Skip to content

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

07/08/2009

 
CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009
 
Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella ja sen jälkeen:
 
– Konsernin liikevaihto oli 17,0 milj. euroa (19,5 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2008).
– Konsernin liikevoitto jäi tappiolliseksi rahastosijoitusten käyvän arvon muutoksen seurauksena ja oli -4,2 milj. euroa (3,7 milj. euroa).
– Konsernin toisen neljänneksen liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (3,3 milj. euroa).
– Konsernin tulos ennen veroja oli -5,6 milj. euroa (3,7 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen -5,0 milj. euroa (2,7 milj. euroa).
– Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli -5,1 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Tulos/osake oli -8,0 senttiä (3,3 senttiä).
– Konsernin rahavarat 30.6. olivat 18,2 milj. euroa (6,4 milj. euroa).
– Hallinnoitavat pääomat nousivat alkuvuonna 3 457,3 milj. euroon (3 407,5 milj. euroa 31.12.2008 ja 3 005,8 milj. euroa 30.6.2008).
– Katsauskaudella Hallinnointiliiketoiminnan tulos oli 1,0 milj. euroa (4,0 milj. euroa) ja Rahastosijoitustoiminnan tulos oli -6,0 milj. euroa (-1,3 milj. euroa).
– CapMan yhtiöittää Rahastosijoitustoimintansa perustettuun uuteen yhtiöön ja tulee siirtämään sinne rahastosijoittajana tekemänsä sijoitukset ja sijoitussitoumukset vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.
– CapManin omat sijoitussitoumukset laskevat yhteensä 21,6 milj. euroa kun CapMan myy 13,6 milj. euron arvosta sijoitussitoumuksia belgialaiselle pääomasijoitusyhtiö Gimv:lle, ja kun CapMan Public Market -rahastoon tehty sijoitussitoumus laski katsauskauden lopussa 8,0 milj. euroa. Yhtiöittämistä sekä rahastosijoitusten ja sitoumusten myyntiä kuvataan tarkemmin erillisessä tänään julkistetussa pörssitiedotteessa.
 
Toimitusjohtaja Heikki Westerlund kommentoi katsauskauden tapahtumia ja tulevaisuuden näkymiä:
 
”Omien rahastosijoitusten ja sijoitussitoumusten yhtiöittäminen selkeyttää hallinnointiliiketoiminnan ja rahastosijoitustoiminnan välistä eroa. Jäljellä olevien sitoumusten myynti pienentää CapMan Oyj:n tulevien vuosien pääomakutsuja kaiken kaikkiaan noin 22 milj. euroa vahvistaen konsernin rahoitusasemaa merkittävästi. Olemme tyytyväisiä voidessamme ilmoittaa yhteistyöstä belgialaisen pääomasijoitusyhtiö Gimv:n kanssa. Gimv ymmärtää toimialan logiikan ja tulevaisuuden mahdollisuudet Euroopassa ja Venäjällä.
 
Toimintaympäristömme on ollut vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla haasteellinen. Varainhankinta sekä yritys- ja kiinteistökauppojen tekeminen on ollut käytännössä pysähdyksissä. Odotamme mielenkiinnolla, miten markkina tulee kehittymään seuraavien 12 kuukauden aikana. Reaalitalouden mahdollinen asteittainen elpyminen ja sen vaikutukset yrityskauppamarkkinaan luovat mahdollisuuksia pääomasijoittajille. CapManin hallinnoimilla rahastoilla on käytettävissään kohdeyritys- ja kiinteistösijoituksiin yhteensä yli miljardin euron sijoituskapasiteetti.
 
Liikevoittomme oli toisella neljänneksellä 0,5 milj. euroa positiivinen. Hallinnointiliiketoiminnan tulos tammi-kesäkuussa oli tyydyttävällä tasolla kun otetaan huomioon tehty liikearvon alentaminen sekä se, että CapMan Buyout IX -rahasto alkoi maksaa hallinnointipalkkiota vasta vuoden toisen neljänneksen lopussa. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota kulujen hallintaan. Alkuvuoden tuloksen tappiolliseksi vienyt sijoitusten käypien arvojen negatiivinen kehitys pysähtyi vuoden toisella neljänneksellä.”
 
 
Liiketoiminta
 
CapMan on vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitaja, joka tekee myös itse sijoituksia rahastoihinsa. Konsernin hallinnoimien rahastojen sijoitustoiminnassa keskeinen periaate on aktiivinen suora vaikuttaminen sijoituskohteiden arvonnousuun.
 
Konsernilla on kaksi toimintasegmenttiä eli Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta. Hallinnointiliiketoiminta jakautuu edelleen kahdelle liiketoiminta-alueelle, jotka ovat kohdeyrityssijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi ja kiinteistökonsultointi (CapMan Real Estate). Hallinnointiliiketoiminnan tuotot muodostuvat hallinnointipalkkioista, rahastoilta saatavista voitonjako-osuustuotoista sekä kiinteistökonsultoinnin tuotoista.
 
Rahastosijoitustoiminta käsittää CapManin omasta taseestaan hallinnoimiinsa rahastoihin tekemät sijoitukset sekä sijoitukset Maneq-rahastoihin. Rahastosijoitustoiminnan tuotot muodostuvat rahastosijoitusten realisoituneista tuotoista ja sijoitusten käyvän arvon muutoksista.
 
Voitonjako-osuustuotot ja rahastosijoitusten käyvät arvot voivat vaihdella eri vuosineljännesten välillä, minkä vuoksi konsernin taloudellista kehitystä tulisi seurata pidemmällä aikajänteellä kuin vuosineljänneksittäin.
 
Rahastosijoitustoiminnan yhtiöittäminen ja omien sijoitusten ja sitoumusten myynti
 
CapMan on perustanut uuden CapMan Fund Investments SICAV SIF -yhtiön, joka toimii syöttörahastona CapManin hallinnoimiin rahastoihin. CapMan Oyj on siirtänyt osan rahastosijoittajana tekemistään sijoituksista ja jäljellä olevista sijoitussitoumuksistaan syöttörahastoon 30.6.2009, ja tulee siirtämään jäljellä olevat sijoituksensa ja sitoumuksensa syöttörahastoon vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Lisäksi CapMan myy yhteensä 13,6 milj. euron sijoitussitoumukset sekä 3,4 milj. euron rahastosijoitukset belgialaiselle pääomasijoitusyhtiö Gimv:lle. Yhtiöittämistä sekä rahastosijoitusten ja sitoumusten myyntiä kuvataan tarkemmin erillisessä tänään julkistetussa pörssitiedotteessa.


CapManin omat sijoitussitoumukset laskivat lisäksi 8,0 milj. euroa kun CapMan Public Market -rahastoon annettu sitoumus laski 15,0 milj. eurosta 7,0 milj. euroon katsauskauden lopussa kun osa sitoumuksesta myytiin institutionaaliselle sijoittajalle.
 
Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys tammi-kesäkuussa 2009
 
Konsernin liikevaihto laski vertailukaudesta ja oli 17,0 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2009 (19,5 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2008). Rahastosijoitusten käyvän arvon muutokset olivat -4,8 milj. euroa (-1,3 milj. euroa), ja operatiivisen toiminnan kulut olivat 16,5 milj. euroa (14,6 milj. euroa). Kulutasoa ovat vertailukauden jälkeen nostaneet etenkin uusien sijoitusalueiden CapMan Russian ja CapMan Public Marketin kulut sekä täysimääräisesti maaliskuusta 2008 lähtien vaikuttaneet CapMan Hotels RE -rahaston kulut.
 
Konsernin liikevoitto/tappio oli -4,2 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Katsauskaudella liikearvoa kirjattiin alas 0,7 milj. euroa, ja se kohdistui vuonna 2002 hankittuun life science -toimintaan. CapManilla ei ole aikeita perustaa uusia itsenäisiä life science -rahastoja. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa), ja osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli -1,2 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -5,6 milj. euroa (3,7 milj. euroa), ja tulos verojen jälkeen oli -5,0 milj. euroa (2,7 milj. euroa).
 
Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli -5,1 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Tulos/osake oli -8,0 senttiä (3,3 senttiä).
 
Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä katsauskauden liikevaihto, liikevoitto ja tulos segmenteittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.
 
Hallinnointiliiketoiminta
 
Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 16,8 milj. euroa (19,3 milj. euroa). Hallinnointipalkkiot kasvoivat selvästi vertailukaudesta ja olivat 15,6 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2009 (13,6 milj. euroa). Kasvuun vaikuttivat vuonna 2008 perustetut CapMan Hotels RE, CapMan Public Market ja CapMan Russia -rahastot. CapMan Buyout IX -rahasto alkoi maksaa hallinnointipalkkiota katsauskauden lopussa rahaston ensimmäisen sijoituksen toteuduttua.
 
Kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 1,0 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Yhteensä hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 16,6 milj. euroa (14,9 milj. euroa).
 
CapManin hallinnoimat rahastot eivät tehneet katsauskaudella merkittäviä irtautumisia voitonjaon piirissä olevista rahastoista, ja voitonjako-osuustuottoja ei syntynyt. Vertailukaudella voitonjako-osuustuotot olivat 4,1 milj. euroa, ja ne syntyivät StaffPoint-irtautumisen seurauksena.
 
Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 0,6 milj. euroa (4,9 milj. euroa) ja tulos 1,0 milj. euroa (4,0 milj. euroa).
 
CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.
 
Rahastosijoitustoiminta
 
Rahastosijoitustoiminnan liikevaihto oli 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa), ja se muodostui rahastosijoitusten realisoituneista tuotoista.
 
Rahastosijoituksiin liittyvä käyvän arvon muutos oli -4,8 milj. euroa (-1,3 milj. euroa), mikä vastaa 8,7 prosentin arvon alenemista katsauskaudella. Toisella vuosineljänneksellä rahastosijoitusten käyvän arvon muutos oli -0,3 milj. euroa, mikä vastaa 0,5 prosentin arvon alentumista. Käyvän arvon negatiivinen kehitys koko katsauskaudella johtui yleisestä markkinatilanteesta ja sen heijastumisesta arvonmäärityksessä käytettävien listattujen verrokkiyritysten kertoimiin. Käyvän arvon alenemiseen vaikuttivat myös joidenkin kohdeyritysten heikentyneet tulevaisuuden näkymät. Salkuissa kirjattiin myös positiivisia arvonmuutoksia. Rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo 30.6.2009 oli yhteensä 56,2 milj. euroa (54,7 milj. euroa 30.6.2008).
 
Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto/tappio oli -4,8 milj. euroa (-1,2 milj. euroa) ja tulos -6,0 milj. euroa (-1,3 milj. euroa).
 
CapMan teki katsauskaudella uusia sijoituksia rahastoihinsa 8,1 milj. eurolla (14,6 milj. eurolla). Sijoituksia tehtiin mm. CapMan Buyout VIII, CapMan Buyout IX, CapMan Russia ja CapMan Public Market -rahastoihin. CapMan ei antanut katsauskaudella uusia sitoumuksia rahastoihinsa, ja sitoumus CapMan Public Market -rahastoon laski katsauskauden lopussa 15,0 milj. eurosta 7,0 milj. euroon. Jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli 61,9 milj. euroa 30.6.2009 (47,0 milj. euroa). Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä olivat 30.6.2009 yhteensä 118,1 milj. euroa (101,8 milj. euroa). CapManin tavoitteena on sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin jatkossa 1-5 prosenttia uusien rahastojen koosta rahaston kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.
 
Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon kohdeyritysten osalta IPEVG:n suositusten (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) mukaisesti ja kiinteistöjen osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla. Käyvän arvon muutos ei ole kassavirtavaikutteinen.
 
Sijoitukset käypään arvoon ja jäljellä olevat sitoumukset sijoitusalueittain on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.
 
Tase ja rahoitusasema 30.6.2009
 
CapManin taseen loppusumma nousi katsauskaudella 134,9 milj. euroon (107,1 milj. euroa 30.6.2008). Pitkäaikaisten varojen määrässä ei tapahtunut katsauskaudella oleellista muutosta, ja ne olivat 104,4 milj. euroa (91,4 milj. euroa 30.6.2008). Liikearvo oli 10,2 milj. euroa 30.6.2009. Liikearvoa oikaistiin katsauskaudella 0,7 milj. euroa Norum-yritysoston lopullisen kauppahinnan laskettua. Liikearvoon tehtiin myös 0,7 milj. euron life science -toimintaan kohdistunut alaskirjaus. Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 23,9 milj. euroa (21,6 milj. euroa), ja niistä 21,7 milj. euroa (17,2 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökunta on sijoittajina Maneq-rahastoissa. CapMan Oyj:n tuotto-odotus Maneq-rahastoilta vastaa pitkälti muiden CapManin rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.
 
Lyhytaikaiset varat olivat 30,5 milj. euroa (15,7 milj. euroa). Rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset sijoitukset olivat yhteensä 19,1 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Rahavaroihin sisältyy lähinnä oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan jäljellä oleva osuus. Lainaa on käytetty omien rahastosijoitusten rahoittamiseksi. Joukkovelkakirjalainan koko nousi katsauskaudella 29 milj. euroon (20 milj. euroa 31.12.2008), ja sen maksimikoko on 30 milj. euroa.
 
Taseen omassa pääomassa joukkovelkakirjalaina sisältyy Muihin rahastoihin. Lainan korot maksetaan puolivuosittain, ja korkojen maksu kirjattiin katsauskauden lopulla omasta pääomasta. CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa 60 milj. euron (60 milj. euron) pankkirahoituskokonaisuus, josta oli käytössä 46,0 milj. euroa (22,0 milj. euroa). Korollisten velkojen määrässä ei tapahtunut katsauskaudella oleellisia muutoksia. Ostovelat ja muut velat olivat 12,8 milj. euroa (12,9 milj. euroa). Konsernin korolliset nettovelat olivat 26,9 milj. euroa (25,2 milj. euroa).
 
Konsernin rahavirta ennen rahoitusta oli -15,1 milj. euroa (-10,8 milj. euroa). Rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiotuotot maksetaan kahdesti vuodessa tammi- ja heinäkuussa, mikä näkyy rahavirtalaskelman käyttöpääomassa. Investointien rahavirta liittyy pääasiassa tehtyihin rahastosijoituksiin.
 
Avainlukuja
 
CapManin omavaraisuusaste 30.6.2009 oli 54,4 prosenttia (54,5 prosenttia 30.6.2008). Oman pääoman tuotto oli -7,1 prosenttia (4,3 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto -3,8 prosenttia (5,3 prosenttia). Tavoitetaso omavaraisuusasteelle on yli 50 prosenttia ja oman pääoman tuotolle yli 25 prosenttia.
 
 
 
* IFRS:n mukaan hybridilaina on luettu mukaan omaan pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa.   
 
Varainhankinta ja hallinnoitavat pääomat 30.6.2009
 
Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. CapManin tavoitteena on kasvattaa hallinnoitavia pääomia keskimäärin 15 prosenttia vuodessa.
 
Katsauskaudella varainhankintaa tehtiin CapMan Buyout IX, CapMan Russia, CapMan Hotels RE ja CapMan Public Market -rahastoihin.
 
CapMan Buyout IX -rahastoon kerättiin katsauskaudella uusia pääomia 18 milj. euroa, ja rahaston koko nousi 221 milj. euroon huhtikuussa. Rahaston varainhankinta jatkuu.
 
CapMan Russia -rahaston varainhankinta päättyi huhtikuussa. Rahaston lopulliseksi kooksi muodostui 118,1 milj. euroa. Varainhankinnan päätyttyä määräytyi myös CapMan Oyj:n osuus rahastolta mahdollisesti saatavista voitonjako-osuustuotoista. Tämä osuus on 3,4 prosenttia rahaston saamasta kassavirrasta, mikäli rahasto on voitonjaon piirissä. Muita rahastoja alempi voitonjako-osuus perustuu siihen, että CapMan Russia -rahasto oli osittain jo kerätty ennen sen siirtymistä CapManin hallinnoitavaksi.
 
CapMan Hotels RE -rahaston oma pääoma kasvoi katsauskaudella 27,6 milj. euroa ja CapMan Public Market -rahastoon kerättiin uutta pääomaa katsauskaudella 15,0 milj. euroa. Tästä 8,0 milj. eurolla merkittiin CapManin aiemmin antamaa omaa sijoitussitoumusta.
 
Hallinnoitavat pääomat olivat 3 457,3 milj. euroa 30.6.2009 (3 005,8 milj. euroa 30.6.2008). Pääomista 1 789,2 milj. euroa (1 365,3 milj. euroa) oli kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa ja 1 668,1 milj. euroa (1 640,5 milj. euroa) kiinteistöpääomarahastoissa.
 
Tarkemmat tiedot hallinnoitavista rahastoista ja niiden sijoitustoiminnasta on esitetty liitteissä 1 ja 2.
 
Henkilöstö  
 
CapManin palveluksessa oli 30.6.2009 yhteensä 148 henkilöä (126 henkilöä 30.6.2008), joista 107 (100) työskenteli Suomessa ja loput muissa Pohjoismaissa tai Venäjällä. Henkilöstön määrä on kasvanut vertailukaudesta etenkin CapMan Russia ja CapMan Public Market -tiimien perustamisen myötä. Henkilöstö maittain ja tiimeittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.
 
Osakkeet ja osakepääoma
 
CapMan Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. Osakepääoma oli 771 586,98 euroa 30.6.2009 (771 586,98 euroa 30.6.2008). CapMan Oyj:n noteerattujen B-osakkeiden määrä nousi 77 674 965 kappaleeseen CapMan Oyj:n laskettua liikkeeseen 2 216 541 uutta yhtiön B-osaketta Norum-yritysostoon liittyneen suunnatun osakeannin yhteydessä. CapMan Oyj:n noteeraamattomien A-osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia. A-osakkeita oli 6 000 000 kappaletta 30.6.2009. B-osakkeilla on kullakin yksi ääni ja A-osakkeilla 10 ääntä /osake.
 
Osakkeenomistajat
 
CapMan Oyj:llä oli 4 735 osakkeenomistajaa 30.6.2009 (4 467 osakkeenomistajaa 30.6.2008). Katsauskaudella ei annettu liputusilmoituksia.
 
Omat osakkeet
 
Katsauskaudella käytettiin 109 204 yhtiön omaa osaketta osana Norum-yritysoston lisäkauppahinnan maksua. Katsauskauden lopussa 30.6.2009 CapMan Oyj:n hallussa oli yhteensä 26 299 yhtiön omaa B-osaketta. Omia osakkeita ei hankittu katsauskaudella.
 
Optio-ohjelmat
 
CapMan Oyj:llä oli 30.6.2009 kaksi voimassa olevaa optio-ohjelmaa henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi, Optio-ohjelma 2003 ja Optio-ohjelma 2008. 2003B-sarjan optiot ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingin optiolistalla. 2003B-optio-oikeuksilla voidaan merkitä 625 000 B-osaketta, ja niiden merkintäaika päättyy 31.10.2009. Osakkeita ei merkitty katsauskaudella.
 
Optio-ohjelma 2008:aan kuuluu enintään 4 270 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 270 000 yhtiön B-osaketta. Merkintäaika 2008A-optioilla alkaa 1.5.2011 ja 2008B-optioilla 1.5.2012. Optio-oikeuksilla tapahtuvista osakemerkinnöistä saatavat varat kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.
 
Kaupankäynti ja markkina-arvon kehitys
 
Alkuvuonna 2009 jatkunut poikkeuksellinen markkinatilanne ja pörssikurssien maailmanlaajuinen kehitys näkyivät myös CapMan Oyj:n vaihdossa ja kurssikehityksessä. CapMan Oyj:n B-osakkeiden päätöskurssi oli 1,00 euroa 30.6.2009 (2,50 euroa 30.6.2008). Katsauskauden keskikurssi oli 0,95 euroa (2,69 euroa). Ylin kurssi oli 1,21 euroa (3,40 euroa) ja alin 0,77 euroa (2,30 euroa). CapMan Oyj:n B-osakkeita vaihdettiin katsauskaudella 8,3 milj. kappaletta (6,3 milj. kappaletta), mikä vastaa 7,9 milj. euron (16,9 milj. euron) vaihtoa. 
 
CapMan Oyj:n B-osakkeiden markkina-arvo 30.6.2009 oli 77,7 milj. euroa (185,0 milj. euroa). Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa A-osakkeet on arvostettu B-osakkeiden katsauskauden päätöskurssiin, oli 83,7 milj. euroa (200,0 milj. euroa).
 
Muutokset yhtiön johtoryhmässä
 
CapMan Life Science -tiimin vetäjä, senior partner Jan Lundahl, KTK, erosi CapMan-konsernin palveluksesta 3.4.2009 ja jätti samalla CapMan Oyj:n johtoryhmän. CapMan Life Science -tiimin vetäjäksi nimitettiin 6.4.2009 alkaen partneri Johan Bennarsten, DI, LK. Hän on aikaisemmin toiminut Jan Lundahlin sijaisena.
 
Hallituksella olevat valtuutukset
 
CapMan Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä voimassa olevat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta, osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2010 saakka, ja niiden sisältöä on kuvattu tarkemmin 7.4.2009 annetussa tiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
 
Norum-yrityskauppa
 
Toukokuussa 2008 tiedotetun Norum-yritysoston, jossa CapMan hankki omistukseensa 51 % yhtiön osakkeista, kokonaiskauppahinta laski 7,3 milj. euroon. CapMan Oyj:n maksettavaksi lisäkauppahinnaksi jäi 0,3 milj. euroa, jonka hallitus päätti maksaa käteisellä ja yhtiön hallussa olleilla omilla osakkeilla. Lisäksi CapMan Oyj osti huhtikuussa loput 49 % Norumin osakkeista. Osuudesta maksettava kauppahinta oli 3,6 milj. euroa, josta CapMan Oyj maksoi noin 1,8 milj. euroa käteisellä ja noin 1,8 milj. euroa suunnatulla osakeannilla myyjille.
 
Norum-yrityskauppaa on kuvattu tarkemmin 26.5.2008, 27.8.2008, 7.4.2009 ja 20.4.2009 annetuissa pörssitiedotteessa. Tiedotteet ovat luettavissa yhtiön Internet-sivuilla www.capman.com/Fi/Media/Releases/.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
CapMan Hotels RE ja CapMan Public Market -rahastojen varainhankinnat päättyivät katsauskauden jälkeen heinäkuussa.
 
Hotellikiinteistörahaston lopulliseksi sijoituskapasiteetiksi muodostui 872,5 milj. euroa. Sijoituskapasiteetista 332,5 milj. euroa on omaa pääomaa, ja loput rahaston koosta on senior-lainaa.
 
CapMan Public Market -rahastoon kerättiin katsauskauden jälkeen uutta pääomaa 25,0 milj. euroa, ja rahaston lopulliseksi kooksi muodostui 138,0 milj. euroa.
 
Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät
 
CapManin hallinnointiliiketoiminta on vuositasolla kannattavaa, mutta vallitseva markkinatilanne on lisännyt yhtiön tuloksen ennustamiseen liittyvää epävarmuutta. Yrityskauppamarkkinoiden lähes täydellisen pysähtymisen, lainarahoituksen heikon saatavuuden sekä sijoituskohteiden käypien arvojen voimakkaan laskun seurauksena irtautumismahdollisuudet ovat edelleen heikot. Tämä voi johtaa irtautumisten ja sitä kautta voitonjako-osuustuottojen lykkääntymiseen. Kiinteistöpuolella taloudellinen tilanne voi heijastua kiinteistöjen vuokralaisten toimintaan ja sitä kautta kiinteistökohteiden vajaakäyttöasteeseen ja vuokratuottoihin. Varainhankintaympäristön odotetaan myös jatkuvan haastavana, mikä saattaa vaikuttaa käynnissä olevien varainhankintaprosessien lopputulokseen ja sitä kautta lähivuosien hallinnointipalkkioihin.
 
 
Toimintaympäristö
 
Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kysynnän pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat edelleen säilyneet hyvinä. Rahoitusmarkkinan kriisi sekä muiden omaisuuslajien voimakas arvojen lasku hidastavat kuitenkin tällä hetkellä selvästi vaihtoehtoisen sijoitusluokan kasvua. Pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yritysjärjestelyiden ja kasvun rahoittamisessa, ja sen tyypillisimpiä käyttökohteita ovat edelleen eri toimialojen konsolidointijärjestelyt, perheyritysten sukupolvenvaihdokset, julkisten palvelujen ja toimintojen yksityistäminen sekä tutkimus- ja kehityspanostuksen kaupallistaminen teknologia- ja life science -sektoreilla. Myös lisääntynyt yrittäjäaktiivisuus tuo alalle kasvua. Kiinteistörahastot ovat puolestaan saavuttaneet vakiintuneen aseman kiinteistöihin sijoittavien instituutioiden sijoitusallokaatioissa.
 
Valmisteilla oleva EU-tason sääntely vaihtoehtoisen sijoitusluokan hallinnointiyhtiöille ja rahastoille tulee toteutuessaan edellyttämään alan toimijoilta toimilupaa sekä asettamaan merkittäviä muita vaatimuksia mm. rahastosijoittaja- ja viranomaisraportoinnin osalta. Uusi sääntely tulee kuormittamaan etenkin pienempiä toimijoita, mikä saattaa vaikuttaa myös rekisteröitävien toimijoiden määrään. CapMan on organisaationsa ja toimintamalliensa ansiosta hyvässä asemassa tulevan sääntelyn vastaanottamiseksi.
 
CapMan jatkaa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla sijoitusstrategiansa toteuttamista. Velkamarkkinan syvä kriisi on kuitenkin heijastunut myös CapManin toiminta-alueelle. Positiivista muutosta on hidastanut pankkien antolainauksen sitoutuminen erityisesti suuryritysten rahoitukseen. Uskomme, että pankkirahoituksen saatavuus yritysjärjestelyihin ja kiinteistösijoituksiin elpyy vähitellen seuraavan 12 kuukauden aikana. Emme ole vielä nähneet pakkomyyntejä, eli hintajousto pääomasijoitusmarkkinalla on ollut pörssimarkkinaa vähäisempää. Potentiaalisten sijoituskohteiden määrä on pysynyt kohtuullisella tasolla erityisesti Public Market ja Russia -rahastoissa. Irtautumismarkkinat ovat nyt pysähdyksissä.
 
Reaalitalouden kasvun hidastuminen on näkynyt sijoituskohteissamme erityisesti aloilla, joilla on sidonnaisuuksia esimerkiksi kuluttajakysyntään tai autoteollisuuteen. Markkina-arvojen voimakas lasku listatulla markkinalla etenkin alkuvuonna heijastui sijoituskohteidemme käypiin arvoihin. Kohdeyritysten tulosennusteet ovat heikentyneet keväästä, mutta käypien arvojen negatiivista kehitystä kompensoi verrokkiyritysten kertoimien pääosin suotuisa kehitys. Aiomme pitää rahastoissamme riittävät reservit yritysten kasvun ja rahoituksen tukemiseksi tässä markkinatilanteessa. Pitkäaikainen yhteistyö pohjoismaisten pankkien kanssa on meille erityisen tärkeää.
 
 
Kaikki CapManin sijoitustiimit ovat hyvissä asemissa ja niillä on riittävät resurssit sijoitusstrategioidensa toteuttamiseksi Pohjoismaissa ja Venäjällä. Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on käytettävissään noin 860 milj. euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin, ja kiinteistöpääomarahastoilla on noin 340 milj. euron jäljellä oleva sijoituskapasiteetti hyvien sijoituskohteiden löytämiseksi ja nykyisen salkun kehittämiseksi.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattavat CapManin kiinteät kulut vuonna 2009. Voitonjako-osuustuotot riippuvat irtautumismarkkinan kehittymisestä. Hiljentyneistä irtautumismarkkinoista huolimatta rahastoilla on kohdeyrityksiä, jotka ovat valmiita siirtymään irtautumisprosessiin. CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastojen sekä Finnmezzanine III A ja B -rahastojen odotamme siirtyvän voitonjaon piiriin vuoden 2010 aikana. CapManin rahastosijoitusten käyvät arvot ovat alkuvuonna kehittyneet negatiivisesti, ja loppuvuoden kehitys riippuu yleisestä markkinatilanteesta ja kohdeyritysten kehityksestä. Vuoden 2009 kokonaistulos riippuu pääosin siitä, tehdäänkö voitonjaon piirissä olevista rahastoista uusia irtautumisia ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. Ilman merkittäviä käyvän arvon positiivisia muutoksia ja irtautumistuottoja vuoden 2009 tulos on tappiollinen.
 
CapMan Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2009 julkistetaan perjantaina 30.10.2009.


Helsingissä 7.8.2009     


CAPMAN OYJ
Hallitus
 
Tiedotustilaisuus:
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tänään klo 12.00 CapManin toimitiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32. CapManin toimitusjohtaja Heikki Westerlund esittelee osavuosituloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen. Tilaisuudessa on tarjolla kevyt lounas.
 
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan suomeksi ja englanniksi konsernin Internet-sivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.
 
 
 
Lisätietoja:
 
toimitusjohtaja Heikki Westerlund, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
talousjohtaja Kaisa Arovaara, puh. 0207 207 583 tai 050 370 3715
 
 
Jakelu:
 
Helsingin Pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
Liitteet (taulukko-osan jälkeen):
 
Liite 1: CapMan Oyj -konsernin hallinnoimat rahastot 30.6.2009, milj. euroa
Liite 2: CapManin hallinnoimien rahastojen toiminta 1.1.-30.6.2009
Liite 3: Osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat rahastot ja mandaatit 30.6.2009
 
 
Laatimisperiaatteet
 
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti. Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muilta osin on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2008. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuloverot
 
Konsernituloslaskelman tulovero muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Laskennalliset verot on laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä.
 
Osingot
 
Vuodelta 2008 ei maksettu osinkoa. (2007: 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 12,8 milj. euroa)
 
 
 
Liiketoiminnan kausiluonteisuus
 
Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisen toteutumisajankohdasta. Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus CapMan Oyj:n koko vuoden tulokseen.
 
 
 
 
LIITE 1: CAPMAN OYJ -KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 30.6.2009, milj. euroa
 
Alla olevat taulukot kuvaavat CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta katsauskauden lopussa. Analysoitaessa aikataulua, jolla rahastot voivat siirtyä voitonjakoon, on verrattava sijoittajien jo saaman kumulatiivisen kassavirran suhdetta kutsuttuun pääomaan. Voitonjakoon siirtymiseksi kutsuttu pääoma tulee palauttaa ja maksaa sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto. Salkun käypä arvo, mukaan lukien rahaston mahdolliset nettokassavarat, kertoo sijoittajille jaettavissa olevan pääoman katsauskauden lopussa.
 
Voitonjaon piiriin siirtymiseksi tarvittavaa kassavirtaa arvioidessa on lisäksi huomioitava, että osassa rahastoista on vielä pääomaa kutsumatta. Viimeisen sarakkeen prosenttiosuus kertoo CapManin osuuden rahaston kassavirroista, jos rahasto on voitonjaon piirissä. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa. Voitonjaon piirissä olevista rahastoista CapMan Real Estate I on vielä aktiivisessa sijoitusvaiheessa, ja Finnventure V voi tehdä vielä lisäsijoituksia nykyisiin kohdeyrityksiinsä.
 
Sarakeotsikoiden määritelmät on esitetty taulukoiden alapuolella.
 
 
 
 
 
 
 
Rahastojen lyhenteet:
 
 
 
Koko / Sijoituskapasiteetti:
 
Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon eli rahaston alkuperäinen koko. Kiinteistöpääomarahastojen kohdalla sijoituskapasiteetti käsittää myös rahaston velkaosuuden.
 
Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat esitetään erikseen liitteessä 3.
 
Kutsuttu pääoma:
 
Sijoittajien rahastoon maksama pääoma katsauskauden loppuun mennessä.
 
Rahaston nykyisen salkun käypä arvo:
 
Rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin on arvostettu käypään arvoon (fair value) IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, www.privateequityvaluation.com) suositusten mukaisesti ja sijoitukset kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti.
 
Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä. Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan.
 
Nettokassavarat:
 
Sijoittajan osuutta arvioitaessa on otettava huomioon salkun käyvän arvon lisäksi rahaston nettokassavarat. Kiinteistöpääomarahastojen velkarahoitusosuudet on esitetty taulukossa omilla riveillään.
 
CapManin osuus kassavirrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä:
 
Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, siirtyy rahasto voitonjaon piiriin ja hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta tulevista kassavirroista voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest). Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että pääomanpalautuksia. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.
 
Taulukon alaviitteet
 
1) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampi juridinen yksikkö (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).
 
2) Fenno Rahasto, Skandia I ja Skandia II muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman, jota hallinnoidaan yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.
 
3) Valuuttamääräiset erät on arvostettu 30.6.2009 keskikurssiin.
 
4) CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 192 milj. euron suuruisen Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Toteutunut kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston yhtiömiehille.
 
5) CapMan Real Estate I: Toteutunut kassavirta sisältää jvk:n takaisinmaksun ja kassavirran rahaston yhtiömiehille.
 
LIITE 2: CAPMANIN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN TOIMINTA 1.1.-30.6.2009
 
CapManin hallinnoimien pääomarahastojen sijoitustoiminta muodostui katsauskaudella suoraan kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista pääasiassa Pohjoismaissa ja Venäjällä (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksista pääasiassa Suomessa (CapMan Real Estate). Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitustoiminta käsittää keskisuuret yritysjärjestelyt eli buyout-sijoitukset valmistavaan teollisuuteen, palvelualoille sekä kaupan toimialalle, teknologiasijoitukset kasvuvaiheessa oleviin sekä myöhäisen kasvuvaiheen teknologiayrityksiin, life science -sijoitukset lääketieteen teknologiaan erikoistuneisiin yrityksiin sekä terveydenhuollon palveluyrityksiin, sijoitukset Venäjällä toimiviin keskisuuriin yrityksiin sekä merkittävät vähemmistösijoitukset keskisuuriin listattuihin yrityksiin.
 
CAPMAN PRIVATE EQUITY
 
Sijoitukset kohdeyrityksiin tammi-kesäkuussa 2009
 
Rahastot tekivät kaksi uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 73,8 milj. eurolla. Uusia sijoituskohteita olivat Nobia AB ja Metals and Powders Holding AB.  Katsauskaudella tehdyistä lisäsijoituksista merkittävämmät tehtiin Avelon Group Oy:öön, InfoCare AS:aan, Komas Group Oy:öön, Metallfabriken Ljunghäll AB:iin, Proxima AB:iin ja ScanJour A/S:aan. Vertailukaudella rahastot tekivät kolme uutta sijoitusta sekä lisäsijoituksia yhteensä 67,9 milj. eurolla.
 
Irtautumiset kohdeyrityksistä tammi-kesäkuussa 2009
 
Rahastot irtautuivat katsauskaudella kokonaan XLENT AB:sta ja osittain Å&R Carton AB:sta. Osittaisen Å&R
-irtautumisen odotetaan toteutuvan elokuussa. Lisäksi katsauskaudella myytiin SecGo Software -irtautumisen yhteydessä vuonna 2007 saadut Birdstep Technology ASA:n osakkeet. Katsauskaudella toteutuneiden irtautumisten hankintahinta oli 3,3 milj. euroa. Vertailukaudella toteutuivat lopulliset irtautumiset kahdesta yrityksestä ja rahastot irtautuivat osittain useista muista yrityksistä. Vertailukaudella tehtyjen irtautumisten hankintahinta mezzanine-lainojen lyhennykset mukaan lukien oli 23,5 milj. euroa.
 
 
CAPMAN REAL ESTATE
 
Sijoitukset ja sitoumukset kiinteistöihin ja kiinteistöhankkeisiin tammi-kesäkuussa 2009
 
Kiinteistöpääomarahastot tekivät katsauskaudella kaksi uutta sijoitusta. CapMan Real Estate I -rahasto sijoitti huhtikuussa Tuusulassa sijaitsevaan liikekiinteistöön ja osti kesäkuussa Helsingin Munkkiniemessä sijaitsevan toimistokiinteistön. Uusia ja lisäsijoituksia tehtiin katsauskaudella yhteensä 85,8 milj. eurolla. Merkittävin lisäsijoituskohde oli kauppakeskus Skanssi Turussa, joka valmistui ja otettiin käyttöön huhtikuussa. Lisäksi rahastot olivat 30.6.2009 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja hankkeita lähivuosina yhteensä 22,0 milj. eurolla. Vertailukaudella rahastot käyttivät aiemmin annettua sijoitussitoumusta kauppakeskus Skanssin rahoittamiseksi ja tekivät uusia sijoituksia 39 hotellikiinteistöön, kahteen liikekiinteistöön, yhteen maa-alueeseen sekä useita lisäsijoituksia muihin kohteisiin yhteensä 915,7 milj. eurolla. Sitoumukset uusien hankkeiden rahoittamiseksi olivat 227,8 milj. euroa 30.6.2008.
 
Irtautumiset kiinteistökohteista tammi-kesäkuussa 2009
 
Katsauskaudella tiedotettiin CapMan Real Estate I -rahaston irtautuminen Helsingin Ludviginkatu 3-5:ssä sijaitsevasta toimistokiinteistöstä. Irtautumisen toteutui katsauskauden jälkeen heinäkuussa. Vertailukaudella ei tehty irtautumisia.
 
RAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA LUKUINA
 
Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset hankintahintaan, milj. euroa
 
* ml. osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset.
 
Kiinteistörahastot olivat lisäksi 30.6.2009 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja hankkeita 22,0 milj. eurolla.
 
 
Rahastojen yhteenlaskettu salkku* 30.6.2009, milj. euroa
*Hallinnoitavien rahastojen kaikkien sijoituskohteiden muodostama kokonaisuus.
 
Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti
 
Toteutuneiden ja arvioitujen kulujen jälkeen kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla oli 30.6.2009 jäljellä   noin 860 milj. euroa uusiin kohdeyrityssijoituksiin ja jatkosijoituksiin. Jäljellä olevista pääomista noin 500 milj. euroa oli varattu buyout-sijoituksiin (ml. mezzanine-sijoitukset), noin 140 milj. euroa teknologiasijoituksiin noin 35 milj. euroa life science -sijoituksiin, noin 95 milj. euroa CapMan Russia -tiimin sijoituksiin ja noin 90 milj. euroa CapMan Public Market -tiimin sijoituksiin. Kiinteistöpääomarahastojen jäljellä oleva sijoituskapasiteetti oli yhteensä noin 340 milj. euroa.
 
LIITE 3: ACCESS CAPITAL PARTNERSIN HALLINNOIMAT RAHASTOT JA MANDAATIT 30.6.2009
 
CapMan Oyj omistaa 35 prosenttia eurooppalaisesta rahastojen rahastojen hallinnointiyhtiöstä Access Capital Partnersista. Access hallinnoi 30.6.2009 noin 2,5 miljardin euron pääomia. Lisätietoja Access Capital Partnersin liiketoiminnasta löytyy osoitteesta www.access-capital-partners.com.
 
 
 
1) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampi juridinen yksikkö (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).
 
CapMan Oyj -konsernin osuus voitonjaosta Accessin rahastojen osalta: Access Capital Fund: 47,5 %, Access Capital Fund II: 45 %, Access Capital Fund III: 25 %, Access Capital Fund IV: 25 %, Access/Private Equity mandaatit: 25 %.