Skip to content

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

03/05/2013

CapMan Oyj osavuosikatsaus 3.5.2013 klo 8.30

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

·         Konsernin liikevaihto oli 6,8 milj. euroa (6,7 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2012).
·         Konsernin liikevoitto oli 2,0 milj. euroa (2,7 milj. euroa).
·         Hallinnointiliiketoiminnan liiketappio oli 1,4 milj. euroa (tappio 0,6 milj. euroa). Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 3,5 milj. euroa (3,4 milj. euroa).
·         Konsernin tulos ennen veroja oli 2,7 milj. euroa (3,6 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 2,6 milj. euroa (3,1 milj. euroa).
·         Kauden tulos oli 2,6 milj. euroa (3,1 milj. euroa). Tulos/osake oli 2,3 senttiä (2,9 senttiä).
·         Hallinnoitavat pääomat olivat 3 250,1 milj. euroa 31.3.2013 (3 034,5 milj. euroa 31.3.2012).
·         CapMan Nordic Real Estate ja CapMan Russia II -rahastot perustettiin ja niihin kerättiin katsauskaudella 50,1 milj. euroa ja 97,2 milj. euroa.

Uusi julkistamismenettely

CapMan Oyj on siirtynyt noudattamaan Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa tiivistettyä julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla http://www.capman.fi/capman-konserni/ansaintamalli-ja-taloudellinen-kehitys/tulostieto.

Avainlukuja

1-3/13 1-3/12
Liikevaihto, milj. euroa 6,8 6,7
Liikevoitto, milj. euroa 2,0 2,7
Voitto ennen veroja, milj. euroa 2,7 3,6
Konsernin voitto, milj. euroa 2,6 3,1
Tulos / osake, senttiä 2,3 2,9
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 2,3 2,9
     
31.3.13 31.3.12
Oman pääoman tuotto, % p.a.* 12,3 14,5
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 10,6 13,1
Omavaraisuusaste, % 64,2 61,4
Nettovelkaantumisaste, % 25,5 22,8

* IFRS:n mukaan 29 milj. euron joukkovelkakirjalaina on luettu mukaan omaan pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa. Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa on huomioitu katsauskaudelle kohdistuvat joukkovelkakirjalainan korot (netto).

Yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 20.3.2013. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sille esitetyn ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei tilikaudelta 2012 makseta osinkoa.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Koen Dejonckheere, Karri Kaitue, Nora Kerppola, Claes de Neergaard ja Heikki Westerlund. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Ari Tolppanen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Nieminen.

Päätöksiä on kuvattu tarkemmin 20.3.2013 annetussa pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Toimitusjohtaja Niko Haavisto:

”Saavutimme toiminnassamme merkittäviä tavoitteita vuoden 2013 ensimmäisinä kuukausina. Perustimme CapMan Nordic Real Estate ja CapMan Russia II -rahastot maaliskuussa, mikä luo hyvän pohjan liiketoimintamme kehittämiselle tulevaisuudessa. Rahastojen perustamisajankohdat ja kertaluonteiset erät painoivat Hallinnointiliiketoiminnan kannattavuutta katsauskaudella. Hallinnointipalkkiot määräytyvät rahastojen koon mukaan ja varainhankinta uusiin rahastoihin jatkuu edelleen. Epävakaassa taloustilanteessa sijoittajat arvostavat vakiintuneita hallinnointiyhtiöitä, ja luotamme yli 20 vuoden kokemuksemme tuomaan merkittävään kilpailuetuun tässä markkinassa.

Rahastomme ovat toteuttaneet irtautumisia aktiivisesti alkuvuoden vaisusta yrityskauppamarkkinasta huolimatta. Liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta rahastomme irtauduttua lopullisesti MQ Retail AB:sta. Rahastomme sopivat huhtikuussa irtautuvansa lopullisesti Cardinal Foodsista erittäin hyvin tuotoin. CapManin kaupan myötä saamat 1,5 milj. euron voitonjako-osuustuotot huomioidaan kaupan toteutuessa. Rahastojemme sijoituskohteiden kehitys on jatkunut hyvänä, mistä syystä myös omien rahastosijoitustemme käypien arvojen muutos oli positiivinen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuten jo helmikuussa totesimme, arvioimme rahoitusmarkkinoiden jatkuvien rakennemuutosten tarjoamia mielenkiintoisia yrityskauppamahdollisuuksia. Pyrimme myös kokonaisrahoituskustannustemme alentamiseen hybridilainamme takaisinmaksun myötä.”

CapMan pitää vuoden 2013 näkymät ennallaan:

Hallinnointipalkkioiden kehitys vuonna 2013 riippuu irtautumisten ajankohdista nykyisissä rahastoissa sekä uusien toteutuvien rahastojen koosta ja ajoituksesta. Sopeutamme operatiivisen toiminnan kuluja vastaamaan hallinnointipalkkioiden tasoa ja ennakoimme hallinnointipalkkioiden kattavan kulut vuoden 2013 toisesta puoliskosta alkaen.

Salkussamme on tällä hetkellä useita sijoituskohteita, joista olemme valmiita irtautumaan vuoden 2013 aikana. Irtautumisten ajankohdat vaikuttavat Hallinnointiliiketoiminnan vuoden 2013 tulokseen rahastoilta saatavien voitonjako-osuustuottojen kautta, mikäli irtautuva rahasto on voitonjaon piirissä tai siirtymässä voitonjakoon irtautumisen myötä.

Rahastosijoitustoiminnan tulos riippuu pääosin sijoitusten arvonkehityksestä niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. Jatkamme arvonluontityötä kohdeyrityksissämme ja uskomme, että rahastosijoitustemme käyvät arvot kehittyvät positiivisesti myös kuluvan vuoden aikana.

Arvioimme liikevoiton kasvavan vuoden 2012 tasosta.

Helsinki 3.5.2013

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Niko Haavisto, toimitusjohtaja ja talousjohtaja, puh. 020 720 7583 tai 050 465 4125
Jerome Bouix, liiketoiminnan kehitys ja sijoittajasuhteet -tiimin vetäjä, senior partner, puh. 020 720 7558 tai 040 820 8541 

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,3 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 105 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.