Skip to content

CapMan-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014

05/02/2015

CapMan Oyj tilinpäätöstiedote 5.2.2015 klo 8.30

CapMan-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tilikaudella 2014:

  • Konsernin liikevaihto oli 39,5 milj. euroa (29,8 milj. euroa vuonna 2013).
  • Liikevoitto oli 6,4 milj. euroa (3,3 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli 4,9 milj. euroa (2,0 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 4,0 milj. euroa (1,5 milj. euroa).
  • Kauden tulos/osake oli 3,4 senttiä (-1,2 senttiä).
  • CapManin ulkopuolisille asiakkaille suunnatun palveluliiketoiminnan arvioidaan kasvattavan yhtiön palkkiotuottoja merkittävästi pitkällä aikavälillä.
  • Nettovelka pienentyi tilikauden aikana 3,3 milj. euroon (14,5 milj. euroa) ja rahavarat olivat 29,0 milj. euroa (17,4 milj. euroa).
  • CapMan Oyj:n hallitus esittää osingoksi 0,06 euroa per osake.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla http://www.capman.fi/capman-konserni/ansaintamalli-ja-taloudellinen-kehitys/tulostieto.

Avainlukuja

  1-12/14 1-12/13
Liikevaihto, milj. euroa 39,5 29,8
Liikevoitto, milj. euroa 6,4 3,3
Voitto ennen veroja, milj. euroa 4,9 2,0
Konsernin voitto, milj. euroa 4,0 1,5
Tulos / osake, senttiä 3,4 -1,2
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 3,4 -1,2
     
  1-12/14 1-12/13
Oman pääoman tuotto, % p.a. 6,1 2,0
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 7,0 3,5
Omavaraisuusaste,% 57,8 58,9
Nettovelkaantumisaste,% 5,0 22,3

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

”Vuonna 2014 palasimme kasvu-uralle parantaen sekä liikevaihtoamme että tulostamme. Samaan aikaan vahvistimme entisestään rahoitusasemaamme ja lanseerasimme strategisesti tärkeitä hankkeita, jotka luovat hyvän pohjan kannattavalle kasvulle tulevaisuudessa.

Onnistuimme keräämään yli 600 milj. euroa kolmeen uusimpaan rahastoomme. Näistä pohjoismaisen kiinteistörahastomme koko kasvoi vuoden lopussa 266 milj. euroon ja rahastosta on tehty useita uusia sijoituksia Tukholman ja Kööpenhaminan alueilla. Yhteistyökumppanimme Elite Varainhoidon lanseeraama CapMan Collection -erikoissijoitusrahasto on esimerkki pääomasijoittamisen avautumisesta myös pienemmille sijoittajille.

Tavoitteenamme on rakentaa hallinnointiliiketoiminnan rinnalle palveluliiketoiminta, jossa hyödynnämme entistä tehokkaammin osaamistamme liittyen muun muassa varainhankintaan ja rahastojen hallinnointiin. Kasvavat palkkiotuotot luovat tuloksellemme entistä vankemman pohjan.

Rahastomme irtautuivat vuoden aikana lopullisesti 12 kohteesta. Tämän myötä saimme merkittävän määrän voitonjako-osuustuottoja ja useita rahastoja siirtyi voitonjaon piiriin. Käyvät arvot sen sijaan kehittyivät negatiivisesti, mihin vaikutti joidenkin kohdeyritysten suunniteltua heikompi kehitys ja loppuvuonna ruplan lasku. Arvonluontityö kohdeyrityksissä ja kiinteistöissä on yhä yksi tärkeimmistä painopistealueistamme vuonna 2015.

Hyvä kassatilanne antaa meille mahdollisuuden valikoiviin strategisiin liikkeisiin ja loppuvuonna esimerkiksi hybridilainan takaisinmaksuun.”

Näkymäarvio vuodelle 2015:

Arvioimme osakekohtaisen tuloksemme paranevan vuoden 2014 tasosta. 

Näkymien perustelut:

Voitonjako-osuustuottojen muodostuminen riippuu siitä tapahtuuko irtautuminen rahastossa, joka on jo voitonjaon piirissä tai joka irtautumisen myötä siirtyy voitonjakoon. Salkussamme on tällä hetkellä useita kohteita, joista irtautumisen arvioidaan ajoittuvan vuodelle 2015. Merkittävimpien irtautumisten arvioidaan toteutuvan vuoden 2015 toisella puoliskolla.

Taseestamme tekemiemme rahastosijoitusten arvonkehitys voi vaikuttaa merkittävästi vuoden 2015 kokonaistulokseen. Odotamme eri kohdeyritysten ja kiinteistöjen kehityksessä olevan eroavuuksia myös vuoden 2015 aikana toimialasta ja sijainnista riippuen. Kohdeyritysten ja kiinteistöjen oman kehityksen lisäksi rahastosijoitusten arvonkehitykseen vaikuttavat monet muut tekijät, muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet sekä valuuttakurssit.

Hallinnointipalkkioiden rinnalla muut palkkiotuotot kasvavat arviomme mukaan selvästi. Palkkiotuotot kokonaisuudessaan ylittävät kulumme ennen mahdollisia kertaluonteisia yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyviä eriä.

 

Helsinki 5.2.2015
CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

 

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,0 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli CapMan Buyout, CapMan Real Estate, CapMan Russia, CapMan Credit, ja CapMan Public Market, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiiminsä. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastonsa. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Moskovassa, Luxemburgissa ja Lontoossa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.