Skip to content

Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotuksia CapManin varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2013

08/02/2013

CapMan Oyj pörssitiedote – 8.2.2013 klo 8.40

Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotuksia CapManin varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2013

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 20.3.2013 klo 9.00 Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan kokonaisuudessaan viimeistään 27.2.2013 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla.

CapMan Oyj:n hallitus on kokouksessaan 7.2.2013 päättänyt ehdottaa seuraavaa varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2012 vahvistettavan taseen perusteella makseta osinkoa.

Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan edelleen KHT Mikko Nieminen.

Tilintarkastajan palkkioista päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut korvataan tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

CapMan Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta on kokouksessaan 7.2.2013 päättänyt ehdottaa seuraavaa varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päätyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

  • Koen Dejonckheere,
  • Karri Kaitue,
  • Nora Kerppola,
  • Claes de Neergaard, sekä
  • Heikki Westerlund.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Teuvo Salminen on ilmoittanut yhtiölle, ettei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Salminen on ollut CapManin hallituksen jäsen vuodesta 2001 lähtien.

 Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että samaksi toimikaudeksi uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan

  • Ari Tolppanen

Ari Tolppanen (DI, s. 1953) toimii CapMan Buyout -tiimin senior partnerina ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus pääomasijoitusalasta. Tolppanen on yksi CapManin perustajista, ja hän toimi CapManin toimitusjohtajana vuosina 1989-2005. Hän toimi myös European Venture Capital Associationin (EVCA:n) puheenjohtajana vuosina 2000-2001. Tolppanen oli CapManin hallituksen puheenjohtaja vuosina 2005-2010.

”Teuvo Salminen on ollut yhtiön hallituksessa listautumisestamme lähtien vuonna 2001. Ymmärrämme Teuvon päätöksen vetäytyä hallituksesta 12 vuoden työrupeaman jälkeen. Kiitämme häntä merkittävästä osuudesta yhtiön kehittämisessä. Ari Tolppasella on ainutlaatuista osaamista niin toimialasta kuin CapManistakin yhtiönä. On hienoa saada hänen panoksensa jälleen myös yhtiön hallituksen käyttöön”, sanoo CapMan Oyj:n nimitysvaliokunnan sekä hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund. 

Nimitysvaliokunta on saanut tietoonsa, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta suosittelevat Heikki Westerlundin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisätietoja ehdotetuista jäsenistä on saatavana yhtiön internet-sivuilta www.capman.fi/capman-konserni/hallinnointi/yhtiokokoukset.  

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioita lasketaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: 

  • hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa, 
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 3 200 euroa, ja 
  • muille hallituksen jäsenille kullekin 2 800 euroa. 

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 900 euroa kokoukselta ja jäsenille 600 euroa kokoukselta, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Lisätietoja:
Heikki Westerlund, hallituksen puheenjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580

CAPMAN OYJ 
Hallitus JAKELU 
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 110 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.