Skip to content

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

30/03/2011

CapMan Oyj Pörssitiedote   30.3.2011 klo 11.30

 

 

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 

CapMan Oyj:n tänään Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,12 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 4.4.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11.4.2011.

 

Hallituksen valinta ja palkkiot

 

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Koen Dejonckheere, Conny Karlsson, Teuvo Salminen ja Heikki Westerlund. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Nora Kerppola ja Claes de Neergaard. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: 4 500 euroa hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä 4 000 euroa muille hallituksen jäsenelle. Lisäksi hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta ja palkkiot

 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy sekä varatilintarkastajaksi uudelleen KHT Terja Artimo. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Mikko Nieminen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio ja korvata matkakustannukset tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

 

Valtuutus koskee vain B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,22 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista ja noin 9,49 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

 

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi. Valtuutusta ei voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten.

 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 asti.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

 

Valtuutus koskee vain B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 15,33 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista ja noin 14,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

 

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi sekä taserakenteen parantamiseksi. Valtuutusta ei voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten.

 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 asti.

 

 

Helsinki 30.3.2011

 

 

CAPMAN OYJ

 

Mari Reponen
viestintäjohtaja

 

 

Lisätietoja:
Heidi Sulin, head of legal and compliance, puh. +358 207 207 517

 

 

Jakelu:                                                                        
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                           
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

 

CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,5 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa, Kööpenhaminassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.