Skip to content

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

14/03/2012

CapMan Oyj pörssitiedote 14.3.2012 kello 12.00

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Capman Oyj:n tänään Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset sellaisenaan.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 26.3.2012.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Koen Dejonckheere, Nora Kerppola, Claes de Neergaard, Karri Kaitue, Teuvo Salminen ja Heikki Westerlund valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: 4 500 euroa hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä 4 000 euroa muille hallituksen jäsenille. Lisäksi hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy sekä varatilintarkastajaksi uudelleen KHT Terja Artimo. Varatilintarkastajan toimikausi tulee kuitenkin päättymään sinä päivänä, kun tilintarkastajaa koskeva yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity kaupparekisteriin. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Mikko Nieminen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio ja korvata matkakustannukset tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutus koskee vain B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,19 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista ja noin 9,49 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi. Valtuutusta ei voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2011 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutus koskee vain B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,10 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista ja noin 17,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi sekä taserakenteen parantamiseksi. Valtuutusta ei voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2011 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 asti.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Muutoksen tarkoituksena on, että yhtiö siirtyy suomalaisissa pörssiyhtiöissä yleisimmin käytössä olevaan malliin, jossa yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Yhtiöjärjestyksen 9. kohta muutettiin kuulumaan seuraavasti:

”9. Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.”

Yhtiöjärjestyksen 10. kohdan 6. alakohta muutettiin kuulumaan seuraavasti:

”6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;”.

Yhtiöjärjestyksen 10. kohdan 9. alakohta muutettiin kuulumaan seuraavasti:

”9. tilintarkastaja;”.

Helsinki 14.3.2012

CapMan Oyj

Laura Mustonen
päällikkö, viestintä ja IR

Lisätietoja:
Heidi Sulin, general counsel, puh. +358 207 207 517

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.fi

 

CapMan  www.capman.fi  
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 120 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.