kuitenkin siten että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen saa ylittää yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista.
 
Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan ottaa pantiksi yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja rahoituksen yhteydessä.
 
Osakkeiden hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
 
Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja noudattaen OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta. Kauppahinnan tulee perustua osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä.
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2009 saakka.
 
Ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille (Optio-ohjelma 2008). Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-ohjelma 2008:aan kuuluvien optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 4 270 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 270 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa B-osaketta. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu CapMan Oyj:n B-osakkeen vallitsevaan markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä touko-kesäkuussa 2008 lisättynä 10 prosentilla ja touko-kesäkuussa 2009 lisättynä 10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A 1.5.2011-31.12.2012 ja optio-oikeuksilla 2008B 1.5.2012-31.12.2013.
 
Ehdotusten nähtävillä pito ja yhtiökokouskutsu
 
CapMan Oyj:n hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla 15.2.2008 alkaen yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.capman.com/Fi/InvestorRelations/AnnualGeneralMeeting. E hdotukset sisältyvät myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.
 
 
Lisätietoja:
Martti Timgren, Legal Counsel, CapMan Oyj, puh. 0207 207 582 tai 050 531 9772
 
 
CAPMAN OYJ
Hallitus
 


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,9 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on neljä sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on yli 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.