Skip to content

CapMan-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2011

03/02/2012

CapMan Oyj Pörssitiedote 3.2.2012 kello 9.00

CapMan-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2011

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat vuonna 2011:

  – Konsernin liikevaihto oli 32,4 milj. euroa (38,2 milj. euroa vuonna 2010).
  – Konsernin liikevoitto oli 11,1 milj. euroa (konsernin liikevoitto vuonna
   2010 oli ilman kertaluonteisia eriä 6,3 milj. euroa ja sisältäen
   kertaluonteiset erät 21,0 milj. euroa).
  – Hallinnointiliiketoiminnan liiketappio oli -1,1 milj. euroa (18,9 milj.
   euroa). Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 12,2 milj. euroa
   (2,1 milj. euroa), josta toteutuneiden irtautumisten osuus oli
   noin 40 prosenttia.
  – Konsernin tulos ennen veroja oli 13,7 milj. euroa (23,9 milj. euroa)
   ja tulos verojen jälkeen 11,1 milj. euroa (17,6 milj. euroa).
  – Emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta oli 10,9 milj. euroa
   (17,3 milj. euroa). Tulos/osake oli 10,1 senttiä (17,7 senttiä).
  – Hallinnoitavat pääomat olivat 3 065,9 milj. euroa 31.12.2011
   (3 231,1 milj. euroa 31.12.2010).
  – CapMan Mezzanine V -rahastoon kerättiin vuoden viimeisellä
   neljänneksellä 35 milj. euroa uutta pääomaa, ja sen lopulliseksi
   kooksi muodostui 95 milj. euroa.
  – CapMan Oyj:n hallitus ehdottaa, että vuodelta 2011 jaetaan osinkoa
    0,07 euroa per osake.

  Tulevaisuuden näkymät:

  CapManin seuraavat merkittävät varainhankintakierrokset ajoittuvat vuoteen
  2012. Hallinnointipalkkioiden kehitys vuonna 2012 riippuu irtautumisten
  ajankohdista nykyisissä rahastoissa sekä uusien toteutuvien rahastojen
  koosta ja ajoituksesta.

  Operatiivisen toimintamme kulut pienenevät edelleen toteutettujen
  tehostamistoimien seurauksena. Johtuen panostuksista uusien rahastojen
  keräämiseen, hallinnointipalkkiot eivät täysimääräisesti kata operatiivisen
  toiminnan kuluja ennen kuin perusteilla olevat uudet rahastot saavuttavat
  riittävän koon.

  Rahastosijoitusten käyvät arvot kehittyivät suotuisasti vuoden 2011 aikana.
  Uskomme, että kohdeyrityksillä on hyvät edellytykset menestyä tässä
  suhteessa hyvin myös kuluvana vuonna, mikä vaikuttaisi positiivisesti
  omien rahastosijoitustemme käypien arvojen kehitykseen.

  Vuoden 2012 kokonaistulos riippuu pääosin siitä, tehdäänkö voitonjaon
  piirissä olevista rahastoista uusia irtautumisia, siirtyykö uusia rahastoja
  voitonjaon piiriin ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa,
  joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. Johtuen vaikeudesta ennustaa
  näitä tapahtumia CapMan ei anna koko vuotta koskevaa tulosohjausta.

Toimitusjohtaja Lennart Simonsen:

”Vuoden 2011 tulos oli tyydyttävä, vaikka toimintaympäristö oli haastava etenkin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Rahastojemme sijoituskohteiden kehitys oli vuoden aikana pääosin hyvää, mikä vaikutti positiivisesti myös omien rahastosijoitustemme arvoon. Huolimatta osakekurssien laskusta vuoden aikana omien rahastosijoitustemme käyvät arvot nousivat. Kohdeyritysten vahva kehitys on osoitus siitä, että jatkuvaan parantamiseen keskittyvän strategiamme toteutus on tuottanut tulosta.

Yrityskauppamarkkinan hiipuminen Euroopassa loppuvuodesta heijastui myös CapManin toimintaan viivästyttäen meneillään olevia irtautumisprosesseja. Pankkirahoitusta on ollut edelleen saatavissa erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityskauppoihin ja kiinteistösijoituksiin Pohjoismaissa.

Epävarmuus taloudessa heijastui myös varainhankintamarkkinaan, ja uusiin rahastoihin kerätty pääoma oli maailmanlaajuisesti vuonna 2011 historiallisesti alhaisella tasolla*. Uskomme varainhankintamarkkinan jatkuvan haasteellisena myös kuluvana vuonna, jolloin käynnistämme seuraavat merkittävät varainhankintakierroksemme. CapManin vahva markkina-asema, pitkäaikaiset suhteet sijoittajiin, hyvä historialliset tuotot sekä yli 20 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta luovat kuitenkin hyvät edellytykset varainhankinnassa onnistumiselle. Verrattuna muuhun Eurooppaan kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Pohjoismaita kohtaan on Euroopan velkakriisin myötä suhteellisesti vahvistunut, mikä osaltaan tukee alkavaa varainhankintaa.”

Liiketoiminta

CapMan-konserni on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimiva pääomarahastojen hallinnointiyhtiö, joka tekee myös itse sijoituksia rahastoihinsa. CapManin hallinnoimien rahastojen sijoitustoiminnassa keskeinen periaate on aktiivinen vaikuttaminen sijoituskohteiden arvonnousuun. Konsernilla on kaksi toimintasegmenttiä, jotka ovat Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta.

Hallinnointiliiketoiminnan tulonlähteitä ovat rahastojen maksamat hallinnointipalkkiot ja voitonjako-osuustuotot. Hallinnointipalkkiot kattavat pääsääntöisesti yhtiön operatiivisen toiminnan kulut ja ovat luonteeltaan yleensä hyvin ennustettavia.

Rahastosijoitustoimintaan liittyvillä CapManin omien rahastosijoitusten käyvän arvon muutoksilla ja realisoituneilla tuotoilla saattaa olla rahastojen sijoituskohteiden kehityksestä ja yleisestä markkinakehityksestä riippuen merkittävä positiivinen tai negatiivinen tulosvaikutus.

Koska voitonjako-osuustuotot ja rahastosijoitusten käyvät arvot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosineljännesten välillä, tulee konsernin taloudellista kehitystä seurata pidemmällä aikajänteellä kuin vuosineljänneksittäin.

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys vuonna 2011

Konsernin liikevaihto laski vertailukaudesta ja oli 32,4 milj. euroa (38,2 milj. euroa vuonna 2010). Liikevaihdon laskuun vaikuttivat vertailukautta alemmat hallinnointipalkkiot.

Operatiivisen toiminnan kulut olivat 34,9 milj. euroa (42,8 milj. euroa). Vertailukautta alhaisemmat kulut johtuivat pääosin vuoden 2010 viimeiselle neljännekselle kohdistuneista kertaluonteisista kuluista, jotka kasvattivat vertailukauden kuluja. Operatiivisen toiminnan kulut kasvoivat vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä verrattuna edeltäviin neljänneksiin, mikä johtui pääosin henkilöstövähennyksiin liittyvistä kustannuksista.

Konsernin liikevoitto oli 11,1 milj. euroa (21,0 milj. euroa). Vuoden 2010 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,3 milj. euroa. Liikevoitto kasvoi vuonna 2011 vertailukaudesta pääosin omien rahastosijoitusten positiivisen arvonkehityksen seurauksena.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa) ja osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 2,1 milj. euroa (2,4 milj. euroa).

Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli 10,9 milj. euroa (17,3 milj. euroa). Tulos/osake oli 10,1 senttiä (17,7 senttiä).

Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä tilikauden liikevaihto, liikevoitto ja tulos segmenteittäin on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osiossa.

Hallinnointiliiketoiminta

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 32,4 milj. euroa (38,2 milj. euroa). Hallinnointipalkkiot laskivat odotetusti vertailukaudesta ja olivat 27,1 milj. euroa (32,9 milj. euroa). Laskua selittävät vertailukauden jälkeen tehdyt irtautumiset sekä vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä tehty päätös leikata CapMan Technology 2007 -rahaston kokoa.

Kiinteistökonsultointitoiminnan myynnin seurauksena konsultointituotot laskivat vertailukaudesta ja olivat 1,0 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Yhteensä hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 28,1 milj. euroa (34,5 milj. euroa).

Voitonjako-osuustuotot olivat katsauskaudella 3,1 milj. euroa (2,6 milj. euroa), ja niitä saatiin pääasiassa Finnventure V -rahastolta Å&R Carton -irtautumisen seurauksena sekä Finnmezzanine III B -rahastolta sen siirryttyä voitonjaon piiriin OneMed-irtautumisen seurauksena.

Hallinnointiliiketoiminnan liiketappio oli -1,1 milj. euroa (18,9 milj. euroa) ja tilikauden tulos -1,7 milj. euroa (14,1 milj. euroa). CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Rahastosijoitustoiminta

Rahastosijoituksiin liittyvä käyvän arvon muutos oli vuonna 2011 12,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa), mikä vastaa 21,8 prosentin arvon nousua vuonna 2011 (4,2 prosentin arvon nousua vuonna 2010). Vuoden viimeisellä neljänneksellä käyvän arvon muutos oli 2,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa), mikä vastaa 3,9 prosentin arvon nousua tällä jaksolla (1,6 prosentin arvon muutos loka-joulukuussa 2010). Käypien arvojen kehitys oli hyvää siitä huolimatta, että kohdeyritysten arvonmäärityskertoimissa on huomioitu niiden listattujen verrokkiyritysten negatiivinen markkina-arvojen kehitys vuoden toisella puoliskolla. Positiivinen käyvän arvon muutos on seurausta kohdeyritysten hyvästä taloudellisesta kehityksestä vuonna 2011. Toteutuneiden irtautumisten osuus käypien arvojen muutoksesta on noin 5 milj. euroa, eli noin 40 prosenttia koko muutoksesta. Rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo oli 31.12.2011 yhteensä 70,2 milj. euroa (66,5 milj. euroa 31.12.2010).

Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 12,2 milj. euroa (2,1 milj. euroa) ja tulos 12,8 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Tulokseen vaikutti osuus Maneq-osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Maneq-yhtiöiden tulokseen vaikuttivat niiden tekemien sijoitusten käyvän arvon muutokset.

CapMan teki vuonna 2011 uusia sijoituksia rahastoihinsa 11,9 milj. eurolla (11,8 milj. eurolla). Valtaosa sijoituksista tehtiin CapMan Buyout IX ja CapMan Public Market -rahastoihin. CapMan sai rahastoilta pääomanpalautuksia 19,5 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Valtaosa pääomanpalautuksista saatiin OneMed- ja Proxima-irtautumisten seurauksena CapMan Buyout VIII -rahastolta. CapMan ei tehnyt katsauskaudella uusia sijoitussitoumuksia rahastoihin.

Jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli 24,4 milj. euroa 31.12.2011 (36,3 milj. euroa 31.12.2010). Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä olivat yhteensä 94,6 milj. euroa (102,8 milj. euroa). CapManin tavoitteena on sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin jatkossa 1-5 prosenttia uusien rahastojen koosta, rahaston kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.

Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon kohdeyritysten osalta IPEVG:n suositusten (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) mukaisesti ja kiinteistöjen osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla.

Sijoitukset käypään arvoon ja jäljellä olevat sitoumukset sijoitusalueittain on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Tase ja rahoitusasema 31.12.2011

Konsernin taseen loppusumma oli 142,5 milj. euroa 31.12.2011 (155,8 milj. euroa 31.12.2010). Pitkäaikaiset varat olivat 111,3 milj. euroa (112,7 milj. euroa), josta liikearvon osuus oli 6,2 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Liikearvosta tehtiin myydyn kiinteistökonsultoinnin osuutta vastannut 0,2 milj. euron alaskirjaus vuoden kolmannella neljänneksellä.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset olivat 70,2 milj. euroa (66,5 milj. euroa). Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 19,6 milj. euroa (24,8 milj. euroa), ja niistä 18,7 milj. euroa (23,5 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökuntaa on sijoittajina Maneq-rahastoissa. CapMan Oyj:n tuotto-odotus Maneq-rahastoilta vastaa pitkälti muiden CapManin rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.

Lyhytaikaiset varat olivat 27,7 milj. euroa (39,6 milj. euroa). Rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset sijoitukset olivat katsauskaudella toteutuneiden OneMed- ja Proxima-irtautumisten seurauksena 22,3 milj. euroa (35,0 milj. euroa).

CapMan Oyj:n oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) koko on 29,0 milj. euroa. Osingonjakoon liittyen hybridilainan korot on kirjattu koko vuoden osalta omasta pääomasta lainasopimusehtojen mukaisesti, ja ne maksetaan puolivuosittain. CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa 44,4 milj. euron (50,6 milj. euron) pankkirahoituskokonaisuus, josta oli käytössä 34,4 milj. euroa (40,6 milj. euroa). Ostovelat ja muut velat olivat 15,3 milj. euroa (17,4 milj. euroa). Konsernin korolliset nettovelat olivat 12,7 milj. euroa (6,6 milj. euroa).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -8,2 milj. euroa (6,0 milj. euroa). Rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiotuotot maksetaan kahdesti vuodessa tammi- ja heinäkuussa, mikä näkyy rahavirtalaskelman käyttöpääomassa. Investointien rahavirta 14,6 milj. euroa (20,0 milj. euroa) sisältää tehdyt rahastosijoitukset ja saadut pääoman palautukset. Rahavirta ennen rahoitusta oli 6,4 milj. euroa (26,0 milj. euroa) ja rahoituksen rahavirta -18,6 milj. euroa (-9,9 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta sisältää osakkeenomistajille huhtikuussa maksetun 10,3 milj. euron osingon.

Avainlukuja 31.12.2011

CapManin omavaraisuusaste 31.12.2011 oli 61,9 prosenttia (58,5 prosenttia 31.12.2010). Oman pääoman tuotto oli 12,4 prosenttia (20,8 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto 11,9 prosenttia (19,7 prosenttia). Vuonna 2010 oman pääoman tuotto oli kertaluonteiset erät huomioiden 8,7 prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 6,7 prosenttia. Tavoitetaso omavaraisuusasteelle on vähintään 60 prosenttia ja oman pääoman tuotolle yli 20 prosenttia.Avainlukuja
31.12.11 31.12.10
Tulos / osake, senttiä 10,1 17,7**
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 10,1 17,7**
Oma pääoma / osake, senttiä * 104,7 107,7
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 84 255 467 84 255 467
Osakelukumäärä katsauskauden lopussa 84 281 766 84 281 766
Ulkona olevien osakkeiden määrä 84 255 467 84 255 467
Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet kauden lopussa 26 299 26 299
Oman pääoman tuotto, % p.a.* 12,4 20,8**
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 11,9 19,7**
Omavaraisuusaste,% 61,9 58,5
Nettovelkaantumisaste,% 14,4 7,3

                     

* IFRS:n mukaan 29,0 milj. euron joukkovelkakirjalaina on luettu mukaan omaan pääomaan osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa ja oman pääoman tuoton laskemisessa. Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa on huomioitu myös katsauskaudelle kohdistuvat joukkovelkakirjalainan korot (netto).

** Luvut sisältävät kertaluonteiset erät.

Hallituksen esitys voitonjaoksi

CapMan Oyj:n tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 50 prosenttia osingonmaksuun. CapMan Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 13,8 milj. euroa 31.12.2011 (17,4 milj. euroa 31.12.2010). Hallitus esittää yhtiön 14.3.2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 jaetaan osinkoa 0,07 euroa per osake eli yhteensä noin 5,9 milj. euroa. Vuodelta 2010 maksettiin osinkoa 0,12 euroa osakkeelta.

Varainhankinta vuonna 2011 ja hallinnoitavat pääomat 31.12.2011

Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. Pääomat kasvavat uusien rahastojen varainhankinnan myötä ja laskevat tehtyjen irtautumisten seurauksena.

Talouden lisääntynyt epävarmuus vuoden 2011 jälkimmäisellä puoliskolla heijastui globaaliin varainhankintamarkkinaan. Yrityskauppamarkkinan hiipuminen viivästytti pääomarahastojen irtautumisia, ja siten pääoman palautuksia sijoittajille. Pääoman palautusten pieneneminen on heikentänyt sijoittajien mahdollisuuksia uusien sitoumusten tekemiseen.* Lyhyellä aikavälillä sijoittajien kiinnostus pääomarahastoja kohtaan on laskenut myös muiden sijoitusluokkien arvojen alentumisesta sekä lisääntyvästä sääntelystä johtuen. Uusiin rahastoihin kerättyjen pääomien määrä oli maailmanlaajuisesti tarkasteltuna historiallisesti matalalla tasolla vuonna 2011.* Varainhankintamarkkinan odotetaan pysyvän haastavana myös vuonna 2012.

CapMan jatkoi vuoden aikana varainhankintaa CapMan Mezzanine V -rahastoon, jonka lopulliseksi kooksi muodostui 95 milj. euroa. Lisäksi CapMan aloitti varainhankintavalmistelut pohjoismaisen kiinteistöpääomarahaston perustamiseksi. CapManin seuraavat merkittävät varainhankintakierrokset ajoittuvat vuodelle 2012. Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta CapManilla on hyvät edellytykset menestyä varainhankinnassa. Tätä tukevat yhtiön vahva markkina-asema, pitkäaikaiset suhteet sijoittajiin, hyvät historialliset tuotot sekä yli 20 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta.

CapManin hallinnoitavat pääomat olivat 31.12.2011 yhteensä 3 065,9 milj. euroa (3 231,1 milj. euroa 31.12.2010). Laskua vuodesta 2010 selittää vuoden 2011 aikana tehdyt irtautumiset. Hallinnoitavista pääomista 1 632,0 milj. euroa (1 795,2 milj. euroa) oli kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa ja 1 433,9 milj. euroa (1 435,9 milj. euroa) kiinteistöpääomarahastoissa.

Tarkemmat tiedot hallinnoitavista rahastoista ja niiden sijoitustoiminnasta on esitetty liitteissä 1 ja 2.

Muut tapahtumat tilikaudella

CapMan myi kesäkuun lopussa kiinteistökonsultointitoimintansa sen toimivalle johdolle. Kaupalla ei ole oleellista vaikutusta CapManin vuoden 2011 tulokseen. CapMan Real Estate keskittyy kaupan jälkeen kiinteistöpääomarahastojen hallinnointiin. Partneri Mika Matikainen nimitettiin CapMan Real Estate -tiimin vetäjäksi 1.7.2011 alkaen.

CapMan osti kesäkuun lopussa Corintium Oy:lta sen omistamat 20 prosentin omistusosuudet CapManin nykyisten kiinteistöpääomarahastojensa hallinnointiyhtiöistä, ja omistaa hallinnointiyhtiöt nyt sataprosenttisesti. Kaupoilla ei ole oleellista vaikutusta CapManin vuoden 2011 tulokseen tai olemassa olevien kiinteistöpääomarahastojen hallintoon ja voitonjakosopimuksiin.

CapMan allekirjoitti syyskuussa yhteistyösopimuksen NEP Partnersin kanssa. NEP Partners on vuonna 2005 perustettu kiinteistösijoitus- ja hallinnointiyhtiö, joka on toiminut pääasiassa Ruotsin markkinoilla. Yhteistyön tavoitteena on laajentaa CapMan Real Estaten kiinteistösijoitustoimintaa pohjoismaiseksi, ja sen seurauksena CapMan on käynnistänyt varainhankintavalmistelut pohjoismaisen kiinteistöpääomarahaston perustamiseksi.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

CapMan Oyj julkaisi 3.1.2012 liputusilmoituksen liittyen Legg Mason Inc:in katsauskaudella (28.12.2011) toteutuneeseen muutokseen CapMan Oyj:n omistuksessa. Ilmoituksen mukaisesti Legg Mason Inc:in osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä alitti 5 prosenttia.

CapMan Oyj:n hallitus päätti 2.2.2012 palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen pohjalta korottaa Buyout-sijoitustiimin osuutta yksittäisten rahastojen voitonjako-osuustuotoista vastaamaan paremmin toimialan yleisiä käytäntöjä ja rahastosijoittajien vaatimuksia liittyen sijoitusammattilaisten kompensaatioon. Tavoitteena on yhtenäistää rahastosijoittajien ja sijoitusammattilaisten intressejä, ja luoda sitä kautta edellytykset entistä menestyksekkäämpään hallinnointiliiketoimintaan tulevaisuudessa. Sijoitustiimin osuutta muutettiin CapMan Equity VII A, B, C ja Sweden -rahastoissa sekä CapMan Buyout VIII -rahastossa. CapMan Buyout VIII -rahastossa sijoitustiimien osuus CapManin voitonjako-osuustuotoista on noin 40 prosenttia ja CapMan Equity VII -rahastoissa keskimäärin noin 25 prosenttia.

Henkilöstö

CapManin palveluksessa oli 31.12.2011 yhteensä 122 henkilöä (150 henkilöä 31.12.2010), joista 79 (103) työskenteli Suomessa ja loput muissa Pohjoismaissa, Venäjällä tai Luxemburgissa. Henkilöstön määrä laski vuoden aikana pääosin kiinteistökonsultointitoiminnan myynnin ja toteutettujen tehostamistoimenpiteiden seurauksena. Henkilöstö maittain ja tiimeittäin on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osiossa.

Hallituksella olevat valtuudet

CapMan Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä voimassa olevat valtuutukset päättää omien B-osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta, osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.9.2012 asti, ja niiden sisältöä on kuvattu tarkemmin 30.3.2011 annetussa pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Osakkeet ja osakepääoma

CapMan Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut vuoden 2011 aikana muutoksia. Osakepääoma oli 771 586,98 euroa 31.12.2011. Osakkeiden kokonaismäärässä ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia, mutta 22.12.2011 tiedotetun konversion seurauksena B-osakkeiden ja A-osakkeiden lukumäärät muuttuivat. B-osakkeita oli 78 531 766 kappaletta ja A-osakkeita 5 750 000 kappaletta 31.12.2011. Vuoden 2010 lopussa B-osakkeita oli 78 281 766 kappaletta ja A-osakkeita 6 000 000 kappaletta.

B-osakkeilla on kullakin yksi ääni ja A-osakkeilla 10 ääntä/osake.

Osakkeenomistajat

CapMan Oyj:n osakkeenomistajien lukumäärä on noussut vuoden 2011 aikana yli 15 prosenttia ja oli 31.12.2011 5 659 (4 834 osakkeenomistajaa 31.12.2010).

Katsauskaudella annettiin viisi liputusilmoitusta. CapMan Oyj:n A-osakkeenomistajien 6.10.2011 tekemien osakekauppojen seurauksena Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänivallasta ylitti 5 prosenttia, Ari Tolppasen ja hänen määräysvaltayhtiönsä Oy Aristo-Invest Ab:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä alitti 10 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta ylitti 20 prosenttia, Heikki Westerlundin ja hänen määräysvaltayhtiönsä Heiwes Oy:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta ylitti 10 prosenttia, ja CapMan Partners B.V:n osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänivallasta alitti 5 prosenttia. Edellä mainittuihin omistusmuutoksiin liittyvät liputusilmoitukset julkaistiin 6.10.2011. Lisäksi 22.12.2011 julkaistiin liputusilmoitus, kun Ari Tolppasen ja hänen määräysvaltayhtiönsä Oy Aristo-Invest Ab:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänivallasta alitti 20 prosenttia.

CapMan Oyj julkaisi 3.1.2012 liputusilmoituksen liittyen Legg Mason Inc:in katsauskaudella (28.12.2011) toteutuneeseen muutokseen CapMan Oyj:n omistuksessa. Ilmoituksen mukaisesti Legg Mason Inc:in osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä alitti 5 prosenttia.

Omat osakkeet

CapMan Oyj:n hallussa oli yhteensä 26 299 yhtiön omaa B-osaketta 31.12.2011. Omien osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia vuonna 2011.

Optio-ohjelmat

CapMan Oyj:llä oli vuoden 2011 lopussa voimassa yksi optio-ohjelma henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi, Optio-ohjelma 2008. Optio-ohjelma 2008:aan kuuluu enintään 4 270 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 270 000 yhtiön B-osaketta. Optio-ohjelma 2008 jakautuu A- ja B-sarjoihin, joihin kuuluu molempiin enintään 2 135 000 optio-oikeutta. Yhden B-osakkeen merkintähinta 2008A-optioilla on 2,53 euroa ja 2008B-optioilla 0,96 euroa. Merkintäaika 2008A-optioilla alkoi 1.5.2011, ja alkaa 2008B-optioilla 1.5.2012. Optio-oikeuksilla tapahtuvista osakemerkinnöistä saatavat varat kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 2008A-sarjan optio-oikeuksia oli myönnetty 1 809 750 kappaletta ja 2008B-sarjan optio-oikeuksia oli myönnetty 1 490 000 kappaletta 31.12.2011.

Kaupankäynti ja markkina-arvon kehitys

CapMan Oyj:n B-osakkeiden päätöskurssi oli 1,01 euroa 31.12.2011 (1,78 euroa 31.12.2010). Vuoden 2011 keskikurssi oli 1,39 euroa (1,57 euroa), ylin kurssi 1,84 euroa (1,98 euroa) ja alin 0,90 euroa (1,28 euroa). CapMan Oyj:n B-osakkeiden vaihto kasvoi selvästi vertailukaudesta. Osakkeita vaihdettiin vuonna 2011 24,1 milj. kappaletta (14,1 milj. kappaletta), mikä vastasi 32,0 milj. euron (22,0 milj. euron) vaihtoa.

CapMan Oyj:n B-osakkeiden markkina-arvo 31.12.2011 oli 79,3 milj. euroa (139,3 milj. euroa 31.12.2010). Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa A-osakkeet on arvostettu B-osakkeiden katsauskauden päätöskurssiin, oli 85,1 milj. euroa (150,0 milj. euroa).

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous 2012

Keskeiset kohdat CapMan-konsernin vuoden 2011 tilinpäätöksestä sekä hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 julkaistaan osana CapManin vuoden 2011 vuosikertomusta viikolla 8. CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 14.3.2012 klo. 10 Helsingissä. Osayhtiölain vaatimat tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.2.2012.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

CapMan Oyj:n Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina osana yhtiön vuoden 2011 sähköistä vuosikertomusta viikolla 8, ja se on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

CapManin hallinnointiliiketoiminta on vuositasolla pääsääntöisesti kannattavaa, mutta yhtiön tuloksen ennustamiseen liittyy merkittävää epävarmuutta sekä mahdollisten voitonjako-osuustuottojen ajoittumisen että rahastosijoitusten käypien arvojen kehittymisen osalta. Mikäli vallitseva epävarmuus yleisen taloudellisen kehityksen osalta jatkuu, vaikuttaa se CapManin toimintaan sekä irtautumismarkkinoiden heikkenemisen että rahastosijoitusten käypien arvojen laskun kautta.

Pitkittyessään epävarma markkinatilanne vaikuttaa todennäköisesti myös varainhankintaan vähentämällä rahastosijoittajien halukkuutta antaa uusia sitoumuksia rahastoihin pääomanpalautusten viivästyessä ja vaikuttamalla eri omaisuuslajeihin allokoitujen pääomien määrään. Varainhankintaympäristön odotetaan pysyvän haastavana myös vuonna 2012, mikä saattaa vaikuttaa tällä ajanjaksolla tapahtuvan varainhankinnan lopputulokseen. EU:n sääntelyhankkeista Basel III ja Solvency II rajoittavat eurooppalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden mahdollisuuksia sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin. Tällä on mahdollisesti vaikutusta myös CapManin varainhankintaan ja sitä kautta hallinnoitavien pääomien määrään ja saataviin uusiin hallinnointipalkkioihin.

Toimintaympäristö

Pääomasijoitusrahastojen kysynnän pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat säilyneet hyvinä, mutta epävarmuus markkinoilla ja sen seuraukset ovat vähentäneet aktiviteettia pääomasijoitusalalla. Tällä hetkellä on vaikea arvioida, miten vallitseva epävarmuus ja hidastunut yrityskauppamarkkina vaikuttavat sijoittajien halukkuuteen tehdä uusia sitoumuksia lähiaikoina. Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus kohdistuu tällä hetkellä etenkin pieniin ja keskisuuriin buyout-rahastoihin. Verrattuna muuhun Eurooppaan kiinnostus Pohjoismaita kohtaan on Euroopan velkakriisin myötä suhteellisesti vahvistunut.

Sijoitustoiminnassa pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yritysjärjestelyiden ja kasvun rahoittamisessa, ja sen tyypillisimpiä käyttökohteita ovat edelleen eri toimialojen konsolidointijärjestelyt, perheyritysten sukupolvenvaihdokset ja julkisten palvelujen ja toimintojen yksityistäminen. Kiinteistörahastot ovat puolestaan saavuttaneet vakiintuneen aseman kiinteistöihin sijoittavien instituutioiden sijoitusallokaatioissa.

CapMan jatkaa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla sijoitusstrategiansa toteuttamista. Pankkirahoitusta on yhä saatavilla etenkin pieniin ja keskisuuriin yritysjärjestelyihin ja kiinteistösijoituksiin Pohjoismaissa. Rahoitusmarkkinoilla jatkuva epävakaus heikentää näkyvyyttä alkuvuodelle sekä sijoitusmahdollisuuksien että pankkirahoituksen osalta. Näin ollen myös irtautumismarkkinan kehitys on epävarmaa. Rahastojen salkuissa on useita kohteita, joista ollaan valmiita irtautumaan.

Kohdeyritystemme kehitys on ollut vuoden 2011 aikana pääosin hyvää, ja tulos- ja kasvuennusteet on suurelta osin saavutettu. Kohdeyritysten liikevaihto- ja tulosennusteet vuodelle 2012 ovat myös pääosin positiivisia. IPEVG-arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti kohdeyritysten käypien arvojen kehitykseen vaikuttaa myös pörssilistattujen yhtiöiden tulosennusteiden kehittyminen ja niiden markkina-arvojen kehitys sekä toiminta-alueemme valuuttojen kurssikehitykset suhteessa euroon. Aiomme pitää rahastoissamme riittävät reservit yritysten kasvun ja rahoituksen tukemiseksi. Pitkäaikainen yhteistyö pohjoismaisten pankkien kanssa on meille erityisen tärkeää ja yhteistyö on toiminut hyvin.

Kiinteistömarkkinalla huomattava osa viime vuosina tehdyistä transaktioista on ollut kotimaisten, lähinnä institutionaalisten sijoittajien välisiä kauppoja. Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus on keskittynyt lähinnä alhaisemman riskin kohteisiin, joita on kuitenkin ollut vain vähän tarjolla. Erityisesti korkeamman riskin kohteiden kysyntä oli vuonna 2011 heikkoa, jonka seurauksena transaktiovolyymit jäivät kokonaisuudessaan alhaisiksi. Transaktioiden määrään on vaikuttanut osittain myös vieraan pääoman saatavuuden vaikeutuminen. Vuokramarkkinat pysyivät vuoden 2012 aikana kohtuullisina, vaikka vuokratasoissa onkin ollut havaittavissa paikoin painetta alaspäin. Vähittäiskaupan kasvu jatkui myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, joskin kasvu oli huomattavasti edellistä neljännestä hitaampaa.

Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on käytettävissään noin 537 milj. euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin, ja kiinteistöpääomarahastoilla on noin 61 milj. euron sijoituskapasiteetti pääosin nykyisen salkun kehittämiseksi.

Vaihtoehtoista sijoitusluokkaa sääntelevä EU:n AIFM-direktiivi (Directive on Alternative Investment Fund Managers) astui voimaan 21.7.2011. Kansalliseen lainsäädäntöön direktiivi on saatettava voimaantuloa seuraavien 24 kuukauden kuluessa. Direktiivi mm. edellyttää alan toimijoilta toimilupaa sekä asettaa merkittäviä muita vaatimuksia mm. rahastosijoittaja- ja viranomaisraportoinnin osalta. CapMan pystyy organisaationsa ja toimintamalliensa ansiosta sopeutumaan uuteen sääntelyyn hyvin.

Muutoksia raportoinnissa

Olemme uudistaneet Liitteessä 1 esitettävää rahastotaulukkoa parantaaksemme sijoittajien mahdollisuuksia arvioida rahastojemme voitonjakopotentiaalia. Keskeiset muutokset liittyvät rahastojen luokituksiin sekä ennusteeseen voitonjakoon siirtymisestä. Arvioimme, että irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevat rahastot siirtyvät voitonjakoon 1-5 vuoden kuluessa. Raportoimme kyseisen kategorian rahastojen osalta myös raportointipäivänä tarvittavan kassavirran, joka on palautettava sijoittajille ennen kuin rahastot siirtyvät voitonjakoon.  Emme jatkossa ota ennusteessa kantaa yksittäisten rahastojen aikatauluun voitonjakoon siirtymisestä. Muutokset rahastoraportoinnin osalta on selostettu tarkemmin Liitteessä 1.

Olemme muuttaneet kiinteistörahastojen hallinnoitavien pääomien laskentatapaa. Uutta tapaa on sovellettu hallinnoitavien pääomien laskennassa 31.12.2011 alkaen. Uuden laskentatavan mukaan kiinteistörahastojen hallinnoitavien pääomien laskennassa ei huomioida sijoittamatonta velkapääomaa, jolle ei rahastosopimusten mukaisesti makseta hallinnointipalkkiota. Näin laskettuna hallinnoitavien pääomien määrä antaa aikaisempaa paremman kuvan kiinteistörahastojen hallinnointipalkkiopohjasta. Uuden laskentatavan käyttöönotto pienensi hallinnoitavia pääomia 271,8 milj. eurolla per 31.12.2011. Vertailtavuuden mahdollistamiseksi 31.12.2010 luvut on hallinnoitavien pääomien osalta laskettu uuden menetelmän mukaisesti.

Tulevaisuuden näkymät

CapManin seuraavat merkittävät varainhankintakierrokset ajoittuvat vuoteen 2012. Hallinnointipalkkioiden kehitys vuonna 2012 riippuu irtautumisten ajankohdista nykyisissä rahastoissa sekä uusien toteutuvien rahastojen koosta ja ajoituksesta.

Operatiivisen toimintamme kulut pienenevät edelleen toteutettujen tehostamistoimien seurauksena. Johtuen panostuksista uusien rahastojen keräämiseen, hallinnointipalkkiot eivät täysimääräisesti kata operatiivisen toiminnan kuluja ennen kuin perusteilla olevat uudet rahastot saavuttavat riittävän koon.

Rahastosijoitusten käyvät arvot kehittyivät suotuisasti vuoden 2011 aikana. Uskomme, että kohdeyrityksillä on hyvät edellytykset menestyä tässä suhteessa hyvin myös kuluvana vuonna, mikä vaikuttaisi positiivisesti omien rahastosijoitustemme käypien arvojen kehitykseen.

Vuoden 2012 kokonaistulos riippuu pääosin siitä, tehdäänkö voitonjaon piirissä olevista rahastoista uusia irtautumisia, siirtyykö uusia rahastoja voitonjaon piiriin ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. Johtuen vaikeudesta ennustaa näitä tapahtumia CapMan ei anna koko vuotta koskevaa tulosohjausta.

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1-31.3.2012 julkistetaan perjantaina 4.5.2012.

Helsingissä 3.2.2012            

CAPMAN OYJ
Hallitus

Tiedotustilaisuus:

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tänään klo. 12.00 CapManin toimitiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32. CapManin toimitusjohtaja Lennart Simonsen esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen. Tilaisuudessa on tarjolla kevyt lounas.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan suomeksi ja englanniksi konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Lennart Simonsen, puh. 0207 207 567 tai 0400 439 684
talousjohtaja Niko Haavisto, puh. 0207 207 583 tai 050 465 4125

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

*Preqin Private Equity Spotlight, December 2011

Liitteet (taulukko-osan jälkeen):

Liite 1: CapMan-konsernin hallinnoimat rahastot 31.12.2011, milj. euroa
Liite 2: CapManin hallinnoimien rahastojen toiminta vuonna 2011

Laatimisperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien mukaisesti noudattaen 31.12.2011 voimassaolevia standardeja ja tulkintoja. Tilinpäätöstiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)
1 000 EUR 10-12/11 10-12/10 1-12/11 1-12/10
Liikevaihto 6 832 8 488 32 440 38 150
Liiketoiminnan muut tuotot 29 22 898 670 22 963
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5 975 -9 597 -22 349 -25 241
Poistot ja arvonalentumiset -178 -223 -811 -884
Liikearvon arvonalentuminen 0 -3 839 0 -3 839
Liiketoiminnan muut kulut -3 286 -3 739 -11 704 -12 835
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 2 629 1 055 12 849 2 707
Liikevoitto 51 15 043 11 095 21 021
Rahoitustuotot ja -kulut 346 397 559 560
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -698 -122 2 055 2 358
Voitto / tappio ennen veroja -301 15 318 13 709 23 939
Tuloverot 877 -4 790 -2 622 -6 383
Konsernin voitto 576 10 528 11 087 17 556
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot -32 148 -31 461
Konsernin laaja tulos yhteensä 544 10 676 11 056 18 017
Kauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 576 10 538 10 899 17 328
Määräysvallattomille omistajille 0 -10 188 228
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 544 10 686 10 868 17 789
Määräysvallattomille omistajille 0 -10 188 228
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, senttiä 0,0 11,8 10,1 17,7
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 0,0 11,8 10,1 17,7

Hybridilainan korko katsauskaudelta on huomioitu osakekohtaisen tuloksen laskennassa.KONSERNIN TASE (IFRS)
1 000 EUR 31.12.11 31.12.10
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 438 602
Liikearvo 6 204 6 406
Muut aineettomat hyödykkeet 1 881 2 424
Osuudet osakkuusyrityksissä 8 347 6 400
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat sijoitukset
  Rahastosijoitukset 70 167 66 504
  Muut sijoitukset 597 619
Saamiset 19 601 24 778
Laskennalliset verosaamiset 4 025 4 923
111 260 112 656
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 467 4 619
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 378 980
Rahavarat 21 887 34 049
27 732 39 648
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 3 501 3 501
Varat yhteensä 142 493 155 805
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 772 772
Ylikurssirahasto 38 968 38 968
Muut rahastot 38 679 38 679
Muuntoerorahasto 38 69
Kertyneet voittovarat 9 784 12 241
88 241 90 729
Määräysvallattomien omistajien osuus 0 273
Oma pääoma yhteensä 88 241 91 002
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 2 569 3 078
Pitkäaikaiset korolliset velat 28 753 35 371
Muut velat 1 131 1 331
32 453 39 780
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 15 269 17 395
Lyhytaikaiset korolliset velat 6 250 6 250
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat
verovelat 280 1 378
21 799 25 023
Velat yhteensä 54 252 64 803
Oma pääoma ja velat yhteensä 142 493 155 805


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
1 000 EUR Osake-
pääoma
Yli-
kurssi-
rahasto
Muut rahastot Muunto-erot Kerty-
neet-
voitto-
varat
Yht. Määräys-
vallat-
tomien
omistajien
osuus
Oma pääoma yht.
Oma pääoma
1.1.2010 772 38 968 37 347 -392 1 097 77 792 413 78 205
Optioiden kirjaus 1 332 -729 603 603
Osingonjako -3 370 -3 370 -309 -3 679
Oman pääoman ehtoisen jvkl:n
korot (netto)
-2 414 -2 414 -2 414
Muut muutokset 329 329 -59 270
Laaja tulos yhteensä 461 17 328 17 789 228 18 017
Oma pääoma
31.12.2010 772 38 968 38 679 69 12 241 90 729 273 91 002
Oma pääoma
1.1.2011 772 38 968 38 679 69 12 241 90 729 273 91 002
Optioiden kirjaus 591 591 591
Osingonjako -10 114 -10 114 -222 -10 336
Oman pääoman ehtoisen jvkl:n korot (netto) -2 414 -2 414 -2 414
Muut muutokset 384 384 384
Laaja tulos yhteensä -31 10 899 10 868 188 11 056
Määräys-
vallattomien
omistajien osuuksien hankinnat
-1 803 -1 803 -239 -2 042
Oma pääoma
31.12.2011 772 38 968 38 679 38 9 784 88 241 0 88 241


LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)
1 000 EUR 1-12/11 1-12/10
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 11 087 17 556
Oikaisut tilikauden voittoon -10 350 -15 958
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 737 1 598
Käyttöpääoman muutokset -1 142 9 003
Rahoituserät ja verot -7 788 -4 580
Liiketoiminnan rahavirta -8 193 6 021
Investointien rahavirta 14 607 19 979
Rahavirta ennen rahoitusta 6 414 26 000
Maksetut osingot (ml. määräysvallattomien
omistajien osuus)
-10 336 -3 679
Rahoituksen muu nettorahavirta -8 240 -6 250
Rahoituksen rahavirta -18 576 -9 929
Rahavarojen muutos -12 162 16 071
Rahavarat kauden alussa 34 049 17 978
Rahavarat kauden lopussa 21 887 34 049

Segmentti-informaatio

Konsernissa on kaksi toimintasegmenttiä: Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta.

10-12/2011 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä
Liikevaihto 5 427 1 405 6 832 0 6 832
Liikevoitto / -tappio -1 603 -685 -2 288 2 339 51
Tilikauden tulos -2 033 -685 -2 718 3 294 576
10-12/2010 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä
Liikevaihto 6 426 2 062 8 488 0 8 488
Liikevoitto / -tappio 15 284 -993 14 291 752 15 043
Tilikauden tulos 11 397 -1 305 10 092 436 10 528
1-12/2011 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä
Liikevaihto 24 633 7 807 32 440 0 32 440
Liikevoitto / -tappio -45 -1 024 -1 069 12 164 11 095
Tilikauden tulos -651 -1 024 -1 675 12 762 11 087
Pitkäaikaiset varat 8 362 627 8 989 102 271 111 260
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 8 347 8 347
Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät 3 501 0 3 501 0 3 501
1-12/2010 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä
Liikevaihto 29 745 8 405 38 150 0 38 150
Liikevoitto / -tappio 19 844 -908 18 936 2 085 21 021
Tilikauden tulos 15 326 -1 235 14 091 3 465 17 556
Pitkäaikaiset varat 9 272 1 519 10 791 101 865 112 656
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 6 400 6 400
Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät 3 501 0 3 501 0 3 501

Tuloverot

Konsernituloslaskelman tulovero muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Laskennalliset verot on laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä.

Suomessa suoritetun verotarkastuksen perusteella verottaja on todennut, että osa konsernin emoyhtiön CapMan Oyj:n toiminnasta on arvonlisäverotonta rahoituspalvelua. Verottajan päätöksen perusteella osasta emoyhtiön kustannuksia ei saa tehdä arvonlisäverovähennyksiä. Yhtiö on eri mieltä verottajan päätöksestä ja hakee muutosta jälkiverotuspäätökseen. Verottajan vaatima summa on noin 1,0 milj. euroa. Yhtiö ei ole kirjannut vuoden 2011 tilinpäätökseen varausta verottajan päätöksen perusteella.

Osingot

Vuodelta 2010 osinkoa maksettiin 0,12 euroa osakkeelta, yhteensä 10,1 milj. euroa. Osinko maksettiin omistajille 11.4.2011. (Vuodelta 2009 osinkoa maksettiin 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 3,4 milj. euroa.)

Pitkäaikaiset varat
1 000 EUR 31.12.11 31.12.10
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahastosijoitukset kauden alussa 66 504 59 421
Lisäysten kassavirta 11 847 11 822
Palautusten kassavirta -19 530 -6 759
Käyvän arvon muutos 11 346 2 020
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahastosijoitukset kauden lopussa 70 167 66 504
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahastosijoitukset kauden lopussa 31.12.11 31.12.10
Buyout 37 458 36 933
Mezzanine 3 835 4 238
Russia 2 836 1 488
Public Market 3 631 3 610
Real Estate 6 038 5 302
Muut 11 961 10 307
Access 4 408 4 626
Yhteensä 70 167 66 504
Liiketoimet lähipiirin (osakkuusyritykset) kanssa
1 000 EUR 31.12.11 31.12.10
Pitkäaikaiset saamiset kauden lopussa 18 682 23 126
Lyhytaikaiset saamiset kauden lopussa 890 765
Pitkäaikaiset velat
1 000 EUR 31.12.11 31.12.10
Pitkäaikaiset korolliset velat kauden lopussa 28 753 35 371

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisten toteutumisajankohdasta. Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus CapMan Oyj:n koko vuoden tulokseen.

Henkilöstö
Maittain 31.12.11 31.12.10
Suomi 79 103
Tanska 2 3
Ruotsi 18 22
Norja 8 7
Venäjä 14 14
Luxemburg 1 1
Yhteensä 122 150
Tiimeittäin
CapMan Private Equity 54 64
CapMan Real Estate 21 43
CapMan Platform 47 43
Yhteensä 122 150
Vastuusitoumukset
1 000 EUR 31.12.11 31.12.10
Muut vuokrasopimukset 7 534 9 191
Vakuudet ja muut vastuusitoumukset 67 143 68 146
Jäljellä olevat sitoumukset rahastoihin 24 425 36 299
Sitoumukset rahastoihin sijoitusalueittain
Buyout 10 008 15 910
Mezzanine 4 826 5 069
Russia 2 113 3 225
Public Market 299 1 443
Real Estate 942 1 215
Muut 4 328 7 414
Access 1 909 2 023
Yhteensä 24 425 36 299


Liikevaihto ja tulos vuosineljänneksittäin
Vuosi 2011
MEUR 1-3/11 4-6/11 7-9/11 10-12/11 1-12/11
Liikevaihto 8,2 7,6 9,8 6,8 32,4
   Hallinnointipalkkiot 7,1 6,8 6,8 6,4 27,1
   Voitonjako-osuustuotot 0,4 0,0 2,6 0,1 3,1
   Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0
   Muut tuotot 0,2 0,3 0,4 0,3 1,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6
Operatiivisen toiminnan kulut -8,3 -9,2 -7,9 -9,5 -34,9
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 4,1 6,2 -0,1 2,6 12,8
Liikevoitto 4,0 5,2 1,8 0,1 11,1
Rahoitustuotot ja -kulut 0,4 0,0 -0,2 0,4 0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,5 1,9 0,4 -0,7 2,1
Tulos ennen veroja 4,8 7,2 2,0 -0,3 13,7
Konsernin kauden tulos 3,7 5,2 1,6 0,6 11,1
Vuosi 2010
MEUR 1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 1-12/10
Liikevaihto 11,4 9,6 8,7 8,5 38,2
   Hallinnointipalkkiot 8,4 8,9 7,9 7,7 32,9
   Voitonjako-osuustuotot 2,4 0,1 0,1 0,0 2,6
   Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6
   Muut tuotot 0,2 0,2 0,3 0,4 1,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,0 22,9 23,0
Operatiivisen toiminnan kulut -8,3 -8,6 -8,5 -17,4 -42,8
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 1,1 -0,7 1,3 1,0 2,7
Liikevoitto 4,3 0,2 1,5 15,0 21,0
Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 0,1 0,2 0,4 0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,8 1,1 0,6 -0,1 2,4
Tulos ennen veroja 5,0 1,4 2,2 15,3 23,9
Konsernin kauden tulos 3,5 1,7 1,8 10,6 17,6

LIITE 1: CAPMAN-KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 31.12.2011, milj. euroa

Alla olevat taulukot kuvaavat CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta 31.12.2011. CapMan ryhmittelee hallinnoimansa rahastot niiden elinkaaren vaiheen mukaan neljään kategoriaan, jotka ovat (1) Voitonjaon piirissä olevat rahastot, (2) Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevat rahastot, (3) Aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevat rahastot ja (4) Rahastot, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille. Muutimme rahastotaulukon luokituksia 31.12.2011 alkaen. Vertailu vanhojen ja uusien luokitusten välillä on esitetty alla.

Vanhat luokitukset Uudet luokitukset
Voitonjaon piirissä olevat rahastot Voitonjaon piirissä olevat rahastot
Rahastot, joiden odotetaan siirtyvän voitonjaon piiriin vuosien 2011-2012 aikana Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevat rahastot
Muut rahastot, jotka eivät vielä ole voitonjaon piirissä Aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevat rahastot
Rahastot, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille Rahastot, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille

Voitonjaon piirissä olevista rahastoista tehtävät irtautumiset tuovat välittömästi voitonjako-osuustuottoja CapManille, kun taas Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevien rahastojen voitonjako-osuuspotentiaalin voidaan arvioida realisoituvan seuraavien 1-5 vuoden kuluessa. Aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevien rahastojen voitonjako-potentiaali realisoituu todennäköisesti seuraavien 5-10 vuoden kuluessa. Viimeisen ryhmän muodostavat rahastot, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille. Tämän ryhmän rahastoilla voitonjakopotentiaalia ei ole, koska CapManin voitonjako-osuusprosentti kyseisissä rahastoissa on matala tai koska rahastojen ei uskota siirtyvän voitonjakoon.

Analysoitaessa aikataulua, jolla rahastot voivat siirtyä voitonjakoon, on verrattava sijoittajien jo saaman kumulatiivisen kassavirran suhdetta kutsuttuun pääomaan. Voitonjakoon siirtymiseksi kutsuttu pääoma tulee palauttaa ja maksaa sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto. Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevien rahastojen osalta taulukossa on ilmoitettu tarvittava kassavirta, joka sijoittajille täytyy palauttaa, jotta rahasto siirtyy voitonjakoon. Kunkin rahaston voitonjakopotentiaalia voi arvioida vertaamalla tätä lukua rahaston salkun käypään arvoon. Salkun käypä arvo, mukaan lukien rahaston mahdolliset nettokassavarat, kertoo sijoittajille jaettavissa olevan pääoman katsauskauden lopussa. Erityisesti aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevissa rahastoissa on vielä pääomaa kutsumatta. Kutsumaton pääoma tulee huomioida arvioitaessa tarvittavaa kassavirtaa rahastojen siirtämiseksi voitonjakoon.

Viimeisen sarakkeen prosenttiosuus kertoo CapManin osuuden rahaston kassavirroista, jos rahasto on voitonjaon piirissä. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

Sarakeotsikoiden määritelmät on esitetty taulukoiden alapuolella.

SUORIA KOHDEYRITYSSIJOITUKSIA TEKEVÄT RAHASTOT

Koko Kut-
suttu
pää-
oma
Rahaston
nykyisen
salkun
Netto-
kassa-
varat
Toteutunut
kassavirta
31.12.
2011
tarvit-
tava kassa-
virta,
jotta
ra-
hasto
siirtyy
voiton-
jaon
piiriin

CapManin
osuus
kassa-
vir-
rasta,
jos
rahasto on
voiton-
jaon
pii-
rissä
Han-
kinta-
hinta
Käypä
arvo
Si-
joit-
ta-
jille
Hal-
lin-
noin-
ti-
yh-
tiöl-
le
Voiton-
jaon
piirissä
olevat
rahastot
Fenno
Ohjelma 1),
FM II B, FV V,
FM IIIB
Yhteensä 258,0 252,2 18,1 13,6 1,3 406,8 17,4 10-20%
Irtau-
tumis-
ja arvon-
kehitys-
vai-
heessa
olevat
rahastot
FM III A 101,4 100,6 22,6 23,3 2,6 120,8 9,4 20 %
CME VII A 6) 156,7 152,9 72,4 75,6 4,5 148,0 61,3 15 %
CME VII B 6) 56,5 56,5 26,3 31,4 2,4 69,1 9,0 13 %
CME Sweden 6) 67,0 66,4 31,0 32,4 1,9 63,6 27,6 15 %
CMB VIII 2) 6) 440,0 374,6 244,8 262,5 6,7 153,1 345,1 12 %
CMLS IV 54,1 47,1 31,1 34,0 1,7 12,1 47,8 10 %
CMT 2007 2) 99,6 68,4 42,3 55,5 0,2 2,4 84,3 10 %
CMPM 138,0 129,4 101,6 100,5 0,1 53,4 88,7 10 %
Yhteensä 1 113,3 995,9 572,1 615,2 20,1 622,5 673,2
Aktiivi-
sessa
sijoitus-
vaiheessa
olevat
rahastot
CMR 118,1 73,3 48,8 59,6 0,4 3,4 %
CMB IX 294,6 208,7 178,5 194,6 2,3 9,4 10 %
CMM V 95,0 19,3 18,0 20,0 0,5 0,5 10 %
Yhteensä 507,7 301,3 245,3 274,2 3,2 9,9
Rahastot,
joilla
ei ole
voiton-
jako-
poten-
tiaalia
CapManille
FV IV, FV VET,
SWE LS 3),
SWE Tech 2), 3),
CME VII C6),
FM II A, C, D 2),
FM III C,
CMM IV 4)
Yhteensä 579,5 552,2 185,4 164,7 19,4 359,0
Kohde-
yritys-
sijoi-
tuksia
tekevät
rahastot
yhteensä
2 458,5 2 101,6 1 020,9 1 067,7 44,0 1 398,2 17,4 673,2

KIINTEISTÖPÄÄOMARAHASTOT

Si-
joi-
tus-
ka-
pa-
si-
teet-
ti
Kut-
suttu pää-
oma
Rahaston
nykyisen
salkun
Netto-
kassa-
varat
Toteutunut
kassavirta
31.12.
2011
tarvit-
tava kassa-
virta,
jotta
rahasto
siirtyy
voiton-
jaon
piiriin
CapManin osuus
kassa-
virrasta,
jos
rahasto
on
voiton-
jaossa
Han-
kinta-
hinta
Käypä
arvo
Si-
joit-
ta-
jille
Hal-
lin-
noin-
ti-
yh-
tiöl-
le
Irtautu-
mis- ja
arvon-
kehitys-
vai-
heessa
olevat
rahastot
CMRE I 5)
  Oma
  pääoma
  ja jvkl
200,0 188,5 59,9 45,9 205,3 27,4 26 %
  Velka-
  rahoitus
300,0 277,2 70,5 70,5
  Yhteensä 500,0 465,7 130,4 116,4 1,6 205,3 27,4 65,0
CMRE II
  Oma
  pääoma
150,0 109,5 116,9 108,6 0,5 12 %
  Velka-
  rahoitus
450,0 268,4 257,2 257,2
  Yhteensä 600,0 377,9 374,1 365,8 -2,4 0,5 145,9
Yhteensä 1 100,0 843,6 504,5 482,2 -0,8 205,8 27,4 210,9
Aktiivi-
sessa
sijoitus-
vai-
heessa
olevat
rahastot
CMRHE
  Oma
  pääoma
332,5 315,3 361,6 307,0 27,2 12 %
  Velka-
  rahoitus
617,5 537,6 507,1 507,1
  Yhteensä 950,0 852,9 868,7 814,1 -3,6 27,2
PSH Fund
  Oma
  pääoma
5,0 3,5 3,5 6,2 0,5 10 %
  Velka-
  rahoitus
8,0 8,0 7,8 7,8
  Yhteensä 13,0 11,5 11,3 14,0 0,1 0,5
Yhteensä 963,0 864,4 880,0 828,1 -3,5 27,7
Kiin-
teistö-
pääoma-
rahastot
yhteensä
2 063,0 1 708,0 1 384,5 1 310,3 -4,3 233,5 27,4 210,9

Rahastojen lyhenteet:

CMB = CapMan Buyout CMRE = CapMan Real Estate
CME = CapMan Equity CMT 2007 = CapMan Technology 2007
CMLS = CapMan Life Science FM = Finnmezzanine Fund
CMM = CapMan Mezzanine FV = Finnventure Fund
CMHRE = CapMan Hotels RE PSH Fund = Project Specific Hotel Fund
CMPM = CapMan Public Market Fund SWE LS = Swedestart Life Science
CMR = CapMan Russia Fund SWE Tech = Swedestart Tech

Rahastotaulukoiden sarakeotsikoiden selitteet

Koko / Alkuperäinen sijoituskapasiteetti:

Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon eli rahaston alkuperäinen koko. Kiinteistöpääomarahastojen kohdalla sijoituskapasiteetti käsittää myös rahaston velkaosuuden.

Kutsuttu pääoma:

Sijoittajien rahastoon maksama pääoma katsauskauden loppuun mennessä.

Rahaston nykyisen salkun käypä arvo:

Rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin on arvostettu käypään arvoon (fair value) IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, www.privateequityvaluation.com) suositusten mukaisesti ja sijoitukset kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti.

Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä. Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan.

Nettokassavarat:

Sijoittajan osuutta arvioitaessa on otettava huomioon salkun käyvän arvon lisäksi rahaston nettokassavarat. Kiinteistöpääomarahastojen velkarahoitusosuudet on esitetty taulukossa omilla riveillään.

Tarvittava kassavirta, jotta rahasto siirtyy voitonjaon piiriin

Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että pääomanpalautuksia. Luku kertoo kuinka paljon kassavirtaa tulisi palauttaa sijoittajille vertailukauden päättyessä, jotta rahasto siirtyisi voitonjakoon. Vertaamalla kyseistä lukua rahaston salkun käypään arvoon voidaan arvioida rahaston voitonjakopotentiaalia.

CapManin osuus kassavirrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä:

Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, rahasto siirtyy voitonjaon piiriin ja hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta tulevista kassavirroista voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest).

Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

Taulukoiden alaviitteet

1) Fenno Rahasto (perustettu 1997, voitonjakoon 2005) ja Skandia I (perustettu 1997, voitonjakoon 2005) muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman, jota hallinnoidaan yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.

2) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampia juridisia yksiköitä (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).

3) Valuuttamääräiset erät on arvostettu 31.12.2011 keskikurssiin.

4) CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 192 milj. euron suuruisen Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Toteutunut kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston yhtiömiehille.

5) CapMan Real Estate I: Toteutunut kassavirta sisältää jvk:n takaisinmaksun ja kassavirran rahaston yhtiömiehille. Edellisen voitonjaon jälkeen kutsuttua pääomaa on palauttamatta sijoittajille yhteensä 43,9 milj. euroa. Tämä pääoma ja sille maksettava vuotuinen etuoikeutettu tuotto tulee maksaa sijoittajille, ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan jakaa.

CapManin johto pitää epätodennäköisenä, että CapMan Real Estate I -rahastolta saataisiin tulevaisuudessa uutta voitonjakoa. Rahasto on tämän vuoksi siirretty pois ryhmästä voitonjaon piirissä olevat rahastot. Rahaston vuonna 2007 maksamasta voitonjaosta jätettiin aikanaan tulouttamatta noin 6 milj. euroa siltä varalta, että saatua voitonjakoa jouduttaisiin tulevaisuudessa palauttamaan.

6) CapMan Oyj:n hallitus päätti 2.2.2012 korottaa Buyout-sijoitustiimin osuutta voitonjako-osuustuotoista vastaamaan paremmin toimialan yleisiä käytäntöjä. CapMan Buyout VIII -rahastossa sijoitustiimien osuus CapManin voitonjako-osuustuotoista on noin 40 prosenttia ja CapMan Equity VII -rahastoissa noin 25 prosenttia.

LIITE 2: CAPMANIN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN TOIMINTA VUONNA 2011

CapManin hallinnoimien pääomarahastojen sijoitustoiminta muodostui katsauskaudella suoraan kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista Pohjoismaissa ja Venäjällä (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksista (CapMan Real Estate). Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitukset kohdistuvat kahdelle keskeiselle sijoitusalueelle Pohjoismaissa ja yhdelle sijoitusalueelle Venäjällä. Sijoitusalueet ovat keskikokoiset yritysjärjestelyt (CapMan Buyout), sijoitukset pääasiassa keskisuuriin Venäjällä toimiviin yrityksiin (CapMan Russia) ja merkittävät vähemmistö-sijoitukset pieniin ja keskisuuriin listattuihin yrityksiin (CapMan Public Market). Kiinteistöpääomarahastojen sijoitusfokus on kiinteistökohteissa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Lisäksi CapManilla on kaksi muuta sijoitusaluetta (CapMan Technology ja CapMan Life Science), jotka eivät tee uusia sijoituksia, vaan keskittyvät nykyisten sijoituskohteiden kehittämiseen. Nämä sijoitusalueet raportoidaan CapMan Private Equityn alla ryhmässä Muut.

CAPMAN PRIVATE EQUITY

Sijoitukset kohdeyrityksiin vuonna 2011

Rahastot tekivät vuonna 2011 yhdeksän uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 168,7 milj. eurolla. Lisäsijoitusten osuus summasta oli alle kolmannes. Uusia sijoituskohteita olivat B&B Tools AB, Design-Talo Oy, Eastway Oy, Expert Photo, Lumex, Siberian Networks, Solera AS ja Virial sekä vielä julkaisematon Public Market -sijoituskohde. Merkittävät lisäsijoitukset tehtiin Esperi Care Oy:öön, Nice Entertainment Oy:öön ja Walki Group Oy:öön. Vuonna 2010 rahastot tekivät yhdeksän uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia 196,2 milj. eurolla.

Irtautumiset kohdeyrityksistä vuonna 2011

Rahastot irtautuivat katsauskaudella lopullisesti 14 yrityksestä. Kokonaan irtauduttiin Aerocrine AB:sta, Affecto Oyj:stä, EM4 Inc:sta, Fastrax Oy:stä, Jolife AB:sta, Mirasys Oy:stä, Moventas Oy:sta, Movial Applications Oy:stä, OneMed Groupista, Proxima Intressenter AB:sta, Region Aviasta, SaaSplaza B.V:sta, SMEF Group A/S:stä ja Å&R Carton AB:sta. Lisäksi irtauduttiin osin Cardinal Foods Oy:stä ja Ordyhna Holdingista. Katsauskaudella toteutuneiden irtautumisten hankintahinta oli yhteensä 205,4 milj. euroa. Vertailukaudella irtauduttiin lopullisesti 11 yrityksestä ja osittain kahdesta yrityksestä, joiden hankintahinta oli yhteensä 114,4 milj. euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

CapMan Technology 2007 -rahasto irtautui tammikuussa 2012 Inmeta Crayonista. Irtautumisella ei ole merkittävää vaikutusta CapManin kuluvan vuoden tulokseen, koska rahasto ei ole voitonjaon piirissä.

Tammikuussa 2012 CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastot irtautuivat kokonaan ja Finnmezzanine Rahasto III A sekä Finnmezzanine Rahasto III B osittain Ordyhna Holding A/S:stä. Irtautumisella ei ole vaikutusta CapManin kuluvan vuoden tulokseen, eikä myöskään merkittävää kassavirtavaikutusta.

CAPMAN REAL ESTATE

Sijoitukset ja sitoumukset kiinteistöihin ja kiinteistöhankkeisiin vuonna 2011

CapMan RE II -rahasto sijoitti toukokuussa 2011 Helsingissä sijaitsevaan toimistokiinteistöön. Lisäksi kiinteistöpääomarahastot tekivät useita lisäsijoituksia, joista merkittävimmät Hyvinkäällä sijaitsevaan kauppakeskuskiinteistöön, Turussa sijaitsevaan liikekiinteistöön sekä Helsingin keskustassa sijaitsevaan hotellikiinteistöön. Uusien ja lisäsijoitusten määrä oli yhteensä 56,6 milj. euroa, ja niistä valtaosa kohdistui nykyisten sijoituskohteiden kehittämiseen. Lisäksi kiinteistöpääomarahastot olivat 31.12.2011 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita yhteensä 43,0 milj. eurolla. Vuonna 2010 rahastot tekivät yhden uuden sijoituksen ja useita lisäsijoituksia yhteensä 45,6 milj. eurolla. Sitoumukset uusien hankkeiden rahoittamiseksi olivat 45,0 milj. euroa 31.12.2010.

Irtautumiset kiinteistökohteista vuonna 2011

Vuonna 2011 toteutui CapMan Real Estate I -rahaston irtautumiset Kiinteistö Oy Munkkiniemen puistotie 25:stä, Kiinteistö Oy Tuusulan Pysäkkikuja 1:stä ja Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu 20:stä. Irtautumisten hankintahinta oli yhteensä 35,1 milj. euroa. Vertailukaudella toteutui yksi irtautuminen, jonka hankintahinta oli 8,7 milj. euroa.

RAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA LUKUINA

Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset hankintahintaan, milj. euroa

        1-12/2011       1-12/2010
Uudet ja jatkosijoitukset
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 168,7 196,2
  Buyout 108,7 118,0
  Russia 20,6 14,4
  Public Market 31,8 35,6
  Muut 7,6 28,2
Kiinteistöpääomarahastot 56,6 45,6
Yhteensä 225,3 241,8
Irtautumiset*
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 205,4 114,4
  Buyout 159,3 66,3
  Russia 10,0
  Public Market 6,5 19,1
  Muut 29,6 29,0
Kiinteistöpääomarahastot 35,1 8,7
Yhteensä 240,5 123,1

* ml. osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset.

Kiinteistörahastot olivat lisäksi 31.12.2011 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 43 milj. eurolla.

Rahastojen yhteenlaskettu salkku* 31.12.2011, milj. euroa

Salkku
hankinta-
hintaan
Salkku
käypään
arvoon
Osuus
salkusta
(käypä arvo) %
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 1 020,9 1 067,7 44,9
Kiinteistöpääomarahastot 1 384,5 1 310,3 55,1
Yhteensä 2 405,4 2 378,0 100,0
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot
  Buyout 717,7 763,7 71,5
  Russia 48,8 59,6 5,6
  Public Market 101,6 100,5 9,4
  Muut 152,8 143,9 13,5
Yhteensä 1 020,9 1 067,7 100,0

*Hallinnoitavien rahastojen kaikkien sijoituskohteiden muodostama kokonaisuus.

Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti

Toteutuneiden ja arvioitujen kulujen jälkeen kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla oli 31.12.2011 jäljellä noin 537 milj. euroa uusiin kohdeyrityssijoituksiin ja jatkosijoituksiin. Jäljellä olevista pääomista noin 362 milj. euroa oli varattu buyout-sijoituksiin (ml. mezzanine-sijoitukset), noin 69 milj. euroa teknologiasijoituksiin, noin 16 milj. euroa life science -sijoituksiin, noin 59 milj. euroa CapMan Russia-tiimin sijoituksiin ja noin 31 milj. euroa CapMan Public Market -tiimin sijoituksiin. Kiinteistöpääomarahastojen jäljellä oleva sijoituskapasiteetti oli yhteensä noin 61 milj. euroa, ja se on varattu pääasiassa rahastojen nykyisten sijoituskohteiden kehittämiseen.