Skip to content

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. -31.3.2012

04/05/2012

CapMan Oyj Pörssitiedote 4.5.2012 kello 9.00

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. -31.3.2012

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

– Konsernin liikevaihto oli 6,7 milj. euroa (8,2 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2011).
– Konsernin liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (4,0 milj. euroa).
– Hallinnointiliiketoiminnan liiketappio oli 0,6 milj. euroa (0,0 milj. euroa) ja Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 3,4 milj. euroa (4,0 milj. euroa).
– Konsernin tulos ennen veroja oli 3,6 milj. euroa (4,8 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 3,1 milj. euroa
(3,7 milj. euroa).
– Emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta oli 3,1 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Tulos/osake oli 2,9 senttiä (3,5 senttiä).
– Hallinnoitavat pääomat olivat 3 034,6 milj. euroa 31.3.2012 (3 117,2 milj. euroa 31.3.2011).
– Käynnistimme varainhankinnan kolmella liiketoiminta-alueella.

CapMan pitää vuoden 2012 näkymät ennallaan

CapManin seuraavat merkittävät varainhankintakierrokset ajoittuvat vuoteen 2012. Hallinnointipalkkioiden kehitys kuluvana vuonna riippuu irtautumisten ajankohdista nykyisissä rahastoissa sekä uusien toteutuvien rahastojen koosta ja ajoituksesta.

Operatiivisen toimintamme kulut pienenevät edelleen toteutettujen tehostamistoimien seurauksena. Johtuen panostuksista uusien rahastojen keräämiseen, hallinnointipalkkiot eivät täysimääräisesti kata operatiivisen toiminnan kuluja ennen kuin perusteilla olevat uudet rahastot saavuttavat riittävän koon.

Rahastosijoitusten käyvät arvot kehittyivät suotuisasti katsauskaudella. Uskomme, että kohdeyrityksillä on hyvät edellytykset menestyä tässä suhteessa hyvin myös loppuvuonna, mikä vaikuttaisi positiivisesti omien rahastosijoitustemme käypien arvojen kehitykseen.

Vuoden 2012 kokonaistulos riippuu pääosin siitä, tehdäänkö voitonjaon piirissä olevista rahastoista uusia irtautumisia, siirtyykö uusia rahastoja voitonjaon piiriin ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. Johtuen vaikeudesta ennustaa näitä tapahtumia ja niiden ajoitusta, CapMan ei anna koko vuotta koskevaa tulosohjausta.

Toimitusjohtaja Lennart Simonsen:

”Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli tyydyttävä haastavassa toimintaympäristössä. Rahastojemme sijoituskohteiden kehitys jatkui ensimmäisellä neljänneksellä hyvänä, mikä vaikutti positiivisesti myös omien rahastosijoitustemme arvoon. CapManilla on hyvät resurssit ja osaaminen sekä kohdeyritysten että kiinteistöjen pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Euroopan kiinteistö- että yrityskauppamarkkinat hidastuivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pohjoismaissa aktiviteetti lisääntyi alkuvuonna kiinteistösijoitusmarkkinoilla, ja pysyi yrityskauppojen osalta edellisen vuosineljänneksen tasolla. Venäjän talous kehittyi alkuvuonna vahvasti ja näkymät ovat hyvät. Private Equity International* valitsi CapManin hiljattain kolmen johtavan toimijan joukkoon Venäjän pääomasijoitusmarkkinoilla, mikä on osoitus menestyksekkäästä toiminnastamme kyseisellä markkinalla.

Rahastoissamme on useita kohdeyrityksiä ja kiinteistöjä, joiden irtautumisneuvottelut ovat käynnissä. Rahastojen saaminen voitonjaon piiriin on tärkeää. Tavoitteenamme on kuitenkin aina myydä sijoituskohteemme mahdollisimman houkuttelevalla arvostustasolla, mikä saattaa vaikuttaa irtautumisten ajankohtaan.

Panostamme kuluvana vuonna vahvasti varainhankintaan. Käynnistimme katsauskaudella varainhankinnan Buyout X -rahastoon, Nordic Real Estate -rahastoon sekä CapMan Russia II -rahastoon. Menestymistä varainhankinnassa tukee CapManin vahva markkina-asema, pitkäaikaiset suhteet sijoittajiin, hyvät historialliset tuotot sekä yli 20 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Uskomme saavamme ensimmäiset varainhankintakierrokset kaikkien kolmen rahaston osalta päätökseen kuluvan vuoden aikana.”

Liiketoiminta

CapMan-konserni on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimiva pääomarahastojen hallinnointiyhtiö, joka tekee myös itse sijoituksia rahastoihinsa.

Pääomasijoittamisella tarkoitetaan suoria oman pääoman ehtoisia sijoituksia yrityksiin ja kiinteistöihin. Sijoitukset tehdään pääomarahastoista, joihin varat on kerätty pääosin institutionaalisilta sijoittajilta, esimerkiksi eläkeyhtiöiltä ja säätiöiltä. Pääomasijoittaja kehittää aktiivisesti kohdeyrityksiä ja kiinteistöjä yhteistyössä johdon ja vuokralaisten kanssa. Arvonluonti perustuu kestävän kasvun luomiseen ja strategisen aseman vahvistamiseen. Luonteeltaan pääomasijoittaminen on pitkäjänteistä – yhden sijoituksen pitoaika on keskimäärin 3-5 vuotta ja koko pääomarahaston elinkaari on noin 10 vuotta. Pitkällä aikavälillä pääomasijoitusrahastot ovat tuottaneet selkeästi muita sijoitusluokkia paremmin**, ja alan näkymät ovat hyvät. CapManin osakkeen kautta sekä instituutioilla että yksityisillä sijoittajilla on mahdollisuus osallistua hajautetusti pääomasijoitusalan tuottopotentiaaliin.

Konsernilla on kaksi toimintasegmenttiä, jotka ovat Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta.

Hallinnointiliiketoiminnassa CapMan kerää pohjoismaisilta ja kansainvälisiltä instituutioilta varoja hallinnoimiinsa pääomarahastoihin. CapManin sijoitustiimit sijoittavat rahaston pääomat pohjoismaisiin tai venäläisiin yrityksiin tai kiinteistöihin. Hallinnointiliiketoiminnassa on kaksi tulonlähdettä. Rahaston sijoittajat maksavat CapManille hallinnointipalkkiota (tyypillisesti 0,5-2,5 % vuodessa) rahaston toiminta-ajalta. Rahaston sijoitusperiodin ajan (tyypillisesti 5 vuotta) hallinnointipalkkioita maksetaan rahaston koon mukaan vähennettynä toteutuneilla irtautumisilla. Sijoitusperiodin jälkeen hallinnointipalkkiot perustuvat sijoitetun salkun jäljellä olevaan hankintahintaan. Hallinnointipalkkiot kattavat pääsääntöisesti yhtiön operatiivisen toiminnan kulut ja ovat luonteeltaan tasaisia ja hyvin ennustettavia.

Hallinnointiliiketoiminnan toinen tulonlähde on voitonjako-osuustuotot. Voitonjako-osuustuotot ovat hallinnointiyhtiön osuus rahaston kassavirrasta sen jälkeen kun rahaston sijoittajille on palautettu heiltä kutsuttu pääoma sekä sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto (ns. kynnystuotto (IRR), tyypillisesti 8 % p.a.). Voitonjako-osuustuotot riippuvat irtautumisten toteutumisajankohdasta sekä irtautuvien rahastojen voitonjakovaiheesta, minkä vuoksi niiden ennustaminen on vaikeaa.

Rahastosijoitustoiminnassa CapMan sijoittaa omasta taseestaan hallinnoimiinsa rahastoihin. Rahastosijoitustoiminnan tulonlähteitä ovat rahastosijoitusten käypien arvojen nousu sekä irtautumisten myötä realisoituneet tuotot. Käypiin arvoihin vaikuttavat sekä rahastojen sijoituskohteiden kehitys että yleinen markkinakehitys. Rahastosijoitusten tuotot voivat olla muista CapManin tulonlähteistä poiketen myös negatiivisia.

Koska voitonjako-osuustuotot ja rahastosijoitusten käyvät arvot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosineljännesten välillä, tulee konsernin taloudellista kehitystä seurata pidemmällä aikajänteellä kuin vuosineljänneksittäin.

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys tammi-maaliskuussa 2012

Konsernin liikevaihto laski vertailukaudesta ja oli 6,7 milj. euroa (8,2 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2011). Liikevaihdon laskuun vaikutti vertailukautta alemmat hallinnointipalkkiot ja voitonjako-osuustuotot. Vertailukauden liikevaihto sisälsi lisäksi 0,5 milj. euroa kiinteistökonsultoinnin tuottoja. CapMan myi kiinteistökonsultointitoimintansa kesäkuussa 2011. Operatiivisen toiminnan kulut laskivat suunnitellusti vertailukaudesta tehostamistoimien ansiosta ja olivat 7,5 milj. euroa (8,3 milj. euroa).

Konsernin liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,7 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 3,6 milj. euroa (4,8 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen oli 3,1 milj. euroa (3,7 milj. euroa).

Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli 3,1 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Tulos/osake oli 2,9 senttiä (3,5 senttiä).

Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä tilikauden liikevaihto, liikevoitto ja tulos segmenteittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Hallinnointiliiketoiminta

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 6,7 milj. euroa (8,2 milj. euroa). Hallinnointipalkkiot laskivat tehtyjen irtautumisten seurauksena vertailukaudesta ja olivat 6,2 milj. euroa (7,1 milj. euroa).

Katsauskaudella ei saatu voitonjako-osuustuottoja. Vertailukaudella voitonjako-osuustuotot olivat 0,4 milj. euroa.

Hallinnointiliiketoiminnan liiketappio oli 0,6 milj. euroa (0,0 milj. euroa) ja tulos -0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa). CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Rahastosijoitustoiminta

Rahastosijoituksiin liittyvä käyvän arvon muutos oli katsauskaudella 3,5 milj. euroa (4,1 milj. euroa), mikä vastaa 4,8 prosentin arvon nousua tammi-maaliskuussa 2012 (6,7 prosentin arvon nousua vertailukaudella). Positiivinen käyvän arvon muutos on pääosin seurausta kohdeyritysten hyvästä taloudellisesta kehityksestä. Käyvän arvon muutoksiin vaikutti lisäksi kohdeyritysten listattujen verrokkiyritysten markkina-arvojen kehitys. Rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo oli 31.3.2012 yhteensä 74,6 milj. euroa (64,4 milj. euroa 31.3.2011).

Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 3,4 milj. euroa (4,0 milj. euroa) ja tulos 3,6 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Tulokseen vaikutti osuus Maneq-osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Maneq-yhtiöiden tulokseen vaikuttivat niiden tekemien sijoitusten käyvän arvon muutokset.

CapMan sijoitti katsauskaudella rahastoihin pääomaa yhteensä 2,1 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Valtaosa pääomasta kutsuttiin CapMan Buyout VIII -rahastoon. CapMan sai rahastoilta pääomanpalautuksia 0,8 milj. euroa (10,1 milj. euroa). CapMan ei tehnyt katsauskaudella uusia sijoitussitoumuksia rahastoihin.

Jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli 23,3 milj. euroa 31.3.2012 (30,3 milj. euroa 31.3.2011). Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä olivat yhteensä 97,9 milj. euroa (94,7 milj. euroa). CapManin tavoitteena on sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin jatkossa 1-5 prosenttia uusien rahastojen koosta rahaston kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.

Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon kohdeyritysten osalta IPEVG:n suositusten (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) mukaisesti ja kiinteistöjen osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla.

Sijoitukset käypään arvoon ja jäljellä olevat sitoumukset sijoitusalueittain on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Tase ja rahoitusasema 31.3.2012

CapManin taseen loppusumma oli 141,8 milj. euroa 31.3.2012 (156,0 milj. euroa 31.3.2011). Pitkäaikaiset varat olivat 117,0 milj. euroa (105,6 milj. euroa), josta liikearvon osuus oli 6,2 milj. euroa (6,4 milj. euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset olivat 74,6 milj. euroa (64,4 milj. euroa). Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 19,7 milj. euroa (19,7 milj. euroa), ja niistä 18,7 milj. euroa (19,0 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökuntaa on sijoittajina Maneq-rahastoissa. CapMan Oyj:n tuotto-odotus Maneq-rahastoilta vastaa pitkälti muiden CapManin rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.

Lyhytaikaiset varat olivat 21,3 milj. euroa (46,9 milj. euroa). Rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset sijoitukset olivat 13,0 milj. euroa (42,9 milj. euroa). Rahavarojen pienenemiseen vaikutti 26.3.2012 maksetut osingot, yhteensä 5,8 milj. euroa. Vertailukauden osinkomaksut olivat 0,0 milj. euroa edellisvuoden 10,1 milj. euron osinkojen maksun ajoittuessa 11.4.2011.

CapMan Oyj:n oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) koko on 29,0 milj. euroa. Osingonjakoon liittyen hybridilainan korot on kirjattu koko vuoden osalta omasta pääomasta lainasopimusehtojen mukaisesti, ja ne maksetaan puolivuosittain. CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa 41,3 milj. euron (44,4 milj. euron) pankkirahoituskokonaisuus, josta oli käytössä 31,3 milj. euroa (34,4 milj. euroa). Ostovelat ja muut velat olivat 22,9 milj. euroa (34,1 milj. euroa). Konsernin korolliset nettovelat olivat 19,0 milj. euroa (-7,8 milj. euroa).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 0,9 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiotuotot maksetaan kahdesti vuodessa tammi- ja heinäkuussa, mikä näkyy rahavirtalaskelman käyttöpääomassa. Investointien rahavirta -1,1 milj. euroa (12,3 milj. euroa) sisältää tehdyt rahastosijoitukset ja saadut pääoman palautukset.  Rahavirta ennen rahoitusta oli -0,2 milj. euroa (14,7 milj. euroa) ja rahoituksen rahavirta -9,1 milj. euroa (-6,3 milj. euroa).

Avainlukuja 31.3.2012

CapManin omavaraisuusaste 31.3.2012 oli 61,4 prosenttia (54,7 prosenttia 31.3.2011). Oman pääoman tuotto oli 14,5 prosenttia (16,9 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto 13,1 prosenttia (16,6 prosenttia). Tavoitetaso omavaraisuusasteelle on vähintään 60 prosenttia ja oman pääoman tuotolle yli 20 prosenttia.

Avainlukuja
31.3.12 31.3.11 31.12.11
Tulos / osake, senttiä 2,9 3,5 10,1
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 2,9 3,5 10,1
Oma pääoma / osake, senttiä *) 98,8 97,2 104,7
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 84 255 467 84 255 467 84 255 467
Osakelukumäärä katsauskauden lopussa 84 281 766 84 281 766 84 281 766
Ulkona olevien osakkeiden määrä 84 255 467 84 255 467 84 255 467
Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet kauden lopussa 26 299 26 299 26 299
Oman pääoman tuotto, % p.a. 14,5 16,9 12,4
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 13,1 16,6 11,9
Omavaraisuusaste,% 61,4 54,7 61,9
Nettovelkaantumisaste,% 22,8 -9,5 14,4

*) IFRS:n mukaan 29,0 milj. euron joukkovelkakirjalaina on luettu mukaan omaan pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa. Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa on huomioitu katsauskaudelle kohdistuvat joukkovelkakirjalainan korot (netto).

Varainhankinta katsauskaudella ja hallinnoitavat pääomat 31.3.2012

Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. Pääomat kasvavat uusien rahastojen varainhankinnan myötä ja laskevat tehtyjen irtautumisten seurauksena.

Talouden epävarmuus on heijastunut varainhankintamarkkinaan, jonka uskotaan pysyvän haasteellisena myös kuluvana vuonna.

CapMan käynnisti katsauskaudella varainhankinnan Buyout X -rahastoon, Nordic Real Estate -rahastoon sekä CapMan Russia II -rahastoon. Ensimmäisten varainhankintakierrosten ennustetaan kaikkien kolmen rahaston osalta toteutuvan kuluvan vuoden aikana.

Hallinnoitavat pääomat laskivat katsauskaudella 3 034,5 milj. euroon (3 117,2 milj. euroa 31.3.2011). Laskua selittävät vertailukauden jälkeen tehdyt irtautumiset. Pääomista 1 590,1 milj. euroa (1 686,6 milj. euroa) oli kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa ja 1 443,9 milj. euroa (1 430,6 milj. euroa) kiinteistöpääomarahastoissa.

Tarkemmat tiedot hallinnoitavista rahastoista ja niiden sijoitustoiminnasta on esitetty liitteissä 1 ja 2.

Yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 14.3.2012. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan. Osakkeenomistajille maksettavan osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 26.3.2012.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Koen Dejonckheere, Nora Kerppola, Claes de Neergaard, Teuvo Salminen ja Heikki Westerlund. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Karri Kaitue.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Nieminen. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 § siten, että yhtiöllä ei ole enää varatilintarkastajaa. Varatilintarkastajan toimikausi päättyi 27.3.2012.

Päätöksiä on kuvattu tarkemmin 14.3.2012 annetussa pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus käsittää enintään 8 000 000 omaa B-osaketta ja se on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 asti. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 15 000 000 yhtiön B-osaketta ja se on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 asti.

Valtuutusten sisältöä on kuvattu tarkemmin 14.3.2012 annetussa pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi 14.3.2012 pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salmisen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Teuvo Salminen (pj.), Karri Kaitue ja Nora Kerppola. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Nora Kerppola (pj.), Koen Dejonckheere ja Claes de Neergaard, ja nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Westerlund (pj.), Koen Dejonckheere ja Teuvo Salminen.

Henkilöstö

CapManin palveluksessa oli 31.3.2012 yhteensä 115 henkilöä (134 henkilöä 31.3.2011), joista 78 (93) työskenteli Suomessa ja loput Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä tai Luxemburgissa. Henkilöstön määrä laski vertailukaudesta pääosin kiinteistökonsultointitoiminnan myynnin seurauksena. Henkilöstö maittain on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osiossa.

Osakkeet ja osakepääoma

CapMan Oyj:n osakepääomassa tai osakemäärässä ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. Osakepääoma oli 771 586,98 euroa 31.3.2012. B-osakkeita oli 78 531 766 kappaletta ja A-osakkeita 5 750 000 kappaletta 31.3.2012.

B-osakkeilla on kullakin yksi ääni ja A-osakkeilla 10 ääntä/osake.

Osakkeenomistajat

CapMan Oyj:n osakkeenomistajien lukumäärä nousi katsauskaudella yli 10 prosenttia vertailukaudesta ja oli sen päättyessä 6 054 (5 329 osakkeenomistajaa 31.3.2011). Katsauskaudella ei annettu liputusilmoituksia.

Omat osakkeet

CapMan Oyj:n hallussa oli yhteensä 26 299 yhtiön omaa B-osaketta 31.3.2012. Omien osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

Optio-ohjelmat

CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa voimassa yksi optio-ohjelma henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi, Optio-ohjelma 2008. Optio-ohjelma 2008:aan kuuluu enintään 4 270 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 270 000 yhtiön B-osaketta. Optio-ohjelma 2008 jakautuu A- ja B-sarjoihin, joihin kuuluu molempiin enintään 2 135 000 optio-oikeutta. Yhden B-osakkeen merkintähinta 2008A-optioilla on 2,53 euroa ja 2008B-optioilla 0,89 euroa. Merkintäaika 2008A-optioilla alkoi 1.5.2011, ja alkaa 2008B-optioilla 1.5.2012. Optio-oikeuksilla tapahtuvista osakemerkinnöistä saatavat varat kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 2008A-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 1 926 250 kappaletta ja 2008B-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 2 070 000 kappaletta 31.3.2012.

Kaupankäynti ja markkina-arvon kehitys

CapMan Oyj:n B-osakkeiden päätöskurssi oli euroa 1,05 31.3.2012 (1,60 euroa 31.3.2011). Katsauskauden keskikurssi oli 1,10 euroa (1,72 euroa), ylin kurssi 1,15 euroa (1,84 euroa) ja alin 1,02 euroa (1,58 euroa). Osakkeita vaihdettiin tammi-maalikuussa 7,4 milj. kappaletta (7,8 milj. kappaletta), mikä vastasi 7,8 milj. euron (13,4 milj. euron) vaihtoa.

CapMan Oyj:n B-osakkeiden markkina-arvo 31.3.2012 oli 82,5 milj. euroa (125,3 milj. euroa 31.3.2011). Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa A-osakkeet on arvostettu B-osakkeiden katsauskauden päätöskurssiin, oli 88,5 milj. euroa (134,9 milj. euroa).

Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

Pitkittynyt taloudellinen epävarmuus saattaa vaikuttaa CapManin toimintaan irtautumisten viivästymisen sekä käypien arvojen laskun kautta. Epävarman markkinatilanteen jatkuminen heijastuu todennäköisesti myös jo ennestään haastavaan varainhankintamarkkinaan vähentämällä rahastosijoittajien halukkuutta ja kykyä tehdä uusia sitoumuksia rahastoihin.

Varainhankintaympäristön odotetaan pysyvän haastavana kuluvana vuonna, mikä saattaa vaikuttaa tällä ajanjaksolla tapahtuvan varainhankinnan lopputulokseen.

EU:n sääntelyhankkeista Basel III ja Solvency II rajoittavat eurooppalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden mahdollisuuksia sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin. Tällä on mahdollisesti vaikutusta myös CapManin varainhankintaan ja sitä kautta hallinnoitavien pääomien määrään ja saataviin uusiin hallinnointipalkkioihin.

Toimintaympäristö

Pääomasijoitusrahastojen kysynnän pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat säilyneet hyvinä, mutta markkinoiden epävarmuus on vähentänyt aktiviteettia pääomasijoitusalalla. Erityisesti Keski-Euroopassa yrityskauppojen määrä laski selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun taas Pohjoismaissa aktiviteetti pysyi kauppojen määrällä mitattuna edellisen vuosineljänneksen tasolla***. Suhteessa muuhun Eurooppaan Pohjoismaiset pankit ovat vähemmän altistuneita euroalueen talousvaikeuksille, mikä tukee pankkirahoituksen saatavuutta ja sitä kautta yrityskauppa-aktiviteettia Pohjoismaissa.

CapMan jatkaa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla sijoitusstrategiansa toteuttamista. Rahastojemme kohdeyritykset ja kiinteistöt ovat kehittyneet vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana pääosin hyvin, ja useasta niistä ollaan valmiita irtautumaan. Heikentynyt yrityskauppa-aktiviteetti ja markkinoiden epävakaus on kuitenkin johtanut irtautumisneuvotteluiden viivästymiseen joidenkin kohdeyritysten osalta.

Kohdeyritysten näkymät koko vuodelle ovat pääosin positiivisia. IPEVG arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti kohdeyritysten käypien arvojen kehitykseen vaikuttaa myös pörssilistattujen yhtiöiden tulosennusteiden kehittyminen ja niiden markkina-arvojen kehitys sekä toiminta-alueemme valuuttojen kurssikehitykset suhteessa euroon. Aiomme pitää rahastoissamme riittävät reservit yritysten kasvun ja rahoituksen tukemiseksi. Pitkäaikainen yhteistyö pohjoismaisten pankkien kanssa on meille erityisen tärkeää ja yhteistyö on toiminut hyvin.

Varainhankintamarkkina on pysynyt alkuvuonna haastavana heikentyneen irtautumismarkkinan viivyttäessä pääomien palautuksia rahastosijoittajille. Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus kohdistuu tällä hetkellä pääosin pieniin ja keskisuuriin yritysjärjestelyihin keskittyviin rahastoihin. Etelä-Euroopan velkakriisin myötä kiinnostus Pohjoismaita kohtaan on myös suhteellisesti lisääntynyt.

Euroopan kiinteistösijoitusmarkkinat hiljenivät hieman vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä, kuten ilmenee CBRE:n tekemässä selvityksessä. **** Pohjoismaissa aktiviteetti kuitenkin lisääntyi kyseisen periodin aikana. Verrattuna muuhun Eurooppaan Pohjoismaiden taloudet ovat vakaita ja niiden kasvunäkymät ovat positiivisia, mikä tukee alueen kiinteistösijoitusmarkkinan kasvua. Pohjoismaat tarjoavat aktiivisille kiinteistösijoittajille houkuttelevia ostomahdollisuuksia myös ns. ”distressed” kiinteistöjen tullessa myyntiin esimerkiksi lainojen erääntyessä. Sijoittajien mielenkiinto on pysynyt pääosin alhaisen riskin kiinteistöissä, kun taas korkeamman riskin kohteissa aktiviteetti on ollut vaatimattomampaa johtuen heikosta velkarahoituksen saatavuudesta. Alhaisen riskin kiinteistöjen vuokrataso ja alkutuottovaatimukset ovat pysyneet pääosin ennallaan sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.***** Korkeamman riskin kohteissa tuottovaatimukset ovat sen sijaan olleet kasvussa. Suomessa vähittäiskaupan luottamus on pysynyt korkealla tasolla, ja myynnin kasvu jatkui näkymien pysytellessä hyvinä. Hotelleissa vietettyjen öiden määrä kasvoi Suomessa entisestään vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana, ja sekä käyttöasteiden että keskimääräisten huonehintojen kehitys oli positiivista.******

Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on käytettävissään noin 523 milj. euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin, ja kiinteistöpääomarahastoilla on noin 55 milj. euron sijoituskapasiteetti pääosin nykyisen salkun kehittämiseksi.

Sääntely-ympäristö

Vaihtoehtoista sijoitusluokkaa sääntelevä EU:n AIFM-direktiivi (Directive on Alternative Investment Fund Managers) astui voimaan 21.7.2011. Kansalliseen lainsäädäntöön direktiivi on saatettava 21.7.2013 mennessä. Direktiivi mm. edellyttää alan toimijoilta toimilupaa sekä asettaa merkittäviä muita vaatimuksia mm. rahastosijoittaja- ja viranomaisraportoinnin osalta. CapMan arvioi, että se pystyy organisaationsa ja toimintamalliensa ansiosta sopeutumaan uuteen sääntelyyn hyvin.

Yhdysvaltojen ns. Dodd-Frank -laki edellyttää tiettyjen ulkomaisten pääomasijoitusrahastojen hallinnointi- ja neuvonantoyhtiöiden rekisteröitymistä tai raportointia Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaisille (S.E.C., U.S. Securities and Exchange Commission). CapMan on sääntelyn mukaisesti 30.3.2012 mennessä raportoinut S.E.C.:lle ne konserniyhtiönsä, jotka hallinnoivat rahastoja, joissa on yhdysvaltalaisia sijoittajia tai tarjoavat sijoitusneuvontaa tällaisille rahastoille.

CapMan seuraa aktiivisesti toimialaa koskevia muita sääntelyhankkeita mukaan lukien eurooppalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden pääomavaatimuksiin vaikuttavat Basel III ja Solvenssi II -hankkeet.

Tulevaisuuden näkymät

CapManin seuraavat merkittävät varainhankintakierrokset ajoittuvat vuoteen 2012. Hallinnointipalkkioiden kehitys kuluvana vuonna riippuu irtautumisten ajankohdista nykyisissä rahastoissa sekä uusien toteutuvien rahastojen koosta ja ajoituksesta.

Operatiivisen toimintamme kulut pienenevät edelleen toteutettujen tehostamistoimien seurauksena. Johtuen panostuksista uusien rahastojen keräämiseen, hallinnointipalkkiot eivät täysimääräisesti kata operatiivisen toiminnan kuluja ennen kuin perusteilla olevat uudet rahastot saavuttavat riittävän koon.

Rahastosijoitusten käyvät arvot kehittyivät suotuisasti katsauskaudella. Uskomme, että kohdeyrityksillä on hyvät edellytykset menestyä tässä suhteessa hyvin myös loppuvuonna, mikä vaikuttaisi positiivisesti omien rahastosijoitustemme käypien arvojen kehitykseen.

Vuoden 2012 kokonaistulos riippuu pääosin siitä, tehdäänkö voitonjaon piirissä olevista rahastoista uusia irtautumisia, siirtyykö uusia rahastoja voitonjaon piiriin ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. Johtuen vaikeudesta ennustaa näitä tapahtumia ja niiden ajoitusta, CapMan ei anna koko vuotta koskevaa tulosohjausta.


CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 julkistetaan torstaina 9.8.2012.

Helsingissä 4.5.2012  

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Lennart Simonsen, puh. 0207 207 567 tai 0400 439 684
talousjohtaja Niko Haavisto, puh. 0207 207 583 tai 050 465 4125

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

* Private Equity International, Annual Review 2011
** Bain & Company, Global Private Equity Report
*** Unquote/Arle, Private Equity Barometer Q1/2012
**** CBRE MarketView European Investment Quarterly Q1 2012
***** CBRE MarketView EMEA Rents and Yields Q1 2012
****** Tilastokeskus, Majoitustilasto, Helmikuu 2012

Liitteet (taulukko-osan jälkeen):

Liite 1: CapMan Oyj -konsernin hallinnoimat rahastot 31.3.2012, milj. euroa
Liite 2: CapManin hallinnoimien rahastojen toiminta tammi-maaliskuussa 2012

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. 1.1.2012 voimaan tulleilla IFRS-standardeilla ja tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)
1 000 EUR 1-3/12 1-3/11 1-12/11
Liikevaihto 6 676 8 185 32 440
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 670
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 332 -5 276 -22 349
Poistot ja arvonalentumiset -195 -216 -811
Liiketoiminnan muut kulut -2 922 -2 821 -11 704
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 3 487 4 099 12 849
Liikevoitto 2 714 3 971 11 095
Rahoitustuotot ja -kulut 218 355 559
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 689 455 2 055
Voitto ennen veroja 3 621 4 781 13 709
Tuloverot -507 -1 125 -2 622
Konsernin voitto 3 114 3 656 11 087
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot 5 3 -31
Konsernin laaja tulos yhteensä 3 119 3 659 11 056
Kauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3 114 3 587 10 899
Määräysvallattomille omistajille 0 69 188
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3 119 3 590 10 868
Määräysvallattomille omistajille 0 69 188
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, senttiä 2,9 3,5 10,1
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 2,9 3,5 10,1
Hybridilainan korko katsauskaudelta on huomioitu osakekohtaisen tuloksen laskennassa.


KONSERNIN TASE (IFRS)
1 000 EUR 31.3.12 31.3.11 31.12.11
VARAT
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 401 558 438
Liikearvo 6 204 6 406 6 204
Muut aineettomat hyödykkeet 1 913 2 300 1 881
Osuudet osakkuusyrityksissä 9 174 6 860 8 347
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat sijoitukset
  Rahastosijoitukset 74 580 64 377 70 167
  Muut sijoitukset 599 598 597
Saamiset 19 703 19 657 19 601
Laskennalliset verosaamiset 4 464 4 885 4 025
117 038 105 641 111 260
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 357 3 954 5 467
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 373 378 378
Rahavarat 12 577 42 536 21 887
21 307 46 868 27 732
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 3 501 3 501 3 501
Varat yhteensä 141 846 156 010 142 493
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 772 772 772
Ylikurssirahasto 38 968 38 968 38 968
Muut rahastot 38 814 38 679 38 679
Muuntoerorahasto 43 72 38
Kertyneet voittovarat 4 682 3 443 9 784
83 279 81 934 88 241
Määräysvallattomien omistajien osuus 0 342 0
Oma pääoma yhteensä 83 279 82 276 88 241
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 2 542 3 081 2 569
Pitkäaikaiset korolliset velat 25 654 31 990 28 753
Muut velat 1 172 1 296 1 131
29 368 36 367 32 453


Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 22 949 34 057 15 269
Lyhytaikaiset korolliset velat 6 250 3 125 6 250
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat
verovelat 0 185 280
29 199 37 367 21 799
Velat yhteensä 58 567 73 734 54 252
Oma pääoma ja velat yhteensä 141 846 156 010 142 493


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Määräys-
Kerty- vallat-
Yli- neet- tomien Oma
Osake- kurssi- Muut Muunto- voitto- omistajien pääoma
1 000 EUR pääoma rahasto rahastot erot varat Yht. osuus yht.
Oma pääoma
1.1.2011 772 38 968 38 679 69 12 241 90 729 273 91 002
Optioiden kirjaus 143 143 143
Osingonjako -10 114 -10 114 -10 114
Oman pääoman
ehtoisen jvkl:n
korot (netto) -2 414 -2 414 -2 414
Laaja tulos yhteensä 3 3 587 3 590 69 3 659
Oma pääoma
31.3.2011 772 38 968 38 679 72 3 443 81 934 342 82 276
Oma pääoma
1.1.2012 772 38 968 38 679 38 9 784 88 241 0 88 241
Optioiden kirjaus 135 145 280 280
Osingonjako -5 898 -5 898 -5 898
Oman pääoman
ehtoisen jvkl:n
korot (netto) -2 463 -2 463 -2 463
Laaja tulos yhteensä 5 3 114 3 119 3 119
Oma pääoma
31.3.2012 772 38 968 38 814 43 4 682 83 279 0 83 279


LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)
1 000 EUR 1-3/12 1-3/11 1-12/11
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 3 114 3 656 11 087
Oikaisut tilikauden voittoon -3 014 -2 764 -10 350
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 100 892 737
Käyttöpääoman muutokset 1 172 2 010 -1 142
Rahoituserät ja verot -369 -508 -7 788
Liiketoiminnan rahavirta 903 2 394 -8 193
Investointien rahavirta -1 087 12 343 14 607
Rahavirta ennen rahoitusta -184 14 737 6 414
Maksetut osingot -5 898 0 -10 336
Rahoituksen muu nettorahavirta -3 228 -6 250 -8 240
Rahoituksen rahavirta -9 126 -6 250 -18 576
Rahavarojen muutos -9 310 8 487 -12 162
Rahavarat kauden alussa 21 887 34 049 34 049
Rahavarat kauden lopussa 12 577 42 536 21 887

Segmentti-informaatio

Konsernissa on kaksi toimintasegmenttiä: Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta.

1-3/2012 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
CapMan CapMan
1 000 EUR Private Equity Real Estate Yhteensä
Liikevaihto 4 950 1 726 6 676 0 6 676
Liikevoitto / -tappio -420 -228 -648 3 362 2 714
Tilikauden tulos -296 -228 -524 3 638 3 114
Pitkäaikaiset varat 8 012 1 104 9 116 107 922 117 038
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 9 174 9 174
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
omaisuuserät 3 501 0 3 501 0 3 501
1-3/2011 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
CapMan CapMan
1 000 EUR Private Equity Real Estate Yhteensä
Liikevaihto 5 978 2 207 8 185 0 8 185
Liikevoitto / -tappio 311 -338 -27 3 998 3 971
Tilikauden tulos 570 -338 232 3 424 3 656
Pitkäaikaiset varat 8 420 1 441 9 861 95 780 105 641
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 6 860 6 860
Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät 3 501 0 3 501 0 3 501
1-12/2011 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
CapMan CapMan
1 000 EUR Private Equity Real Estate Yhteensä
Liikevaihto 24 633 7 807 32 440 0 32 440
Liikevoitto / -tappio -45 -1 024 -1 069 12 164 11 095
Tilikauden tulos -651 -1 024 -1 675 12 762 11 087
Pitkäaikaiset varat 8 362 627 8 989 102 271 111 260
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 8 347 8 347
Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät 3 501 0 3 501 0 3 501

Tuloverot

Konsernituloslaskelman tulovero muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Laskennalliset verot on laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä.

Osingot

Vuodelta 2011 osinkoa maksettiin 0,07 euroa osakkeelta, yhteensä 5,9 milj. euroa. Osinko maksettiin omistajille 26.3.2012. (Vuodelta 2010 osinkoa maksettiin 0,12 euroa osakkeelta, yhteensä 10,1 milj. euroa.)

Pitkäaikaiset varat
1 000 EUR 31.3.12 31.3.11 31.12.11
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahastosijoitukset kauden alussa 70 167 66 504 66 504
Lisäysten kassavirta 2 144 4 432 11 847
Palautusten kassavirta -781 -10 087 -19 530
Käyvän arvon muutos 3 050 3 528 11 346
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahastosijoitukset kauden lopussa 74 580 64 377 70 167
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahastosijoitukset kauden lopussa 31.3.12 31.3.11 31.12.11
Buyout 40 987 32 198 37 458
Mezzanine 3 660 4 979 3 835
Russia 3 149 1 779 2 836
Public Market 4 066 3 684 3 631
Real Estate 6 336 5 672 6 038
Muut 11 910 11 273 11 961
Access 4 472 4 792 4 408
Yhteensä 74 580 64 377 70 167
Liiketoimet lähipiirin (osakkuusyritykset) kanssa
1 000 EUR 31.3.12 31.3.11 31.12.11
Pitkäaikaiset saamiset kauden lopussa 18 685 18 631 18 682
Lyhytaikaiset saamiset kauden lopussa 538 291 890
Pitkäaikaiset velat
1 000 EUR 31.3.12 31.3.11 31.12.11
Pitkäaikaiset korolliset velat kauden lopussa 25 654 31 990 28 753

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisten toteutumisajankohdasta. Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus CapMan-konsernin koko vuoden tulokseen.

Henkilöstö
Maittain 31.3.12 31.3.11 31.12.11
Suomi 78 93 79
Ruotsi 15 19 18
Norja 8 7 8
Venäjä 13 14 14
Luxemburg 1 1 1
Yhteensä 115 134 120
Vastuusitoumukset
1 000 EUR 31.3.12 31.3.11 31.12.11
Muut vuokrasopimukset 6 956 8 635 7 534
Vakuudet ja muut vastuusitoumukset 66 766 67 173 67 143
Jäljellä olevat sitoumukset rahastoihin 23 304 30 264 24 425
Sitoumukset rahastoihin sijoitusalueittain
Buyout 8 759 13 574 10 008
Mezzanine 4 879 4 313 4 826
Russia 1 795 2 992 2 113
Public Market 1 091 964 299
Real Estate 857 1 181 942
Muut 3 999 5 275 4 328
Access 1 924 1 965 1 909
Yhteensä 23 304 30 264 24 425


Liikevaihto ja tulos vuosineljänneksittäin
Vuosi 2012
MEUR 1-3/12
Liikevaihto 6,7
   Hallinnointipalkkiot 6,2
   Voitonjako-osuustuotot 0,0
   Muut tuotot 0,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0
Operatiivisen toiminnan kulut -7,5
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 3,5
Liikevoitto 2,7
Rahoitustuotot ja -kulut 0,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,7
Tulos ennen veroja 3,6
Konsernin kauden tulos 3,1
Vuosi 2011
MEUR 1-3/11 4-6/11 7-9/11 10-12/11 1-12/11
Liikevaihto 8,2 7,6 9,8 6,8 32,4
   Hallinnointipalkkiot 7,1 6,8 6,8 6,4 27,1
   Voitonjako-osuustuotot 0,4 0,0 2,6 0,1 3,1
   Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0
   Muut tuotot 0,2 0,3 0,4 0,3 1,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6
Operatiivisen toiminnan kulut -8,3 -9,2 -7,9 -9,5 -34,9
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 4,1 6,2 -0,1 2,6 12,8
Liikevoitto 4,0 5,2 1,8 0,1 11,1
Rahoitustuotot ja -kulut 0,4 0,0 -0,2 0,4 0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,5 1,9 0,4 -0,7 2,1
Tulos ennen veroja 4,8 7,2 2,0 -0,3 13,7
Konsernin kauden tulos 3,7 5,2 1,6 0,6 11,1

LIITE 1: CAPMAN OYJ -KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 31.3.2012, milj. euroa

Alla olevat taulukot kuvaavat CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta 31.3.2012. CapMan ryhmittelee hallinnoimansa rahastot niiden elinkaaren vaiheen mukaan neljään kategoriaan, jotka ovat (1) Voitonjaon piirissä olevat rahastot, (2) Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevat rahastot, (3) Aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevat rahastot ja (4) Rahastot, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille.

Voitonjaon piirissä olevista rahastoista tehtävät irtautumiset tuovat välittömästi voitonjako-osuustuottoja CapManille, kun taas Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevien rahastojen voitonjako-osuuspotentiaalin voidaan arvioida realisoituvan seuraavien 1-5 vuoden kuluessa. Aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevien rahastojen voitonjako-potentiaali realisoituu todennäköisesti seuraavien 5-10 vuoden kuluessa. Viimeisen ryhmän muodostavat rahastot, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille. Tämän ryhmän rahastoilla voitonjakopotentiaalia ei ole, koska CapManin voitonjako-osuusprosentti kyseisissä rahastoissa on matala tai koska rahastojen ei uskota siirtyvän voitonjakoon.

Analysoitaessa aikataulua, jolla rahastot voivat siirtyä voitonjakoon, on verrattava sijoittajien jo saaman kumulatiivisen kassavirran suhdetta kutsuttuun pääomaan. Voitonjakoon siirtymiseksi kutsuttu pääoma tulee palauttaa ja maksaa sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto. Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevien rahastojen osalta taulukossa on ilmoitettu tarvittava kassavirta, joka sijoittajille täytyy palauttaa, jotta rahasto siirtyy voitonjakoon. Kunkin rahaston voitonjakopotentiaalia voi arvioida vertaamalla tätä lukua rahaston salkun käypään arvoon. Salkun käypä arvo, mukaan lukien rahaston mahdolliset nettokassavarat, kertoo sijoittajille jaettavissa olevan pääoman katsauskauden lopussa. Erityisesti aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevissa rahastoissa on vielä pääomaa kutsumatta. Kutsumaton pääoma tulee huomioida arvioitaessa tarvittavaa kassavirtaa rahastojen siirtämiseksi voitonjakoon.

Viimeisen sarakkeen prosenttiosuus kertoo CapManin osuuden rahaston kassavirroista, jos rahasto on voitonjaon piirissä. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

Sarakeotsikoiden määritelmät on esitetty taulukoiden alapuolella.

SUORIA KOHDEYRITYSSIJOITUKSIA TEKEVÄT RAHASTOT

Koko Kut-
suttu
pää-
oma
Rahaston
nykyisen
salkun
Netto-
kassa-
varat
Toteutunut
kassavirta
31.3.
2012
tarvit-
tava kassa-
virta,
jotta
ra-
hasto
siirtyy
voiton-
jaon
piiriin
CapManin
osuus
kassa-
vir-
rasta,
jos
rahasto on
voiton-
jaon
pii-
rissä
Han-
kinta-
hinta
Käypä
arvo
Si-
joit-
ta-
jille
Hal-
lin-
noin-
ti-
yh-
tiöl-
le
Voiton-
jaon
piirissä
olevat
rahastot
Fenno
Ohjelma 1),
FM II B, FV V,
FM IIIB
Yhteensä 258,0 252,3 18,0 12,6 1,4 406,8 17,4 10-20 %
Irtau-
tumis-
ja arvon-
kehitys-
vai-
heessa
olevat
rahastot
FM III A 101,4 100,6 22,1 22,0 3,5 120,8 9,6 20 %
CME VII A 6) 156,7 152,9 59,4 70,0 9,1 148,0 62,5 15 %
CME VII B 6) 56,5 56,5 19,2 29,9 5,0 69,1 9,2 13 %
CME Sweden 6) 67,0 66,4 25,5 30,0 3,9 63,6 28,4 15 %
CMB VIII 2) 6) 440,0 389,3 256,7 301,9 8,1 154,1 365,6 12 %
CMLS IV 54,1 47,9 32,2 37,5 1,3 12,1 49,6 10 %
CMT 2007 2) 99,6 68,9 39,1 55,1 0,0 9,1 79,6 10 %
CMPM 138,0 130,2 101,6 111,3 0,5 53,4 103,1 10 %
Yhteensä 1 113,3 1 012,7 555,8 657,7 31,4 630,2
Aktiivi-
sessa
sijoitus-
vaiheessa
olevat
rahastot
CMR 118,1 80,1 48,8 60,3 6,3 3,4 %
CMB IX 294,6 212,7 176,4 197,0 3,9 13,4 10 %
CMM V 95,0 19,7 18,0 20,0 0,7 1,2 10 %
Yhteensä 507,7 312,5 243,2 277,3 10,9 14,6
Rahastot,
joilla
ei ole
voiton-
jako-
poten-
tiaalia
CapManille
FV IV, FV VET,
SWE LS 3),
SWE Tech 2), 3),
CME VII C,
FM II A, C, D 2),
FM III C,
CMM IV 4)
Yhteensä 580,5 553,5 176,0 153,6 27,7 360,5
Kohde-
yritys-
sijoi-
tuksia
tekevät
rahastot
yhteensä
2 459,5 2 131,0 993,0 1 101,2 71,4 1 412,1 17,4

KIINTEISTÖPÄÄOMARAHASTOT

Si-
joi-
tus-
ka-
pa-
si-
teet-
ti
Kut-
suttu pää-
oma
Rahaston
nykyisen
salkun
Netto-
kassa-
varat
Toteutunut
kassavirta
31.3.
2012
tarvit-
tava kassa-
virta,
jotta
rahasto
siirtyy
voiton-
jaon
piiriin
CapManin osuus
kassa-
virrasta,
jos
rahasto
on
voiton-
jaossa
Han-
kinta-
hinta
Käypä
arvo
Si-
joit-
ta-
jille
Hal-
lin-
noin-
ti-
yh-
tiöl-
le
Irtautu-
mis- ja
arvon-
kehitys-
vai-
heessa
olevat
rahastot
CMRE I 5)
  Oma
 pääoma
 ja jvkl
200,0 188,5 59,9 45,3 205,3 27,4 65,6 26 %
  Velka-
 rahoitus
300,0 276,6 70,5 70,5
  Yhteensä 500,0 465,1 130,4 115,8 1,4 205,3 27,4
CMRE II
  Oma
 pääoma
150,0 115,0 116,3 119,3 0,5 154,9 12 %
  Velka-
 rahoitus
450,0 276,8 262,6 262,6
  Yhteensä 600,0 391,8 378,9 381,9 3,8 0,5
CMHRE
  Oma
 pääoma
332,5 316,1 363,2 305,5 27,2 390,7 12 %
  Velka-
 rahoitus
617,5 539,6 509,1 509,1
  Yhteensä 950,0 855,7 872,3 814,6 0,8 27,2
Yhteensä 2 050,0 1 712,6 1 381,6 1 312,3 6,0 233,0 27,4
Aktiivi-
sessa
sijoitus-
vai-
heessa
olevat
rahastot
PSH Fund
  Oma
 pääoma
5,0 3,5 3,5 6,2 0,5 10 %
  Velka-
 rahoitus
8,0 8,0 7,8 7,8
  Yhteensä 13,0 11,5 11,3 14,0 0,2 0,5
Yhteensä 13,0 11,5 11,3 14,0 0,2 0,5
Kiin-
teistö-
pääoma-
rahastot
yhteensä
2 063,0 1 724,1 1 392,9 1 326,3 6,2 233,5 27,4

Rahastojen lyhenteet:

CMB = CapMan Buyout CMRE = CapMan Real Estate
CME = CapMan Equity CMT 2007 = CapMan Technology 2007
CMLS = CapMan Life Science FM = Finnmezzanine Fund
CMM = CapMan Mezzanine FV = Finnventure Fund
CMHRE = CapMan Hotels RE PSH Fund = Project Specific Hotel Fund
CMPM = CapMan Public Market Fund SWE LS = Swedestart Life Science
CMR = CapMan Russia Fund SWE Tech = Swedestart Tech

Rahastotaulukoiden sarakeotsikoiden selitteet

Koko / Alkuperäinen sijoituskapasiteetti:

Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon eli rahaston alkuperäinen koko. Kiinteistöpääomarahastojen kohdalla sijoituskapasiteetti käsittää myös rahaston velkaosuuden.

Kutsuttu pääoma:

Sijoittajien rahastoon maksama pääoma katsauskauden loppuun mennessä.

Rahaston nykyisen salkun käypä arvo:

Rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin on arvostettu käypään arvoon (fair value) IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, www.privateequityvaluation.com) suositusten mukaisesti ja sijoitukset kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti.

Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä. Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan.

Nettokassavarat:

Sijoittajan osuutta arvioitaessa on otettava huomioon salkun käyvän arvon lisäksi rahaston nettokassavarat. Kiinteistöpääomarahastojen velkarahoitusosuudet on esitetty taulukossa omilla riveillään.

Tarvittava kassavirta, jotta rahasto siirtyy voitonjaon piiriin

Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että pääomanpalautuksia. Luku kertoo kuinka paljon kassavirtaa tulisi palauttaa sijoittajille vertailukauden päättyessä, jotta rahasto siirtyisi voitonjakoon. Vertaamalla kyseistä lukua rahaston salkun käypään arvoon voidaan arvioida rahaston voitonjakopotentiaalia.

CapManin osuus kassavirrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä:

Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, rahasto siirtyy voitonjaon piiriin ja hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta tulevista kassavirroista voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest).

Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

Taulukoiden alaviitteet

1)  Fenno Rahasto (perustettu 1997, voitonjakoon 2005) ja Skandia I (perustettu 1997, voitonjakoon 2005) muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman, jota hallinnoidaan yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.

2)  Rahastoon kuuluu kaksi tai useampia juridisia yksiköitä (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).

3)  Valuuttamääräiset erät on arvostettu 31.3.2012 keskikurssiin.

4)  CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 192 milj. euron suuruisen Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Toteutunut kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston yhtiömiehille.

5)  CapMan Real Estate I: Toteutunut kassavirta sisältää jvk:n takaisinmaksun ja kassavirran rahaston yhtiömiehille. Edellisen voitonjaon jälkeen kutsuttua pääomaa on palauttamatta sijoittajille yhteensä 42,9 milj. euroa. Tämä pääoma ja sille maksettava vuotuinen etuoikeutettu tuotto tulee maksaa sijoittajille, ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan jakaa.

    CapManin johto pitää epätodennäköisenä, että CapMan Real Estate I -rahastolta saataisiin tulevaisuudessa uutta voitonjakoa. Rahasto on tämän vuoksi siirretty pois ryhmästä voitonjaon piirissä olevat rahastot. Rahaston vuonna 2007 maksamasta voitonjaosta jätettiin aikanaan tulouttamatta noin 6 milj. euroa siltä varalta, että saatua voitonjakoa jouduttaisiin tulevaisuudessa palauttamaan.

6)  CapMan Oyj:n hallitus päätti 2.2.2012 korottaa Buyout-sijoitustiimin osuutta voitonjako-osuustuotoista vastaamaan paremmin toimialan yleisiä käytäntöjä. CapMan Buyout VIII -rahastossa sijoitustiimien osuus CapManin voitonjako-osuustuotoista on noin 40 prosenttia ja CapMan Equity VII -rahastoissa noin 25 prosenttia.

LIITE 2: CAPMANIN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN TOIMINTA TAMMI-MAALISKUUSSA 2012

CapManin hallinnoimien pääomarahastojen sijoitustoiminta muodostui katsauskaudella suoraan kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista Pohjoismaissa ja Venäjällä (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksista (CapMan Real Estate). Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitukset kohdistuvat kahdelle keskeiselle sijoitusalueelle Pohjoismaissa ja yhdelle sijoitusalueelle Venäjällä. Sijoitusalueet ovat keskikokoiset yritysjärjestelyt (CapMan Buyout), sijoitukset pääasiassa keskisuuriin Venäjällä toimiviin yrityksiin (CapMan Russia) ja merkittävät vähemmistö-sijoitukset pieniin ja keskisuuriin listattuihin yrityksiin (CapMan Public Market). Kiinteistöpääomarahastojen sijoitusfokus on kiinteistökohteissa pääasiassa Suomessa. Lisäksi CapManilla on kaksi muuta sijoitusaluetta (CapMan Technology ja CapMan Life Science), jotka eivät tee uusia sijoituksia, vaan keskittyvät nykyisten sijoituskohteiden kehittämiseen. Nämä sijoitusalueet raportoidaan CapMan Private Equityn alla ryhmässä Muut.

CAPMAN PRIVATE EQUITY

Sijoitukset kohdeyrityksiin tammi-maaliskuussa 2012

Rahastot eivät tehneet katsauskaudella uusia sijoituksia, mutta olemassa oleviin kohdeyrityksiin tehtiin useita lisäsijoituksia yhteensä 14,1 milj.eurolla. Lisäsijoituksia tehtiin pääosin Buyout-rahastojen kohdeyrityksiin. Vertailukaudella rahastot tekivät kolme uutta sijoitusta ja muutamia lisäsijoituksia yhteensä 67,3 milj. eurolla.

Irtautumiset kohdeyrityksistä tammi-maaliskuussa 2012

Rahastot irtautuivat katsauskaudella lopullisesti Inmeta Crayon ASA:sta sekä osittain Ordyhna Holdingista ja Metals and Powders Technology AB:sta. Katsauskaudella toteutuneiden irtautumisten hankintahinta oli yhteensä 42,4 milj. euroa. Vertailukaudella irtauduttiin lopullisesti kahdeksasta kohdeyrityksestä, joiden hankintahinta oli yhteensä 112,6 milj. euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

CapMan Russia -rahasto sijoitti huhtikuussa 2012 Top League -ketjuun.

Rahastot irtautuivat Ordyhna Holdingista lopullisesti katsauskauden jälkeen huhtikuussa 2012. Irtautumisella ei ollut vaikutusta CapManin kuluvan vuoden tulokseen.

CAPMAN REAL ESTATE

Sijoitukset ja sitoumukset kiinteistöihin ja kiinteistöhankkeisiin tammi-maaliskuussa 2012

Kiinteistöpääomarahastot eivät tehneet uusia sijoituksia katsauskaudella. Lisäsijoituksia tehtiin useisiin kohteisiin yhteensä 8,4 milj. eurolla. Lisäksi kiinteistöpääomarahastot olivat 31.3.2012 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita yhteensä 39 milj. eurolla. Vertailukaudella rahastot tekivät useita lisäsijoituksia yhteensä 7,2 milj. eurolla. Sitoumukset uusien hankkeiden rahoittamiseksi olivat 63,0 milj. euroa 31.3.2011.

Irtautumiset kiinteistökohteista tammi-maaliskuussa 2012

Kiinteistörahastot eivät irtautuneet sijoituskohteista katsauskaudella. Vertailukaudella toteutui yksi irtautuminen, jonka hankintahinta oli 11,8 milj. euroa.

RAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA LUKUINA

Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset hankintahintaan, milj. euroa

        1-3/2012        1-3/2011       1-12/2011
Uudet ja jatkosijoitukset
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 14,1 67,3 168,7
  Buyout 12,7 53,2 108,7
  Russia 0,0 0,2 20,6
  Public Market 0,0 13,9 31,8
  Muut 1,4 0,0 7,6
Kiinteistöpääomarahastot 8,4 7,2 56,6
Yhteensä 22,5 74,5 225,3
Irtautumiset*
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 42,4 112,6 205,4
  Buyout 38,5 82,2 159,3
  Russia 0,0 10,0 10,0
  Public Market 0,0 6,5 6,5
  Muut 3,9 13,9 29,6
Kiinteistöpääomarahastot 0,0 11,8 35,1
Yhteensä 42,4 124,4 240,5

* ml. osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset.

Kiinteistörahastot olivat 31.3.2012 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 39 milj. eurolla.

Rahastojen yhteenlaskettu salkku* 31.3.2012, milj. euroa

Salkku Salkku Osuus salkusta
hankinta- käypään (käypä arvo) %
hintaan arvoon
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 993,0 1 101,2 45,4
Kiinteistöpääomarahastot 1 392,9 1 326,3 54,6
Yhteensä 2 385,9 2 427,5 100,0
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot
  Buyout 692,0 789,7 71,7
  Russia 48,8 60,3 5,5
  Public Market 101,6 111,3 10,1
  Muut 150,6 139,9 12,7
Yhteensä 993,0 1 101,2 100,0

*Hallinnoitavien rahastojen kaikkien sijoituskohteiden muodostama kokonaisuus.

Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti

Toteutuneiden ja arvioitujen kulujen jälkeen kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla oli 31.3.2012 jäljellä noin 523 milj. euroa uusiin kohdeyrityssijoituksiin ja jatkosijoituksiin. Jäljellä olevista pääomista noin 350 milj. euroa oli varattu buyout-sijoituksiin (ml. mezzanine-sijoitukset), noin 68 milj. euroa teknologiasijoituksiin, noin 15 milj. euroa life science -sijoituksiin, noin 59 milj. euroa CapMan Russia-tiimin sijoituksiin ja noin 31 milj. euroa CapMan Public Market -tiimin sijoituksiin. Kiinteistöpääomarahastojen jäljellä oleva sijoituskapasiteetti oli yhteensä noin 55 milj. euroa, ja se on varattu pääasiassa rahastojen nykyisten sijoituskohteiden kehittämiseen.