Skip to content

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010

05/11/2010

CapMan Oyj Pörssitiedote 5.11.2010 kello 8.30

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tammi-syyskuussa 2010:

– Konsernin liikevaihto oli 29,7 milj. euroa (26,3 milj. euroa tammi-syyskuussa 2009).
– Konsernin liikevoitto oli 6,0 milj. euroa (-2,2 milj. euroa).
– Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 4,6 milj. euroa (2,1 milj. euroa) ja Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (-4,4 milj. euroa).
– Konsernin tulos ennen veroja oli 8,6 milj. euroa (-3,4 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 7,0 milj. euroa (-3,0 milj. euroa).
– Emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta oli 6,8 milj. euroa (-3,2 milj. euroa). Tulos/osake oli 5,9 senttiä (-6,6 senttiä).
– Rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat yhteensä 22,1 milj. euroa 30.9.2010 (30,7 milj. euroa 30.9.2009).
– Hallinnoitavat pääomat nousivat 3 578,3 milj. euroon (3 504,1 milj. euroa 30.9.2009 ja 3 504,3 milj. euroa 31.12.2009).
– Lennart Simonsen aloitti CapMan Oyj:n toimitusjohtajana 1.6.2010.
– Odotamme vuoden 2010 kokonaistuloksen ylittävän edellisvuoden tuloksen.
– CapMan harkitsee kiinteistökonsultointitoimintansa myyntiä sitoutuen samalla kehittämään kiinteistöpääomarahastojen hallinnointiliiketoimintaa myös tulevaisuudessa.

 

Toimitusjohtaja Lennart Simonsen kommentoi katsauskauden tapahtumia ja tulevaisuuden näkymiä:

”Katsauskausi oli aktiivinen sijoitus- ja irtautumistoiminnassa. Teimme kaikkiaan kahdeksan uutta sijoitusta ja irtauduimme lopullisesti 11 sijoituskohteesta. Sijoituskohteidemme arvonkehitystyö jatkui sekä pohjoismaisella tasolla että Venäjällä. Kohdeyritystemme taloudellinen kehitys on ollut katsauskaudella pääosin hyvää.

Yrityskauppamarkkinaan liittynyt epävarmuus on vähentynyt syksyn aikana, ja sijoitusmahdollisuuksien määrä on hyvällä tasolla kaikilla sijoitusalueillamme. Pankkirahoituksen saatavuus yritysjärjestelyihin ja kiinteistösijoituksiin on hyvällä tasolla. Rahastoillamme on valmisteilla useita irtautumisia, ja odotamme osan niistä toteutuvan seuraavan puolen vuoden aikana.

Varainhankintamarkkina pysyi odotetusti vaikeana myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Olemme tyytyväisiä CapMan Mezzanine V -rahaston ensimmäisen varainhankintakierroksen tulokseen 60 milj. euroa.

Vuoden kolmannella neljänneksellä aloitimme strategiamme läpikäymisen, jonka tuloksista tulemme kertomaan erikseen. Keskeisiä ja toisiaan tukevia tavoitteita CapManin kehittämisessä ovat kannattavuuden parantaminen ja toiminnan yksinkertaistaminen.

Katsauskauden tulos verojen jälkeen, 7,0 milj. euroa, oli tyydyttävä.”

Liiketoiminta

CapMan on vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimija, joka tekee myös itse sijoituksia rahastoihinsa. Konsernin hallinnoimien rahastojen sijoitustoiminnassa keskeinen periaate on aktiivinen vaikuttaminen sijoituskohteiden arvonnousuun. Konsernilla on kaksi toimintasegmenttiä, jotka ovat Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta.

Hallinnointiliiketoiminnan tulonlähteitä ovat hallinnointipalkkiot, voitonjako-osuustuotot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot. Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultointituotot kattavat pääsääntöisesti yhtiön operatiivisen toiminnan kulut ja ovat luonteeltaan yleensä hyvin ennustettavia.

Rahastosijoitustoimintaan liittyvillä CapManin omien rahastosijoitusten käyvän arvon muutoksilla ja realisoituneilla tuotoilla saattaa olla rahastojen sijoituskohteiden kehityksestä ja yleisestä markkinakehityksestä riippuen merkittävä positiivinen tai negatiivinen tulosvaikutus.

Koska voitonjako-osuustuotot ja rahastosijoitusten käyvät arvot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosineljännesten välillä, konsernin taloudellista kehitystä tulee seurata pidemmällä aikajänteellä kuin vuosineljänneksittäin.

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys tammi-syyskuussa 2010

Konsernin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta ja oli 29,7 milj. euroa tammi-syyskuussa 2010 (26,3 milj. euroa tammi-syyskuussa 2009). Operatiivisen toiminnan kulut olivat 25,4 milj. euroa (24,4 milj. euroa).

Konsernin liikevoitto nousi 6,0 milj. euroon (-2,2 milj. euroa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,2 milj. euroa (‑0,4 milj. euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta nousi selvästi vertailukaudesta ja oli 2,5 milj. euroa (-0,8 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 8,6 milj. euroa (-3,4 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen oli 7,0 milj. euroa (-3,0 milj. euroa).

Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli 6,8 milj. euroa (-3,2 milj. euroa). Tulos/osake oli 5,9 senttiä (-6,6 senttiä).

Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä tilikauden liikevaihto, liikevoitto ja tulos segmenteittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Hallinnointiliiketoiminta

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 29,7 milj. euroa (26,3 milj. euroa). Hallinnointipalkkiot kasvoivat vertailukaudesta ja olivat 25,2 milj. euroa (24,6 milj. euroa).

Kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 1,2 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Yhteensä hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 26,4 milj. euroa (25,9 milj. euroa).

Voitonjako-osuustuotot olivat katsauskaudella 2,6 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Voitonjako-osuustuottoja saatiin pääasiassa Finnventure V -rahastolta sen irtauduttua taloushallinnon palveluyritys Pretaxista ja sen myytyä vuonna 2007 Hantro Products Oy:stä irtautumisen seurauksena saadut amerikkalaisen On2 Technologiesin osakkeet.

Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 4,6 milj. euroa (2,1 milj. euroa) ja tulos 4,0 milj. euroa (3,4 milj. euroa).

CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Rahastosijoitustoiminta

Rahastosijoituksiin liittyvä käyvän arvon muutos oli tammi-syyskuussa 1,7 milj. euroa (-4,2 milj. euroa), mikä vastaa 2,7 prosentin arvon nousua katsauskaudella. Vuoden kolmannella neljänneksellä käyvän arvon muutos oli 1,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa), mikä vastaa 2,1 prosentin arvon nousua tällä jaksolla. Käyvän arvon muutoksiin vaikutti kohdeyritysten oman kehityksen lisäksi niiden listattujen verrokkiyritysten markkina-arvojen kehitys. Rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo oli 30.9.2010 yhteensä 62,7 milj. euroa (53,9 milj. euroa 30.9.2009).  

Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (-4,4 milj. euroa) ja tulos 3,0 milj. euroa (-6,3 milj. euroa). Tulokseen vaikutti positiivisesti osuus Maneq-osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Maneq-yhtiöiden tulokseen vaikuttivat niiden tekemien rahastosijoitusten käyvän arvon muutokset.

CapMan teki katsauskaudella uusia sijoituksia rahastoihinsa 7,8 milj. eurolla (9,2 milj. eurolla). Sijoituksia tehtiin mm. CapMan Buyout IX, CapMan Buyout VIII, CapMan Russia ja CapMan Technology 2007 -rahastoihin. CapMan sai rahastoilta pääomapalautuksia 5,9 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Valtaosa pääomanpalautuksista saatiin toteutuneiden irtautumisten seurauksena CapMan Equity VII, CapMan Buyout VIII, CapMan Mezzanine IV ja CapMan Public Market -rahastoilta. CapMan antoi vuoden kolmannella neljänneksellä 5 milj. euron sijoitusitoumuksen CapMan Mezzanine V -rahastoon.

Jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli 39,7 milj. euroa 30.9.2010 (47,6 milj. euroa 30.9.2009). Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä olivat yhteensä 102,4 milj. euroa (101,6 milj. euroa). CapManin tavoitteena on sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin jatkossa 1-5 prosenttia uusien rahastojen koosta rahaston kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.  

Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon kohdeyritysten osalta IPEVG:n suositusten (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) mukaisesti ja kiinteistöjen osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla. Käyvän arvon muutos ei ole kassavirtavaikutteinen.

Sijoitukset käypään arvoon ja jäljellä olevat sitoumukset sijoitusalueittain on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Tase ja rahoitusasema 30.9.2010

CapManin taseen loppusummassa ei tapahtunut katsauskaudella oleellisia muutoksia ja se oli 146,4 milj. euroa 30.9.2010 (142,9 milj. euroa 30.9.2009). Pitkäaikaiset varat olivat syyskuun lopussa 117,4 milj. euroa (101,6 milj. euroa). Liikearvossa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella, ja se oli 10,2 milj. euroa 30.9.2010 (10,2 milj. euroa 30.9.2009).

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset nousivat 62,7 milj. euroon (53,9 milj. euroa). Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 26,1 milj. euroa (24,0 milj. euroa), ja niistä 25,4 milj. euroa (22,0 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökunta on sijoittajina Maneq-rahastoissa. CapMan Oyj:n tuotto-odotus Maneq-rahastoilta vastaa pitkälti muiden CapManin rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.

 

Lyhytaikaiset varat olivat 29,0 milj. euroa (41,3 milj. euroa). Rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset sijoitukset olivat yhteensä 22,1 milj. euroa (30,7 milj. euroa).

 

CapMan Oyj:n oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) koko on 29,0 milj. euroa. Osingonjakoon liittyen hybridilainan korot on kirjattu koko vuoden osalta omasta pääomasta lainasopimusehtojen mukaisesti, ja ne maksetaan puolivuosittain. Hybridilainan korkoa maksettiin kesäkuussa 1,6 milj. euroa. CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa 50,6 milj. euron (56,9 milj. euron) pankkirahoituskokonaisuus, josta oli käytössä 40,6 milj. euroa (46,9 milj. euroa). Korollisten velkojen määrässä ei tapahtunut katsauskaudella oleellisia muutoksia. Ostovelat ja muut velat olivat 21,4 milj. euroa (17,7 milj. euroa). Maksamattomat hybridilainan korot kuluvalta vuodelta sisältyvät lyhytaikaisiin velkoihin. Konsernin korolliset nettovelat olivat 19,8 milj. euroa (16,2 milj. euroa).

 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 12,3 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiotuotot maksetaan kahdesti vuodessa tammi- ja heinäkuussa, mikä näkyy rahavirtalaskelman käyttöpääomassa. Investointien rahavirta -1,4 milj. euroa (-8,8 milj. euroa) liittyy pääasiassa tehtyihin rahastosijoituksiin ja saatuihin pääoman palautuksiin. Rahavirta ennen rahoitusta oli 10,9 milj. euroa (-6,2 milj. euroa) ja rahoituksen rahavirta -7,7 milj. euroa (10,0 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta sisältää huhtikuussa maksetun 3,4 milj. euron osingon.

 

Avainlukuja 30.9.2010

CapManin omavaraisuusaste 30.9.2010 oli 57,3 prosenttia (55,3 prosenttia 30.9.2009). Oman pääoman tuotto oli 11,9 prosenttia (-5,5 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto 10,6 prosenttia (-2,0 prosenttia). Tavoitetaso omavaraisuusasteelle on yli 50 prosenttia ja oman pääoman tuotolle yli 25 prosenttia.

Avainlukuja      
  30.9.10 30.9.09 31.12.09
       
Tulos / osake, senttiä 5,9 -6,6 -3,0
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 5,9 -6,6 -3,0
Oma pääoma / osake, senttiä * 94,4 91,3 94,2
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 84 255 467 82 727 824 83 015 987
Osakelukumäärä katsauskauden lopussa 84 281 766 83 674 965 84 281 766
Ulkona olevien osakkeiden määrä 84 255 467 83 648 666 84 255 467
Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet kauden lopussa 26 299 26 299 26 299
Oman pääoman tuotto, % p.a.** 11,9 -5,5 0,2
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a.** 10,6 -2,0 2,8
Omavaraisuusaste,% 57,3 55,3 55,1
Nettovelkaantumisaste,% 24,8 21,4 34,8

 

* IFRS:n mukaan 29,0 milj. euron joukkovelkakirjalaina on luettu mukaan omaan pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa. Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa on huomioitu katsauskaudelle kohdistuvat joukkovelkakirjalainan korot (netto).

** Tunnusluvut on muutettu vastaamaan vuositason tietoja.

Varainhankinta tammi-syyskuussa ja hallinnoitavat pääomat 30.9.2010

Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. CapManin tavoitteena on kasvattaa hallinnoitavia pääomia keskimäärin 15 prosenttia vuodessa. Pääomat kasvavat uusien rahastojen varainhankinnan myötä ja laskevat tehtyjen irtautumisten seurauksena.

Varainhankintamarkkina säilyi katsauskaudella edelleen haastavana. Preqinin* viimeaikaisen tutkimuksen mukaan vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä pääomarahastoihin kerättiin maailmanlaajuisesti 20 prosenttia enemmän pääomia kuin edeltävällä vuosineljänneksellä, jolloin pääomia kerättiin vähiten seitsemään vuoteen. Tutkimuksen mukaan kerätyt pääomat jäivät kuitenkin vuoden ensimmäistä neljännestä alhaisemmiksi ja rahastojen varainhankinta-ajat pidentyivät keskimäärin yli 20 kuukauteen.

CapMan perusti 23.9.2010 CapMan Mezzanine V -rahaston. Rahaston koko on tällä hetkellä 60 milj. euroa CapManin 5 milj. euron sitoumus mukaan lukien. Rahaston tavoitekoko on 150 milj. euroa eli noin puolet CapMan Buyout IX -rahaston koosta. Rahastot tulevat tekemään sijoituksia pääosin samoihin kohteisiin.

CapMan Buyout IX -rahaston lopulliseksi kooksi muodostui 294,6 milj. euroa 30.6.2010. Lisäksi CapMan Hotels RE -rahaston sijoituskapasiteetti nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 872,5 milj. eurosta 950,0 milj. euroon, kun rahaston velkaosuutta nostettiin sen enimmäismäärää vastaavaksi.

Finnventure Rahasto II, Finnventure Rahasto III ja Finnventure Rahasto III G -rahastojen toiminta lakkasi katsauskaudella rahastojen irtauduttua viimeisestä sijoituskohteestaan Oy Turo Tailor Ab:sta.

CapMan selvittää edelleen mahdollisuuksia kiinteistömarkkinalla, ja tutkii esimerkiksi mahdollisuuksia toimia aktiivisesti pääkaupunkiseudun asuntokiinteistömarkkinoilla.

Hallinnoitavat pääomat olivat 3 578,3 milj. euroa 30.9.2010 (3 504,1 milj. euroa 30.9.2009). Pääomista 1 850,5 milj. euroa (1 845,0 milj. euroa) oli kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa ja 1 727,8 milj. euroa (1 659,1 milj. euroa) kiinteistöpääomarahastoissa.

Tarkemmat tiedot hallinnoitavista rahastoista ja niiden sijoitustoiminnasta on esitetty liitteissä 1 ja 2.

Muutokset yhtiön johdossa

CapMan Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 28.1.2010 Niko Haavisto. Haavisto aloitti tehtävässään 26.4.2010. CapMan Oyj:n toimitusjohtajaksi ja senior partneriksi nimitettiin 30.3.2010 Lennart Simonsen. Hän aloitti tehtävässään 1.6.2010. Nimityksiä on käsitelty tarkemmin 28.1.2010 ja 30.3.2010 annetuissa pörssitiedotteissa.

CapMan Oyj:n HR-johtaja ja johtoryhmän jäsen Hilkka-Maija Katajisto ilmoitti syyskuussa eroavansa yhtiön palveluksesta. Hänen työsuhteensa päättyy 31.12.2010.

Hallituksella olevat valtuutukset

CapMan Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä voimassa olevat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta, osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2011 asti, ja niiden sisältöä on kuvattu tarkemmin 30.3.2010 annetussa pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Henkilöstö

CapManin palveluksessa oli 30.9.2010 yhteensä 149 henkilöä (147 henkilöä 30.9.2009), joista 102 (106) työskenteli Suomessa ja loput muissa Pohjoismaissa, Venäjällä tai Luxemburgissa. Henkilöstö maittain ja tiimeittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Osakkeet ja osakepääoma

CapMan Oyj:n osakepääomassa tai osakemäärässä ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. Osakepääoma oli 771 586,98 euroa 30.9.2010. B-osakkeita oli 78 281 766 kappaletta ja A-osakkeita 6 000 000 kappaletta 30.9.2010. B-osakkeilla on kullakin yksi ääni ja A-osakkeilla 10 ääntä/osake.

Osakkeenomistajat

CapMan Oyj:llä oli 4 928 osakkeenomistajaa 30.9.2010 (4 729 osakkeenomistajaa 30.9.2009). Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön omistuksessa eikä liputusilmoituksia annettu.

Omat osakkeet

CapMan Oyj:n hallussa oli yhteensä 26 299 yhtiön omaa B-osaketta 30.9.2010. Omia osakkeita ei hankittu katsauskaudella.

Optio-ohjelmat

CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa voimassa yksi optio-ohjelma henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi, Optio-ohjelma 2008. Optio-ohjelma 2008:aan kuuluu enintään 4 270 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 270 000 yhtiön B-osaketta. Optio-ohjelma 2008 jakautuu A- ja B-sarjoihin, joihin kuuluu molempiin enintään 2 135 000 optio-oikeutta. Merkintäaika 2008A-optioilla alkaa 1.5.2011 ja 2008B-optioilla 1.5.2012. Optio-oikeuksilla tapahtuvista osakemerkinnöistä saatavat varat kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Katsauskauden lopussa 2008A-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 2 068 250 kappaletta ja 2008B-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 1 855 000 kappaletta.

Kaupankäynti ja markkina-arvon kehitys

CapMan Oyj:n B-osakkeiden päätöskurssi oli 1,42 euroa 30.9.2010 (1,31 euroa 30.9.2009). Katsauskauden keskikurssi oli 1,60 euroa (1,02 euroa), ylin kurssi 1,98 euroa (1,63 euroa) ja alin 1,28 euroa (0,77 euroa). CapMan Oyj:n B-osakkeita vaihdettiin katsauskaudella 9,0 milj. kappaletta (12,9 milj. kappaletta), mikä vastasi 14,4 milj. euron (14,1 milj. euron) vaihtoa. 

CapMan Oyj:n B-osakkeiden markkina-arvo 30.9.2010 oli 111,2 milj. euroa (101,8 milj. euroa). Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa A-osakkeet on arvostettu B-osakkeiden katsauskauden päätöskurssiin, oli 119,7 milj. euroa (109,6 milj. euroa).

Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

CapManin hallinnointiliiketoiminta on vuositasolla kannattavaa, mutta yhtiön tuloksen ennustamiseen liittyy merkittävää epävarmuutta sekä mahdollisten voitonjako-osuustuottojen ajoittumisen että rahastosijoitusten käypien arvojen kehittymisen osalta. Pohjoismaisten vientiteollisuuden toimialojen rakennemuutos saattaa vaikuttaa joidenkin kohdeyritystemme toimintaan ja kannattavuuteen heikentävästi. Varainhankintaympäristön odotetaan jatkuvan haastavana ainakin seuraavan vuoden ajan, mikä saattaa vaikuttaa tällä jaksolla tapahtuvan varainhankinnan lopputulokseen, ja sitä kautta hallinnoitavien pääomien määrään ja saataviin uusiin hallinnointipalkkioihin.

Toimintaympäristö

Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kysynnän pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat edelleen säilyneet hyvinä. Talouden taantuma ja sen seuraukset ovat hidastaneet selvästi sijoitusluokan kasvua. Preqinin* viimeaikaisen tutkimuksen mukaan varainhankintamarkkina parani hieman vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta lyhyellä aikavälillä markkinan odotetaan edelleen pysyvän vaikeana. Noin viidennes tutkimukseen osallistuneista institutionaalisista sijoittajista on kasvattamassa sijoituksiaan pääomarahastoihin seuraavien 12 kuukauden aikana, mikä toteutuessaan tarkoittaa markkinan vähittäistä paranemista ensi vuoden aikana. Yrityskauppamarkkinan vilkastuminen ja irtautumisista saatavat pääoman palautukset tulevat toteutuessaan tukemaan tätä kehitystä. Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus kohdistuu tällä hetkellä etenkin pieniin ja keskisuuriin buyout-rahastoihin. Pohjoismaisia eläkerahastoja kiinnostavat myös erilaiset kiinteistökohteet.

Sijoitustoiminnassa pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yritysjärjestelyiden ja kasvun rahoittamisessa, ja sen tyypillisimpiä käyttökohteita ovat edelleen eri toimialojen konsolidointijärjestelyt, perheyritysten sukupolvenvaihdokset, julkisten palvelujen ja toimintojen yksityistäminen sekä tutkimus- ja kehityspanostuksen kaupallistaminen teknologia- ja life science -sektoreilla. Myös lisääntynyt yrittäjäaktiivisuus tuo alalle kasvua. Kiinteistörahastot ovat puolestaan saavuttaneet vakiintuneen aseman kiinteistöihin sijoittavien instituutioiden sijoitusallokaatioissa.

CapMan jatkaa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla sijoitusstrategiansa toteuttamista. Pankkirahoituksen saatavuus yritysjärjestelyihin ja kiinteistösijoituksiin on hyvällä tasolla. Kiinnostavien sijoituskohteiden määrä on pysynyt hyvänä kaikilla sijoitusalueillamme. Rahastojen salkuissa on useita kohteita, joissa arvonkehitystyö on saatettu loppuun ja joista ollaan valmiita irtautumaan.

Kohdeyritystemme kehitys on ollut katsauskaudella pääosin hyvää, ja tulos- ja kasvuennusteet vuodelle 2010 ovat kokonaisuudessaan positiivisia. IPEVG-arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti kohdeyritysten käypien arvojen kehitykseen vaikuttaa myös pörssilistattujen yhtiöiden tulosennusteiden kehittyminen ja toiminta-alueemme valuuttojen kurssikehitykset suhteessa euroon. Aiomme pitää rahastoissamme riittävät reservit yritysten kasvun ja rahoituksen tukemiseksi. Pitkäaikainen yhteistyö pohjoismaisten pankkien kanssa on meille erityisen tärkeää ja yhteistyö on toiminut hyvin.

Pelkästään omalla pääomalla sijoittavat suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat olleet aktiivisia kiinteistösijoitusmarkkinoilla, mutta myös ulkomaalaiset sijoittajat ovat palanneet markkinoille. Kiinteistöjen kysynnän heikentyminen ja tuottovaatimusten nousu ovat pysähtyneet, ja arvostustasot ovat vakiintuneet ja jopa nousseet niiden kohteiden osalta, joissa on alhainen vuokrakassavirtariski. Pitkäaikaisesti vuokrattujen kiinteistökohteiden kysyntä on hyvää. Odotamme kiinteistökauppojen lisääntyvän talvella 2010-2011. Toimistokiinteistöjen ja vähittäiskaupan kiinteistöjen vuokraustilanne ja kysyntä ovat pysyneet tyydyttävällä tasolla. Toimistokohteiden vajaakäytön odotetaan kuitenkin lisääntyvän pääkaupunkiseudulla, mikä luo paineita vuokratasoihin. Kiinteistökonsultoinnin kysyntä on säilynyt vakaana. Myös kiinteistörahastojen salkuissa on useita kohteita, joista ollaan valmiita irtautumaan.

Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on käytettävissään noin 790 milj. euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin, ja kiinteistöpääomarahastoilla on noin 360 milj. euron sijoituskapasiteetti pääosin nykyisen salkun kehittämiseksi.

Euroopan parlamentin odotetaan äänestävän eurooppalaisen vaihtoehtoisen sijoitusluokan sääntelyä koskevasta AIFM-direktiivistä (Directive on Alternative Investment Fund Managers) 10.11.2010. Toteutuessaan direktiivi tulee mm. edellyttämään alan toimijoilta toimilupaa sekä asettamaan merkittäviä muita vaatimuksia mm. rahastosijoittaja- ja viranomaisraportoinnin osalta. CapMan on organisaationsa ja toimintamalliensa ansiosta hyvässä asemassa tulevan sääntelyn vastaanottamiseksi.

Tulevaisuuden näkymät

7.8.2010 julkaistussa osavuosikatsauksessa annettu ohjeistus:

Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattavat CapManin kiinteät kulut ja korkokulut vuonna 2010. Rahastoilla on salkuissaan useita kohdeyrityksiä ja kiinteistöjä, joiden irtautumisneuvottelut ovat käynnissä, mutta odottava markkinatunnelma saattaa edelleen lykätä rahastojemme kohdeyritysten suunniteltuja irtautumisia. Odotamme CapMan Equity VII A, B ja Sweden ja Finnmezzanine III A ja B -rahastojen siirtyvän voitonjaon piiriin vuonna 2011. Rahastosijoitusten käypien arvojen kehitys riippuu kohdeyritysten sekä yleisen markkinatilanteen kehityksestä, ja odotamme käypien arvojen kehityksen olevan loppuvuonna vähintään neutraalia.

Odotamme vuoden 2010 kokonaistuloksen ylittävän edellisvuoden tuloksen.

 

Uusi ohjeistus 5.11.2010:

Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattavat CapManin kiinteät kulut ja korkokulut vuonna 2010. Rahastoilla on salkuissaan useita kohdeyrityksiä ja kiinteistöjä, joiden irtautumisneuvottelut ovat käynnissä. Odotamme CapMan Equity VII A, B ja Sweden ja Finnmezzanine III A ja B -rahastojen siirtyvän voitonjaon piiriin vuonna 2011. Rahastosijoitusten käypien arvojen kehitys riippuu kohdeyritysten sekä yleisen markkinatilanteen kehityksestä, ja odotamme käypien arvojen kehityksen olevan loppuvuonna vähintään neutraalia.

Odotamme vuoden 2010 kokonaistuloksen ylittävän edellisvuoden tuloksen.


CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2010 julkistetaan perjantaina 4.2.2011.

Helsingissä 5.11.2010          

CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Tiedotustilaisuus:

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tänään klo 12.00 CapManin toimitiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32. CapManin toimitusjohtaja Lennart Simonsen esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen. Tilaisuudessa on tarjolla kevyt lounas.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan suomeksi ja englanniksi konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Lennart Simonsen, puh. 0207 207 567 tai 0400 439 684
talousjohtaja Niko Haavisto, puh. 0207 207 583 tai 050 465 4125

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

* Preqin Private Equity Spotlight October 2010. Preqin on vaihtoehtoiseen sijoitusluokkaan erikoistunut riippumaton markkinatietoyritys.

 

Liitteet (taulukko-osan jälkeen):

Liite 1: CapMan Oyj -konsernin hallinnoimat rahastot 30.9.2010, milj. euroa
Liite 2: CapManin hallinnoimien rahastojen toiminta 1.1.-30.9.2010
Liite 3: Osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat rahastot ja mandaatit 30.9.2010

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita
kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. 1.1.2010 voimaan tulleilla IFRS -standardeilla ja tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)  
 
1 000 EUR 1-9/10 1-9/09 1-12/09  
 
Liikevaihto 29 662 26 349 36 257  
 
Liiketoiminnan muut tuotot 65 57 137  
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -15 644 -14 027 -18 464  
Poistot ja arvonalentumiset -661 -753 -957  
Liikearvon arvonalentuminen 0 -700 -700  
Liiketoiminnan muut kulut -9 096 -8 966 -12 845  
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 1 652 -4 190 -3 322  
 
Liikevoitto / -tappio 5 978 -2 230 106  
 
Rahoitustuotot ja -kulut 163 -361 -185  
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 2 480 -847 1 293  
 
Voitto / tappio ennen veroja 8 621 -3 438 1 214  
 
Tuloverot -1 593 478 -1 076  
 
Konsernin voitto / tappio 7 028 -2 960 138  
 
 
Muut laajan tuloksen erät:  
Muuntoerot 313 102 270  
 
Konsernin laaja tulos yhteensä 7 341 -2 858 408  
 
Kauden tuloksen jakautuminen:  
Emoyhtiön omistajille 6 790 -3 163 -210  
Määräysvallattomille omistajille 238 203 348  
 
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:  
Emoyhtiön omistajille 7 103 -3 061 60  
Määräysvallattomille omistajille 238 203 348  
 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta laskettu osakekohtainen tulos:  
Tulos/osake, senttiä 5,9 -6,6 -3,0  
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 5,9 -6,6 -3,0  
 

 

Hybridilainan korko katsauskaudelta on huomioitu osakekohtaisen tuloksen laskennassa.

 
KONSERNIN TASE (IFRS)  
 
1 000 EUR 30.9.10 30.9.09 31.12.09  
 
VARAT  
 
Pitkäaikaiset varat  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 609 959 838  
Liikearvo 10 245 10 245 10 245  
Muut aineettomat hyödykkeet 2 514 3 016 2 972  
Osuudet osakkuusyrityksissä 8 003 4 310 6 547  
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  
kirjattavat sijoitukset  
    Rahastosijoitukset 62 679 53 945 59 421  
    Muut sijoitukset 618 737 585  
Saamiset 26 050 23 985 25 304  
Laskennalliset verosaamiset 6 712 4 375 6 177  
117 430 101 572 112 089  
 
Lyhytaikaiset varat  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 907 10 620 10 291  
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  
kirjattavat rahoitusvarat 972 2 454 1 673  
Rahavarat 21 125 28 221 17 978  
29 004 41 295 29 942  
 
Varat yhteensä 146 434 142 867 142 031  
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT  
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 772 772 772  
Ylikurssirahasto 38 968 38 968 38 968  
Muut rahastot 38 678 36 673 37 347  
Muuntoerorahasto -79 -560 -392  
Kertyneet voittovarat 1 210 -565 1 097  
79 549 75 288 77 792  
 
Määräysvallattomien omistajien osuus 342 268 413  
Oma pääoma yhteensä 79 891 75 556 78 205  
 
Pitkäaikaiset velat  
Laskennalliset verovelat 1 921 374 1 824  
Pitkäaikaiset korolliset velat 35 638 40 625 40 625  
Muut velat 1 303 2 369 2 291  
38 862 43 368 44 740  
 
Lyhytaikaiset velat  
Ostovelat ja muut velat 21 431 17 693 12 227  
Lyhytaikaiset korolliset velat 6 250 6 250 6 250  
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0 0 609  
27 681 23 943 19 086  
 
Velat yhteensä 66 543 67 311 63 826  
 
Oma pääoma ja velat yhteensä 146 434 142 867 142 031  

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-
pääoma
Yli-
 kurssi-
rahasto
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Ker-
tyneet
voitto-
varat
Yht. Määräys- vallat-tomien omistajien
osuus
Oma
 pääoma
yhteensä
1 000 EUR          
Oma pääoma
31.12.2008 772 38 968 25 829 -226 3 585 68 928 221 69 149
Optioiden kirjaus 28 28 28
Osake-
merkinnät
optioilla
48 48 48
Osingonjako 0 -46 -46
Osakeanti 1 796 1 796 1 796
Oman pääoman
ehtoinen
joukkovelka-
kirjalaina
9 000 9 000 9 000
Oman pääoman
ehtoisen
joukkovelka-
kirjalainan
korot (netto)
-1 015 -1 015 -1 015
Muut muutokset -436 -436 -110 -546
Laaja tulos yhteensä 102 -3 163 -3 061 203 -2 858
Oma pääoma 30.9.2009 772 38 968 36 673 -560 -565 75 288 268 75 556
Oma pääoma 31.12.2009 772 38 968 37 347 -392 1 097 77 792 413 78 205
Optioiden kirjaus 1 331 -893 438 438
Osingonjako -3 370 -3 370 -309 -3 679
Oman pääoman
ehtoisen
joukkovelka-
kirjalainan
korot (netto)
-2 414 -2 414 -2 414
Laaja tulos yhteensä 313 6 790 7 103 238 7 341
Oma pääoma 30.9.2010 772 38 968 38 678 -79 1 210 79 549 342 79 891

 

LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)
1 000 EUR 1-9/10 1-9/09 1-12/09
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto / tappio 7 028 -2 960 138
Oikaisut tilikauden voittoon / tappioon -1 289 5 636 5 352
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5 739 2 676 5 490
Käyttöpääoman muutokset 10 115 2 945 -3 463
Rahoituserät ja verot -3 587 -2 980 -3 825
Liiketoiminnan rahavirta 12 267 2 641 -1 798
Investointien rahavirta -1 379 -8 792 -15 105
Rahavirta ennen rahoitusta 10 888 -6 151 -16 903
Maksetut osingot (ml. vähemmistön osuus) -3 679 -46 -46
Rahoituksen muu nettorahavirta -4 062 10 088 10 597
Rahoituksen rahavirta -7 741 10 042 10 551
Rahavarojen muutos 3 147 3 891 -6 352
Rahavarat kauden alussa 17 978 24 330 24 330
Rahavarat kauden lopussa 21 125 28 221 17 978

 

Segmentti-informaatio

Konsernissa on kaksi toimintasegmenttiä: Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta

 

1-9/2010 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-
tustoiminta
Konserni
yhteensä
1 000 EUR CapMan
Private
Equity
CapMan
Real
Estate
Yhteensä    
Liikevaihto 23 319 6 343 29 662 0 29 662
Liikevoitto / -tappio 4 560 85 4 645 1 333 5 978
Tilikauden tulos 3 931 102 4 033 2 995 7 028
Pitkäaikaiset varat 14 910 1 459 16 369 101 061 117 430
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 1 688 0 1 688 6 315 8 003
1-9/2009 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-
tustoiminta
Konserni
yhteensä
1 000 EUR CapMan
Private
Equity
CapMan
Real
Estate
Yhteensä    
Liikevaihto 20 032 6 317 26 349 0 26 349
Liikevoitto / -tappio 2 194 -48 2 146 -4 376 -2 230
Tilikauden tulos 3 398 -48 3 350 -6 310 -2 960
Pitkäaikaiset varat 16 952 1 347 18 299 83 273 101 572
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 1 693 0 1 693 2 617 4 310
1-12/2009 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-
tustoiminta
Konserni
yhteensä
1 000 EUR CapMan
Private
Equity
CapMan
Real
Estate
Yhteensä    
Liikevaihto 27 263 8 994 36 257 0 36 257
Liikevoitto / -tappio 3 128 547 3 675 -3 569 106
Tilikauden tulos 3 197 544 3 741 -3 603 138
Pitkäaikaiset varat 17 528 1 272 18 800 93 289 112 089
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 1 962 0 1 962 4 585 6 547

 

Tuloverot

Konsernituloslaskelman tulovero muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Laskennalliset verot on laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä.

Osingot

Vuodelta 2009 osinkoa maksettiin 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 3,4 milj. euroa. (Vuodelta 2008 ei maksettu osinkoa.)

 

Pitkäaikaiset varat
1 000 EUR 30.9.10 30.9.09 31.12.09
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat  
rahastosijoitukset kauden alussa 59 421 53 147 53 147
Lisäysten kassavirta 7 827 9 175 13 038
Palautusten kassavirta -5 909 -377 -586
Vähennysten kassavirta 0 -3 616 -3 616
Käyvän arvon muutos 1 340 -4 384 -2 562
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahastosijoitukset kauden lopussa 62 679 53 945 59 421
 
 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset kauden lopussa 30.9.10 30.9.09 31.12.09
Buyout 37 083 31 032 34 233
Technology 4 412 3 504 3 616
Life Science 3 746 2 576 3 683
Russia 1 351 1 144 1 049
Public Market 2 027 1 734 3 422
Mezzanine 3 862 4 032 4 000
Muut 227 364 364
Real Estate 4 780 4 413 4 296
Access 5 191 5 146 4 758
Yhteensä 62 679 53 945 59 421

 

Liiketoimet lähipiirin (osakkuusyritykset) kanssa
1 000 EUR 30.9.10 30.9.09 31.12.09
Pitkäaikaiset saamiset kauden lopussa 24 371 21 260 22 598
Lyhytaikaiset saamiset kauden lopussa 1 032 423 779
Pitkäaikaiset velat
1 000 EUR 30.9.10 30.9.09 31.12.09
Pitkäaikaiset korolliset velat kauden lopussa 35 638 40 625 40 625

 

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisen toteutumisajankohdasta. Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus CapMan Oyj:n koko vuoden tulokseen.

 

 

Henkilöstö
Maittain 30.9.10 30.9.09 31.12.09
Suomi 102 106 107
Tanska 3 3 3
Ruotsi 22 18 21
Norja 7 7 7
Venäjä 14 13 12
Luxemburg 1 0 0
Yhteensä 149 147 150
Tiimeittäin      
CapMan Private Equity 64 58 61
CapMan Real Estate 40 42 42
Sijoittajapalvelut 24 25 23
Sisäiset palvelut 21 22 24
Yhteensä 149 147 150

 

Vastuusitoumukset
1 000 EUR 30.9.10 30.9.09 31.12.09
Muut vuokrasopimukset 9 786 8 493 10 927
Vakuudet ja muut vastuusitoumukset 65 896 69 814 68 164
Jäljellä olevat sitoumukset rahastoihin 39 727 47 616 42 624
Sitoumukset rahastoihin sijoitusalueittain
Buyout 16 294 22 667 20 967
Technology 4 668 5 941 5 486
Life Science 3 354 5 338 4 160
Public Market 2 417 4 160 2 669
Russia 3 339 4 101 4 067
Mezzanine 5 904 912 910
Muut 427 586 510
Real Estate 1 292 1 634 1 582
Access 2 032 2 277 2 273
Yhteensä 39 727 47 616 42 624

 

Liikevaihto ja tulos vuosineljänneksittäin
Vuosi 2010
MEUR 1-3/10 4-6/10 7-9/10 1-9/10
Liikevaihto 11,4 9,6 8,7 29,7
   Hallinnointipalkkiot 8,4 8,9 7,9 25,2
   Voitonjako-osuustuotot 2,4 0,1 0,1 2,6
   Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,4 0,4 0,4 1,2
   Muut tuotot 0,2 0,2 0,3 0,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,0 0,1
Operatiivisen toiminnan kulut -8,3 -8,6 -8,5 -25,4
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 1,1 -0,7 1,3 1,7
Liikevoitto / -tappio 4,3 0,2 1,5 6,0
Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 0,1 0,2 0,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,8 1,1 0,6 2,5
Tulos ennen veroja 5,0 1,4 2,2 8,6
Konsernin kauden tulos 3,5 1,7 1,8 7,0
Vuosi 2009
MEUR 1-3/09 4-6/09 7-9/09 1-9/09 10-12/09 1-12/09
Liikevaihto 8,1 8,7 9,5 26,3 10,0 36,3
   Hallinnointipalkkiot 7,4 8,2 9,0 24,6 8,7 33,3
   Voitonjako-osuustuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,6 0,4 0,3 1,3 1,1 2,4
   Muut tuotot 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,6
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Operatiivisen toiminnan kulut -8,4 -8,1 -7,9 -24,4 -8,6 -33,0
Sijoitusten käyvän arvon muutokset -4,3 -0,3 0,4 -4,2 0,9 -3,3
Liikevoitto / -tappio -4,7 0,5 2,0 -2,2 2,3 0,1
Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 0,3 -0,2 -0,4 0,2 -0,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,6 -1,8 0,3 -0,9 2,2 1,3
Tulos ennen veroja -4,6 -1,0 2,2 -3,4 4,6 1,2
Konsernin kauden tulos -3,7 -1,3 2,0 -3,0 3,1 0,1

 

LIITE 1: CAPMAN OYJ -KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 30.9.2010, milj. euroa

Alla olevat taulukot kuvaavat CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta 30.9.2010. Analysoitaessa aikataulua, jolla rahastot voivat siirtyä voitonjakoon, on verrattava sijoittajien jo saaman kumulatiivisen kassavirran suhdetta kutsuttuun pääomaan. Voitonjakoon siirtymiseksi kutsuttu pääoma tulee palauttaa ja maksaa sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto. Salkun käypä arvo, mukaan lukien rahaston mahdolliset nettokassavarat, kertoo sijoittajille jaettavissa olevan pääoman katsauskauden lopussa.

Voitonjaon piiriin siirtymiseksi tarvittavaa kassavirtaa arvioidessa on lisäksi huomioitava, että osassa rahastoista on vielä pääomaa kutsumatta. Viimeisen sarakkeen prosenttiosuus kertoo CapManin osuuden rahaston kassavirroista, jos rahasto on voitonjaon piirissä. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa. Voitonjaon piirissä olevista rahastoista Finnventure V voi tehdä vielä lisäsijoituksia nykyisiin kohdeyrityksiinsä.

Sarakeotsikoiden määritelmät on esitetty taulukoiden alapuolella.

 


 SUORIA KOHDEYRITYSSIJOITUKSIA TEKEVÄT RAHASTOT
             
  Koko Kut-
suttu
pääoma
Rahaston
nykyisen
salkun
Netto-
kassa-
varat
Toteutunut
kassavirta
CapManin osuus kassa- virrasta,
      han-
kinta-
hinta
käypä arvo   sijoit-
tajille
hallin-
nointi-
 yh-
tiölle
(car-
ried
inte-
rest)
jos
rahas-
to on
 voiton-
 jaossa
Voitonjaon
piirissä
olevat
rahastot
               
Fenno
Ohjelma 1)
ja FM II B
yhteensä
76,0 74,7 8,1 7,4 0,2 145,0 9,3 10-20 %
FV V 169,9 165,4 34,6 14,9 1,0 249,5 7,8 20 %
Yhteensä 245,9 240,1 42,7 22,3 1,2 394,5 17,1  
                 
Rahastot,
joiden
odotetaan
siirtyvän
voitonjaon
piiriin
vuonna
2011
               
CME VII A 156,7 152,6 87,9 110,6 4,4 115,5   20 %
CME VII B 56,5 56,5 33,9 50,9 2,3 50,8   20 %
CME SWE 67,0 66,3 37,6 47,3 1,9 49,7   20 %
FM III A 101,4 100,6 31,3 26,4 3,0 108,4   20 %
FM III B 20,2 19,9 6,0 8,0 0,9 22,7   20 %
Yhteensä 401,8 395,9 196,7 243,2 12,5 347,1    
                 
Muut
rahastot,
jotka eivät
vielä ole
voitonjaon
piirissä
               
CME VII C 23,1 19,7 11,2 7,8 0,3 8,2   20 %
CMB VIII 2) 440,0 352,9 298,1 274,7 2,1 12,2   14 %
CM LS IV 54,1 36,0 24,8 19,3 0,8     10 %
CMT 2007 2) 142,3 63,2 43,0 41,6 1,4     10 %
CMR 118,1 47,4 36,9 28,4 0,2     3,4 %
CMPM 138,0 72,4 50,2 53,9 0,9 46,8   10 %
CMB IX 294,6 99,6 87,9 92,5 2,4     10 %
CMM IV 4) 240,0 230,0 160,5 158,0 41,5 48,9   15 %
CMM V 60,0             10 %
Yhteensä 1 510,2 921,2 712,6 676,2 49,6 116,1    
                 
Rahastot,
joilla ei ole
voitonjako-
potentiaalia
CapManille
               
FM III C, FV IV, FV V ET, SWE LS 3), SWE Tech 2), 3) ja FM II A, C, D 2)                
Yhteensä 312,9 298,7 67,5 35,3 4,1 212,3    
                 
Kohdeyritys-
sijoituksia
tekevät
rahastot yht.
2 470,8 1 855,9 1 019,5 977,0 67,4 1 070,0 17,1    

 

KIINTEISTÖPÄÄOMARAHASTOT
                 
  Alku- peräi-
nen
Kut-
suttu
 pää-
oma
Rahaston
nykyisen
salkun
Netto- kassa- varat Toteutunut
kassavirta
CapManin osuus kassa- virrasta,
  sijoi-
tus- kapasi- teetti
  han-
kinta-
hinta
käypä arvo   sijoit-
tajille
hallin-
nointi- yhtiölle (carried interest)
jos rahas-
 to on voiton- jaossa
Rahastot,
jotka eivät
ole
voitonjaon
piirissä
               
CMRE I 5)                
  oma
  pääoma
  ja jvkl
200,0 188,5 66,4 51,7   193,3 27,4 26 %
  velka-
  rahoitus
300,0 278,0 98,0 98,0        
  Yhteensä 500,0 466,5 164,4 149,7 1,2 193,3 27,4  
                 
CMRE II                
  oma
  pääoma
150,0 87,8 96,4 84,1   0,5   12 %
  velka-
  rahoitus
450,0 241,2 230,0 230,0        
  Yhteensä 600,0 329,0 326,4 314,1 -6,7

 
0,5    
                 
CMHRE                
  oma
  pääoma
332,5 309,3 336,7 252,6   10,8   12 %
  velka-
  rahoitus
617,5 526,8 508,2 508,2        
  Yhteensä 950,0 836,1 844,9 760,8 5,8 10,8    
                 
Kiinteistö-
rahastot yht.
2 050,0 1 631,6 1 335,7 1 224,6 0,3 204,6 27,4  
Kaikki
rahastot yht.
4 520,8 3 487,5 2 355,2 2 201,6 67,7 1 274,6 44,5  

 

Rahastojen lyhenteet:

CMB = CapMan Buyout CMRE = CapMan Real Estate
CME = CapMan Equity CMT 2007 = CapMan Technology 2007
CMLS = CapMan Life Science FM = Finnmezzanine Fund
CMM = CapMan Mezzanine FV = Finnventure Fund
CMHRE = CapMan Hotels RE SWE LS = Swedestart Life Science
CMPM = CapMan Public Market Fund SWE Tech = Swedestart Tech
CMR = CapMan Russia Fund    

 

Rahastotaulukoiden sarakeotsikoiden selitteet

Koko / Alkuperäinen sijoituskapasiteetti:

Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon eli rahaston alkuperäinen koko. Kiinteistöpääomarahastojen kohdalla sijoituskapasiteetti käsittää myös rahaston velkaosuuden.

Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat esitetään erikseen liitteessä 3.

Kutsuttu pääoma:

Sijoittajien rahastoon maksama pääoma katsauskauden loppuun mennessä.

Rahaston nykyisen salkun käypä arvo:

Rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin on arvostettu käypään arvoon (fair value) IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, www.privateequityvaluation.com) suositusten mukaisesti ja sijoitukset kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti.

Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä. Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan.

Nettokassavarat:

Sijoittajan osuutta arvioitaessa on otettava huomioon salkun käyvän arvon lisäksi rahaston nettokassavarat. Kiinteistöpääomarahastojen velkarahoitusosuudet on esitetty taulukossa omilla riveillään.

CapManin osuus kassavirrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä:

Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, siirtyy rahasto voitonjaon piiriin ja hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta tulevista kassavirroista voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest).

Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että pääomanpalautuksia. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

Taulukon alaviitteet

1) Fenno Rahasto, Skandia I ja Skandia II muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman, jota hallinnoidaan yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.

2) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampia juridisia yksiköitä (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).

3) Valuuttamääräiset erät on arvostettu 30.9.2010 keskikurssiin.

4) CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 192 milj. euron suuruisen Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Toteutunut kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston yhtiömiehille.

5) CapMan Real Estate I: Toteutunut kassavirta sisältää jvk:n takaisinmaksun ja kassavirran rahaston yhtiömiehille. Edellisen voitonjaon jälkeen kutsuttua pääomaa on palauttamatta sijoittajille yhteensä 56,8 milj. euroa.

Tämä pääoma ja sillä maksettava vuotuinen etuoikeutettu tuotto tulee maksaa sijoittajille, ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan jakaa. CapMan pitää markkinatilanteesta johtuen epätodennäköisenä, että CapMan Real Estate I -rahastolta saataisiin tulevaisuudessa uutta voitonjakoa. Rahasto on tämän vuoksi siirretty pois ryhmästä voitonjaon piirissä olevat rahastot. Rahaston vuonna 2007 maksamasta voitonjaosta jätettiin aikanaan tulouttamatta noin 6 milj. euroa siltä varalta, että saatua voitonjakoa jouduttaisiin tulevaisuudessa palauttamaan.

LIITE 2: CAPMANIN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN TOIMINTA 1.1.-30.9.2010

CapManin hallinnoimien pääomarahastojen sijoitustoiminta muodostui katsauskaudella suoraan kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista pääasiassa Pohjoismaissa ja Venäjällä (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksista pääasiassa Suomessa (CapMan Real Estate). Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitustoiminta käsittää keskisuuret yritysjärjestelyt eli buyout-sijoitukset valmistavaan teollisuuteen, palvelualoille ja kaupan toimialalle Pohjoismaissa, teknologiasijoitukset kasvuvaiheessa oleviin ja myöhäisemmän kasvuvaiheen teknologiayrityksiin Pohjoismaissa, life science ‑sijoitukset terveydenhuollon palveluyrityksiin ja lääketieteen teknologia erikoistuneisiin yrityksiin Pohjoismaissa, sijoitukset Venäjällä toimiviin keskisuuriin yrityksiin sekä merkittävät vähemmistösijoitukset listattuihin yrityksiin Pohjoismaissa.

CAPMAN PRIVATE EQUITY

Sijoitukset kohdeyrityksiin tammi-syyskuussa 2010

Rahastot tekivät katsauskaudella seitsemän uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 144,6 milj. eurolla. Lisäsijoitusten osuus summasta oli noin kolmannes. Uusia sijoituskohteita olivat Bank Evropeiskij, Esperi Care Oy, Havator Oy, Hermelinen Hälsovård AB, INR Aspen, LMZ ja Oy Lunawood AB. Merkittävät lisäsijoitukset tehtiin Walki Group Oy:öön, Komas Group Oy:öön, Northern Alliance Oy:öön, Proxima AB:iin, Affecto Oyj:öön, Papa John’siin ja Avelon Group Oy:öön. Vertailukaudella rahastot tekivät kolme uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 95,8 milj. eurolla.

Irtautumiset kohdeyrityksistä tammi-syyskuussa 2010

Rahastot irtautuivat katsauskaudella lopullisesti kymmenestä yrityksestä. Kokonaan irtauduttiin Exidio Oy:stä, Foreca Oy:stä, Gammadata Holding AB:sta, Inflight Service AB:sta, Inion Oy:stä, Nobia AB:sta, Oy Turo Tailor Ab:sta, PacketFront Sweden AB:sta ja Pretax Oy:stä. Lisäksi rahastot myivät vuonna 2007 Hantro Products Oy:stä irtautumisen seurauksena saadut amerikkalaisen On2 Technologiesin osakkeet. Rahastot irtautuivat myös Farmos Holding Oy:stä. Farmoksen myynti on rahastoille osittainen irtautuminen sijoituksesta, joka tehtiin alun perin vuonna 2003 Orionin kosmetiikkayksikkö Noiroon (nyk. Lumene). Rahastot irtautuivat lisäksi osittain MQ Sweden AB:sta. Katsauskauden aikana toteutuneiden irtautumisten hankintahinta oli yhteensä 99,7 milj. euroa. Vertailukaudella irtauduttiin lopullisesti kahdesta ja osittain yhdestä yrityksestä, joiden hankintahinta oli 19,6 milj. euroa.

CAPMAN REAL ESTATE

Sijoitukset ja sitoumukset kiinteistöihin ja kiinteistöhankkeisiin tammi-syyskuussa 2010

CapMan Hotels RE -rahasto teki katsauskaudella uuden sijoituksen Helsingin keskustassa sijaitsevaan kiinteistöön, joka on tarkoitus muuntaa hotelliksi. Lisäksi rahasto teki merkittävän lisäsijoituksen Vantaalla sijaitsevaan Rantasipi Airport -hotelliin ja merkittävän lisäsijoituspäätöksen Turun Centrum -liikerakennuksen peruskorjaukseen. Kiinteistöpääomarahastot tekivät myös useita muita jatkosijoituksia nykyisiin kohteisiinsa. Uusien ja lisäsijoitusten määrä oli yhteensä 18,2 milj. euroa.  Lisäksi rahastot olivat 30.9.2010 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 35,0 milj. eurolla. Vertailukaudella rahastot tekivät kaksi uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 92,9 milj. eurolla. Sitoumukset uusien hankkeiden rahoittamiseksi olivat 50,0 milj. euroa 30.9.2009.

Irtautumiset kiinteistökohteista tammi-syyskuussa 2010

Katsauskaudella toteutui CapMan Real Estate I -rahaston irtautuminen Kiinteistö Oy Helsingin Kalevankatu 20:stä. Toteutuneen irtautumisen hankintahinta oli 8,7 milj. euroa. Vertailukaudella toteutui irtautuminen Helsingin Ludviginkatu 3-5:ssä sijaitsevasta toimistokiinteistöstä. Irtautumisen hankintahinta oli 9,1 milj. euroa.

RAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA LUKUINA

Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset hankintahintaan, milj. euroa

  1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009
Uudet ja jatkosijoitukset            
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 144,6   95,8   172,0  
  Buyout   102,5   59,1   80,4
  Teknologia   15,7   6,9   13,5
  Life Science   3,8   1,9   8,1
  Russia   13,0   6,9   7,1
  Public Market   9,6   21,0   62,9
Kiinteistöpääomarahastot 18,2   92,9   104,9  
Yhteensä 162,8   188,7   276,9  
             
Irtautumiset*            
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 99,7   19,6   32,4  
  Buyout   58,5   16,1   16,8
  Teknologia   17,2   3,5   8,6
  Life Science   4,9     3,9
  Russia      
  Public Market   19,1     3,1
Kiinteistöpääomarahastot 8,7   9,1   9,1  
Yhteensä 108,4   28,7   41,5  

 

* ml. osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset.

Kiinteistörahastot olivat lisäksi 30.9.2010 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 35 milj. eurolla.

Rahastojen yhteenlaskettu salkku* 30.9.2010, milj. euroa

  Salkku
hankinta-
hintaan
Salkku
käypään
arvoon
Osuus
salkusta
(käypä arvo) %
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 1 019,5 977,0 44,4
Kiinteistöpääomarahastot 1 335,7 1 224,6 55,6
Yhteensä 2 355,2 2 201,6 100,0
       
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot      
  Buyout 760,8 775,8 79,5
  Teknologia 124,2 86,3 8,8
  Life Science 47,4 32,6 3,3
  Russia 36,9 28,4 2,9
  Public Market 50,2 53,9 5,5
Yhteensä 1 019,5 977,0 100,0

 

*Hallinnoitavien rahastojen kaikkien sijoituskohteiden muodostama kokonaisuus.

Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti

Toteutuneiden ja arvioitujen kulujen jälkeen kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla oli 30.9.2010 jäljellä noin 790 milj. euroa uusiin kohdeyrityssijoituksiin ja jatkosijoituksiin. Jäljellä olevista pääomista noin 480 milj. euroa oli varattu buyout-sijoituksiin (ml. mezzanine-sijoitukset), noin 125 milj.euroa teknologiasijoituksiin, noin 25 milj.euroa life science -sijoituksiin, noin 80 milj. euroa CapMan Russia -tiimin sijoituksiin ja noin 80 milj. euroa CapMan Public Market-tiimin sijoituksiin. Kiinteistöpääomarahastojen jäljellä oleva sijoituskapasiteetti oli yhteensä noin 360 milj. euroa, ja se on varattu pääasiassa rahastojen nykyisten sijoituskohteiden kehittämiseen.

LIITE 3: ACCESS CAPITAL PARTNERSIN HALLINNOIMAT RAHASTOT JA MANDAATIT 30.9.2010

CapMan Oyj omistaa 35 prosenttia eurooppalaisesta rahastojen rahastojen hallinnointiyhtiöstä Access Capital Partnersista. Access hallinnoi 30.9.2010 noin 2,7 miljardin euron pääomia. CapMan Oyj -konsernin osuus voitonjaosta Accessin vuonna 2003 ja sen jälkeen perustamien rahastojen ja private equity -mandaattien osalta on 25 %. Aikaisempien Access-rahastojen kohdalla tämä osuus on korkeampi.

Lisätietoja Access Capital Partnersin liiketoiminnasta löytyy osoitteesta www.access-capital-partners.com.