Skip to content

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

07/04/2009

CapMan Oyj pörssitiedote 7.4.2009 kello 12.55
 

CapMan Oyj:n tänään Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2008 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
 
Hallituksen jäsenet ja hallituksen järjestäytyminen
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat Sari Baldauf, Tapio Hintikka, Lennart Jacobsson, Conny Karlsson, Teuvo Salminen ja Ari Tolppanen. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Tolppanen ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salminen. Lisäksi hallitus arvioi hallituksen jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomiksi jäseniksi todettiin Sari Baldauf, Tapio Hintikka, Conny Karlsson ja Teuvo Salminen.
 
Hallituksen palkkiot
 
Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 3 500 euroa kuukaudessa. Palkkiota ei makseta lainkaan niille hallituksen jäsenille, jotka ovat CapMan-konsernin palveluksessa. Kaikille hallituksen jäsenille päätettiin korvata kohtuulliset matkakulut.
 
Tilintarkastajat
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Terja Artimo samasta tilintarkastusyhteisöstä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista korvataan kohtuullisen laskun mukaan.
 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutus käsittää enintään 8 000 000 omaa B-osaketta, kuitenkin siten että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen saa ylittää yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista.
 
Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan ottaa pantiksi yhtiölle yrityskauppojen
tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja rahoituksen yhteydessä.
 
Osakkeiden hankintoihin käytettäisiin yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin hankinnat vähentäisivät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
 
Osakkeet voidaan hankkia Nasdaq OMX Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja noudattaen Nasdaq OMX Helsingin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta. Kauppahinnan tulee perustua osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä.
 
Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka.
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia B-osakkeita sekä antamaan optio-oikeuksia ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia B-osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen tai henkilöstön kannustamiseen.
 
Valtuutus käsittää yhteensä enintään 20 000 000 yhtiön B-osaketta ja sisältää hallituksen oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin, mikäli tähän on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää osakeannista maksuttomana silloin, kun poikkeamiseen on osakeyhtiölain mukainen erittäin painava taloudellinen syy. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakeyhtiölain mukaan hallitus ei kuitenkaan saa tehdä päätöstä osakeannista yhtiölle itselle siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.
 
Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.
 
Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka.
 
Lisätietoja:
Andrei Novitsky, compliance manager, lakimies, CapMan Oyj, puh. 0207 207 503 tai 050 567 6676
 
 
 
CAPMAN OYJ
 
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan  www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,4 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on yli 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.