Skip to content

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010

06/08/2010

CapMan Oyj Pörssitiedote 6.8.2010 kello 8.30

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tammi-kesäkuussa 2010:

– Konsernin liikevaihto oli 21,0 milj. euroa (17,0 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2009).
– Konsernin liikevoitto oli 4,5 milj. euroa (-4,2 milj. euroa).
– Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 4,2 milj. euroa (0,6 milj. euroa) ja Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto 0,3 milj. euroa (-4,8 milj. euroa).
– Konsernin tulos ennen veroja oli 6,4 milj. euroa (-5,6 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 5,2 milj. euroa (-5,0 milj. euroa).
– Emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta oli 5,1 milj. euroa (-5,1 milj. euroa). Tulos/osake oli 4,6 senttiä (-8,0 senttiä).
– Rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat yhteensä 16,0 milj. euroa 30.6.2010 (19,1 milj. euroa 30.6.2009).
– Hallinnoitavat pääomat nousivat 3 541,0 milj. euroon (3 457,3 milj. euroa 30.6.2009 ja 3 504,3 milj. euroa 31.12.2009).
– OTK Lennart Simonsen aloitti CapMan Oyj:n toimitusjohtajana 1.6.2010.
– Odotamme vuoden 2010 kokonaistuloksen ylittävän edellisvuoden tuloksen.

 

Toimitusjohtaja Lennart Simonsen kommentoi katsauskauden tapahtumia ja tulevaisuuden näkymiä:

”Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana yleinen taloustilanne vahvistui toiminta-alueillamme, vaikka tämän trendin lopullisuudesta ei ole täyttä varmuutta. Yrityskauppamarkkinat piristyivät alkuvuonna, mutta vuoden toisella neljänneksellä markkinoilla kehittyi odottava tunnelma, joka edelleen vaikuttaa sijoitustoimintaamme. Markkinoiden volatiliteetti on ollut korkea, mikä on asettanut haasteita irtautumisille listautumisen kautta.

Tätä taustaa vasten CapManin sijoitustoiminta on ollut aktiivista vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Rahastomme tekivät seitsemän uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia 123,5 milj. eurolla ja irtautuivat lopullisesti kahdeksasta yrityksestä ja yhdestä kiinteistöstä. Ruotsalaisen kohdeyrityksemme MQ:n listautuminen toteutettiin kesäkuussa onnistuneesti. Markkinatunnelma on kuitenkin heijastunut toimintaamme mm. suunniteltuja irtautumisia siirtävästi. Vuoden toisella neljänneksellä irtautumisten tulosvaikutus jäi vähäiseksi. Katsauskauden tulos 5,2 milj. euroa oli tyydyttävä.

CapManilla on erinomaiset edellytykset toimia valitsemillaan markkinoilla. Tulemme jatkossakin keskittymään kannattavuuden parantamiseen. Erityisen tärkeää tässä suhteessa on onnistunut sijoitustoiminta ja hallinnointiliiketoiminnan tehokkuus.”

Liiketoiminta

CapMan on vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimija, joka tekee myös itse sijoituksia rahastoihinsa. Konsernin hallinnoimien rahastojen sijoitustoiminnassa keskeinen periaate on aktiivinen vaikuttaminen sijoituskohteiden arvonnousuun. Konsernilla on kaksi toimintasegmenttiä, jotka ovat Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta.

Hallinnointiliiketoiminnan tulonlähteitä ovat hallinnointipalkkiot, voitonjako-osuustuotot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot. Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultointituotot kattavat pääsääntöisesti yhtiön operatiivisen toiminnan kulut ja ovat luonteeltaan yleensä tasaisia.

Rahastosijoitustoimintaan liittyvillä CapManin omien rahastosijoitusten käyvän arvon muutoksilla ja realisoituneilla tuotoilla saattaa olla rahastojen sijoituskohteiden kehityksestä ja yleisestä markkinakehityksestä riippuen merkittävä positiivinen tai negatiivinen tulosvaikutus.

Koska voitonjako-osuustuotot ja rahastosijoitusten käyvät arvot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosineljännesten välillä, konsernin taloudellista kehitystä tulisi seurata pidemmällä aikajänteellä kuin vuosineljänneksittäin.

 

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys tammi-kesäkuussa 2010

Konsernin liikevaihto kasvoi selvästi vertailukaudesta ja oli 21,0 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2010 (17,0 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2009). Operatiivisen toiminnan kulut olivat 16,9 milj. euroa (16,5 milj. euroa).

 

Konsernin liikevoitto nousi 4,5 milj. euroon (-4,2 milj. euroa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,0 milj. euroa (‑0,2 milj. euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta nousi selvästi vertailukaudesta ja oli 1,9 milj. euroa (-1,2 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 6,4 milj. euroa (-5,6 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen oli 5,2 milj. euroa (-5,0 milj. euroa).

Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli 5,1 milj. euroa (-5,1 milj. euroa). Tulos/osake oli 4,6 senttiä (-8,0 senttiä).

Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä tilikauden liikevaihto, liikevoitto ja tulos segmenteittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Hallinnointiliiketoiminta

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 21,0 milj. euroa (16,8 milj. euroa). Hallinnointipalkkiot kasvoivat vertailukaudesta ja olivat 17,3 milj. euroa (15,6 milj. euroa). Kasvuun vaikuttivat pääasiassa CapMan Buyout IX -rahaston maksamat hallinnointipalkkiot, joita on kertynyt kesäkuun 2009 lopusta alkaen.

Kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 0,8 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Yhteensä hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 18,1 milj. euroa (16,6 milj. euroa).

Voitonjako-osuustuotot olivat katsauskaudella 2,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Voitonjako-osuustuottoja saatiin Finnventure V -rahastolta sen irtauduttua taloushallinnon palveluyritys Pretaxista ja sen myytyä vuonna 2007 Hantro Products Oy:stä irtautumisen seurauksena saadut amerikkalaisen On2 Technologiesin osakkeet.

Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 4,2 milj. euroa (0,6 milj. euroa) ja tulos 3,5 milj. euroa (1,0 milj. euroa).

CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Rahastosijoitustoiminta

Rahastosijoituksiin liittyvä käyvän arvon muutos oli tammi-kesäkuussa 0,4 milj. euroa (-4,8 milj. euroa), mikä vastaa 0,6 prosentin arvon nousua katsauskaudella. Vuoden toisella neljänneksellä käyvän arvon muutos oli -0,7 milj. euroa (-0,3 milj. euroa), mikä vastaa -1,3 prosentin arvon alentumista tällä jaksolla. Kohdeyritysten tulosnäkymät vuodelle 2010 ovat säilyneet vakaana, mutta niiden listattujen verrokkiyritysten markkina-arvojen lasku heijastui käypiä arvoja alentavasti. Rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo oli 30.6.2010 yhteensä 60,7 milj. euroa (56,2 milj. euroa 30.6.2009).

Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 0,3 milj. euroa (-4,8 milj. euroa) ja tulos 1,7 milj. euroa (-6,0 milj. euroa). Tulokseen vaikutti positiivisesti osuus Maneq-osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Maneq-yhtiöiden tulokseen vaikuttivat niiden tekemien rahastosijoitusten käyvän arvon muutokset.

CapMan teki katsauskaudella uusia sijoituksia rahastoihinsa 5,5 milj. eurolla (8,1 milj. eurolla). Sijoituksia tehtiin mm. CapMan Buyout IX, CapMan Buyout VIII, CapMan Russia ja CapMan Technology 2007 -rahastoihin. CapMan sai rahastoilta pääomapalautuksia 4,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Valtaosa pääoman palautuksista saatiin toteutuneiden irtautumisten seurauksena CapMan Equity VII, CapMan Buyout VIII, CapMan Mezzanine IV ja CapMan Public Market -rahastoilta. CapMan ei antanut katsauskaudella uusia sitoumuksia rahastoihinsa.

Jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä laski tehtyjen sijoitusten ja kesällä 2009 tiedotettujen sitoumusten myynnin seurauksena merkittävästi vertailukaudesta ja oli 37,0 milj. euroa 30.6.2010 (61,9 milj. euroa 30.6.2009). Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä olivat yhteensä 97,7 milj. euroa (118,1 milj. euroa). CapManin tavoitteena on sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin jatkossa 1-5 prosenttia uusien rahastojen koosta rahaston kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.

Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon kohdeyritysten osalta IPEVG:n suositusten (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) mukaisesti ja kiinteistöjen osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla. Käyvän arvon muutos ei ole kassavirtavaikutteinen.

Sijoitukset käypään arvoon ja jäljellä olevat sitoumukset sijoitusalueittain on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Tase ja rahoitusasema 30.6.2010

CapManin taseen loppusummassa ei tapahtunut katsauskaudella oleellisia muutoksia ja se oli 139,7 milj. euroa 30.6.2010 (134,9 milj. euroa 30.6.2009). Pitkäaikaiset varat olivat kesäkuun lopussa 114,6 milj. euroa (104,4 milj. euroa). Liikearvossa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella, ja se oli 10,2 milj. euroa 30.6.2010 (10,2 milj. euroa 30.6.2009).

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset nousivat 60,7 milj. euroon (56,2 milj. euroa). Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 25,4 milj. euroa (23,9 milj. euroa), ja niistä 24,5 milj. euroa (21,7 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökunta on sijoittajina Maneq-rahastoissa. CapMan Oyj:n tuotto-odotus Maneq-rahastoilta vastaa pitkälti muiden CapManin rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.

 

Lyhytaikaiset varat olivat 25,1 milj. euroa (30,5 milj. euroa). Rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset sijoitukset olivat yhteensä 16,0 milj. euroa (19,1 milj. euroa).

 

CapMan Oyj:n oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) koko on 29,0 milj. euroa. Osingonjakoon liittyen hybridilainan korot on kirjattu koko vuoden osalta omasta pääomasta lainasopimusehtojen mukaisesti, ja ne maksetaan puolivuosittain. Hybridilainan korkoa maksettiin kesäkuussa 1,6 milj. euroa. CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa 53,8 milj. euron (60,0 milj. euron) pankkirahoituskokonaisuus, josta oli käytössä 43,8 milj. euroa (46,0 milj. euroa). Korollisten velkojen määrässä ei tapahtunut katsauskaudella oleellisia muutoksia. Ostovelat ja muut velat olivat 13,7 milj. euroa (12,8 milj. euroa). Maksamattomat hybridilainan korot kuluvalta vuodelta sisältyvät lyhytaikaisiin velkoihin. Konsernin korolliset nettovelat olivat 29,1 milj. euroa (26,9 milj. euroa).

 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 3,9 milj. euroa (-5,1 milj. euroa). Rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiotuotot maksetaan kahdesti vuodessa tammi- ja heinäkuussa, mikä näkyy rahavirtalaskelman käyttöpääomassa. Investointien rahavirta -1,1 milj. euroa (-9,9 milj. euroa) liittyy pääasiassa tehtyihin rahastosijoituksiin ja saatuihin pääoman palautuksiin. Rahavirta ennen rahoitusta oli 2,8 milj. euroa (-15,1 milj. euroa) ja rahoituksen rahavirta -6,2 milj. euroa (8,9 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta sisältää huhtikuussa maksetun 3,4 milj. euron osingon.

Avainlukuja 30.6.2010

CapManin omavaraisuusaste 30.6.2010 oli 55,7 prosenttia (54,4 prosenttia 30.6.2009). Oman pääoman tuotto oli 13,3 prosenttia (-14,2 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto 11,7 prosenttia (-7,6 prosenttia). Tavoitetaso omavaraisuusasteelle on yli 50 prosenttia ja oman pääoman tuotolle yli 25 prosenttia.

Avainlukuja      
  30.6.10 30.6.09 31.12.09
       
Tulos / osake, senttiä* 4,6 -8,0 -3,0
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 4,6 -8,0 -3,0
Oma pääoma / osake, senttiä * 92,0 89,1 94,2
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 84 281 766 82 257 171 83 015 987
Osakelukumäärä katsauskauden lopussa 84 281 766 83 674 965 84 281 766
Ulkona olevien osakkeiden määrä 84 255 467 83 648 666 84 255 467
Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet kauden lopussa 26 299 26 299 26 299
Oman pääoman tuotto, % p.a.** 13,3 -14,2 0,2
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a.** 11,7 -7,6 2,8
Omavaraisuusaste,% 55,7 54,4 55,1
Nettovelkaantumisaste,% 37,4 36,5 34,8

 

* IFRS:n mukaan 29,0 milj. euron joukkovelkakirjalaina on luettu mukaan omaan pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa. Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa on huomioitu katsauskaudelle kohdistuvat joukkovelkakirjalainan korot (netto).

** Tunnusluvut on muutettu vastaamaan vuositason tietoja.

Varainhankinta tammi-kesäkuussa ja hallinnoitavat pääomat 30.6.2010

Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. CapManin tavoitteena on kasvattaa hallinnoitavia pääomia keskimäärin 15 prosenttia vuodessa. Pääomat kasvavat uusien rahastojen varainhankinnan myötä ja laskevat tehtyjen irtautumisten seurauksena.

Varainhankintamarkkina säilyi katsauskaudella edelleen haastavana. Preqinin* viimeaikaisen tutkimuksen mukaan vuoden 2010 toisella neljänneksellä pääomarahastoihin kerättiin maailmanlaajuisesti vähiten pääomia seitsemään vuoteen, ja rahastojen varainhankinta-ajat ovat pidentyneet keskimäärin 20 kuukauteen. Keräsimme katsauskaudella CapMan Buyout IX ‑rahastoon uutta pääomaa 21,3 milj. euroa. Rahaston lopulliseksi kooksi muodostui 294,6 milj. euroa 30.6.2010. Lisäksi CapMan Hotels RE -rahaston sijoituskapasiteetti nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 872,5 milj. eurosta 950,0 milj. euroon, kun rahaston velkaosuutta nostettiin sen enimmäismäärää vastaavaksi.

Finnventure Rahasto II Ky, Finnventure Rahasto III Ky ja Finnventure Rahasto III G -rahastojen toiminta lakkasi katsauskaudella rahastojen irtauduttua viimeisestä sijoituskohteestaan Oy Turo Tailor Ab:sta.

Katsauskaudella tehtiin myös varainhankintaa uuteen CapMan Mezzanine V ‑rahastoon. Uuden mezzanine-rahaston tavoitekoko on 150 milj. euroa eli noin puolet CapMan Buyout IX -rahaston koosta. Rahastot tulevat tekemään sijoituksia samoihin kohteisiin.

CapMan selvittää edelleen mahdollisuuksia toimia aktiivisesti pääkaupunkiseudun asuntokiinteistömarkkinoilla.

Hallinnoitavat pääomat olivat 3 541,0 milj. euroa 30.6.2010 (3 457,3 milj. euroa 30.6.2009). Pääomista 1 813,2 milj. euroa (1 789,2 milj. euroa) oli kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa ja 1 727,8 milj. euroa (1 640,5 milj. euroa) kiinteistöpääomarahastoissa.

Tarkemmat tiedot hallinnoitavista rahastoista ja niiden sijoitustoiminnasta on esitetty liitteissä 1 ja 2.

Muutokset yhtiön johdossa

CapMan Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 28.1.2010 YTM Niko Haavisto. Haavisto aloitti tehtävässään 26.4.2010. CapMan Oyj:n toimitusjohtajaksi ja senior partneriksi nimitettiin 30.3.2010 OTK Lennart Simonsen. Hän aloitti tehtävässään 1.6.2010. Nimityksiä on käsitelty tarkemmin 28.1.2010 ja 30.3.2010 annetuissa pörssitiedotteissa.

Hallituksella olevat valtuutukset

CapMan Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä voimassa olevat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta, osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2011 asti, ja niiden sisältöä on kuvattu tarkemmin 30.3.2010 annetussa pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Henkilöstö 

CapManin palveluksessa oli 30.6.2010 yhteensä 146 henkilöä (148 henkilöä 30.6.2009), joista 103 (107) työskenteli Suomessa ja loput muissa Pohjoismaissa, Venäjällä tai Luxemburgissa. Henkilöstö maittain ja tiimeittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Osakkeet ja osakepääoma

CapMan Oyj:n osakepääomassa tai osakemäärässä ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. Osakepääoma oli 771 586,98 euroa 30.6.2010. B-osakkeita oli 78 281 766 kappaletta ja A-osakkeita 6 000 000 kappaletta 30.6.2010. B-osakkeilla on kullakin yksi ääni ja A-osakkeilla 10 ääntä/osake.

Osakkeenomistajat

CapMan Oyj:llä oli 4 871 osakkeenomistajaa 30.6.2010 (4 735 osakkeenomistajaa 30.6.2009). Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön omistuksessa eikä liputusilmoituksia annettu.

Omat osakkeet

CapMan Oyj:n hallussa oli yhteensä 26 299 yhtiön omaa B-osaketta 30.6.2010. Omia osakkeita ei hankittu katsauskaudella.

Optio-ohjelmat

CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa voimassa yksi optio-ohjelma henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi, Optio-ohjelma 2008. Optio-ohjelma 2008:aan kuuluu enintään 4 270 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 270 000 yhtiön B-osaketta. Optio-ohjelma 2008 jakautuu A- ja B-sarjoihin, joihin kuuluu molempiin enintään 2 135 000 optio-oikeutta. Merkintäaika 2008A-optioilla alkaa 1.5.2011 ja 2008B-optioilla 1.5.2012. Optio-oikeuksilla tapahtuvista osakemerkinnöistä saatavat varat kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Katsauskauden lopussa kaikki 2008A-sarjan optio-oikeudet oli jaettu ja 2008B-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 1 910 000 kappaletta.

Kaupankäynti ja markkina-arvon kehitys

CapMan Oyj:n B-osakkeiden päätöskurssi oli 1,41 euroa 30.6.2010 (1,00 euroa 30.6.2009). Katsauskauden keskikurssi oli 1,67 euroa (0,95 euroa), ylin kurssi 1,98 euroa (1,21 euroa) ja alin 1,33 euroa (0,77 euroa). CapMan Oyj:n B-osakkeita vaihdettiin katsauskaudella 6,3 milj. kappaletta (8,3 milj. kappaletta), mikä vastasi 10,5 milj. euron (16,9 milj. euron) vaihtoa. 

CapMan Oyj:n B-osakkeiden markkina-arvo 30.6.2010 oli 110,4 milj. euroa (77,7 milj. euroa). Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa A-osakkeet on arvostettu B-osakkeiden katsauskauden päätöskurssiin, oli 118,9 milj. euroa (83,7 milj. euroa).

Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

CapManin hallinnointiliiketoiminta on vuositasolla kannattavaa, mutta yhtiön tuloksen ennustamiseen liittyy merkittävää epävarmuutta sekä mahdollisten voitonjako-osuustuottojen ajoittumisen että rahastosijoitusten käypien arvojen kehittymisen osalta. Pohjoismaisten vientiteollisuuden toimialojen rakennemuutos saattaa vaikuttaa joidenkin kohdeyritystemme toimintaan ja kannattavuuteen heikentävästi. Talouden taantumasta johtuva työttömyys ja siitä seuraava kuluttajien ostovoiman pieneneminen saattavat puolestaan heijastua kuluttajasektoreilla toimivien kohdeyritysten ja kiinteistörahastojemme salkuissa olevien kauppakeskusten toimintaan ja tuottavuuteen. Varainhankintaympäristön odotetaan jatkuvan haastavana ainakin seuraavan vuoden ajan, mikä saattaa vaikuttaa tällä jaksolla tapahtuvan varainhankinnan lopputulokseen, ja sitä kautta hallinnoitavien pääomien määrään ja saataviin uusiin hallinnointipalkkioihin.

 

Toimintaympäristö

Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kysynnän pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat edelleen säilyneet hyvinä. Talouden taantuma ja sen seuraukset ovat hidastaneet selvästi sijoitusluokan kasvua. Lyhyellä aikavälillä varainhankintamarkkinan odotetaan pysyvän vaikeana. Preqinin viimeaikaisen tutkimuksen mukaan institutionaaliset sijoittajat ovat kasvattamassa sijoituksiaan pääomarahastoihin seuraavien 12-18 kuukauden aikana, mikä toteutuessaan tarkoittaa markkinan vähittäistä paranemista ensi vuoden aikana. Yrityskauppamarkkinan vilkastuminen ja irtautumisista saatavat pääoman palautukset tulevat toteutuessaan tukemaan tätä kehitystä.

Sijoitustoiminnassa pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yritysjärjestelyiden ja kasvun rahoittamisessa, ja sen tyypillisimpiä käyttökohteita ovat edelleen eri toimialojen konsolidointijärjestelyt, perheyritysten sukupolvenvaihdokset, julkisten palvelujen ja toimintojen yksityistäminen sekä tutkimus- ja kehityspanostuksen kaupallistaminen teknologia- ja life science -sektoreilla. Myös lisääntynyt yrittäjäaktiivisuus tuo alalle kasvua. Kiinteistörahastot ovat puolestaan saavuttaneet vakiintuneen aseman kiinteistöihin sijoittavien instituutioiden sijoitusallokaatioissa.

CapMan jatkaa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla sijoitusstrategiansa toteuttamista. Pankkirahoituksen saatavuus yritysjärjestelyihin ja kiinteistösijoituksiin on palautunut. Kiinnostavien sijoituskohteiden määrä on kasvanut kaikilla sijoitusalueillamme. Markkinatunnelma on kuitenkin edelleen odottava, mikä saattaa lykätä yrityskauppojen toteutumista ja rahastojemme suunniteltuja irtautumisia kohdeyrityksistä.

Kohdeyritystemme kehitys on ollut vuoden ensimmäisellä puoliskolla pääosin hyvää, ja tulos- ja kasvuennusteet vuodelle 2010 ovat positiivisia. IPEVG-arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti kohdeyritysten käypien arvojen kehitykseen vaikuttaa myös pörssilistattujen yhtiöiden tulosennusteiden kehittyminen ja toiminta-alueemme valuuttojen kurssikehitykset suhteessa euroon. Aiomme pitää rahastoissamme riittävät reservit yritysten kasvun ja rahoituksen tukemiseksi. Pitkäaikainen yhteistyö pohjoismaisten pankkien kanssa on meille erityisen tärkeää ja yhteistyö on toiminut hyvin.

 

Kiinteistömarkkinoilla ostajien ja myyjien hintanäkemysten ero ja lainamarkkinoiden varovaisuus ovat näkyneet kauppojen määrän pysymisenä alhaisella tasolla. Oman pääoman käyttö on lisääntynyt kiinteistökaupoissa, ja pelkästään omalla pääomalla sijoittavat suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat olleet aktiivisia kiinteistösijoitusmarkkinoilla. Kiinteistöjen kysynnän heikentyminen ja tuottovaatimusten nousu ovat pysähtyneet, ja arvostustasot ovat vakiintuneet ja jopa nousseet niiden kohteiden osalta, joissa on alhainen vuokrakassavirtariski. Pitkäaikaisesti vuokrattujen kiinteistökohteiden kysyntä on hyvää. Odotamme kiinteistökauppojen lisääntyvän loppuvuonna 2010. Toimistokiinteistöjen ja vähittäiskaupan kiinteistöjen vuokraustilanne ja kysyntä ovat pysyneet tyydyttävällä tasolla. Toimistokohteiden vajaakäytön odotetaan kuitenkin lisääntyvän pääkaupunkiseudulla, mikä luo paineita vuokratasoihin. Kiinteistökonsultoinnin kysyntä on säilynyt vakaana. CapManin kiinteistörahastojen salkuissa on useita kohteita, joissa arvonkehitystyö on saatettu loppuun ja joista ollaan valmiita irtautumaan.

Kaikki CapManin sijoitustiimit ovat hyvissä asemissa ja niillä on riittävät resurssit sijoitusstrategioidensa toteuttamiseksi Pohjoismaissa ja Venäjällä. Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on käytettävissään noin 750 milj. euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin, ja kiinteistöpääomarahastoilla on noin 360 milj. euron sijoituskapasiteetti pääosin nykyisen salkun kehittämiseksi.

Eurooppalaisen vaihtoehtoisen sijoitusluokan sääntelyä koskevan AIFM-direktiivin (Directive on Alternative Investment Fund Managers) käsittely EU-tasolla on siirtynyt syksyyn 2010. Toteutuessaan direktiivi tulee mm. edellyttämään alan toimijoilta toimilupaa sekä asettamaan merkittäviä muita vaatimuksia mm. rahastosijoittaja- ja viranomaisraportoinnin osalta. CapMan on organisaationsa ja toimintamalliensa ansiosta hyvässä asemassa tulevan sääntelyn vastaanottamiseksi.

Tulevaisuuden näkymät

7.5.2010 julkaistussa osavuosikatsauksessa annettu ohjeistus:

Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattavat CapManin kiinteät kulut ja korkokulut vuonna 2010. Rahastoilla on salkuissaan useita kohdeyrityksiä, joiden irtautumisneuvottelut ovat käynnissä. Odotamme CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastojen sekä Finnmezzanine III A ja B -rahastojen siirtyvän voitonjaon piiriin vuosien 2010-2011 aikana. 

CapManin rahastosijoitusten käypien arvojen kehitys oli vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä lievästi positiivista, ja odotamme vähintäänkin neutraalin kehityksen jatkuvan. Loppuvuoden kehitys riippuu kohdeyritysten sekä yleisen markkinatilanteen kehityksestä.

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen kokonaistulos oli hyvä ja odotamme vuoden 2010 kokonaistuloksen ylittävän edellisvuoden tuloksen. Kokonaistulos riippuu pääosin siitä, tehdäänkö voitonjaon piirissä olevista rahastoista uusia irtautumisia, siirtyykö uusia rahastojen voitonjaon piiriin ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja.

 

Uusi ohjeistus 6.8.2010:

Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattavat CapManin kiinteät kulut ja korkokulut vuonna 2010. Rahastoilla on salkuissaan useita kohdeyrityksiä ja kiinteistöjä, joiden irtautumisneuvottelut ovat käynnissä, mutta odottava markkinatunnelma saattaa edelleen lykätä rahastojemme kohdeyritysten suunniteltuja irtautumisia. Odotamme CapMan Equity VII A, B ja Sweden ja Finnmezzanine III A ja B -rahastojen siirtyvän voitonjaon piiriin vuonna 2011. Rahastosijoitusten käypien arvojen kehitys riippuu kohdeyritysten sekä yleisen markkinatilanteen kehityksestä, ja odotamme käypien arvojen kehityksen olevan loppuvuonna vähintään neutraalia.

Odotamme vuoden 2010 kokonaistuloksen ylittävän edellisvuoden tuloksen.


CapMan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010 julkistetaan perjantaina 5.11.2010.

Helsingissä 6.8.2010            

CAPMAN OYJ
Hallitus

 

 

Tiedotustilaisuus:

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tänään klo 12.00 CapManin toimitiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32. CapManin toimitusjohtaja Lennart Simonsen esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen. Tilaisuudessa on tarjolla kevyt lounas.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan suomeksi ja englanniksi konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.

 

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Lennart Simonsen, puh. 0207 207 567 tai 0400 439 684
talousjohtaja Niko Haavisto, puh. 0207 207 583 tai 050 465 4125

 

Jakelu:

Helsingin Pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

*  Preqin Private Equity Spotlight – July 2010. Preqin on vaihtoehtoiseen sijoitusluokkaan erikoistunut riippumaton markkinatietoyritys.

 

Liitteet (taulukko-osan jälkeen):

Liite 1: CapMan Oyj -konsernin hallinnoimat rahastot 30.6.2010, milj. euroa
Liite 2: CapManin hallinnoimien rahastojen toiminta 1.1.-30.6.2010
Liite 3: Osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat rahastot ja mandaatit 30.6.2010

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita
kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. 1.1.2010 voimaan tulleilla IFRS -standardeilla ja tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)  
 
1 000 EUR 1-6/10 1-6/09 1-12/09  
 
Liikevaihto 20 973 17 040 36 257  
 
Liiketoiminnan muut tuotot 65 95 137  
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -10 173 -9 074 -18 464  
Poistot ja arvonalentumiset -456 -494 -957  
Liikearvon arvonalentuminen 0 -700 -700  
Liiketoiminnan muut kulut -6 294 -6 238 -12 845  
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 358 -4 846 -3 322  
 
Liikevoitto / -tappio 4 473 -4 217 106  
 
Rahoitustuotot ja -kulut 24 -187 -185  
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1 897 -1 237 1 293  
 
Voitto / tappio ennen veroja 6 394 -5 641 1 214  
 
Tuloverot -1 194 622 -1 076  
 
Konsernin voitto / tappio 5 200 -5 019 138  
 
 
Muut laajan tuloksen erät:  
Muuntoerot -75 -41 270  
 
Konsernin laaja tulos yhteensä 5 125 -5 060 408  
 
Kauden tuloksen jakautuminen:  
Emoyhtiön omistajille 5 057 -5 140 -210  
Vähemmistölle 143 121 348  
 
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:  
Emoyhtiön omistajille 4 982 -5 181 60  
Vähemmistölle 143 121 348  
 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta laskettu osakekohtainen tulos:  
Tulos/osake, senttiä 4,6 -8,0 -3,0  
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 4,6 -8,0 -3,0  
 

 

Hybridilainan korko katsauskaudelta on huomioitu osakekohtaisen tuloksen laskennassa.

 
KONSERNIN TASE (IFRS)  
 
1 000 EUR 30.6.10 30.6.09 31.12.09  
 
VARAT  
 
Pitkäaikaiset varat  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 704 1 024 838  
Liikearvo 10 245 10 245 10 245  
Muut aineettomat hyödykkeet 2 677 3 131 2 972  
Osuudet osakkuusyrityksissä 7 698 4 345 6 547  
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  
kirjattavat sijoitukset  
  Rahastosijoitukset 60 697 56 190 59 421  
  Muut sijoitukset 617 796 585  
Saamiset 25 378 23 944 25 304  
Laskennalliset verosaamiset 6 586 4 685 6 177  
114 602 104 360 112 089  
 
Lyhytaikaiset varat  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 075 11 451 10 291  
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  
kirjattavat rahoitusvarat 1 368 852 1 673  
Rahavarat 14 611 18 210 17 978  
25 054 30 513 29 942  
 
Varat yhteensä 139 656 134 873 142 031  
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT  
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 772 772 772  
Ylikurssirahasto 38 968 38 968 38 968  
Muut rahastot 38 678 36 625 37 347  
Muuntoerorahasto -317 -703 -392  
Kertyneet voittovarat -585 -2 550 1 097  
77 516 73 112 77 792  
 
Vähemmistön osuus 247 186 413  
Oma pääoma yhteensä 77 763 73 298 78 205  
 
Pitkäaikaiset velat  
Laskennalliset verovelat 1 897 341 1 824  
Pitkäaikaiset korolliset velat 38 819 43 125 40 625  
Muut velat 1 267 2 297 2 291  
41 983 45 763 44 740  
 
Lyhytaikaiset velat  
Ostovelat ja muut velat 13 660 12 806 12 227  
Lyhytaikaiset korolliset velat 6 250 2 875 6 250  
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0 131 609  
19 910 15 812 19 086  
 
Velat yhteensä 61 893 61 575 63 826  
 
Oma pääoma ja velat yhteensä 139 656 134 873 142 031  

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-
pääoma
Yli-
 kurssi-
rahasto
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Ker-
tyneet
voitto-
varat
Yht. Vähem-
 mistön
 osuus
Oma
 pääoma
yhteensä
1 000 EUR          
Oma pääoma
31.12.2008 772 38 968 25 829 -226 3 585 68 928 221 69 149
Optioiden kirjaus 20 20 20
Osingonjako 0 -46 -46
Osakeanti 1 796 1 796 1 796
Oman pääoman ehtoinen joukkovelka-
kirjalaina
9 000 9 000 9 000
Oman pääoman ehtoisen joukkovelka-
kirjalainan korot (netto)
-1 015 -1 015 -1 015
Muut muutokset -436 -436 -110 -546
Laaja tulos yhteensä -41 -5 140 -5 181 121 -5 060
Oma pääoma 30.6.2009 772 38 968 36 625 -703 -2 550 73 112 186 73 298
Oma pääoma 31.12.2009 772 38 968 37 347 -392 1 097 77 792 413 78 205
Optioiden kirjaus 1 331 -955 376 376
Osingonjako -3 370 -3 370 -309 -3 679
Oman pääoman ehtoisen joukkovelka-
kirjalainan korot (netto)
-2 414 -2 414 -2 414
Laaja tulos yhteensä 75 5 057 5 132 143 5 275
Oma pääoma 30.6.2010 772 38 968 38 678 -317 -585 77 516 247 77 763

 

 

 

LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)
 
1 000 EUR 1-6/10 1-6/09 1-12/09  
 
Liiketoiminnan rahavirrat  
Tilikauden voitto / tappio 5 200 -5 019 138  
Oikaisut tilikauden voittoon / tappioon -48 7 063 5 352  
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5 152 2 044 5 490  
Käyttöpääoman muutokset 1 645 -3 915 -3 463  
Rahoituserät ja verot -2 870 -3 238 -3 825  
Liiketoiminnan rahavirta 3 927 -5 109 -1 798  
 
Investointien rahavirta -1 096 -9 965 -15 105  
 
Rahavirta ennen rahoitusta 2 831 -15 074 -16 903  
Maksetut osingot (ml. vähemmistön osuus) -3 679 -46 -46  
Rahoituksen muu nettorahavirta -2 519 9 000 10 597  
Rahoituksen rahavirta -6 198 8 954 10 551  
 
Rahavarojen muutos -3 367 -6 120 -6 352  
Rahavarat kauden alussa 17 978 24 330 24 330  
Rahavarat kauden lopussa 14 611 18 210 17 978  

 

Segmentti-informaatio

Konsernissa on kaksi toimintasegmenttiä: Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta

 

1-6/2010 Hallinnointiliiketoiminta Rahasto-
sijoitustoiminta
Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä    
Liikevaihto 16 689 4 284 20 973 0 20 973
Liikevoitto / -tappio 4 029 166 4 195 278 4 473
Tilikauden tulos 3 382 161 3 543 1 657 5 200
Pitkäaikaiset varat 15 184 1 559 16 743 97 859 114 602
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 1 336 0 1 336 6 362 7 698
1-6/2009 Hallinnointiliiketoiminta Rahasto-
sijoitustoiminta
Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä    
Liikevaihto 12 570 4 273 16 843 197 17 040
Liikevoitto / -tappio 644 -89 555 -4 772 -4 217
Tilikauden tulos 1 117 -89 1 028 -6 047 -5 019
Pitkäaikaiset varat 17 580 1 769 19 349 85 011 104 360
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 2 442 0 2 442 1 903 4 345
1-12/2009 Hallinnointiliiketoiminta Rahasto-
sijoitustoiminta
Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä    
Liikevaihto 27 263 8 994 36 257 0 36 257
Liikevoitto / -tappio 3 128 547 3 675 -3 569 106
Tilikauden tulos 3 197 544 3 741 -3 603 138
Pitkäaikaiset varat 17 528 1 272 18 800 93 289 112 089
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 1 962 0 1 962 4 585 6 547

 

Tuloverot

Konsernituloslaskelman tulovero muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Laskennalliset verot on laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä.

Osingot

Vuodelta 2009 osinkoa maksettiin 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 3,4 milj. euroa. (Vuodelta 2008 ei maksettu osinkoa.)

 

Pitkäaikaiset varat
1 000 EUR 30.6.10 30.6.09 31.12.09
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset kauden alussa 59 421 53 147 53 147
Lisäysten kassavirta 5 526 8 114 13 038
Palautusten kassavirta -4 408 -225 -586
Vähennysten kassavirta 0 0 -3 616
Käyvän arvon muutos 158 -4 846 -2 562
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahastosijoitukset kauden lopussa 60 697 56 190 59 421
 
 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset kauden lopussa 30.6.10 30.6.09 31.12.09
Buyout 36 803 29 018 34 233
Technology 3 480 5 043 3 616
Life Science 3 599 2 680 3 683
Russia 1 311 2 274 1 049
Public Market 2 113 2 019 3 422
Mezzanine 3 650 4 308 4 000
Muut 208 350 364
Real Estate 4 572 4 695 4 758
Access 4 961 5 803 4 296
Yhteensä 60 697 56 190 59 421

 

 

Liiketoimet lähipiirin (osakkuusyritykset) kanssa  
1 000 EUR 30.6.10 30.6.09 31.12.09
Pitkäaikaiset saamiset kauden lopussa 23 381 21 140 22 598
Lyhytaikaiset saamiset kauden lopussa 1 272 1 193 779
Pitkäaikaiset velat
1 000 EUR 30.6.10 30.6.09 31.12.09
Pitkäaikaiset korolliset velat kauden lopussa 38 819 43 125 40 625

 

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisen toteutumisajankohdasta. Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus CapMan Oyj:n koko vuoden tulokseen.

 

 

Henkilöstö
Maittain 30.6.10 30.6.09 31.12.09
Suomi 103 107 107
Tanska 2 3 3
Ruotsi 20 20 21
Norja 7 6 7
Venäjä 13 12 12
Luxemburg 1 0 0
Yhteensä 146 148 150
Tiimeittäin      
CapMan Private Equity 60 58 61
CapMan Real Estate 40 43 42
Sijoittajapalvelut 24 26 23
Sisäiset palvelut 22 21 24
Yhteensä 146 148 150

 

Vastuusitoumukset
1 000 EUR 30.6.10 30.6.09 31.12.09
Muut vuokrasopimukset 10 004 8 811 10 927
Vakuudet ja muut vastuusitoumukset 66 825 69 084 68 164
Jäljellä olevat sitoumukset rahastoihin 36 982 61 911 42 624
Sitoumukset rahastoihin sijoitusalueittain
Buyout 17 766 23 351 20 967
Technology 4 797 11 759 5 486
Life Science 3 660 5 340 4 160
Public Market 2 548 5 511 2 669
Russia 3 420 10 509 4 067
Mezzanine 904 913 910
Muut 429 595 510
Real Estate 1 292 1 654 1 582
Access 2 166 2 279 2 273
Yhteensä 36 982 61 911 42 624

 

Liikevaihto ja tulos vuosineljänneksittäin
Vuosi 2010
MEUR 1-3/10 4-6/10 1-6/10
Liikevaihto 11,4 9,6 21,0
   Hallinnointipalkkiot 8,4 8,9 17,3
   Voitonjako-osuustuotot 2,4 0,1 2,5
   Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,4 0,4 0,8
   Muut tuotot 0,2 0,2 0,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,1
Operatiivisen toiminnan kulut -8,3 -8,6 -16,9
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 1,1 -0,7 0,4
Liikevoitto / -tappio 4,3 0,2 4,5
Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 0,1 0,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,8 1,1 1,9
Tulos ennen veroja 5,0 1,4 6,4
Konsernin kauden tulos 3,5 1,7 5,2
Vuosi 2009
MEUR 1-3/09 4-6/09 1-6/09 7-9/09 10-12/09 1-12/09
Liikevaihto 8,1 8,7 16,8 9,5 10,0 36,3
   Hallinnointipalkkiot 7,4 8,2 15,6 9,0 8,7 33,3
   Voitonjako-osuustuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,6 0,4 1,0 0,3 1,1 2,4
   Muut tuotot 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Operatiivisen toiminnan kulut -8,4 -8,1 -16,5 -7,9 -8,6 -33,0
Sijoitusten käyvän arvon muutokset -4,3 -0,3 -4,6 0,4 0,9 -3,3
Liikevoitto / -tappio -4,7 0,5 -4,2 2,0 2,3 0,1
Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 0,3 -0,2 -0,2 0,2 -0,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,6 -1,8 -1,2 0,3 2,2 1,3
Tulos ennen veroja -4,6 -1,0 -5,6 2,2 4,6 1,2
Konsernin kauden tulos -3,7 -1,3 -5,0 2,0 3,1 0,1

 

LIITE 1: CAPMAN OYJ -KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 30.6.2010, milj. euroa

Alla olevat taulukot kuvaavat CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta 30.6.2010. Analysoitaessa aikataulua, jolla rahastot voivat siirtyä voitonjakoon, on verrattava sijoittajien jo saaman kumulatiivisen kassavirran suhdetta kutsuttuun pääomaan. Voitonjakoon siirtymiseksi kutsuttu pääoma tulee palauttaa ja maksaa sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto. Salkun käypä arvo, mukaan lukien rahaston mahdolliset nettokassavarat, kertoo sijoittajille jaettavissa olevan pääoman katsauskauden lopussa.

Voitonjaon piiriin siirtymiseksi tarvittavaa kassavirtaa arvioidessa on lisäksi huomioitava, että osassa rahastoista on vielä pääomaa kutsumatta. Viimeisen sarakkeen prosenttiosuus kertoo CapManin osuuden rahaston kassavirroista, jos rahasto on voitonjaon piirissä. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa. Voitonjaon piirissä olevista rahastoista Finnventure V voi tehdä vielä lisäsijoituksia nykyisiin kohdeyrityksiinsä.

Sarakeotsikoiden määritelmät on esitetty taulukoiden alapuolella.

 


 SUORIA KOHDEYRITYSSIJOITUKSIA TEKEVÄT RAHASTOT
             
  Koko Kut-
 suttu pääoma
Rahaston
nykyisen
salkun
Netto-
kassa-
varat
Toteutunut
kassavirta
CapManin osuus kassa- virrasta,
      han-
kinta-
hinta
käypä arvo   sijoit-
 tajille
hallin-
 nointi-
 yh-
tiölle
(car-
ried
inte-
rest)
jos
rahas-
to on
 voiton-
 jaossa
Voitonjaon
piirissä
olevat
rahastot
               
Fenno
Ohjelma 1)
ja FM II B
yhteensä
76,0 74,7 8,1 7,0 0,2 145,0 9,3 10-20 %
FV V 169,9 165,1 34,6 13,2 0,8 249,5 7,8 20 %
Yhteensä 245,9 239,8 42,7 20,2 1,0 394,5 17,1  
                 
Rahastot,
joiden
odotetaan
siirtyvän
voitonjaon
piiriin
vuonna
2011
               
CME VII A 156,7 151,4 94,2 109,1 4,0 109,2   20 %
CME VII B 56,5 56,5 37,8 50,3 2,3 47,3   20 %
CME SWE 67,0 65,8 40,3 46,9 1,8 47,0   20 %
FM III A 101,4 100,6 33,4 26,4 4,0 105,3   20 %
FM III B 20,2 19,9 6,5 8,1 1,2 22,0   20 %
Yhteensä 401,8 394,2 212,2 240,8 13,3 330,8    
                 
Muut rahastot,
jotka eivät
vielä ole
voitonjaon
piirissä
               
CME VII C 23,1 19,1 10,9 7,7 0,1 8,2   20 %
CMB VIII 2) 440,0 349,3 293,7 275,6 4,6 12,2   14 %
CM LS IV 54,1 34,4 23,9 19,0 0,3     10 %
CMT 2007 2) 142,3 61,0 41,9 39,0 1,2     10 %
CMR 118,1 45,7 35,9 27,4 0,4     3,4 %
CMPM 138,0 68,9 51,5 57,4 0,1 35,6   10 %
CMB IX 294,6 73,3 63,1 63,1 2,6     10 %
CMM IV 4) 240,0 230,0 160,2 151,6 43,2 48,9   15 %
Yhteensä 1 450,2 881,7 681,1 640,8 52,5 104,9    
                 
Rahastot,
joilla ei ole
voitonjako-
potentiaalia
CapManille
               
FM III C, FV IV,
FV V ET,
SWE LS 3),
SWE Tech 2), 3)
ja FM II A, C, D 2)
               
Yhteensä 307,5 293,7 70,5 32,1 4,0 210,4    
                 
Kohdeyritys-
sijoituksia
tekevät
rahastot yht.
2 405,4 1 809,4 1 006,5 933,9 70,8 1 040,6 17,1  

 

KIINTEISTÖPÄÄOMARAHASTOT
                 
  Alku- peräi-
nen
Kut-
suttu
 pää-
oma
Rahaston
nykyisen
salkun
Netto- kassa- varat Toteutunut
kassavirta
CapManin osuus kassa- virrasta,
  sijoi-
tus- kapasi- teetti
  han-
kinta-
hinta
käypä arvo   sijoit-
tajille
hallin-
nointi- yhtiölle (carried interest)
jos rahas-
 to on voiton- jaossa
Rahastot, jotka eivät ole voitonjaon piirissä                
CMRE I 5)                
  oma pääoma
  ja jvkl
200,0 188,5 66,4 51,9   192,3 27,4 26 %
  velka-
  rahoitus
300,0 278,0 98,0 98,0        
  Yhteensä 500,0 466,5 164,4 149,9 1,4 192,3 27,4  
                 
CMRE II                
  oma pääoma 150,0 87,8 96,2 80,3   0,5   12 %
  velka-
  rahoitus
450,0 241,2 230,0 230,0        
  Yhteensä 600,0 329,0 326,2 310,3 -7,8 0,5    
                 
CMHRE                
  oma pääoma 332,5 309,3 335,1 250,2   10,8   12 %
  velka-
  rahoitus
617,5 526,8 508,1 508,1        
  Yhteensä 950,0 836,1 843,2 758,3 3,2 10,8    
                 
Kiinteistö-
rahastot yht.
2 050,0 1 631,6 1 333,8 1 218,5 -3,2 203,6 27,4  
                 
Kaikki rahastot yht. 4 455,4 3 441,0 2 340,3 2 152,4 67,6 1 244,2 44,5  

 

Rahastojen lyhenteet:

CMB = CapMan Buyout CMRE = CapMan Real Estate
CME = CapMan Equity CMT 2007 = CapMan Technology 2007
CMLS = CapMan Life Science FM = Finnmezzanine Fund
CMM = CapMan Mezzanine FV = Finnventure Fund
CMHRE = CapMan Hotels RE SWE LS = Swedestart Life Science
CMPM = CapMan Public Market Fund SWE Tech = Swedestart Tech
CMR = CapMan Russia Fund    

 

Rahastotaulukoiden sarakeotsikoiden selitteet

Koko / Alkuperäinen sijoituskapasiteetti:

Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon eli rahaston alkuperäinen koko. Kiinteistöpääomarahastojen kohdalla sijoituskapasiteetti käsittää myös rahaston velkaosuuden.

Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat esitetään erikseen liitteessä 3.

Kutsuttu pääoma:

Sijoittajien rahastoon maksama pääoma katsauskauden loppuun mennessä.

Rahaston nykyisen salkun käypä arvo:

Rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin on arvostettu käypään arvoon (fair value) IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, www.privateequityvaluation.com) suositusten mukaisesti ja sijoitukset kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti.

Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä. Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan.

Nettokassavarat:

Sijoittajan osuutta arvioitaessa on otettava huomioon salkun käyvän arvon lisäksi rahaston nettokassavarat. Kiinteistöpääomarahastojen velkarahoitusosuudet on esitetty taulukossa omilla riveillään.

CapManin osuus kassavirrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä:

Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, siirtyy rahasto voitonjaon piiriin ja hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta tulevista kassavirroista voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest).

Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että pääomanpalautuksia. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

Taulukon alaviitteet

1) Fenno Rahasto, Skandia I ja Skandia II muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman, jota hallinnoidaan yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.

2) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampia juridisia yksiköitä (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).

3) Valuuttamääräiset erät on arvostettu 30.6.2010 keskikurssiin.

4) CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 192 milj. euron suuruisen Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Toteutunut kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston yhtiömiehille.

5) CapMan Real Estate I: Toteutunut kassavirta sisältää jvk:n takaisinmaksun ja kassavirran rahaston yhtiömiehille. Edellisen voitonjaon jälkeen kutsuttua pääomaa on palauttamatta sijoittajille yhteensä 57,8 milj. euroa.

Tämä pääoma ja sillä maksettava vuotuinen etuoikeutettu tuotto tulee maksaa sijoittajille, ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan jakaa. CapMan pitää markkinatilanteesta johtuen epätodennäköisenä, että CapMan Real Estate I -rahastolta saataisiin tulevaisuudessa uutta voitonjakoa. Rahasto on tämän vuoksi siirretty pois ryhmästä voitonjaon piirissä olevat rahastot. Rahaston vuonna 2007 maksamasta voitonjaosta jätettiin aikanaan tulouttamatta noin 6 milj. euroa siltä varalta, että saatua voitonjakoa jouduttaisiin tulevaisuudessa palauttamaan.

 

LIITE 2: CAPMANIN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN TOIMINTA 1.1.-30.6.2010

CapManin hallinnoimien pääomarahastojen sijoitustoiminta muodostui katsauskaudella suoraan kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista pääasiassa Pohjoismaissa ja Venäjällä (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksista pääasiassa Suomessa (CapMan Real Estate). Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitustoiminta käsittää keskisuuret yritysjärjestelyt eli buyout-sijoitukset valmistavaan teollisuuteen, palvelualoille ja kaupan toimialalle Pohjoismaissa, teknologiasijoitukset kasvuvaiheessa oleviin ja myöhäisemmän kasvuvaiheen teknologiayrityksiin Pohjoismaissa, life science ‑sijoitukset terveydenhuollon palveluyrityksiin ja lääketieteen teknologia erikoistuneisiin yrityksiin Pohjoismaissa, sijoitukset Venäjällä toimiviin keskisuuriin yrityksiin sekä merkittävät vähemmistösijoitukset keskisuuriin listattuihin yrityksiin Pohjoismaissa.

CAPMAN PRIVATE EQUITY

Sijoitukset kohdeyrityksiin tammi-kesäkuussa 2010

Rahastot tekivät katsauskaudella kuusi uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 107,1 milj. eurolla. Lisäsijoitusten osuus summasta oli noin kolmannes. Uusia sijoituskohteita olivat Bank Evropeiskij, Esperi Care Oy, Havator Oy, Hermelinen Hälsovård AB, LMZ ja Oy Lunawood AB. Merkittävät lisäsijoitukset tehtiin Walki Group Oy:öön, Northern Alliance Oy:öön, Affecto Oyj:öön, Papa John’siin ja Avelon Group Oy:öön. Vertailukaudella rahastot tekivät kaksi uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 73,8 milj. eurolla.

Irtautumiset kohdeyrityksistä tammi-kesäkuussa 2010

Rahastot irtautuivat katsauskaudella kahdeksasta ja osittain kahdesta yrityksestä. Kokonaan irtauduttiin Exidio Oy:stä, Foreca Oy:stä, Gammadata Holding AB:sta, Inflight Service AB:sta, Oy Turo Tailor Ab:sta, PacketFront Sweden AB:sta ja Pretax Oy:stä. Lisäksi rahastot myivät vuonna 2007 Hantro Products Oy:stä irtautumisen seurauksena saadut amerikkalaisen On2 Technologiesin osakkeet. Rahastot irtautuivat osittain MQ Sweden AB:sta ja Nobia AB:sta. Katsauskauden aikana toteutuneiden irtautumisten hankintahinta oli yhteensä 73,1 milj. euroa. Vertailukaudella irtauduttiin lopullisesti kahdesta ja osittain yhdestä yrityksestä, joiden hankintahinta oli 23,5 milj. euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Heinäkuun alussa tiedotettiin CapMan Buyout IX -rahaston sijoitus ruotsalaisiin kylpyhuonekalustevalmistajiin INR:ään ja Aspeniin. Sijoituksen odotetaan toteutuvan elokuussa.

 

CAPMAN REAL ESTATE

Sijoitukset ja sitoumukset kiinteistöihin ja kiinteistöhankkeisiin tammi-kesäkuussa 2010

CapMan Hotels RE -rahasto teki katsauskaudella uuden sijoituksen Helsingin keskustassa sijaitsevaan kiinteistöön, joka on tarkoitus muuntaa hotelliksi. Lisäksi rahasto teki merkittävän lisäsijoituksen Vantaalla sijaitsevaan Rantasipi Airport -hotelliin ja merkittävän lisäsijoituspäätöksen Turun Centrum -liikerakennuksen peruskorjaukseen. Kiinteistöpääomarahastot tekivät myös useita muita jatkosijoituksia nykyisiin kohteisiinsa. Uusien ja lisäsijoitusten määrä oli yhteensä 16,4 milj. euroa.  Lisäksi rahastot olivat 30.6.2010 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 29,0 milj. eurolla. Vertailukaudella rahastot tekivät kaksi uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 85,8 milj. eurolla. Sitoumukset uusien hankkeiden rahoittamiseksi olivat 22,0 milj. euroa 30.6.2009.

Irtautumiset kiinteistökohteista tammi-kesäkuussa 2010

Katsauskaudella toteutui CapMan Real Estate I -rahaston irtautuminen Kiinteistö Oy Helsingin Kalevankatu 20:stä. Toteutuneen irtautumisen hankintahinta oli 8,7 milj. euroa. Vertailukaudella ei tehty irtautumisia.

RAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA LUKUINA

Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset hankintahintaan, milj. euroa

  1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009
Uudet ja jatkosijoitukset            
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 107,1   73,8   172,0  
  Buyout   73,0   42,9   80,4
  Teknologia   13,1   5,6   13,5
  Life Science   2,9   1,1   8,1
  Russia   12,0   3,2   7,1
  Public Market   6,1   21,0   62,9
Kiinteistöpääomarahastot 16,4   85,8   104,9  
Yhteensä 123,5   159,6   276,9  
             
Irtautumiset*            
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 73,1   3,3   32,4  
  Buyout   41,7     16,8
  Teknologia   17,1   3,3   8,6
  Life Science       3,9
  Russia      
  Public Market   14,3     3,1
Kiinteistöpääomarahastot 8,7     9,1  
Yhteensä 81,8   3,3   41,5  

 

* ml. osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset.

Kiinteistörahastot olivat lisäksi 30.6.2010 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 29 milj. eurolla.

Rahastojen yhteenlaskettu salkku* 30.6.2010, milj. euroa

  Salkku Salkku Osuus salkusta
  hankinta- käypään (käypä arvo) %
  hintaan arvoon  
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 1 006,5 933,9 43,4
Kiinteistöpääomarahastot 1 333,8 1 218,5 56,6
Yhteensä 2 340,3 2 152,4 100,0
       
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot      
  Buyout 748,0 736,0 78,8
  Teknologia 120,7 81,7 8,7
  Life Science 50,4 31,4 3,4
  Russia 35,9 27,4 2,9
  Public Market 51,5 57,4 6,1
Yhteensä 1 006,5 933,9 100,0

*Hallinnoitavien rahastojen kaikkien sijoituskohteiden muodostama kokonaisuus.

Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti

Toteutuneiden ja arvioitujen kulujen jälkeen kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla oli 30.6.2010 jäljellä noin 770 milj. euroa uusiin kohdeyrityssijoituksiin ja jatkosijoituksiin. Jäljellä olevista pääomista noin 450 milj. euroa oli varattu buyout-sijoituksiin (ml. mezzanine-sijoitukset), noin 125 milj. euroa teknologiasijoituksiin, noin 30 milj. euroa life science -sijoituksiin, noin 80 milj. euroa CapMan Russia -tiimin sijoituksiin ja noin 85 milj. euroa CapMan Public Market -tiimin sijoituksiin. Kiinteistöpääomarahastojen jäljellä oleva sijoituskapasiteetti oli yhteensä noin 360 milj. euroa, ja se on varattu pääasiassa rahastojen nykyisten sijoituskohteiden kehittämiseen.

LIITE 3: ACCESS CAPITAL PARTNERSIN HALLINNOIMAT RAHASTOT JA MANDAATIT 30.6.2010

CapMan Oyj omistaa 35 prosenttia eurooppalaisesta rahastojen rahastojen hallinnointiyhtiöstä Access Capital Partnersista. Access hallinnoi 30.6.2010 noin 2,7 miljardin euron pääomia. CapMan Oyj -konsernin osuus voitonjaosta Accessin vuonna 2003 ja sen jälkeen perustamien rahastojen ja private equity -mandaattien osalta on 25 %. Aikaisempien Access-rahastojen kohdalla tämä osuus on korkeampi.

Lisätietoja Access Capital Partnersin liiketoiminnasta löytyy osoitteesta www.access-capital-partners.com.