Skip to content

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014

06/11/2014

CapMan Oyj osavuosikatsaus 6.11.2014 klo 9.00

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

  • Konsernin liikevaihto oli 23,1 milj. euroa (23,2 milj. euroa tammi-syyskuussa 2013).
  • Liikevoitto oli 2,2 milj. euroa (4,2 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli 1,1 milj. euroa (3,8 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 0,7 milj. euroa (3,9 milj. euroa).
  • Kauden tulos/osake oli 0,0 senttiä (2,4 senttiä).
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 3,6 milj. euroa (0,7 milj. euroa).
  • Rahastosijoitustoiminnan liiketappio oli 1,4 milj. euroa (liikevoitto 3,5 milj. euroa).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 3 161,9 milj. euroa 30.9.2014 (3 172,6 milj. euroa 30.9.2013).
  • CapMan Buyout X -rahaston lopulliseksi kooksi muodostui 245,0 milj. euroa ja CapMan Russia II -rahaston lopulliseksi kooksi 99,1 milj. euroa.
  • Markus Sjöholm nimitettiin CapMan Buyout -tiimin vetäjäksi ja CapMan Oyj:n johtoryhmän jäseneksi.
  • Katsauskauden jälkeen CapMan Nordic Real Estate -rahastoon kerättiin 24,6 milj. euroa lisää pääomaa, minkä seurauksena rahaston koko kasvoi 190,6 milj. euroon.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapMan Oyj:n tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla http://www.capman.fi/capman-konserni/ansaintamalli-ja-taloudellinen-kehitys/tulostieto.

 

Avainlukuja

  1-9/14 1-9/13
Liikevaihto, milj. euroa 23,1 23,2
Liikevoitto, milj. euroa 2,2 4,2
Voitto ennen veroja, milj. euroa 1,1 3,8
Konsernin voitto, milj. euroa 0,7 3,9
Tulos / osake, senttiä 0,0 2,4
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 0,0 2,4
     
  1-9/14 1-9/13
Oman pääoman tuotto, % p.a. 1,4 6,3
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 3,5 5,9
Omavaraisuusaste,% 56,7 70,3
Nettovelkaantumisaste,% 17,6 2,5

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

”Etenimme strategisissa projekteissamme. Yhteistyö Elite Varainhoidon kanssa avaa pääomasijoittamisen laajemmalle asiakaskunnalle. Myös pitkäjänteinen panostuksemme kansainväliseen varainhankintaan alkaa vähitellen kantaa hedelmää. Esimerkiksi pohjoismaisessa kiinteistörahastossamme on jo merkittävästi sijoituksia Pohjoismaiden ulkopuolisilta sijoittajilta.

Varainhankintakierrokset päättyivät sekä Buyout että Venäjä -rahastoissamme. Buyout keskitti resurssinsa Tukholmaan ja Helsinkiin ja toiminnan painopiste tulee lähitulevaisuudessa olemaan portfolion arvonkehitystyössä. Venäjän talouden negatiivisesta kehityksestä huolimatta venäläisten kohdeyritystemme kehitys on ollut keskimäärin hyvää.

Palkkiotuottomme ja kulumme ovat tasapainossa ja voitonjako-osuustuottojen kokonaismäärä voi vielä tänä vuonna nousta hyvälle tasolle. Rahastosijoitustemme käypien arvojen kehitys tänä vuonna ei vastannut odotuksiamme. Vuoden kolmannen neljänneksen aikana muutos on sinänsä linjassa yleisen pörssikehityksen kanssa, mutta muutamat kohdeyritykset ovat myös jäljessä vuoden alkuperäisistä tavoitteistaan.”

CapMan pitää vuoden 2014 näkymäarvion ennallaan:

Arvioimme osakekohtaisen tuloksemme paranevan merkittävästi vuoden 2013 tasosta erityisesti kasvavan liikevoiton seurauksena. 

Tarkennamme näkymien perusteluita:

Palkkiotuotot kattavat kulumme ennen mahdollisia kertaluonteisia yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyviä eriä.

Voitonjako-osuustuottojen muodostuminen riippuu siitä tapahtuuko irtautuminen rahastossa, joka on jo voitonjaon piirissä tai joka irtautumisen myötä siirtyy voitonjakoon. Salkussamme on tällä hetkellä useita kohteita, joiden irtautumisprosessit ovat pitkällä ja uskomme saavamme ne päätökseen vuoden 2014 aikana. Irtautumisten ajoittuminen vuoden lopulle voi vaikuttaa voitonjako-osuustuottojen kirjautumiseen joko vuodelle 2014 tai 2015, millä voi olla vaikutus vuoden 2014 liikevoittoon ja näkymäarvion toteutumiseen.

Taseestamme tekemiemme rahastosijoitusten arvonkehitys vaikuttaa merkittävästi vuoden 2014 kokonaistulokseen. Odotamme eri kohdeyritysten ja kiinteistöjen kehityksessä olevan eroavuuksia myös vuoden 2014 aikana toimialasta ja sijainnista riippuen. Kohdeyritysten ja kiinteistöjen oman kehityksen lisäksi rahastosijoitusten kehitykseen vaikuttavat monet muut tekijät, muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet sekä valuuttakurssit.

Helsingissä 6.11.2014          

CAPMAN OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,2 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli CapMan Buyout, CapMan Real Estate, CapMan Russia, CapMan Credit, ja CapMan Public Market, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiiminsä. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastonsa. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Moskovassa, Luxemburgissa ja Lontoossa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.