Skip to content

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012

01/11/2012

CapMan Oyj Pörssitiedote 1.11.2012 kello 9.00

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

– Konsernin liikevaihto oli 21,3 milj. euroa (25,6 milj. euroa
  tammi-syyskuussa 2011), josta voitonjako-osuustuotot olivat
  1,9 milj. euroa (3,0 milj. euroa).
– Konsernin liikevoitto oli 1,9 milj. euroa (11,0 milj. euroa).
– Hallinnointiliiketoiminnan liiketappio oli 1,3 milj. euroa (liikevoitto
  1,2 milj. euroa) ja Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli
  3,2 milj. euroa (9,8 milj. euroa).
– Konsernin tulos ennen veroja oli 2,7 milj. euroa (14,0 milj. euroa)
  ja tulos verojen jälkeen 2,3 milj. euroa (10,5 milj. euroa).
– Emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta oli 2,3 milj. euroa
  (10,3 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,5 senttiä (10,1 senttiä).
– Hallinnoitavat pääomat olivat 2 977,7 milj. euroa 30.9.2012
  (3 041,0 milj. euroa 30.9.2011).

CapManin tulosohjaus vuodelle 2012

CapMan ennakoi ensimmäisten varainhankintakierrosten saatavan päätökseen Buyout X -rahaston ja Nordic Real Estate -rahaston osalta kuluvan vuoden aikana ja CapMan Russia II -rahaston osalta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

CapMan ennakoi vuoden 2012 tuloksen ennen veroja olevan positiivinen, olettaen että käyvät arvot pysyvät ennallaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. CapMan ei ole aikaisemmin antanut tulosohjausta vuodelle 2012.

Toimitusjohtaja Lennart Simonsen:

”Kuluvana vuonna olemme keskittyneet varainhankintaan, mikä luo perustan toiminnallemme useaksi vuodeksi eteenpäin. Haasteellisesta markkinasta huolimatta varainhankintamme etenee hyvin. Uskomme saavamme ensimmäiset varainhankintakierrokset päätökseen Buyout X ja Nordic Real Estate -rahastojen osalta tänä vuonna ja CapMan Russia II -rahaston osalta ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Sijoitustiimimme keskittyvät kohdeyritystemme ja kiinteistöjemme arvonkehitykseen. Kohdeyrityksemme ovat tehneet yhteensä 18 yritysostoa kuluvan vuoden aikana. Rahastoissamme on tällä hetkellä useita kohdeyrityksiä ja kiinteistöjä, joiden irtautumisneuvottelut ovat käynnissä. Tavoitteenamme on aina myydä sijoituskohteemme parhaalla mahdollisella arvostustasolla, mikä saattaa vaikuttaa niiden irtautumisajankohtaan.

Hallinnointipalkkiot olivat katsauskaudella odotetusti vertailukautta alhaisemmat. CapMan Equity VII B -rahasto siirtyi voitonjakoon haastavassa irtautumismarkkinassa. Kokonaisuudessaan voitonjako-osuustuotot sekä omien sijoituksiemme arvonkehitys ovat kuitenkin jääneet tavoitteistamme katsauskaudella. Jatkamme työtämme kustannusten leikkaamiseksi ja toimintamme tehostamiseksi.”

Liiketoiminta

CapMan-konserni on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimiva pääomarahastojen hallinnointiyhtiö, joka tekee myös itse sijoituksia rahastoihinsa.

Pääomasijoittamisella tarkoitetaan suoria oman pääoman ehtoisia sijoituksia yrityksiin ja kiinteistöihin. Sijoitukset tehdään pääomarahastoista, joihin varat on kerätty pääosin institutionaalisilta sijoittajilta, esimerkiksi eläkeyhtiöiltä ja säätiöiltä. Pääomasijoittaja kehittää aktiivisesti kohdeyrityksiä ja kiinteistöjä yhteistyössä johdon ja vuokralaisten kanssa. Arvonluonti perustuu kestävän kasvun luomiseen ja strategisen aseman vahvistamiseen. Luonteeltaan pääomasijoittaminen on pitkäjänteistä – yhden sijoituksen pitoaika on keskimäärin 4-6 vuotta ja koko pääomarahaston elinkaari on noin 10 vuotta. Pitkällä aikavälillä pääomasijoitusrahastot ovat tuottaneet selkeästi muita sijoitusluokkia paremmin1, ja alan näkymät ovat hyvät. CapManin osakkeen kautta sekä instituutioilla että yksityisillä sijoittajilla on mahdollisuus osallistua hajautetusti pääomasijoitusalan tuottopotentiaaliin.

Konsernilla on kaksi toimintasegmenttiä, jotka ovat Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta.

Hallinnointiliiketoiminnassa CapMan kerää pohjoismaisilta ja kansainvälisiltä instituutioilta varoja hallinnoimiinsa pääomarahastoihin. CapManin sijoitustiimit sijoittavat rahaston pääomat pohjoismaisiin tai venäläisiin yrityksiin tai kiinteistöihin. Hallinnointiliiketoiminnassa on kaksi tulonlähdettä. Rahaston sijoittajat maksavat CapManille hallinnointipalkkiota (tyypillisesti 0,5-2,5 % vuodessa) rahaston toiminta-ajalta. Rahaston sijoitusperiodin ajan (tyypillisesti 5 vuotta) hallinnointipalkkioita maksetaan rahaston koon mukaan vähennettynä toteutuneilla irtautumisilla. Sijoitusperiodin jälkeen hallinnointipalkkiot perustuvat sijoitetun salkun jäljellä olevaan hankintahintaan. Hallinnointipalkkiot kattavat pääsääntöisesti yhtiön operatiivisen toiminnan kulut ja ovat luonteeltaan tasaisia ja hyvin ennustettavia.

Hallinnointiliiketoiminnan toinen tulonlähde on voitonjako-osuustuotot. Voitonjako-osuustuotot ovat hallinnointiyhtiön osuus rahaston kassavirrasta sen jälkeen kun rahaston sijoittajille on palautettu heiltä kutsuttu pääoma sekä sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto (ns. kynnystuotto (IRR), tyypillisesti 8 % p.a.). Voitonjako-osuustuotot riippuvat irtautumisten toteutumisajankohdasta sekä irtautuvien rahastojen voitonjakovaiheesta, minkä vuoksi niiden ennustaminen on vaikeaa.

Rahastosijoitustoiminnassa CapMan sijoittaa omasta taseestaan hallinnoimiinsa rahastoihin. Rahastosijoitustoiminnan tulonlähteitä ovat rahastosijoitusten käypien arvojen nousu sekä irtautumisten myötä realisoituneet tuotot. Käypiin arvoihin vaikuttavat sekä rahastojen sijoituskohteiden kehitys että yleinen markkinakehitys. Rahastosijoitusten tuotot voivat olla myös negatiivisia.

Koska voitonjako-osuustuotot ja rahastosijoitusten käyvät arvot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosineljännesten välillä, tulee konsernin taloudellista kehitystä seurata pidemmällä aikajänteellä kuin vuosineljänneksittäin.

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys tammi-syyskuussa 2012

Konsernin liikevaihto laski vertailukaudesta ja oli 21,3 milj. euroa (25,6 milj. euroa tammi-syyskuussa 2011). Liikevaihdon laskuun vaikutti vertailukautta alemmat hallinnointipalkkiot ja voitonjako-osuustuotot. Vertailukauden liikevaihto sisälsi lisäksi 1,0 milj. euroa kiinteistökonsultoinnin tuottoja. CapMan myi kiinteistökonsultointitoimintansa kesäkuussa 2011. Operatiivisen toiminnan kulut laskivat suunnitellusti vertailukaudesta tehostamistoimien ansiosta ja olivat 23,1 milj. euroa (25,4 milj. euroa). Katsauskauden operatiivisen toiminnan kulut sisälsivät 0,5 milj. euron suuruisen negatiivisen arvonmuutoksen liittyen Access Capital Partners Group SA:n neljän prosentin omistuksen myyntiin. Lisäksi sijoitustiimien osuus voitonjako-osuustuotoista huomioidaan operatiivisissa kuluissa. Katsauskaudella sijoitustiimin osuus voitonjako-osuustuotoista oli 0,5 milj. euroa.

Konsernin liikevoitto oli 1,9 milj. euroa (11,0 milj. euroa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,4 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 2,7 milj. euroa (14,0 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen oli 2,3 milj. euroa (10,5 milj. euroa).

Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli 2,3 milj. euroa (10,3 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,5 senttiä (10,1 senttiä).

Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä tilikauden liikevaihto, liikevoitto ja tulos segmenteittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Hallinnointiliiketoiminta

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 21,3 milj. euroa (25,6 milj. euroa). Hallinnointipalkkiot laskivat tehtyjen irtautumisten seurauksena vertailukaudesta ja olivat 18,3 milj. euroa (20,7 milj. euroa).

Katsauskauden voitonjako-osuustuotot olivat 1,9 milj. euroa. Vertailukaudella voitonjako-osuustuotot olivat 3,0 milj. euroa.

Hallinnointiliiketoiminnan liiketappio oli 1,3 milj. euroa (liikevoitto 1,2 milj. euroa) ja tulos -1,2 milj. euroa (1,0 milj. euroa). CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Rahastosijoitustoiminta

Rahastosijoituksiin liittyvä käyvän arvon muutos oli katsauskaudella 3,5 milj. euroa (10,2 milj. euroa), mikä vastaa 4,7 prosentin arvon nousua tammi-syyskuussa 2012 (16,8 prosentin arvon nousua vertailukaudella). Rahastojen kohdeyritysten kehitys on kuluvan vuoden aikana ollut enimmäkseen hyvää ja sen odotetaan jatkuvan neutraalina loppuvuotta kohden. Käyvän arvon muutoksiin vaikutti lisäksi kohdeyritysten listattujen verrokkiyritysten markkina-arvojen kehitys. Rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo oli 30.9.2012 yhteensä 72,4 milj. euroa (67,7 milj. euroa 30.9.2011).

Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 3,2 milj. euroa (9,8 milj. euroa) ja tulos 3,5 milj. euroa (9,5 milj. euroa). Tulokseen vaikutti osuus Maneq-osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Maneq-yhtiöiden tulokseen vaikuttivat niiden tekemien sijoitusten käyvän arvon muutokset.

CapMan sijoitti katsauskaudella rahastoihin pääomaa yhteensä 4,9 milj. euroa (10,6 milj. euroa). Valtaosa pääomasta kutsuttiin CapMan Buyout VIII ja CapMan Russia -rahastoihin. CapMan sai rahastoilta pääomanpalautuksia 3,3 milj. euroa (18,3 milj. euroa). Valtaosa pääomanpalautuksia saatiin Tokmanni-konsernista irtautumisen seurauksena CapMan Equity VII A ja CapMan Equity VII B -rahastoilta. CapMan ei tehnyt katsauskaudella uusia sijoitussitoumuksia rahastoihin.

Jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli 20,2 milj. euroa 30.9.2012 (23,9 milj. euroa 30.9.2011). Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä olivat yhteensä 92,7 milj. euroa (91,6 milj. euroa). CapManin tavoitteena on sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin jatkossa 1-5 prosenttia uusien rahastojen koosta, rahaston kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.

Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon kohdeyritysten osalta IPEVG:n suositusten (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) mukaisesti ja kiinteistöjen osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla.

Sijoitukset käypään arvoon ja jäljellä olevat sitoumukset sijoitusalueittain on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Tase ja rahoitusasema 30.9.2012

CapManin taseen loppusumma oli 135,5 milj. euroa 30.9.2012 (150,6 milj. euroa 30.9.2011). Pitkäaikaiset varat olivat 114,1 milj. euroa (109,2 milj. euroa), josta liikearvon osuus oli 6,2 milj. euroa (6,2 milj. euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset olivat 72,4 milj. euroa (67,7 milj. euroa). Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 19,5 milj. euroa (19,4 milj. euroa), ja niistä 18,3 milj. euroa (18,5 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökuntaa on sijoittajina Maneq-rahastoissa. CapMan Oyj:n tuotto-odotus Maneq-rahastoilta vastaa pitkälti muiden CapManin rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.

Lyhytaikaiset varat olivat 20,4 milj. euroa (37,9 milj. euroa). Rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset sijoitukset olivat 12,5 milj. euroa (32,0 milj. euroa). Rahavarojen lasku johtui lähinnä siitä, että katsauskaudella toteutui vertailukautta vähemmän irtautumisia.

CapMan Oyj:n oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) koko on 29,0 milj. euroa. Osingonjakoon liittyen hybridilainan korot on kirjattu koko vuoden osalta omasta pääomasta lainasopimusehtojen mukaisesti, ja ne maksetaan puolivuosittain. CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa 55,0 milj. euron (44,4 milj. euron) pankkirahoituskokonaisuus, josta oli käytössä 30,0 milj. euroa (34,4 milj. euroa). Ostovelat ja muut velat olivat 18,4 milj. euroa (24,1 milj. euroa). Konsernin korolliset nettovelat olivat 18,1 milj. euroa (3,1 milj. euroa).

Pankkilainoihin liittyy rahoituskovenantteja, jotka on sidottu yhtiön omavaraisuusasteeseen ja korollisten pankkilainojen suhteeseen taseen rahastosijoituksista sekä rullaavaan 12 kuukauden käyttökatteen tasoon. Koska yhtiön pankkilainoihin liittyvä käyttökatekovenantti alitti rahoittajapankin kanssa sovitun tason katsauskauden lopussa, rahoittajapankin kanssa on sovittu uusista kovenanttitasoista lainaehtojen pysyessä muilta osin ennallaan. 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -2,6 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiotuotot maksetaan kahdesti vuodessa tammi- ja heinäkuussa, mikä näkyy rahavirtalaskelman käyttöpääomassa. Investointien rahavirta 2,4 milj. euroa (15,4 milj. euroa) sisältää muun muassa tehdyt rahastosijoitukset ja saadut pääoman palautukset. Rahavirta ennen rahoitusta oli -0,2 milj. euroa (16,4 milj. euroa) ja rahoituksen rahavirta -10,0 milj. euroa (-18,8 milj. euroa).

Avainlukuja 30.9.2012

CapManin omavaraisuusaste 30.9.2012 oli 63,3 prosenttia (59,9 prosenttia 30.9.2011). Oman pääoman tuotto oli 3,6 prosenttia (15,7 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto 4,3 prosenttia (15,9 prosenttia). Tavoitetaso omavaraisuusasteelle on vähintään 60 prosenttia ja oman pääoman tuotolle yli 20 prosenttia.


Avainlukuja
     
30.9.12 30.9.11 31.12.11
       
Tulos / osake, senttiä 0,5 10,1 10,1
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 0,5 9,9 10,1
Oma pääoma / osake, senttiä *) 98,1 103,3 104,7
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 84 255 467 84 255 467 84 255 467
Osakelukumäärä katsauskauden lopussa 84 281 766 84 281 766 84 281 766
Ulkona olevien osakkeiden määrä 84 255 467 84 255 467 84 255 467
Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet kauden lopussa 26 299 26 299 26 299
Oman pääoman tuotto, % p.a. 3,6 15,7 12,4
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 4,3 15,9 11,9
Omavaraisuusaste,% 63,3 59,9 61,9
Nettovelkaantumisaste,% 21,8 3,6 14,4

*) IFRS:n mukaan 29,0 milj. euron joukkovelkakirjalaina on luettu mukaan omaan pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa. Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa on huomioitu katsauskaudelle kohdistuvat joukkovelkakirjalainan korot (netto).

Varainhankinta katsauskaudella ja hallinnoitavat pääomat 30.9.2012

Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. Pääomat kasvavat uusien rahastojen varainhankinnan myötä ja laskevat tehtyjen irtautumisten seurauksena.

Uskomme varainhankinnan jatkuvan haasteellisena myös lähitulevaisuudessa. Pitkittyneestä talouden epävarmuudesta johtuen monien pääomasijoitusrahastojen varainhankinta on venynyt, mistä syystä markkinoilla on tällä hetkellä ennätysmäärä rahastoja. Rahastosijoittajat ovat näin ollen entistä valikoivampia sijoituspäätöksiä tehdessään ja aikaisempiin vuosiin verrattuna pienempi määrä rahastoista on onnistunut saattamaan varainhankintakierroksensa päätökseen.

CapMan käynnisti katsauskaudella varainhankinnan Buyout X -rahastoon, Nordic Real Estate -rahastoon sekä CapMan Russia II -rahastoon. Uskomme ensimmäisten varainhankintakierrosten toteutuvan kuluvan vuoden aikana Buyout X -rahaston sekä Nordic Real Estate -rahaston osalta. Odotamme ensimmäisen varainhankintakierroksen toteutuvan CapMan Russia II -rahaston osalta vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Hallinnoitavat pääomat laskivat katsauskaudella 2 977,7 milj. euroon (3 041,0 milj. euroa 30.9.2011). Lasku johtuu vertailukauden jälkeen tehdyistä irtautumisista. Pääomista 1 537,5 milj. euroa (1 599,1 milj. euroa) oli kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa ja 1 440,2 milj. euroa (1 441,9 milj. euroa) kiinteistöpääomarahastoissa.

Tarkemmat tiedot hallinnoitavista rahastoista ja niiden sijoitustoiminnasta on esitetty liitteissä 1 ja 2.

Hallituksella olevat valtuutukset

CapMan Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä voimassa olevat valtuutukset päättää omien B-osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus käsittää enintään 8 000 000 omaa B-osaketta ja se on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 asti. Lisäksi hallituksella on valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 15 000 000 yhtiön B-osaketta ja se on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 asti.

Valtuutusten sisältöä on kuvattu tarkemmin 14.3.2012 annetussa pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Henkilöstö

CapManin palveluksessa oli 30.9.2012 yhteensä 108 henkilöä (124 henkilöä 30.9.2011), joista 71 (82) työskenteli Suomessa ja loput Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä tai Luxemburgissa. Henkilöstö maittain on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Osakkeet ja osakepääoma

CapMan Oyj:n osakepääomassa tai osakemäärässä ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. Osakepääoma oli 771 586,98 euroa 30.9.2012. B-osakkeita oli 78 531 766 kappaletta ja A-osakkeita 5 750 000 kappaletta 30.9.2012.

B-osakkeilla on kullakin yksi ääni ja A-osakkeilla 10 ääntä/osake.

Osakkeenomistajat

CapMan Oyj:n osakkeenomistajien lukumäärä nousi katsauskaudella 9,6 prosenttia vertailukaudesta ja oli sen päättyessä 6 039 (5 512 osakkeenomistajaa 30.9.2011).

Katsauskaudella annettiin kaksi liputusilmoitusta. Ari Tolppasen määräysvaltayhtiö Oy Inventiainvest Ab:n osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ylitti 5 prosenttia ja osuus osakkeiden tuottamasta äänivallasta ylitti 15 prosenttia. Ari Tolppasen ja hänen määräysvaltayhtiönsä Oy Aristo-Invest Ab:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja osuus kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta alitti 5 prosenttia. Ari Tolppasen yhteenlaskettu välitön ja välillinen omistus CapMan Oyj:n osakkeista ei muuttunut kaupan johdosta.

Omat osakkeet

CapMan Oyj:n hallussa oli yhteensä 26 299 yhtiön omaa B-osaketta 30.9.2012. Omien osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

Optio-ohjelmat

CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa voimassa yksi optio-ohjelma henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi, Optio-ohjelma 2008. Optio-ohjelma 2008:aan kuuluu enintään 4 270 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 270 000 yhtiön B-osaketta. Optio-ohjelma 2008 jakautuu A- ja B-sarjoihin, joihin kuuluu molempiin enintään 2 135 000 optio-oikeutta. Yhden B-osakkeen merkintähinta 2008A-optioilla on 2,53 euroa ja 2008B-optioilla 0,89 euroa. Merkintäaika 2008A-optioilla alkoi 1.5.2011, ja 2008B-optioilla 1.5.2012. Optio-oikeuksilla tapahtuvista osakemerkinnöistä saatavat varat kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 2008A-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 1 926 250 kappaletta ja 2008B-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 2 070 000 kappaletta 30.9.2012.

Kaupankäynti ja markkina-arvon kehitys

CapMan Oyj:n B-osakkeiden päätöskurssi oli 0,87 euroa 30.9.2012 (1,07 euroa 30.9.2011). Katsauskauden keskikurssi oli 0,97 euroa (1,52 euroa), ylin kurssi 1,18 euroa (1,84 euroa) ja alin 0,85 euroa (0,90 euroa). Osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuussa 14,9 milj. kappaletta (13,3 milj. kappaletta), mikä vastasi 14,4 milj. euron (20,5 milj. euron) vaihtoa.

CapMan Oyj:n B-osakkeiden markkina-arvo 30.9.2012 oli 68,3 milj. euroa (83,8 milj. euroa 30.9.2011). Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa A-osakkeet on arvostettu B-osakkeiden katsauskauden päätöskurssiin, oli 73,3 milj. euroa (90,2 milj. euroa).

Muut tapahtumat katsauskaudella

CapManin hallinnoimien rahastojen irtautuminen Tokmanni-konsernista toteutui heinäkuussa. Irtautuminen siirsi CapMan Equity VII B -rahaston voitonjaon piiriin. Kaupan vaikutus CapManin katsauskauden tulokseen oli noin 1,2 milj. euroa voitonjako-osuustuottojen sekä omista rahastosijoituksista saatavien tuottojen seurauksena. Kaupalla oli noin 4,4 milj. euron positiivinen kassavirtavaikutus CapMan-konsernille katsauskaudella.

CapMan myi neljän prosentin omistusosuuden Access Capital Partners Group SA:sta heinäkuussa. Kaupan jälkeen CapManille jää yhtiöstä yhden prosentin omistusosuus.  Kaupasta aiheutui 0,5 milj. euron myyntitappio ja sillä oli noin 2 milj. euron positiivinen kassavirtavaikutus katsauskaudella.

Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

Pitkittyessään levottomuus rahoitusmarkkinoilla saattaa vaikuttaa CapManin toimintaan irtautumisten viivästymisen sekä omien rahastosijoitusten käypien arvojen laskun kautta. Myös valuuttakurssivaihtelut saattavat vaikuttaa kohdeyritysten arvostukseen.

Epävarman markkinatilanteen jatkuminen heijastuu todennäköisesti myös jo ennestään haastavaan varainhankintamarkkinaan vähentämällä rahastosijoittajien halukkuutta ja kykyä tehdä uusia sitoumuksia rahastoihin. Kilpailun odotetaan pysyvän kovana varainhankintamarkkinalla lähitulevaisuudessa, mikä saattaa vaikuttaa meneillään olevan varainhankinnan lopputulokseen. Varainhankinnan onnistuminen vaikuttaa hallinnoitavien pääomien määrään ja sitä kautta saataviin uusiin hallinnointipalkkioihin.

EU:n sääntelyhankkeista Basel III ja Solvenssi II rajoittavat eurooppalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden mahdollisuuksia sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin. Tällä on mahdollisesti vaikutusta myös CapManin varainhankintaan.

Toimintaympäristö

Preqinin keräämien tilastojen mukaan pääomasijoitusrahastojen hallinnoitavat pääomat ylittivät kuluvan vuoden aikana ensimmäistä kertaa kolme triljoonaa dollaria. Tämä on osoitus sijoittajien pitkän aikavälin luottamuksesta pääomasijoitusalaa kohtaan epävarmasta taloustilanteesta huolimatta.2 Varainhankintamarkkinoilla on kuitenkin tällä hetkellä ennätysmäärä rahastoja, ja näin ollen sijoittajat ovat entistä valikoivampia sijoituspäätöksiä tehdessään. Pieniin ja keskisuuriin yritysjärjestelyihin keskittyvät rahastot kiinnostavat yhä sijoittajia.3

Buyout-yrityskauppojen määrä laski Euroopassa vuoden kolmannella neljänneksellä kaikilla markkinoilla Ranskaa, Saksaa ja Benelux-maita lukuun ottamatta. Myös kauppojen arvo jäi Euroopassa viime neljänneksestä.4 Pankkirahoituksen lainaehtojen odotetaan kiristyneen Euroopassa vuoden kolmannella neljänneksellä.5 Suhteessa muuhun Eurooppaan pohjoismaiset pankit ovat kuitenkin vähemmän altistuneita euroalueen talousvaikeuksille, mikä tukee pankkirahoituksen saatavuutta ja sitä kautta yrityskauppa-aktiviteettia Pohjoismaissa.

Irtautumismarkkina heikkeni vuoden kolmannen neljänneksen aikana ja markkinoiden elpyminen finanssikriisiä edeltäville tasoille on ollut hidasta.6 Irtautumismarkkinan elpyminen lisäisi pääomanpalautuksia ja tukisi sijoittajien mahdollisuuksia tehdä uusia sitoumuksia pääomarahastoihin.

Venäjästä tuli elokuussa World Trade Organizationin (WTO:n) jäsenmaa, mikä vahvistaa maan merkitystä sijoitusalueena. Jäsenyys ja sen myötä lisääntyvä läpinäkyvyys lisää markkinan houkuttelevuutta ulkomaisille sijoittajille, mikä puolestaan tukee irtautumismarkkinaa. Venäjän BKT ja yksityinen kulutus ovat kasvaneet nopeasti viimeisen kuuden vuoden aikana7 ja markkinoilla on useita kasvurahoitusta tarvitsevia yrityksiä. Pääomasijoitusten merkitys kasvurahoituksessa korostuu, kun pankkirahoituksen saatavuus pienille ja keskisuurille venäläisyrityksille on rajoitettua.

Pohjoismaisten kiinteistökauppojen transaktiovolyymi laski hienoisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana verrattuna toiseen neljännekseen. CBRE:n keräämien tietojen mukaan kauppojen volyymi kuitenkin säilyi lähellä vastaavaa periodia viime vuonna.8 Suomessa kiinteistökauppojen volyymi on KTI:n mukaan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana noussut vastaavasta ajankohdasta viime vuonna. Ulkomaisten ostajien osuus tästä on ollut noin 30 prosenttia.9 Ns. prime-, eli alhaisen riskin, kiinteistöjen vuokrat ja tuottovaatimukset ovat säilyneet muuttumattomina pohjoismaisissa pääkaupungeissa CBRE:n mukaan.10 Perinteisen pankkirahoituksen saatavuus on melko niukkaa prime-sijoituskohteita lukuun ottamatta. Myös lainaehdot ovat kiristyneet.

CapMan jatkaa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla sijoitusstrategiansa toteuttamista ja kohdeyritysten lähitulevaisuuden näkymät ovat neutraalit. IPEVG arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti kohdeyritysten käypien arvojen kehitykseen vaikuttaa myös pörssilistattujen yhtiöiden tulosennusteiden kehittyminen ja niiden markkina-arvojen kehitys sekä toiminta-alueemme valuuttojen kurssikehitykset suhteessa euroon.

Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on käytettävissään noin 474 milj. euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin, ja kiinteistöpääomarahastoilla on noin 33 milj. euron sijoituskapasiteetti pääosin nykyisen salkun kehittämiseksi. Pitkäaikainen yhteistyö pohjoismaisten pankkien kanssa on meille erityisen tärkeää, ja se on toiminut hyvin.

Sääntely-ympäristö

Vaihtoehtoista sijoitusluokkaa sääntelevä EU:n AIFM-direktiivi (Directive on Alternative Investment Fund Managers) astui voimaan 21.7.2011. Kansalliseen lainsäädäntöön direktiivi on saatettava 21.7.2013 mennessä. Direktiivi mm. edellyttää alan toimijoilta toimilupaa sekä asettaa merkittäviä muita vaatimuksia mm. rahastosijoittaja- ja viranomaisraportoinnin osalta. CapMan arvioi, että se pystyy organisaationsa ja toimintamalliensa ansiosta sopeutumaan uuteen sääntelyyn hyvin.

Yhdysvaltojen ns. Dodd-Frank -laki edellyttää tiettyjen ulkomaisten pääomasijoitusrahastojen hallinnointi- ja neuvonantoyhtiöiden rekisteröitymistä tai raportointia Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaisille (S.E.C., U.S. Securities and Exchange Commission). CapMan on sääntelyn mukaisesti 30.3.2012 mennessä raportoinut S.E.C.:lle ne konserniyhtiönsä, jotka hallinnoivat rahastoja, joissa on yhdysvaltalaisia sijoittajia tai tarjoavat sijoitusneuvontaa tällaisille rahastoille.

CapMan seuraa aktiivisesti toimialaa koskevia muita sääntelyhankkeita mukaan lukien eurooppalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden pääomavaatimuksiin vaikuttavat Basel III ja Solvenssi II -hankkeet.

CapManin tulosohjaus vuodelle 2012

CapMan ennakoi ensimmäisten varainhankintakierrosten saatavan päätökseen Buyout X -rahaston ja Nordic Real Estate -rahaston osalta kuluvan vuoden aikana ja CapMan Russia II -rahaston osalta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

CapMan ennakoi vuoden 2012 tuloksen ennen veroja olevan positiivinen, olettaen että käyvät arvot pysyvät ennallaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. CapMan ei ole aikaisemmin antanut tulosohjausta vuodelle 2012.

CapMan-konsernin tilipäätöstiedote vuodelta 2012 julkistetaan perjantaina 8.2.2013.

Helsingissä 1.11.2012          

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Lennart Simonsen, puh. 0207 207 567 tai 0400 439 684
talousjohtaja Niko Haavisto, puh. 0207 207 583 tai 050 465 4125

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

Viitteet:
1) Bain & Company, Global Private Equity Report
2) Preqin Quarterly Q3 2012, October 2012
3) Preqin Investor Outlook H1 2012
4) Q3 2012 Arle unquote” Private Equity Barometer, October 2012
5) ECB The euro area bank lending survey, July 2012
6) Preqin Quarterly Q3 2012, October 2012
7) Economist Intelligence Unit
8) CBRE MarketView Q3 2012, European Investment Quarterly
9) KTI Finnish Property Monthly, July-August 2012
10) CBRE MarketView Q3 2012, EMEA Rents and Yields

Liitteet (taulukko-osan jälkeen):
Liite 1: CapMan Oyj -konsernin hallinnoimat rahastot 30.9.2012, milj. euroa
Liite 2: CapManin hallinnoimien rahastojen toiminta tammi-syyskuussa 2012

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. 1.1.2012 voimaan tulleilla IFRS-standardeilla ja tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)          
           
1 000 EUR 7-9/12 7-9/11 1-9/12 1-9/11 1-12/11
           
Liikevaihto 8 054 9 859 21 255 25 608 32 440
           
Liiketoiminnan muut tuotot -16 40 216 641 670
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 744 -5 002 -13 371 -16 374 -22 349
Poistot ja arvonalentumiset -182 -203 -567 -633 -811
Liiketoiminnan muut kulut -2 777 -2 755 -9 139 -8 418 -11 704
Sijoitusten käyvän arvon muutokset -281 -101 3 545 10 220 12 849
           
Liikevoitto 54 1 838 1 939 11 044 11 095
           
Rahoitustuotot ja -kulut 396 -195 344 213 559
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -173 347 435 2 753 2 055
           
Voitto ennen veroja 277 1 990 2 718 14 010 13 709
           
Tuloverot 45 -374 -418 -3 499 -2 622
           
Konsernin voitto 322 1 616 2 300 10 511 11 087
           
           
Muut laajan tuloksen erät:          
Muuntoerot 1 15 6 1 -31
           
Konsernin laaja tulos yhteensä 323 1 631 2 306 10 512 11 056
           
Kauden tuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 322 1 616 2 300 10 323 10 899
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 188 188
           
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 323 1 631 2 306 10 324 10 868
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 188 188
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta          
laskettu osakekohtainen tulos:          
Tulos/osake, senttiä -0,3 1,2 0,5 10,1 10,1
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä -0,3 1,2 0,5 9,9 10,1
           
Hybridilainan korko katsauskaudelta on huomioitu osakekohtaisen tuloksen laskennassa.    


KONSERNIN TASE (IFRS)      
       
1 000 EUR 30.9.12 30.9.11 31.12.11
       
VARAT      
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 457 467 438
Liikearvo 6 204 6 204 6 204
Muut aineettomat hyödykkeet 1 640 1 995 1 881
Osuudet osakkuusyrityksissä 8 971 9 068 8 347
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti      
kirjattavat sijoitukset      
  Rahastosijoitukset 72 442 67 671 70 167
  Muut sijoitukset 99 597 597
Saamiset 19 528 19 392 19 601
Laskennalliset verosaamiset 4 786 3 800 4 025
  114 127 109 194 111 260
       
Lyhytaikaiset varat      
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 941 5 837 5 467
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti      
kirjattavat rahoitusvarat 374 378 378
Rahavarat 12 100 31 664 21 887
  20 415 37 879 27 732
       
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 945 3 501 3 501
       
Varat yhteensä 135 487 150 574 142 493
       
       
1 000 EUR 30.9.12 30.9.11 31.12.11
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 772 772 772
Ylikurssirahasto 38 968 38 968 38 968
Muut rahastot 38 814 38 679 38 679
Muuntoerorahasto 44 70 38
Kertyneet voittovarat 4 052 8 582 9 784
       
Oma pääoma yhteensä 82 650 87 071 88 241
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 2 331 3 019 2 569
Pitkäaikaiset korolliset velat 26 523 28 905 28 753
Muut velat 1 241 1 238 1 131
  30 095 33 162 32 453
       
       
       
       
Lyhytaikaiset velat      
Ostovelat ja muut velat 18 417 24 091 15 269
Lyhytaikaiset korolliset velat 4 000 6 250 6 250
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat      
verovelat 325 0 280
  22 742 30 341 21 799
       
Velat yhteensä 52 837 63 503 54 252
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 135 487 150 574 142 493


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA          
                 
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
                 
  Osake- Yli-
kurssi-
Muut Muunto- Kerty-
neet
Yhteensä Määräys- Oma
  pää-
oma
rahasto rahastot erot voitto-   vallatto- pääoma
          varat   mien yhteensä
              omista-jien  
1 000 EUR osuus
                 
Oma pääoma 1.1.2011 772 38 968 38 679 69 12 241 90 729 273 91 002
Optioiden kirjaus         317 317   317
Osingonjako         -10 114 -10 114 -222 -10 336
Oman pääoman ehtoisen joukkovelka-
kirjalainan korot (netto)
        -2 414 -2 414   -2 414
Laaja tulos yhteensä       1 10 323 10 324 188 10 512
Määräys-
vallattomien omistajien
               
osuuksien hankinnat         -1 771 -1 771 -239 -2 010
Oma pääoma 30.9.2011 772 38 968 38 679 70 8 582 87 071 0 87 071
                 
                 
Oma pääoma 1.1.2012 772 38 968 38 679 38 9 784 88 241 0 88 241
Optioiden kirjaus     135   272 407   407
Osingonjako         -5 898 -5 898   -5 898
Oman pääoman ehtoisen joukkovelka-
kirjalainan korot (netto)
        -2 463 -2 463   -2 463
Muut muutokset         57 57   57
Laaja tulos yhteensä       6 2 300 2 306   2 306
Oma pääoma 30.9.2012 772 38 968 38 814 44 4 052 82 650 0 82 650
                         


LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)      
       
1 000 EUR 1-9/12 1-9/11 1-12/11
       
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 2 300 10 511 11 087
Oikaisut tilikauden voittoon 531 -7 453 -10 350
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 831 3 058 737
Käyttöpääoman muutokset -2 252 2 276 -1 142
Rahoituserät ja verot -3 183 -4 310 -7 788
Liiketoiminnan rahavirta -2 604 1 024 -8 193
       
Investointien rahavirta 2 372 15 407 14 607
       
Rahavirta ennen rahoitusta -232 16 431 6 414
Maksetut osingot (ml. määräysvallattomien omistajien osuus) -5 898 -10 336 -10 336
Rahoituksen muu nettorahavirta -3 657 -8 480 -8 240
Rahoituksen rahavirta -9 555 -18 816 -18 576
       
Rahavarojen muutos -9 787 -2 385 -12 162
Rahavarat kauden alussa 21 887 34 049 34 049
Rahavarat kauden lopussa 12 100 31 664 21 887

Segmentti-informaatio

Konsernissa on kaksi toimintasegmenttiä: Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta.

7-9/2012 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä
           
Liikevaihto 6 364 1 690 8 054 0 8 054
Liikevoitto / -tappio 566 -120 446 -392 54
Tilikauden tulos 692 -120 572 -250 322
           
           
7-9/2011 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä
           
Liikevaihto 7 915 1 944 9 859 0 9 859
Liikevoitto / -tappio 1 754 361 2 115 -277 1 838
Tilikauden tulos 1 150 361 1 511 105 1 616
           
           
1-9/2012 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä
           
Liikevaihto 16 155 5 100 21 255 0 21 255
Liikevoitto / -tappio -547 -720 -1 267 3 206 1 939
Tilikauden tulos -472 -720 -1 192 3 492 2 300
           
Pitkäaikaiset varat 7 896 503 8 399 105 728 114 127
Varat sisältävät:          
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 8 971 8 971
           
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 945 0 945 0 945


1-9/2011 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä
           
Liikevaihto 19 206 6 402 25 608 0 25 608
Liikevoitto / -tappio 1 557 -339 1 218 9 826 11 044
Tilikauden tulos 1 382 -339 1 043 9 468 10 511
           
Pitkäaikaiset varat 8 687 577 9 264 99 930 109 194
Varat sisältävät:          
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 9 068 9 068
           
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 3 501 0 3 501 0 3 501
           
1-12/2011 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä
           
Liikevaihto 24 633 7 807 32 440 0 32 440
Liikevoitto / -tappio -45 -1 024 -1 069 12 164 11 095
Tilikauden tulos -651 -1 024 -1 675 12 762 11 087
           
Pitkäaikaiset varat 8 362 627 8 989 102 271 111 260
Varat sisältävät:          
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 8 347 8 347
           
Myytävänä olevat pitkäaikaiset          
omaisuuserät 3 501 0 3 501 0 3 501
     
       

Tuloverot

Konsernituloslaskelman tulovero muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Laskennalliset verot on laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä.

Osingot

Vuodelta 2011 osinkoa maksettiin 0,07 euroa osakkeelta, yhteensä 5,9 milj. euroa. Osinko maksettiin omistajille 26.3.2012. (Vuodelta 2010 osinkoa maksettiin 0,12 euroa osakkeelta, yhteensä 10,1 milj. euroa.)

Pitkäaikaiset varat      
       
1 000 EUR 30.9.12 30.9.11 31.12.11
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat      
rahastosijoitukset kauden alussa 70 167 66 504 66 504
Lisäysten kassavirta 5 003 10 619 11 847
Palautusten kassavirta -3 302 -18 313 -19 530
Käyvän arvon muutos 574 8 861 11 346
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat      
rahastosijoitukset kauden lopussa 72 442 67 671 70 167
     
     
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat    
rahastosijoitukset kauden lopussa 30.9.12 30.9.11 31.12.11
       
Buyout 37 996 35 567 37 458
Mezzanine 3 774 4 625 3 835
Russia 4 102 2 459 2 836
Public Market 3 946 3 069 3 631
Real Estate 6 375 5 716 6 038
Muut 11 710 11 840 11 961
Access 4 539 4 395 4 408
Yhteensä 72 442 67 671 70 167
       
       
Liiketoimet lähipiirin (osakkuusyritykset) kanssa    
       
1 000 EUR 30.9.12 30.9.11 31.12.11
Pitkäaikaiset saamiset kauden lopussa 18 298 18 512 18 682
Lyhytaikaiset saamiset kauden lopussa 520 702 890
       
       
Pitkäaikaiset velat      
       
1 000 EUR 30.9.12 30.9.11 31.12.11
Pitkäaikaiset korolliset velat kauden lopussa 26 523 28 905 28 753

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisten toteutumisajankohdasta. Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus CapMan-konsernin koko vuoden tulokseen.

Henkilöstö      
       
Maittain 30.9.12 30.9.11 31.12.11
Suomi 71 82 79
Ruotsi 15 19 18
Norja 8 8 8
Venäjä 13 14 14
Luxemburg 1 1 1
Yhteensä 108 124 120
       
       
Vastuusitoumukset      
       
1 000 EUR 30.9.12 30.9.11 31.12.11
Muut vuokrasopimukset 7 296 7 699 7 534
Vakuudet ja muut vastuusitoumukset 66 198 68 292 67 143
Jäljellä olevat sitoumukset rahastoihin 20 245 23 852 24 425
       
Sitoumukset rahastoihin sijoitusalueittain      
Buyout 8 082 9 808 10 008
Mezzanine 4 543 4 281 4 826
Russia 1 121 2 247 2 113
Public Market 1 059 315 299
Real Estate 834 1 078 942
Muut 3 249 4 214 4 328
Access 1 357 1 909 1 909
Yhteensä 20 245 23 852 24 425


Liikevaihto ja tulos vuosineljänneksittäin          
             
Vuosi 2012            
MEUR 1-3/12 4-6/12 7-9/12 1-9/12    
             
Liikevaihto 6,7 6,5 8,1 21,3    
   Hallinnointipalkkiot 6,2 6,2 5,9 18,3    
   Voitonjako-osuustuotot 0,0 0,0 1,9 1,9    
   Muut tuotot 0,5 0,3 0,3 1,1    
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,2 0,0 0,2    
Operatiivisen toiminnan kulut -7,5 -7,9 -7,7 -23,1    
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 3,5 0,3 -0,3 3,5    
Liikevoitto/-tappio 2,7 -0,8 0,0 1,9    
Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 -0,3 0,4 0,3    
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,7 -0,1 -0,2 0,4    
Tulos ennen veroja 3,6 -1,2 0,3 2,7    
Konsernin kauden tulos 3,1 -1,1 0,3 2,3    
             
             
Vuosi 2011            
MEUR 1-3/11 4-6/11 7-9/11 1-9/11 10-12/11 1-12/11
             
Liikevaihto 8,2 7,6 9,8 25,6 6,8 32,4
   Hallinnointipalkkiot 7,1 6,8 6,8 20,7 6,4 27,1
   Voitonjako-osuustuotot 0,4 0,0 2,6 3,0 0,1 3,1
   Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0
   Muut tuotot 0,2 0,3 0,4 0,9 0,3 1,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6
Operatiivisen toiminnan kulut -8,3 -9,2 -7,9 -25,4 -9,5 -34,9
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 4,1 6,2 -0,1 10,2 2,6 12,8
Liikevoitto 4,0 5,2 1,8 11,0 0,1 11,1
Rahoitustuotot ja -kulut 0,4 0,0 -0,2 0,2 0,4 0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,5 1,9 0,4 2,8 -0,7 2,1
Tulos ennen veroja 4,8 7,2 2,0 14,0 -0,3 13,7
Konsernin kauden tulos 3,7 5,2 1,6 10,5 0,6 11,1

LIITE 1: CAPMAN-KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 30.9.2012, milj. euroa

Alla olevat taulukot kuvaavat CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta 30.9.2012. CapMan ryhmittelee hallinnoimansa rahastot niiden elinkaaren vaiheen mukaan neljään kategoriaan, jotka ovat (1) Voitonjaon piirissä olevat rahastot, (2) Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevat rahastot, (3) Aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevat rahastot ja (4) Rahastot, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille.

Voitonjaon piirissä olevista rahastoista tehtävät irtautumiset tuovat välittömästi voitonjako-osuustuottoja CapManille, kun taas Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevien rahastojen voitonjako-osuuspotentiaalin voidaan arvioida realisoituvan seuraavien 1-5 vuoden kuluessa. Aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevien rahastojen voitonjako-potentiaali realisoituu todennäköisesti seuraavien 5-10 vuoden kuluessa. Viimeisen ryhmän muodostavat rahastot, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille. Tämän ryhmän rahastoilla voitonjakopotentiaalia ei ole, koska CapManin voitonjako-osuusprosentti kyseisissä rahastoissa on matala tai koska rahastojen ei uskota siirtyvän voitonjakoon.

Analysoitaessa aikataulua, jolla rahastot voivat siirtyä voitonjakoon, on verrattava sijoittajien jo saaman kumulatiivisen kassavirran suhdetta kutsuttuun pääomaan. Voitonjakoon siirtymiseksi kutsuttu pääoma tulee palauttaa ja maksaa sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto. Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevien rahastojen osalta taulukossa on ilmoitettu tarvittava kassavirta, joka sijoittajille täytyy palauttaa, jotta rahasto siirtyy voitonjakoon. Kunkin rahaston voitonjakopotentiaalia voi arvioida vertaamalla tätä lukua rahaston salkun käypään arvoon. Salkun käypä arvo, mukaan lukien rahaston mahdolliset nettokassavarat, kertoo sijoittajille jaettavissa olevan pääoman katsauskauden lopussa. Erityisesti aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevissa rahastoissa on vielä pääomaa kutsumatta. Kutsumaton pääoma tulee huomioida arvioitaessa tarvittavaa kassavirtaa rahastojen siirtämiseksi voitonjakoon.

Viimeisen sarakkeen prosenttiosuus kertoo CapManin osuuden rahaston kassavirroista, jos rahasto on voitonjaon piirissä. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

Sarakeotsikoiden määritelmät on esitetty taulukoiden alapuolella.

SUORIA KOHDEYRITYSSIJOITUKSIA TEKEVÄT RAHASTOT

  Koko Kut-
sut-
tu
pää-
oma
Rahaston
nykyisen
salkun
Netto-
kassa-
varat
Toteu-
tunut
kassa-
virta
30.9.
2012
tarvit-
tava kassa-
virta,
jotta
ra-
hasto
siirtyy
voiton-
jaon
piiriin

CapManin
osuus
kassa-
vir-
rasta,
jos
rahasto on
voiton-
jaon
pii-
rissä
  Han-
kinta-
hinta
Käypä
arvo
Si-
joit-
ta-
jille
Hal-
lin-
noin-
ti-
yh-
tiöl-
le
Voiton-
jaon
piirissä
olevat
rahastot
                 
Fenno
Ohjelma 1) ,
FM II B,
FV V, FM IIIB,
CME VII B 6)
Yhteensä 314,5 308,8 30,9 24,5 4,3 492,8 19,2   10-20 %
                   
Irtau-
tumis-
ja arvon-
kehitys-
vai-
heessa
olevat
rahastot
                 
FM III A 101,4 100,6 18,4 15,7 1,6 126,7   3,9 20 %
CME VII A 6) 156,7 156,7 52,9 44,2 6,2 179,2   37,1 15 %
CME Sweden 6) 67,0 67,0 22,6 18,9 2,6 76,1   17,3 15 %
CMB VIII 2) 6) 440,0 391,1 258,6 290,8 1,5 158,6   377,3 12 %
CMLS IV 54,1 51,0 31,7 35,7 0,2 13,2   53,5 10 %
CMT 2007 2) 99,6 70,1 39,4 58,3 0,4 9,1   83,9 10 %
CMPM 138,0 131,0 101,8 107,7 0,4 57,2 101,4 10 %
CMR 118,1 94,3 67,7 82,5 0,4 0,0   111,9 3,4 %
Yhteensä 1 174,9 1 061,8 593,1 653,8 13,3 620,1      
                   
Aktiivi-
sessa
sijoitus-
vaiheessa
olevat
rahastot
                 
CMB IX 294,6 223,9 185,0 221,7 2,5 13,4     10 %
CMM V 95,0 26,2 24,3 27,5 1,0 1,7 10 %
Yhteensä 389,6 250,1 209,3 249,2 3,5 15,1      
                   
Rahastot,
joilla
ei ole
voiton-
jako-
poten-
tiaalia
CapManille
                 
FV IV, FV V ET, SWE LS 3), SWE Tech 2), 3), CME VII C, FM II A, C, D 2), FM III C, CMM IV 4)
Yhteensä 587,0 561,6 154,0 129,1 31,2 389,1      
                   
Kohde-
yritys-
sijoi-
tuksia
tekevät
rahastot
yhteensä
2 466,0 2 182,3 987,3 1 056,6 52,3 1 517,1 19,2  

KIINTEISTÖPÄÄOMARAHASTOT

  Si-
joi-
tus-
ka-
pa-
si-
teet-
ti
Kut-
sut-
tu
pää-
oma
Rahaston
nykyisen
salkun
Netto-
kassa-
varat
Toteu-
tunut
kassa-
virta
30.9.
2012 tarvit-
tava kassa-
virta,
jotta
ra-
hasto
siirtyy
voiton-
jaon
piiriin
CapManin
osuus
kassa-
vir-
rasta,
jos
rahasto on
voiton-
jaon
pii-
rissä
  Han-
kinta-
hinta
Käypä
arvo
Si-
joit-
ta-
jille
Hal-
lin-
noin-
ti-
yh-
tiöl-
le
Irtautu-
mis- ja
arvon-
kehitys-
vai-
heessa
olevat
rahastot
                 
CMRE I 5)                  
  Oma
  pääoma
  ja jvkl
200,0 188,5 60,4 44,1   207,8 27,4 68,3 26 %
  Velka-
  rahoitus
300,0 276,6 70,5 70,5
  Yhteensä 500,0 465,1 130,9 114,6 1,1 207,8 27,4    
                   
CMRE II                  
  Oma
  pääoma
150,0 118,3 103,8 114,0   20,6   145,3 12 %
  Velka-
  rahoitus
450,0 285,4 228,1 228,1
  Yhteensä 600,0 403,7 331,9 342,1 3,7 20,6      
                   
CMHRE                  
  Oma
  pääoma
332,5 314,7 364,3 303,7   34,5   397,9 12 %
  Velka-
  rahoitus
617,5 542,6 512,1 512,1
  Yhteensä 950,0 857,3 876,4 815,8 4,7 34,5      
                   
Yhteensä 2 050,0 1 726,1 1 339,2 1 272,5 9,5 262,9 27,4    
                   
Aktiivi-
sessa
sijoitus-
vai-
heessa
olevat
rahastot
                 
PSH Fund                  
  Oma
  pää-
  oma
5,0 3,5 3,4 6,1   0,8     10 %
  Velka-
  rahoitus
8,0 8,0 7,9 7,9
  Yhteensä 13,0 11,5 11,3 14,0 0,2 0,8      
                   
Yhteensä 13,0 11,5 11,3 14,0 0,2 0,8      
                   
Kiin-
teistö-
pääoma-
rahastot
yhteensä
2 063,0 1 737,6 1 350,5 1 286,5 9,7 263,7 27,4  

Rahastojen lyhenteet:

CMB = CapMan Buyout CMRE = CapMan Real Estate
CME = CapMan Equity CMT 2007 = CapMan Technology 2007
CMLS = CapMan Life Science FM = Finnmezzanine Fund
CMM = CapMan Mezzanine FV = Finnventure Fund
CMHRE = CapMan Hotels RE PSH Fund = Project Specific Hotel Fund
CMPM = CapMan Public Market Fund SWE LS = Swedestart Life Science
CMR = CapMan Russia Fund SWE Tech = Swedestart Tech

Rahastotaulukoiden sarakeotsikoiden selitteet

Koko / Alkuperäinen sijoituskapasiteetti:

Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon eli rahaston alkuperäinen koko. Kiinteistöpääomarahastojen kohdalla sijoituskapasiteetti käsittää myös rahaston velkaosuuden.

Kutsuttu pääoma:

Sijoittajien rahastoon maksama pääoma katsauskauden loppuun mennessä.

Rahaston nykyisen salkun käypä arvo:

Rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin on arvostettu käypään arvoon (fair value) IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, www.privateequityvaluation.com) suositusten mukaisesti ja sijoitukset kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti.

Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä. Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan.

Nettokassavarat:

Sijoittajan osuutta arvioitaessa on otettava huomioon salkun käyvän arvon lisäksi rahaston nettokassavarat. Kiinteistöpääomarahastojen velkarahoitusosuudet on esitetty taulukossa omilla riveillään.

Tarvittava kassavirta, jotta rahasto siirtyy voitonjaon piiriin:

Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että pääomanpalautuksia. Luku kertoo kuinka paljon kassavirtaa tulisi palauttaa sijoittajille vertailukauden päättyessä, jotta rahasto siirtyisi voitonjakoon. Vertaamalla kyseistä lukua rahaston salkun käypään arvoon voidaan arvioida rahaston voitonjakopotentiaalia.

CapManin osuus kassavirrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä:

Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, rahasto siirtyy voitonjaon piiriin ja hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta tulevista kassavirroista voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest).

Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

Taulukoiden alaviitteet

1) Fenno Rahasto (perustettu 1997, voitonjakoon 2005) ja Skandia I (perustettu 1997, voitonjakoon 2005) muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman, jota hallinnoidaan yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.

2)  Rahastoon kuuluu kaksi tai useampia juridisia yksiköitä (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).

3)  Valuuttamääräiset erät on arvostettu 30.9.2012 keskikurssiin.

4)  CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 192 milj. euron suuruisen Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Toteutunut kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston yhtiömiehille.

5)  CapMan Real Estate I: Toteutunut kassavirta sisältää jvk:n takaisinmaksun ja kassavirran rahaston yhtiömiehille. Edellisen voitonjaon jälkeen kutsuttua pääomaa on palauttamatta sijoittajille yhteensä 42,3 milj. euroa. Tämä pääoma ja sille maksettava vuotuinen etuoikeutettu tuotto tulee maksaa sijoittajille, ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan jakaa.

CapManin johto pitää epätodennäköisenä, että CapMan Real Estate I -rahastolta saataisiin tulevaisuudessa uutta voitonjakoa. Rahasto on tämän vuoksi siirretty pois ryhmästä voitonjaon piirissä olevat rahastot. Rahaston vuonna 2007 maksamasta voitonjaosta jätettiin aikanaan tulouttamatta noin 6 milj. euroa siltä varalta, että saatua voitonjakoa jouduttaisiin tulevaisuudessa palauttamaan.

6)  CapMan Oyj:n hallitus päätti 2.2.2012 korottaa Buyout-sijoitustiimin osuutta voitonjako-osuustuotoista vastaamaan paremmin toimialan yleisiä käytäntöjä. CapMan Buyout VIII -rahastossa sijoitustiimien osuus CapManin voitonjako-osuustuotoista on noin 40 prosenttia ja CapMan Equity VII -rahastoissa noin 25 prosenttia.

LIITE 2: CAPMANIN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN TOIMINTA TAMMI-SYYSKUUSSA 2012

CapManin hallinnoimien pääomarahastojen sijoitustoiminta muodostui katsauskaudella suoraan kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista Pohjoismaissa ja Venäjällä (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksista (CapMan Real Estate). Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitukset kohdistuvat kahdelle keskeiselle sijoitusalueelle Pohjoismaissa ja yhdelle sijoitusalueelle Venäjällä. Sijoitusalueet ovat keskikokoiset yritysjärjestelyt (CapMan Buyout), sijoitukset pääasiassa keskisuuriin Venäjällä toimiviin yrityksiin (CapMan Russia) ja merkittävät vähemmistö-sijoitukset pieniin ja keskisuuriin listattuihin yrityksiin (CapMan Public Market). Kiinteistöpääomarahastojen sijoitusfokus on kiinteistökohteissa pääasiassa Suomessa. Lisäksi CapManilla on kaksi muuta sijoitusaluetta (CapMan Technology ja CapMan Life Science), jotka eivät tee uusia sijoituksia, vaan keskittyvät nykyisten sijoituskohteiden kehittämiseen. Nämä sijoitusalueet raportoidaan CapMan Private Equityn alla ryhmässä Muut.

CAPMAN PRIVATE EQUITY

Sijoitukset kohdeyrityksiin tammi-syyskuussa 2012

Rahastot tekivät katsauskaudella kolme uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia olemassa oleviin kohdeyrityksiin yhteensä 66,5 milj. eurolla. Uusia sijoituskohteita olivat CapMan Russia -rahaston Top League, KDL Test ja Vital Development. Lisäsijoituksia tehtiin pääosin Buyout-rahastojen kohdeyrityksiin. Vertailukaudella rahastot tekivät kahdeksan uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 160,3 milj. eurolla.

Irtautumiset kohdeyrityksistä tammi-syyskuussa 2012

Rahastot irtautuivat katsauskaudella lopullisesti Tokmanni-konsernista, Ascade Holding AS:sta, Inmeta Crayon ASA:sta, Ordyhna Holdingista ja Quickcool AB:sta sekä osittain Metals and Powders Technology AB:sta. Katsauskaudella toteutuneiden irtautumisten hankintahinta oli yhteensä 101,7 milj. euroa. Vertailukaudella irtauduttiin lopullisesti 13 sekä osittain kahdesta kohdeyrityksestä, joiden hankintahinta oli yhteensä 200,0 milj. euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Rahastot sopivat lokakuussa yhdistävänsä CapManin kohdeyrityksen Komasin ja Ruukki Engineering -divisioonan yksiköitä uudeksi yhtiöksi, jonka nimi on Fortaco. Kaupalla ei ole tulos- eikä kassavirtavaikutusta CapMan-konsernille.

CAPMAN REAL ESTATE

Sijoitukset ja sitoumukset kiinteistöihin ja kiinteistöhankkeisiin tammi-syyskuussa 2012

Kiinteistöpääomarahastot eivät tehneet uusia sijoituksia katsauskaudella. Lisäsijoituksia tehtiin useisiin kohteisiin yhteensä 26,8 milj. eurolla. Lisäksi kiinteistöpääomarahastot olivat 30.9.2012 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita yhteensä 19 milj. eurolla. Vertailukaudella rahastot tekivät uusia ja lisäsijoituksia yhteensä 42,4 milj. eurolla. Sitoumukset uusien hankkeiden rahoittamiseksi olivat 38,0 milj. euroa 30.9.2011.

Irtautumiset kiinteistökohteista tammi-syyskuussa 2012

Katsauskaudella toteutui CapMan Real Estate II -rahaston irtautuminen Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 22:sta. Irtautumisen hankintahinta oli 60,8 milj. euroa. Vertailukaudella toteutui kaksi irtautumista, joiden hankintahinta oli yhteensä 24,8 milj. euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

CapMan RE II -rahaston sijoituskohteen kauppakeskus Willan toinen vaihe valmistui ja otettiin käyttöön katsauskauden jälkeen lokakuussa.

RAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA LUKUINA

Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset hankintahintaan, milj. euroa

        1-9/2012        1-9/2011       1-12/2011
Uudet ja jatkosijoitukset
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 66,5 160,3 168,7
  Buyout 38,0 108,9 108,7
  Russia 18,9 15,7 20,6
  Public Market 0,2 31,1 31,8
  Muut 9,4 4,6 7,6
Kiinteistöpääomarahastot 26,8 42,4 56,6
Yhteensä 93,3 202,7 225,3
Irtautumiset*
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 101,8 200,0 205,4
  Buyout 88,1 159,3 159,3
  Russia 0,0 10,0 10,0
  Public Market 0,0 6,5 6,5
  Muut 13,7 24,2 29,6
Kiinteistöpääomarahastot 60,8 24,8 35,1
Yhteensä 162,6 224,8 240,5

* ml. osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset.

Kiinteistörahastot olivat 30.9.2012 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 19 milj. eurolla.

Rahastojen yhteenlaskettu salkku* 30.9.2012, milj. euroa

Salkku Salkku Osuus salkusta
hankinta- käypään (käypä arvo) %
hintaan arvoon
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 987,2 1 056,7 45,1
Kiinteistöpääomarahastot 1 350,5 1 286,5 54,9
Yhteensä 2 337,7 2 343,2 100,0
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot
  Buyout 667,7 727,3 68,8
  Russia 67,7 82,5 7,8
  Public Market 101,8 107,7 10,2
  Muut 150,0 139,2 13,2
Yhteensä 987,2 1 056,7 100,0

* Hallinnoitavien rahastojen kaikkien sijoituskohteiden muodostama kokonaisuus.

Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti

Toteutuneiden ja arvioitujen kulujen jälkeen kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla oli 30.9.2012 jäljellä noin 474 milj. euroa uusiin kohdeyrityssijoituksiin ja jatkosijoituksiin. Jäljellä olevista pääomista noin 320 milj. euroa oli varattu buyout-sijoituksiin (ml. mezzanine-sijoitukset), noin 68 milj. euroa teknologiasijoituksiin, noin 12 milj. euroa life science -sijoituksiin, noin 40 milj. euroa CapMan Russia -tiimin sijoituksiin ja noin 34 milj. euroa CapMan Public Market -tiimin sijoituksiin. Kiinteistöpääomarahastojen jäljellä oleva sijoituskapasiteetti oli yhteensä noin 33 milj. euroa, ja se on varattu pääasiassa rahastojen nykyisten sijoituskohteiden kehittämiseen.