Skip to content

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010

04/02/2011

CapMan Oyj Pörssitiedote 4.2.2011 kello 8.30

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat vuonna 2010:

– Konsernin liikevaihto oli 38,2 milj. euroa (36,3 milj. euroa vuonna 2009).
– Konsernin liikevoitto nousi 21,0 milj. euroon (0,1 milj. euroa).
– Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 18,9 milj. euroa (3,7 milj. euroa) ja Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (-3,6 milj. euroa).
– Konsernin tulos ennen veroja oli 23,9 milj. euroa (1,2 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 17,6 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
– Emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta oli 17,3 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Tulos/osake oli 17,7 senttiä (-3,0 senttiä).
– Access-kaupan vaikutus vuoden 2010 tulokseen oli 22,7 milj. euroa.
– Teknologiatoiminnan uudelleenorganisoinnin vaikutus vuoden 2010 tulokseen oli -4,6 milj. euroa.
– Hallinnoitavat pääomat olivat 3 535,4 milj. euroa 31.12.2010 (3 504,3 milj. euroa 31.12.2009).
– Hallituksen osinkoesitys on 0,12 euroa osakkeelta.
– Odotamme vuoden 2011 liikevoiton ylittävän hieman vuoden 2010 liikevoiton, joka oli ilman kertaluonteisia eriä 6,3 milj. euroa.

 

Toimitusjohtaja Lennart Simonsen kommentoi vuoden 2010 tapahtumia ja tulevaisuuden näkymiä:

”Yrityskauppamarkkina pysyi hyvänä vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä, ja rahastojemme sijoitus- ja irtautumistoiminta jatkui aktiivisena. Vuoden viimeisellä neljänneksellä teimme kolme uutta sijoitusta ja tiedotimme kaksi irtautumista. Koko vuoden aikana rahastomme tekivät sijoituksia yli 240 milj. eurolla ja palauttivat sijoittajille pääomia lähes 200 milj. euroa. Kohdeyritystemme kehitys oli pääosin hyvää. Varainhankinta eurooppalaisiin buyout-sijoituksia ja kasvun rahoitusta tekeviin pääomarahastoihin laski vuonna 2010 yli 40 prosenttia vuoden 2009 erittäin matalasta tasosta*, ja olemme tyytyväisiä että saimme onnistuneesti päätökseen CapMan Buyout IX -rahaston varainhankinnan ja CapMan Mezzanine V -rahaston ensimmäisen varainhankintakierroksen. Vuoden 2010 tulos oli Access-yrityskaupan seurauksena hyvä.

Olemme viime kuukausina ottaneet merkittäviä askelia CapManin toiminnan yksinkertaistamiseksi. Päätöksemme olla perustamatta uusia teknologiarahastoja sekä Access-yritysmyynti vapauttavat resurssejamme CapManin ydintoimintojen kehittämiseen. Tulevaisuudessa painopiste on yhä voimakkaammin kannattavuuden parantamisessa erityisesti sijoitustoiminnan osalta.

Odotamme yritys- ja kiinteistökauppojen määrän pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2011. Jo tehtyjen irtautumisten lisäksi rahastoillamme on käynnissä useita irtautumishankkeita, joiden odotetaan toteutuvan vuonna 2011. Jatkamme arvonkehitystyötä kohdeyrityksissämme ja kiinteistökohteissamme.

Irtautumisten aikataulu vaikuttaa suoraan aikatauluun, jolla rahastot siirtyvät voitonjakoon. Tavoitteenamme on aina myydä sijoituskohteemme parhaalla mahdollisella arvostustasolla. Voitonjakoa lähestyvien rahastojen salkuissa on yrityksiä, joiden taloudellinen kehitys vuoden 2010 lopulla ei vastannut odotuksiamme. Tämä saattaa lykätä irtaantumisia näistä yrityksistä ja siirtää kyseessä olevien rahastojen siirtymistä voitonjaon piiriin vuodelta 2011 vuoteen 2012. Odotamme vuoden 2011 liikevoiton ylittävän hieman vuoden 2010 liikevoiton.”

 

Liiketoiminta

CapMan on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimiva pääomarahastojen hallinnointiyhtiö, joka tekee myös itse sijoituksia rahastoihinsa. Konsernin hallinnoimien rahastojen sijoitustoiminnassa keskeinen periaate on aktiivinen vaikuttaminen sijoituskohteiden arvonnousuun. Konsernilla on kaksi toimintasegmenttiä, jotka ovat Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta.

Hallinnointiliiketoiminnan tulonlähteitä ovat hallinnointipalkkiot, voitonjako-osuustuotot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot. Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultointituotot kattavat pääsääntöisesti yhtiön operatiivisen toiminnan kulut ja ovat luonteeltaan yleensä hyvin ennustettavia.

Rahastosijoitustoimintaan liittyvillä CapManin omien rahastosijoitusten käyvän arvon muutoksilla ja realisoituneilla tuotoilla saattaa olla rahastojen sijoituskohteiden kehityksestä ja yleisestä markkinakehityksestä riippuen merkittävä positiivinen tai negatiivinen tulosvaikutus.

Koska voitonjako-osuustuotot ja rahastosijoitusten käyvät arvot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosineljännesten välillä, tulee konsernin taloudellista kehitystä seurata pidemmällä aikajänteellä kuin vuosineljänneksittäin.

Merkittävät tapahtumat vuoden viimeisellä neljänneksellä

Access-yrityskauppa

CapMan myi marraskuussa 30 % osakkuusyrityksestään Access Capital Partners Group S.A:sta Pohjolalle. Kauppa toteutui joulukuussa, ja sen vaikutus CapManin vuoden 2010 tulokseen oli 22,7 milj. euroa. CapManille jää kaupan toteutumisen jälkeen 5 %:n omistusosuus Accessissa. CapManin oikeudet Accessin rahastoista ja pääomasijoitusmandaateista mahdollisesti saataviin voitonjako-osuustuottoihin säilyvät kaupan jälkeen ennallaan ennen kaupan toteutumista kerättyjen pääomien osalta.

Teknologiatoiminnan uudelleenorganisointi

CapMan päätti vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä, ettei se perusta tulevaisuudessa uusia teknologiarahastoja. Teknologiatoiminnan uudelleenorganisoinnin vaikutus CapManin vuoden 2010 tulokseen oli -4,6 milj. euroa. Tästä 3,8 milj. euroa oli alaskirjausta vuonna 2002 tehtyyn Swedestart-yrityskauppaan liittyvästä liikearvosta. Liikearvon alaskirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Päätöksen seurauksena CapMan leikkasi CapMan Technology 2007 -rahaston kokoa vuoden 2010 lopussa 142,3 milj. eurosta 99,6 milj. euroon ja samalla rahaston sijoitusperiodi päättyi. Tästä johtuen rahastolta saatavien hallinnointipalkkioiden määrä laskee vuonna 2011 noin 2 milj. euroa.

 Vuonna 2009 tehdyn päätöksen mukaisesti CapMan ei perusta tulevaisuudessa myöskään uusia life science -rahastoja. CapMan Technology ja CapMan Life Science -tiimit keskittyvät jatkossa nykyisten kohdeyritystensä arvonkehitystyöhön ja tuottojen maksimointiin rahastojen sijoittajille. Pohjoismainen teknologiasektori, kasvun rahoitus ja terveydenhuoltosektori säilyvät CapManin muiden rahastojen sijoitusfokuksessa myös tulevaisuudessa.

Kiinteistökonsultointitoiminnan myynti

CapMan ilmoitti marraskuussa harkitsevansa kiinteistökonsultointitoimintansa myyntiä sitoutuen samalla kehittämään kiinteistöpääomarahastojen hallinnointiliiketoimintaa myös tulevaisuudessa.

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys vuonna 2010

Konsernin liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta ja oli 38,2 milj. euroa vuonna 2010 (36,3 milj. euroa vuonna 2009). Operatiivisen toiminnan kulut nousivat 42,8 milj. euroon (33,0 milj. euroa), ja niiden kasvuun vaikuttivat etenkin vuoden viimeiselle neljännekselle kohdistuneet kertaluonteiset kulut 5,2 milj. euroa sekä vuoden viimeisen neljänneksen hyvän tuloksen perusteella kirjatut henkilöstön tulospalkkiot. Kertaluonteisista kuluista 4,6 milj. euroa liittyi teknologiatoiminnan uudelleenorganisointiin. Operatiivisen toiminnan kulut ilman kertaluonteisia tai tulokseen sidottuja eriä olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä edeltävien vuosineljännesten tasolla.

Konsernin liikevoitto nousi 21,0 milj. euroon (0,1 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,3 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,6 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta nousi selvästi vertailukaudesta ja oli 2,4 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Osakkuusyhtiöiden tulokseen vaikuttivat etenkin Maneq-yhtiöiden sijoituskohteiden positiivinen arvonkehitys vuonna 2010. Tulos ennen veroja oli 23,9 milj. euroa (1,2 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen oli 17,6 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli 17,3 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Tulos/osake oli 17,7 senttiä (-3,0 senttiä).

Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä tilikauden liikevaihto, liikevoitto ja tulos segmenteittäin on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osiossa.

Hallinnointiliiketoiminta

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 38,2 milj. euroa vuonna 2010 (36,3 milj. euroa). Hallinnointipalkkiot olivat edellisvuoden tasolla, 32,9 milj. euroa (33,3 milj. euroa).

Kiinteistökonsultoinnin tuotot laskivat edellisvuodesta ja olivat 1,6 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Yhteensä hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 34,5 milj. euroa (35,7 milj. euroa).

Voitonjako-osuustuotot olivat katsauskaudella 2,6 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Voitonjako-osuustuottoja saatiin pääasiassa Finnventure V -rahastolta sen irtauduttua taloushallinnon palveluyritys Pretaxista ja sen myytyä vuonna 2007 Hantro Products Oy:stä irtautumisen seurauksena saadut amerikkalaisen On2 Technologiesin osakkeet.

Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli yhteensä 18,9 milj. euroa (3,7 milj. euroa) ja tulos 14,1 milj. euroa (3,7 milj. euroa). CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Rahastosijoitustoiminta

Rahastosijoituksiin liittyvä käyvän arvon muutos oli vuonna 2010 yhteensä 2,7 milj. euroa (-3,3 milj. euroa), mikä vastaa 4,2 prosentin arvon nousua vuonna 2010 (5,4 prosentin arvon alenemista vuonna 2009). Vuoden viimeisellä neljänneksellä käyvän arvon muutos oli 1,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa), mikä vastaa 1,6 prosentin arvon nousua tällä jaksolla (1,5 prosentin arvonnousua loka-joulukuussa 2009). Käyvän arvon muutoksiin vaikutti kohdeyritysten oman kehityksen lisäksi niiden listattujen verrokkiyritysten markkina-arvojen kehitys. Rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo oli 31.12.2010 yhteensä 66,5 milj. euroa (59,4 milj. euroa 31.12.2009).  

Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (-3,6 milj. euroa) ja tulos 3,5 milj. euroa (-3,6 milj. euroa). Tulokseen vaikutti positiivisesti osuus Maneq-osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Maneq-yhtiöiden tulokseen vaikuttivat niiden tekemien sijoitusten käyvän arvon muutokset.

CapMan teki vuoden aikana uusia sijoituksia rahastoihinsa 11,8 milj. eurolla (13,0 milj. eurolla). Valtaosa sijoituksista tehtiin CapMan Buyout IX, CapMan Public Market, CapMan Life Science IV ja CapMan Buyout VIII -rahastoihin. CapMan sai rahastoilta pääomapalautuksia 6,8 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Valtaosa pääomanpalautuksista saatiin toteutuneiden irtautumisten seurauksena CapMan Equity VII, CapMan Buyout VIII, CapMan Mezzanine IV ja CapMan Public Market -rahastoilta. CapMan antoi vuoden kolmannella neljänneksellä 5 milj. euron sijoitussitoumuksen CapMan Mezzanine V -rahastoon.

Jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli 36,3 milj. euroa 31.12.2010 (42,6 milj. euroa 31.12.2009). Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä olivat yhteensä 102,8 milj. euroa (102,0 milj. euroa). CapManin tavoitteena on sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin jatkossa 1-5 prosenttia uusien rahastojen koosta rahaston kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.  

Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon kohdeyritysten osalta IPEVG:n suositusten (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) mukaisesti ja kiinteistöjen osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla. Käyvän arvon muutos ei ole kassavirtavaikutteinen.

Sijoitukset käypään arvoon ja jäljellä olevat sitoumukset sijoitusalueittain on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

Tase ja rahoitusasema 31.12.2010

CapManin taseen loppusumma oli 155,8 milj. euroa 31.12.2010 (142,0 milj. euroa 31.12.2009). Pitkäaikaiset varat olivat vuoden lopussa 112,7 milj. euroa (112,1 milj. euroa). Liikearvoon tehtiin vuoden viimeisellä neljänneksellä 3,8 milj. euron alaskirjaus teknologiatoiminnan uudelleenorganisoinnin seurauksena. Liikearvo oli vuoden lopussa 6,4 milj. euroa (10,2 milj. euroa).
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset nousivat 66,5 milj. euroon (59,4 milj. euroa). Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 24,8 milj. euroa (25,3 milj. euroa), ja niistä 24,2 milj. euroa (23,5 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökunta on sijoittajina Maneq-rahastoissa. CapMan Oyj:n tuotto-odotus Maneq-rahastoilta vastaa pitkälti muiden CapManin rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.

 

Lyhytaikaiset varat olivat 39,6 milj. euroa (29,9 milj. euroa). Rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset sijoitukset nousivat Access-yrityskaupan seurauksena 35,0 milj. euroon (19,7 milj. euroa).

 

CapMan Oyj:n oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) koko on 29,0 milj. euroa. Hybridilainan korkoja maksettiin vuoden aikana 3,2 milj. euroa, ja ne vähennettiin lainasopimusehtojen mukaisesti yhtiön omasta pääomasta. CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa 50,6 milj. euron (56,9 milj. euron) pankkirahoituskokonaisuus, josta oli käytössä 40,6 milj. euroa (46,9 milj. euroa). Ostovelat ja muut velat olivat 17,4 milj. euroa (12,2 milj. euroa). Konsernin korolliset nettovelat olivat 6,6 milj. euroa (27,3 milj. euroa).

 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 6,0 milj. euroa (-1,8 milj. euroa). Rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiotuotot maksetaan kahdesti vuodessa tammi- ja heinäkuussa, mikä näkyy rahavirtalaskelman käyttöpääomassa. Investointien rahavirta 20,0 milj. euroa (-15,1 milj. euroa) sisältää tehtyjen rahastosijoitusten ja saatujen pääoman palautusten lisäksi Access-kaupasta saadun 21,0 milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli 26,0 milj. euroa (-16,9 milj. euroa) ja rahoituksen rahavirta -9,9 milj. euroa (10,6 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta sisältää huhtikuussa maksetun 3,7 milj. euron osingon.

Avainlukuja 31.12.2010

CapManin omavaraisuusaste 31.12.2010 oli 58,5 prosenttia (55,1 prosenttia 31.12.2009). Oman pääoman tuotto oli 20,8 prosenttia (0,2 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto 19,7 prosenttia (2,8 prosenttia).  Oman pääoman tuotto oli kertaluonteiset erät huomioiden 8,7 % ja sijoitetun pääoman tuotto 6,7 %. Tavoitetaso omavaraisuusasteelle oli yli 50 prosenttia ja oman pääoman tuotolle yli 25 prosenttia vuonna 2010.

Avainlukuja    
  31.12.10 31.12.09
     
Tulos / osake, senttiä 17,7 -3,0
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 17,7 -3,0
Oma pääoma / osake, senttiä * 107,7 94,2
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 84 255 467 83 015 987
Osakelukumäärä katsauskauden lopussa 84 281 766 84 281 766
Ulkona olevien osakkeiden määrä 84 255 467 84 255 467
Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet kauden lopussa 26 299 26 299
Oman pääoman tuotto, % 20,8 0,2
Sijoitetun pääoman tuotto,% 19,7 2,8
Omavaraisuusaste,% 58,5 55,1
Nettovelkaantumisaste,% 7,3 34,8

 

* IFRS:n mukaan 29,0 milj. euron joukkovelkakirjalaina on luettu mukaan omaan pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa. Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa on huomioitu katsauskaudelle kohdistuvat joukkovelkakirjalainan korot (netto).

Hallituksen esitys voitonjaoksi

CapMan Oyj:n tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 50 prosenttia osingonmaksuun. CapMan Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 17,4 milj. euroa 31.12.2010 (10,5 milj. euroa 31.12.2009). Hallitus esittää yhtiön 30.3.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 jaetaan osinkoa 0,12 euroa per osake eli yhteensä noin 10,1 milj. euroa. Vuodelta 2009 maksettiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta.

Varainhankinta vuonna 2010 ja hallinnoitavat pääomat 31.12.2010

Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. CapManin tavoitteena on ollut kasvattaa hallinnoitavia pääomia keskimäärin 15 prosenttia vuodessa. Pääomat kasvavat uusien rahastojen varainhankinnan myötä ja laskevat tehtyjen irtautumisten seurauksena.

Varainhankintamarkkina pysyi koko vuoden ajan vaikeana. Preqinin alustavien tietojen mukaan eurooppalaisiin buyout-  ja kasvun rahoitus -rahastoihin kerättiin vuonna 2010 noin 37 miljardia dollaria eli jopa 42 prosenttia alle jo entisestään matalan vuoden 2009 tason.*

CapMan perusti 22.11.2010 ensimmäisen kohdekohtaisen hotellirahastonsa, CapMan Yrjönkatu 17 Ky:n. Rahaston koko on 13 milj. euroa ja se on sijoittanut Helsingissä Yrjönkatu 17:ssä sijaitsevaan hotellikiinteistöön. CapManin tavoitteena on perustaa seuraavien viiden vuoden aikana 5-10 kohdekohtaista hotellirahastoa, jotka kukin sijoittavat 1-4 hotellikiinteistöön.

CapMan perusti 23.9.2010 CapMan Mezzanine V -rahaston. Rahaston koko on tällä hetkellä 60 milj. euroa CapManin 5 milj. euron sitoumus mukaan lukien. Rahaston tavoitekoko on 150 milj. euroa eli noin puolet CapMan Buyout IX -rahaston koosta. Rahastot tulevat tekemään sijoituksia pääosin samoihin kohteisiin.

CapMan Buyout IX -rahaston lopulliseksi kooksi muodostui 294,6 milj. euroa 30.6.2010. Lisäksi CapMan Hotels RE -rahaston sijoituskapasiteetti nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 872,5 milj. eurosta 950,0 milj. euroon, kun rahaston velkaosuutta nostettiin sen enimmäismäärää vastaavaksi.

Finnventure Rahasto II, Finnventure Rahasto III ja Finnventure Rahasto III G -rahastojen toiminta lakkasi katsauskaudella rahastojen irtauduttua viimeisestä sijoituskohteestaan Oy Turo Tailor Ab:sta. Teknologiatoiminnan uudelleen organisoinnin seurauksena CapMan Technology 2007 -rahaston koko laski 142,3 milj. eurosta 99,6 milj. euroon.

Hallinnoitavat pääomat pysyivät vertailuvuoden tasolla ja olivat 3 535,4 milj. euroa 31.12.2010 (3 504,3 milj. euroa 31.12.2009). Pääomista 1 794,6 milj. euroa (1 845,3 milj. euroa) oli kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa ja 1 740,8 milj. euroa (1 659,0 milj. euroa) kiinteistöpääomarahastoissa.

Tarkemmat tiedot hallinnoitavista rahastoista ja niiden sijoitustoiminnasta on esitetty liitteissä 1 ja 2.

Muut tapahtumat katsauskaudella

CapManin hallinnoimat rahastot allekirjoittivat joulukuussa sopimuksen sijoituskohteensa OneMed Group Oy:n myynnistä 3i:lle ja yhtiön toimivalle johdolle.  CapMan on merkittävä sijoittaja OneMedistä irtautuvissa rahastoissa, ja omien rahastosijoitusten seurauksena irtautumisen kassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan noin 13 milj. euroa vuonna 2011. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuussa 2011. 

Vuoden 2010 lopussa saatiin päätökseen vuonna 2009 aloitetut CapManin omien rahastosijoitusten siirrot CapMan Fund Investments SICAV-SIF -yhtiöön.

Muutokset yhtiön johdossa

Konsernin talousjohtajaksi nimitettiin 28.1.2010 Niko Haavisto. Haavisto aloitti tehtävässään 26.4.2010. Konsernin toimitusjohtajaksi ja senior partneriksi nimitettiin 30.3.2010 Lennart Simonsen. Hän aloitti tehtävässään 1.6.2010. CapManin HR-johtaja ja johtoryhmän jäsen Hilkka-Maija Katajisto erosi syyskuussa yhtiön palveluksesta.

CapMan tiedotti 5.11.2010 muutoksista yhtiön johtoryhmässä. Vuoden 2010 lopussa johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Lennart Simonsen, talousjohtaja Niko Haavisto, Sijoittajapalvelut-tiimin vetäjä Jerome Bouix, CapMan Buyout -tiimin vetäjä Kai Jordahl, CapMan Russia -tiimin vetäjä Hans Christian Dall Nygård, CapMan Public Market -tiimin vetäjä Joakim Rubin ja CapMan Real Estaten -tiimin vetäjän sijainen Mika Matikainen.

Henkilöstö 

CapManin palveluksessa oli 31.12.2010 yhteensä 150 henkilöä (150 henkilöä 31.12.2009), joista 103 (107) työskenteli Suomessa ja loput muissa Pohjoismaissa, Venäjällä tai Luxemburgissa. Henkilöstö maittain ja tiimeittäin on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osiossa.

 

Hallituksella olevat valtuutukset

CapMan Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä voimassa olevat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta, osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2011 asti.

Osakkeet ja osakepääoma

CapMan Oyj:n osakepääomassa tai osakemäärässä ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. Osakepääoma oli 771 586,98 euroa 31.12.2010. B-osakkeita oli 78 281 766 kappaletta ja A-osakkeita 6 000 000 kappaletta 31.12.2010.

B-osakkeilla on kullakin yksi ääni ja A-osakkeilla 10 ääntä/osake.

Osakkeenomistajat

CapMan Oyj:llä oli 4 834 osakkeenomistajaa 31.12.2010 (4 774 osakkeenomistajaa 31.12.2009). CapMan Oyj antoi 14.12.2010 liputusilmoituksen, kun belgialaisen pääomasijoittaja Gimv N.V.:n osuus yhtiön osakkeista nousi yli yhden kymmenesosan (1/10) ja osuus kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta nousi yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 10.12.2010 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Omat osakkeet

CapMan Oyj:n hallussa oli yhteensä 26 299 yhtiön omaa B-osaketta 31.12.2010. Omien osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia vuonna 2010.

Optio-ohjelmat

CapMan Oyj:llä oli vuoden 2010 lopussa voimassa yksi optio-ohjelma henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi, Optio-ohjelma 2008. Optio-ohjelma 2008:aan kuuluu enintään 4 270 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 270 000 yhtiön B-osaketta. Optio-ohjelma 2008 jakautuu A- ja B-sarjoihin, joihin kuuluu molempiin enintään 2 135 000 optio-oikeutta. Merkintäaika 2008A-optioilla alkaa 1.5.2011 ja 2008B-optioilla 1.5.2012. Optio-oikeuksilla tapahtuvista osakemerkinnöistä saatavat varat kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 2008A-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 2 018 500 kappaletta ja 2008B-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 1 820 000 kappaletta 31.12.2010.

Kaupankäynti ja markkina-arvon kehitys

CapMan Oyj:n B-osakkeiden päätöskurssi oli 1,78 euroa 31.12.2010 (1,34 euroa 31.12.2009). Vuoden 2010 keskikurssi oli 1,57 euroa (1,10 euroa), ylin kurssi 1,98 euroa (1,63 euroa) ja alin 1,28 euroa (0,77 euroa). CapMan Oyj:n B-osakkeita vaihdettiin vuoden aikana 14,1 milj. kappaletta (16,9 milj. kappaletta), mikä vastasi 22,0 milj. euron (19,2 milj. euron) vaihtoa.  CapMan Oyj:n B-osakkeiden markkina-arvo 31.12.2010 oli 139,3 milj. euroa (104,9 milj. euroa 31.12.2009). Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa A-osakkeet on arvostettu B-osakkeiden katsauskauden päätöskurssiin, oli 150,0 milj. euroa (112,9 milj. euroa).

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous 2011

Keskeiset kohdat CapMan Oyj -konsernin vuoden 2010 tilinpäätöksestä sekä hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 julkaistaan osana CapManin vuoden 2010 vuosikertomusta viikolla 10. Tilinpäätös kokonaisuudessaan ja hallituksen toimintakertomus sekä muut osayhtiölain tarkoittamat tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.3.2011. CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 30.3.2011 klo 10 Helsingissä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

CapMan Oyj:n Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina osana yhtiön vuoden 2010 vuosikertomusta viikolla 10, ja se on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla.

Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

CapManin hallinnointiliiketoiminta on vuositasolla pääsääntöisesti kannattavaa, mutta yhtiön tuloksen ennustamiseen liittyy merkittävää epävarmuutta sekä mahdollisten voitonjako-osuustuottojen ajoittumisen että rahastosijoitusten käypien arvojen kehittymisen osalta. Pohjoismaisten vientiteollisuuden toimialojen rakennemuutos saattaa vaikuttaa joidenkin kohdeyritystemme toimintaan ja kannattavuuteen heikentävästi. Varainhankintaympäristön odotetaan jatkuvan haastavana ainakin seuraavan vuoden ajan, mikä saattaa vaikuttaa tällä jaksolla tapahtuvan varainhankinnan lopputulokseen, ja sitä kautta hallinnoitavien pääomien määrään ja saataviin uusiin hallinnointipalkkioihin.

Toimintaympäristö

Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kysynnän pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat edelleen säilyneet hyvinä. Talouden taantuma ja sen seuraukset ovat hidastaneet selvästi pääomasijoitusalan kasvua. Preqinin viimeaikaisen tutkimuksen** mukaan varainhankintamarkkinan odotetaan edelleen pysyvän vaikeana vuonna 2011. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista institutionaalisista sijoittajista aikoo kuitenkin sijoittaa enemmän pääomia pääomarahastoihin vuonna 2011 kuin vuonna 2010, mikä enteilee markkinan vähittäistä paranemista vuoden 2011 aikana. Yrityskauppamarkkinan vilkastuminen ja irtautumisista saatavat pääoman palautukset tukevat tätä kehitystä. Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus kohdistuu tällä hetkellä etenkin pieniin ja keskisuuriin buyout-rahastoihin.

Sijoitustoiminnassa pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yritysjärjestelyiden ja kasvun rahoittamisessa, ja sen tyypillisimpiä käyttökohteita ovat edelleen eri toimialojen konsolidointijärjestelyt, perheyritysten sukupolvenvaihdokset ja julkisten palvelujen ja toimintojen yksityistäminen. Myös lisääntynyt yrittäjäaktiivisuus tuo alalle kasvua. Kiinteistörahastot ovat puolestaan saavuttaneet vakiintuneen aseman kiinteistöihin sijoittavien instituutioiden sijoitusallokaatioissa.  

CapMan jatkaa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla sijoitusstrategiansa toteuttamista. Pankkirahoituksen saatavuus yritysjärjestelyihin ja kiinteistösijoituksiin on hyvällä tasolla. Kiinnostavien sijoituskohteiden määrä on pysynyt hyvänä kaikilla sijoitusalueillamme. Rahastojen salkuissa on useita kohteita, joista ollaan valmiita irtautumaan.

Kohdeyritystemme kehitys on ollut katsauskaudella pääosin hyvää, ja tulos- ja kasvuennusteet vuodelle 2011 ovat kokonaisuudessaan positiivisia. IPEVG-arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti kohdeyritysten käypien arvojen kehitykseen vaikuttaa myös pörssilistattujen yhtiöiden tulosennusteiden kehittyminen ja toiminta-alueemme valuuttojen kurssikehitykset suhteessa euroon. Aiomme pitää rahastoissamme riittävät reservit yritysten kasvun ja rahoituksen tukemiseksi. Pitkäaikainen yhteistyö pohjoismaisten pankkien kanssa on meille erityisen tärkeää ja yhteistyö on toiminut hyvin.

Kiinteistötransaktioiden arvoissa ja volyymeissa jäätiin vuonna 2010 edelleen melko vaatimattomalle tasolle johtuen erityisesti ulkomaisten sijoittajien vähyydestä. Huomattava osa transaktioista oli kotimaisten, lähinnä institutionaalisten, sijoittajien välisiä kauppoja. Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus on kuitenkin selkeästi kasvussa, mutta toistaiseksi niiden kiinnostus on kohdistunut lähinnä alhaisemman riskin ns. prime-kohteisiin, joita on ollut melko vähän tarjolla. Kasvavan kysynnän myötä tuottovaatimusten nousu on pysähtynyt, ja arvot ovat lähteneet pieneen kasvuun erityisesti kohteissa, joissa on alhainen vuokrakassavirtariski. Odotamme kiinteistökauppojen lisääntyvän kevään 2011 aikana. Toimistokiinteistöjen vuokraustilanne on pysynyt tyydyttävällä tasolla ja kysynnässä on ollut havaittavissa elpymisen merkkejä. Tästä huolimatta toimistokohteiden vajaakäytön odotetaan lisääntyvän pääkaupunkiseudulla, mikä luo paineita vuokratasoihin. Vähittäiskaupankasvu 2010 oli lähes 4 %, mikä heijastui positiivisesti erityisesti suurten kauppakeskusten kävijämääriin ja myynteihin. Kauppakeskusten myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2011.

Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on käytettävissään noin 700 milj. euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin, ja kiinteistöpääomarahastoilla on noin 335 milj. euron sijoituskapasiteetti pääosin nykyisen salkun kehittämiseksi.

Eurooppalaista vaihtoehtoista sijoitusluokkaa sääntelevä AIFM-direktiivi (Directive on Alternative Investment Fund Managers) hyväksyttiin Euroopan Parlamentissa marraskuussa 2010 ja sen odotetaan astuvan voimaan vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Kansalliseen lainsäädäntöön direktiivi on saatettava seuraavan kahden vuoden kuluessa. Direktiivi mm. edellyttää alan toimijoilta toimilupaa sekä asettaa merkittäviä muita vaatimuksia mm. rahastosijoittaja- ja viranomaisraportoinnin osalta. CapMan on organisaationsa ja toimintamalliensa ansiosta hyvässä asemassa direktiivin vastaanottamiseksi.

Tulevaisuuden näkymät

Hallinnointipalkkiot jäävät vuonna 2011 vuoden 2010 tasosta irtautumisten pienentäessä hallinnointipalkkiopohjaa ja seuraavien merkittävien varainhankintakierrosten ajoittuessa vuodelle 2012. Vuonna 2010 tehdyn uudelleenorganisoinnin seurauksena myös operatiivisen toiminnan kulut laskevat, mutta eivät samassa suhteessa kuin hallinnointipalkkiot. Jatkamme organisaatiomme kehittämistä keskeisten sijoitusalueiden kasvun varmistamiseksi. Hallinnointipalkkiot eivät kata operatiivisen toiminnan kuluja täysimääräisesti vuonna 2011.

Rahastoilla on salkuissaan useita kohdeyrityksiä ja kiinteistöjä, joiden irtautumisneuvottelut ovat käynnissä. Odotamme CapMan Equity VII A, B ja Sweden ja Finnmezzanine III A ja B -rahastojen siirtyvän voitonjaon piiriin vuosina 2011-2012. Rahastosijoitusten käypien arvojen kehitys riippuu kohdeyritysten sekä yleisen markkinatilanteen kehityksestä, ja odotamme käypien arvojen kehityksen olevan vuonna 2011 positiivista.

Odotamme vuoden 2011 liikevoiton ylittävän hieman vuoden 2010 liikevoiton, joka oli ilman kertaluonteisia eriä 6,3 milj. euroa.


CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011 julkistetaan keskiviikkona 4.5.2011.

 

Helsingissä 4.2.2011

CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Tiedotustilaisuus:

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tänään klo 12.00 CapManin toimitiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32. CapManin toimitusjohtaja Lennart Simonsen esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen. Tilaisuudessa on tarjolla kevyt lounas.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan suomeksi ja englanniksi konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Lennart Simonsen, puh. 0207 207 567 tai 0400 439 684
talousjohtaja Niko Haavisto, puh. 0207 207 583 tai 050 465 4125

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

* Preqin, January 2011.
** Preqin Investor Outlook: Private Equity, 2011.

 

Liitteet (taulukko-osan jälkeen):

Liite 1: CapMan Oyj -konsernin hallinnoimat rahastot 31.12.2010, milj. euroa
Liite 2: CapManin hallinnoimien rahastojen toiminta vuonna 2010

Laatimisperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS -standardien mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)
1 000 EUR 1-12/10 1-12/09
Liikevaihto 38 150 36 257
Liiketoiminnan muut tuotot 22 963 137
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -25 241 -18 464
Poistot ja arvonalentumiset -884 -957
Liikearvon arvonalentuminen -3 839 -700
Liiketoiminnan muut kulut -12 835 -12 845
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 2 707 -3 322
Liikevoitto 21 021 106
Rahoitustuotot ja -kulut 560 -185
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 2 358 1 293
Voitto ennen veroja 23 939 1 214
Tuloverot -6 383 -1 076
Konsernin voitto 17 556 138
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot 461 270
Konsernin laaja tulos yhteensä 18 017 408
Kauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 17 328 -210
Määräysvallattomille omistajille 228 348
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 17 789 60
Määräysvallattomille omistajille 228 348
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, senttiä 17,7 -3,0
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 17,7 -3,0

 

Hybridilainan korko katsauskaudelta on huomioitu osakekohtaisen tuloksen laskennassa.

 


KONSERNIN TASE (IFRS)
1 000 EUR 31.12.10 31.12.09
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 602 838
Liikearvo 6 406 10 245
Muut aineettomat hyödykkeet 2 424 2 972
Osuudet osakkuusyrityksissä 6 400 6 547
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset
    Rahastosijoitukset 66 504 59 421
    Muut sijoitukset 619 585
Saamiset 24 778 25 304
Laskennalliset verosaamiset 4 923 6 177
112 656 112 089
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 619 10 291
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 980 1 673
Rahavarat 34 049 17 978
39 648 29 942
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 3 501 0
Varat yhteensä 155 805 142 031
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 772 772
Ylikurssirahasto 38 968 38 968
Muut rahastot 38 679 37 347
Muuntoerorahasto 69 -392
Kertyneet voittovarat 12 241 1 097
90 729 77 792
Määräysvallattomien omistajien osuus 273 413
Oma pääoma yhteensä 91 002 78 205
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 3 078 1 824
Pitkäaikaiset korolliset velat 35 371 41 779
Muut velat 1 331 1 137
39 780 44 740

 

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 17 395 12 227
Lyhytaikaiset korolliset velat 6 250 6 250
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 378 609
25 023 19 086
Velat yhteensä 64 803 63 826
Oma pääoma ja velat yhteensä 155 805 142 031

 

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Määräys-
Kerty- vallat-
Yli- neet- tomien Oma
Osake- kurssi- Muut Muunto- voitto- omistajien pääoma
1 000 EUR pääoma rahasto rahastot erot varat Yht. osuus yht.
Oma pääoma
31.12.2008 772 38 968 25 829 -226 3 585 68 928 221 69 149
Optioiden kirjaus -50 -50 -50
Osakemerkinnät
optioilla 723 723 723
Osingonjako 0 -46 -46
Osakeanti 1 795 1 795 1 795
Oman pääoman
ehtoinen jvkl 9 000 9 000 9 000
Oman pääoman
ehtoisen jvkl:n
korot (netto) -2 228 -2 228 -2 228
Muut muutokset -436 -436 -110 -546
Laaja tulos yhteensä 270 -210 60 348 408
Oma pääoma
31.12.2009 772 38 968 37 347 -392 1 097 77 792 413 78 205
Oma pääoma
31.12.2009 772 38 968 37 347 -392 1 097 77 792 413 78 205
Optioiden kirjaus 1 332 -729 603 603
Osingonjako -3 370 -3 370 -309 -3 679
Oman pääoman
ehtoisen jvkl:n
korot (netto) -2 414 -2 414 -2 414
Muut muutokset 329 329 -59 270
Laaja tulos yhteensä 461 17 328 17 789 228 18 017
Oma pääoma
31.12.2010 772 38 968 38 679 69 12 241 90 729 273 91 002

 

LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)
1 000 EUR 1-12/10 1-12/09
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 17 556 138
Oikaisut tilikauden voittoon -15 958 5 352
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 598 5 490
Käyttöpääoman muutokset 9 003 -3 463
Rahoituserät ja verot -4 580 -3 825
Liiketoiminnan rahavirta 6 021 -1 798
Investointien rahavirta 19 979 -15 105
Rahavirta ennen rahoitusta 26 000 -16 903
Maksetut osingot (ml. vähemmistön osuus) -3 679 -46
Rahoituksen muu nettorahavirta -6 250 10 597
Rahoituksen rahavirta -9 929 10 551
Rahavarojen muutos 16 071 -6 352
Rahavarat kauden alussa 17 978 24 330
Rahavarat kauden lopussa 34 049 17 978

 

 

Segmentti-informaatio

Konsernissa on kaksi toimintasegmenttiä: Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta.

 

1-12/2010 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä    
Liikevaihto 29 745 8 405 38 150 0 38 150
Liikevoitto / -tappio 19 844 -908 18 936 2 085 21 021
Tilikauden tulos 15 326 -1 235 14 091 3 465 17 556
Pitkäaikaiset varat 9 272 1 519 10 791 101 865 112 656
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 6 400 6 400
Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät 3 501 0 3 501 0 3 501

 

1-12/2009 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä    
Liikevaihto 27 263 8 994 36 257 0 36 257
Liikevoitto / -tappio 3 128 547 3 675 -3 569 106
Tilikauden tulos 3 197 544 3 741 -3 603 138
Pitkäaikaiset varat 17 528 1 272 18 800 93 289 112 089
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 1 962 0 1 962 4 585 6 547

 

Tuloverot

Konsernituloslaskelman tulovero muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Laskennalliset verot on laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä.

 

Osingot

Vuodelta 2009 osinkoa maksettiin 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 3,4 milj. euroa. (Vuodelta 2008 ei maksettu osinkoa.)

 

Pitkäaikaiset varat
1 000 EUR 31.12.10 31.12.09
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahastosijoitukset kauden alussa 59 421 53 147
Lisäysten kassavirta 11 822 13 038
Palautusten kassavirta -6 759 -586
Vähennysten kassavirta 0 -3 616
Käyvän arvon muutos 2 020 -2 562
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahastosijoitukset kauden lopussa 66 504 59 421
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahastosijoitukset kauden lopussa 31.12.10 31.12.09
Buyout 36 933 34 233
Technology 5 278 3 616
Life Science 4 794 3 683
Russia 1 488 1 049
Public Market 3 610 3 422
Mezzanine 4 238 4 000
Muut 235 364
Real Estate 5 302 4 296
Access 4 626 4 758
Yhteensä 66 504 59 421
Liiketoimet lähipiirin (osakkuusyritykset) kanssa
1 000 EUR 31.12.10 31.12.09
Pitkäaikaiset saamiset kauden lopussa 23 126 22 598
Lyhytaikaiset saamiset kauden lopussa 765 779
Pitkäaikaiset velat
1 000 EUR 31.12.10 31.12.09
Pitkäaikaiset korolliset velat kauden lopussa 35 371 40 625

 

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisen toteutumisajankohdasta. Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus CapMan Oyj:n koko vuoden tulokseen.

 

Henkilöstö  
 
Maittain 31.12.10 31.12.09  
Suomi 103 107  
Tanska 3 3  
Ruotsi 22 21  
Norja 7 7  
Venäjä 14 12  
Luxemburg 1 0  
Yhteensä 150 150  
 
Tiimeittäin      
CapMan Private Equity 64 61  
CapMan Real Estate 43 42  
Sijoittajapalvelut 22 23  
Sisäiset palvelut 21 24  
Yhteensä 150 150  
 
 
Vastuusitoumukset  
 
1 000 EUR 31.12.10 31.12.09  
Muut vuokrasopimukset 9 191 10 927  
Vakuudet ja muut vastuusitoumukset 68 146 68 164  
Jäljellä olevat sitoumukset rahastoihin 36 299 42 624  
 
Sitoumukset rahastoihin sijoitusalueittain  
Buyout 15 910 20 967  
Technology 4 634 5 486  
Life Science 2 287 4 160  
Public Market 1 443 2 669  
Russia 3 225 4 067  
Mezzanine 5 069 910  
Muut 493 510  
Real Estate 1 215 1 582  
Access 2 023 2 273  
Yhteensä 36 299 42 624  
Liikevaihto ja tulos vuosineljänneksittäin
Vuosi 2010
MEUR 1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 1-12/10
Liikevaihto 11,4 9,6 8,7 8,5 38,2
     Hallinnointipalkkiot 8,4 8,9 7,9 7,7 32,9
     Voitonjako-osuustuotot 2,4 0,1 0,1 0,0 2,6
     Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6
     Muut tuotot 0,2 0,2 0,3 0,4 1,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,0 22,9 23,0
Operatiivisen toiminnan kulut -8,3 -8,6 -8,5 -17,4 -42,8
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 1,1 -0,7 1,3 1,0 2,7
Liikevoitto 4,3 0,2 1,5 15,0 21,0
Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 0,1 0,2 0,4 0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,8 1,1 0,6 -0,1 2,4
Tulos ennen veroja 5,0 1,4 2,2 15,3 23,9
Konsernin kauden tulos 3,5 1,7 1,8 10,6 17,6
Vuosi 2009
MEUR 1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09 1- 2/09
Liikevaihto 8,1 8,7 9,5 10,0 36,3
     Hallinnointipalkkiot 7,4 8,2 9,0 8,7 33,3
     Voitonjako-osuustuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,6 0,4 0,3 1,1 2,4
     Muut tuotot 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Operatiivisen toiminnan kulut -8,4 -8,1 -7,9 -8,6 -33,0
Sijoitusten käyvän arvon muutokset -4,3 -0,3 0,4 0,9 -3,3
Liikevoitto / -tappio -4,7 0,5 2,0 2,3 0,1
Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 0,3 -0,2 0,2 -0,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,6 -1,8 0,3 2,2 1,3
Tulos ennen veroja -4,6 -1,0 2,2 4,6 1,2
Konsernin kauden tulos -3,7 -1,3 2,0 3,1 0,1

 

LIITE 1: CAPMAN OYJ -KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 31.12.2010, milj. euroa

Alla olevat taulukot kuvaavat CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta 31.12.2010. Analysoitaessa aikataulua, jolla rahastot voivat siirtyä voitonjakoon, on verrattava sijoittajien jo saaman kumulatiivisen kassavirran suhdetta kutsuttuun pääomaan. Voitonjakoon siirtymiseksi kutsuttu pääoma tulee palauttaa ja maksaa sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto. Salkun käypä arvo, mukaan lukien rahaston mahdolliset nettokassavarat, kertoo sijoittajille jaettavissa olevan pääoman katsauskauden lopussa.

Voitonjaon piiriin siirtymiseksi tarvittavaa kassavirtaa arvioidessa on lisäksi huomioitava, että osassa rahastoista on vielä pääomaa kutsumatta. Viimeisen sarakkeen prosenttiosuus kertoo CapManin osuuden rahaston kassavirroista, jos rahasto on voitonjaon piirissä. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

Sarakeotsikoiden määritelmät on esitetty taulukoiden alapuolella.

 

 


 SUORIA KOHDEYRITYSSIJOITUKSIA TEKEVÄT RAHASTOT
             
  Koko

 
Kut-
suttu pää-
oma
Rahaston
nykyisen salkun
Netto-
kassa-
Toteutunut
kassavirta
CapManin osuus
      han-
kinta-
hinta
käypä arvo varat sijoit-
 tajille
hallin-
 nointi-
 yh-
tiölle
(carried
inte-
rest)
kassavir-rasta jos
rahasto on voiton-
 jaossa
Voitonjaon piirissä
olevat rahastot
               
Fenno Ohjelma 1)
ja FM II B yhteensä
76,0 74,7 8,1 7,4 0,4 145,0 9,3 10-20 %
FV V 169,9 165,4 34,6 16,4 0,9 249,5 7,8 20 %
Yhteensä 245,9 240,1 42,7 23,8 1,3 394,5 17,1  
                 
Rahastot, joiden
odotetaan siirtyvän voitonjaon piiriin vuosien 2011-2012 aikana
               
CME VII A 156,7 152,8 86,0 94,1 23,2 115,5   20 %
CME VII B 56,5 56,5 32,5 40,4 13,1 50,8   20 %
CME SWE 67,0 66,4 36,8 40,3 10,0 49,7   20 %
FM III A 101,4 100,6 29,0 22,5 3,2 115,4   20 %
FM III B 20,2 19,9 5,6 6,9 0,9 23,8   20 %
Yhteensä 401,8 396,2 189,9 204,2 50,4 355,2    
                 
Muut rahastot, jotka eivät vielä ole voitonjaon piirissä                
CME VII C 23,1 19,8 11,5 8,9 0,1 8,2   20 %
CMB VIII 2) 440,0 355,3 300,3 278,8 0,7 12,2   14 %
CM LS IV 54,1 41,8 30,8 25,5 0,3     10 %
CMT 2007 2) 99,6 63,7 43,9 42,4 0,4     10 %
CMR 118,1 49,8 38,2 31,0 0,4     3,4 %
CMPM 138,0 98,8 76,2 99,5 0,4 46,8   10 %
CMB IX 294,6 103,4 91,9 99,3 0,3     10 %
CMM IV 4) 240,0 230,0 160,7 159,3 17,0 78,1   15 %
CMM V 60,0 9,9 9,0 9,5 0,3     10 %
Yhteensä 1 467,5 972,5 762,5 754,2 19,9 145,3    
                 
Rahastot, joilla ei ole voitonjako-
potentiaalia CapManille
               
FM III C, FV IV, FV V ET, SWE LS 3), SWE Tech 2), 3) ja FM II A, C, D 2)                
Yhteensä 315,6 301,6 62,2 38,7 4,7 214,0    
                 
Kohdeyritys-
sijoituksia
tekevät rahastot yht.
2 430,8 1 910,4 1 057,3 1 020,9 76,3 1 109,0 17,1  

 

 

KIINTEISTÖPÄÄOMARAHASTOT
                 
  Alku- peräinen Kut-
suttu
Rahaston
nykyisen salkun
Netto- kassa- Toteutunut
kassavirta
CapManin osuus
  sijoitus- kapasi- teetti pää-
oma
han-
kinta-
hinta
käypä arvo varat sijoit-
tajille
hallin-
nointi- yhtiölle (carried interest)
Kassavir-rasta jos rahasto
on voiton- jaossa
Rahastot, jotka eivät ole voitonjaon piirissä                
CMRE I 5)                
  oma
  pääoma
  ja jvkl
200,0 188,5 66,7 51,3   195,2 27,4 26 %
  velka-
  rahoitus
300,0 277,2 98,0 98,0        
  Yhteensä 500,0 465,7 164,7 149,3 -0,2 195,2 27,4  
                 
CMRE II                
  oma
  pääoma
150,0 95,9 106,8 92,9   0,5   12 %
  velka-
  rahoitus
450,0 246,4 231,5 231,5        
  Yhteensä 600,0 342,3 338,3 324,4 -8,3

 
0,5    
                 
CMHRE                
  oma
  pääoma
332,5 309,3 346,1 282,1   21,1   12 %
  velka-
  rahoitus
617,5 526,8 502,7 502,7        
  Yhteensä 950,0 835,8 848,8 784,8 -9,2 21,1    
                 
PSH Fund                
  oma
  pääoma
5,0 3,5 3,3 5,3       10 %
  velka-
  rahoitus
8,0 8,0 8,0 8,0        
Yhteensä 13,0 11,5 11,3 13,3 0,3      
                 
Kiinteistö-
rahastot yht.
2 063,0 1 655,3 1 363,1 1 271,8 -17,4 216,8 27,4  
                 
Kaikki rahastot yht. 4 493,8 3 565,7 2 420,4 2 292,7 58,9 1 325,8 44,5  

 

Rahastojen lyhenteet:

CMB = CapMan Buyout CMRE = CapMan Real Estate
CME = CapMan Equity CMT 2007 = CapMan Technology 2007
CMLS = CapMan Life Science FM = Finnmezzanine Fund
CMM = CapMan Mezzanine FV = Finnventure Fund
CMHRE = CapMan Hotels RE PSH Fund = Project Specific Hotel Fund
CMPM = CapMan Public Market Fund SWE LS = Swedestart Life Science
CMR = CapMan Russia Fund SWE Tech = Swedestart Tech

 

Rahastotaulukoiden sarakeotsikoiden selitteet

 

Koko / Alkuperäinen sijoituskapasiteetti:

Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon eli rahaston alkuperäinen koko. Kiinteistöpääomarahastojen kohdalla sijoituskapasiteetti käsittää myös rahaston velkaosuuden.

Kutsuttu pääoma:

Sijoittajien rahastoon maksama pääoma katsauskauden loppuun mennessä.

Rahaston nykyisen salkun käypä arvo:

Rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin on arvostettu käypään arvoon (fair value) IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, www.privateequityvaluation.com) suositusten mukaisesti ja sijoitukset kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti.

Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä. Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan.

Nettokassavarat:

Sijoittajan osuutta arvioitaessa on otettava huomioon salkun käyvän arvon lisäksi rahaston nettokassavarat. Kiinteistöpääomarahastojen velkarahoitusosuudet on esitetty taulukossa omilla riveillään.

CapManin osuus kassavirrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä:

Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, siirtyy rahasto voitonjaon piiriin ja hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta tulevista kassavirroista voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest).

Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että pääomanpalautuksia. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

 

Taulukoiden alaviitteet

1) Ns. ”vanhat rahastot”: Finnmezzanine Rahasto II B (perustettu 1998, voitonjakoon 2006). Fenno Rahasto (perustettu 1997, voitonjakoon 2005), Skandia I (perustettu 1997, voitonjakoon 2005) ja Skandia II (perustettu 1997, voitonjakoon 2004) muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman, jota hallinnoidaan yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.

2) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampia juridisia yksiköitä (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).

3) Valuuttamääräiset erät on arvostettu 31.12.2010 keskikurssiin.

4) CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 192 milj. euron suuruisen Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Toteutunut kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston yhtiömiehille.

5) CapMan Real Estate I: Toteutunut kassavirta sisältää jvk:n takaisinmaksun ja kassavirran rahaston yhtiömiehille. Edellisen voitonjaon jälkeen kutsuttua pääomaa on palauttamatta sijoittajille yhteensä 54,9 milj. euroa. Tämä pääoma ja sille maksettava vuotuinen etuoikeutettu tuotto tulee maksaa sijoittajille, ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan jakaa.

CapManin johto pitää epätodennäköisenä, että CapMan Real Estate I-rahastolta saataisiin tulevaisuudessa uutta voitonjakoa. Rahasto on tämän vuoksi siirretty pois ryhmästä voitonjaon piirissä olevat rahastot. Rahaston vuonna 2007 maksamasta voitonjaosta jätettiin aikanaan tulouttamatta noin 6 milj. euroa siltä varalta, että saatua voitonjakoa jouduttaisiin tulevaisuudessa palauttamaan.

6) CapMan Technology 2007: Liittyen marraskuussa 2010 ilmoitettuun teknologiasijoitustoiminnan uudelleenorganisointiin CapMan Technology 2007-rahastojen kokoa on leikattu 30 prosentilla.

LIITE 2: CAPMANIN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN TOIMINTA VUONNA 2010

CapManin hallinnoimien pääomarahastojen sijoitustoiminta muodostui vuonna 2010 suoraan kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista Pohjoismaissa ja Venäjällä (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksista (CapMan Real Estate). Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitustoiminta käsitti keskisuuret yritysjärjestelyt eli buyout-sijoitukset valmistavaan teollisuuteen, palvelualoille ja kaupan toimialalle Pohjoismaissa, teknologiasijoitukset kasvuvaiheessa oleviin ja myöhäisemmän kasvuvaiheen teknologiayrityksiin Pohjoismaissa, life science -sijoitukset terveydenhuollon palveluyrityksiin ja lääketieteen teknologia erikoistuneisiin yrityksiin Pohjoismaissa, sijoitukset Venäjällä toimiviin keskisuuriin yrityksiin sekä merkittävät vähemmistösijoitukset listattuihin yrityksiin Pohjoismaissa.

CAPMAN PRIVATE EQUITY

Sijoitukset kohdeyrityksiin vuonna 2010

Rahastot tekivät katsauskaudella yhdeksän uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 196,2 milj. eurolla. Lisäsijoitusten osuus summasta oli alle kolmannes. Uusia sijoituskohteita olivat Bank Evropeisky, Crane Technologies, Esperi Care Oy, Havator Oy, Hermelinen Hälsovård AB, INR Aspen, Oy Lunawood AB, Swereco AB ja ÅF AB. Merkittävät lisäsijoitukset tehtiin Komas Group Oy:öön, Walki Group Oy:öön, Northern Alliance Oy:öön, Affecto Oyj:öön, Papa John’siin, Avelon Group Oy:öön, Proxima AB:iin ja Profit Softwareen. Vuonna 2009 rahastot tekivät kahdeksan uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 172,0 milj. eurolla.

Irtautumiset kohdeyrityksistä vuonna 2010

Rahastot irtautuivat katsauskaudella lopullisesti 11 yrityksestä. Kokonaan irtauduttiin Exidio Oy:stä, Foreca Oy:stä, Gammadata Holding AB:sta, Inflight Service AB:sta, Index Pharmaceuticals AB:sta, Inion Oy:stä, Nobia AB:sta, Oy Turo Tailor Ab:sta, PacketFront Sweden AB:sta ja Pretax Oy:stä. Lisäksi rahastot myivät vuonna 2007 Hantro Products Oy:stä irtautumisen seurauksena saadut amerikkalaisen On2 Technologiesin osakkeet.

Rahastot irtautuivat lisäksi Farmos Holding Oy:stä ja osittain Lumene Oy:stä. Molemmat irtautumiset olivat osittaisia irtautumisia sijoituksesta, joka tehtiin alun perin vuonna 2003 Orionin kosmetiikkayksikkö Noiroon (nyk. Lumene). Rahastot irtautuivat lisäksi osittain MQ Sweden AB:sta. Katsauskauden aikana toteutuneiden irtautumisten hankintahinta oli yhteensä 114,4 milj. euroa. Vertailukaudella irtauduttiin lopullisesti kahdesta ja osittain yhdestä yrityksestä, joiden hankintahinta oli 32,4 milj. euroa.

Muut tapahtumat vuonna 2010

Joulukuussa tiedotettiin rahastojen irtautuminen OneMed Group Oy:stä. Irtautumisen odotetaan toteutuvan helmikuussa 2011.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tammikuussa 2011 tiedotettiin rahastojen sijoitukset Eastway Sound and Lightning Oy:öön sekä Pohjolan Design-Talo Oy:öön. Rahastot irtautuivat alkuvuonna Aerocrine AB:sta, EM4, Inc:sta ja Region Aviasta. Lisäksi tammikuussa tiedotettiin osittainen irtautuminen Affecto Oyj:stä.

CAPMAN REAL ESTATE

Sijoitukset ja sitoumukset kiinteistöihin ja kiinteistöhankkeisiin vuonna 2010

CapMan Hotels RE -rahasto teki katsauskaudella uuden sijoituksen Helsingin keskustassa sijaitsevaan kiinteistöön, joka on tarkoitus muuntaa hotelliksi. Lisäksi rahasto teki merkittävän lisäsijoituksen Vantaalla sijaitsevaan Rantasipi Airport -hotelliin.

CapMan RE II -rahasto teki vuoden aikana merkittävän lisäsijoituspäätöksen Turun Centrum -liikerakennuksen peruskorjaukseen. Vuoden viimeisellä neljänneksellä perustettu uusi kohdekohtainen hotellirahasto CapMan Yrjönkatu 17 Ky hankki omistukseensa Helsingissä Yrjönkatu 17:ssa sijaitsevan hotellikiinteistön. Kaikki kiinteistöpääomarahastot tekivät lisäksi useita muita jatkosijoituksia nykyisiin kohteisiinsa. Uusien ja lisäsijoitusten määrä oli yhteensä 45,6 milj. euroa.  Lisäksi rahastot olivat 31.12.2010 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 45,0 milj. eurolla. Vuonna 2009 rahastot tekivät kolme uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 104,9 milj. eurolla. Sitoumukset uusien hankkeiden rahoittamiseksi olivat 44,0 milj. euroa 31.12.2009.

Irtautumiset kiinteistökohteista vuonna 2010

Vuonna 2010 toteutui CapMan Real Estate I -rahaston irtautuminen Kiinteistö Oy Helsingin Kalevankatu 20:stä. Toteutuneen irtautumisen hankintahinta oli 8,7 milj. euroa. Vuonna 2009 toteutui irtautuminen Helsingin Ludviginkatu 3-5:ssä sijaitsevasta toimistokiinteistöstä. Irtautumisen hankintahinta oli 9,1 milj. euroa.

RAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA LUKUINA

Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset hankintahintaan, milj. euroa

  1-12/2010 1-12/2009
Uudet ja jatkosijoitukset        
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 196,2   172,0  
  Buyout   118,0   80,4
  Teknologia   18,2   13,5
  Life Science   10,0   8,1
  Russia   14,4   7,1
  Public Market   35,6   62,9
Kiinteistöpääomarahastot 45,6   104,9  
Yhteensä 241,8   276,9  
         
Irtautumiset*        
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 114,4   32,4  
  Buyout   66,3   16,8
  Teknologia   17,3   8,6
  Life Science   11,7   3,9
  Russia    
  Public Market   19,1   3,1
Kiinteistöpääomarahastot 8,7   9,1  
Yhteensä 123,1   41,5  

 

* ml. osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset.

Kiinteistörahastot olivat lisäksi 31.12.2010 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 45,0 milj. eurolla.

 

Rahastojen yhteenlaskettu salkku* 31.12.2010, milj. euroa

  Salkku Salkku Osuus salkusta
  hankinta- käypään (käypä arvo) %
  hintaan arvoon  
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 1 057,3 1 020,9 44,5
Kiinteistöpääomarahastot 1 363,1 1 271,8 55,5
Yhteensä 2 420,4 2 292,7 100,0
       
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot      
  Buyout 768,3 756,2 74,1
  Teknologia 127,2 93,0 9,1
  Life Science 47,4 41,2 4,0
  Russia 38,2 31,0 3,0
  Public Market 76,2 99,5 9,8
Yhteensä 1 057,3 1 020,9 100,0

 

*Hallinnoitavien rahastojen kaikkien sijoituskohteiden muodostama kokonaisuus.

Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti

Toteutuneiden ja arvioitujen kulujen jälkeen kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla oli 31.12.2010 jäljellä noin 700 milj. euroa uusiin kohdeyrityssijoituksiin ja jatkosijoituksiin. Jäljellä olevista pääomista noin 465 milj. euroa oli varattu buyout-sijoituksiin (ml. mezzanine-sijoitukset), noin 80 milj. euroa teknologiasijoituksiin, noin 20 milj. euroa life science -sijoituksiin, noin 80 milj. euroa CapMan Russia-tiimin sijoituksiin ja noin 55 milj. euroa CapMan Public Market -tiimin sijoituksiin. Kiinteistöpääomarahastojen jäljellä oleva sijoituskapasiteetti oli yhteensä noin 335 milj. euroa, ja se on varattu pääasiassa rahastojen nykyisten sijoituskohteiden kehittämiseen.