Skip to content

Kutsu CapMan Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

03/11/2016

CapMan Oyj pörssitiedote 3.11.2016 klo 8.45

Kutsu CapMan Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8. päivänä joulukuuta 2016 kello 10.00 alkaen G18 -juhlasalissa osoitteessa Yrjönkatu 18, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 65 576 292 osaketta, mikä vastaa noin 81,4 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista ja noin 75,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä (3.11.2016). Mikäli ylimääräinen yhtiökokous päättää kohdan 7 mukaisesti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, yhtiöllä on vain yksi osakesarja sen jälkeen, kun yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin. Valtuutus koskee yhtiön B-sarjan osakkeita ja kohdassa 7 tarkoitettujen yhtiöjärjestyksen muutosten rekisteröimisen jälkeen ilman eri toimenpiteitä yhtiön osakkeita. Kohdassa 7 tarkoitetut yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröitävä ennen kuin valtuutusta voi käyttää.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutusta voidaan käyttää ainoastaan 3.11.2016 julkistetun Norvestia Oyj:tä koskevan vaihtotarjouksen toteuttamiseksi yhdessä tai useamassa erässä. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa, jos tälle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Jos valtuutusta ei ole käytetty lainkaan 31.3.2017 mennessä, se raukeaa. Valtuutus ei kumoa muita voimassa olevia valtuutuksia.

7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys muutetaan oheisen liitteen 1 mukaiseksi siten, että yhtiöllä on muutoksen jälkeen vain yksi osakesarja ja maininnat A-osakkeista ja osakkeiden enimmäismääristä poistetaan.
Hallitus ehdottaa, että päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta tehdään ehdollisena sille, että molemmat alla mainitut ehdot täyttyvät.
      i.        3.11.2016 julkistettu Norvestia Oyj:tä koskevan vaihtotarjouksen ehdot ovat täyttyneet tai niiden täyttymisestä on luovuttu ja CapMan on ilmoittanut toteuttavansa vaihtotarjouksen, ja
     ii.        yhtiön kaikki A-osakkeet on vaihdettu B-osakkeiksi voimassaolevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
Mikäli molemmat yllä mainitut ehdot täyttyvät, ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös astuu voimaan ja hallitus saattaa yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröitäväksi. Mikäli molemmat yllä mainitut ehdot eivät ole täyttyneet viimeistään 31.3.2017, ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva ehdollinen päätös raukeaa.
8. Kokouksen päättäminen

B. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sisältyvät kokouskutsuun, joka on saatavilla CapMan Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.capman.fi/capman-konserni/hallinnointi/yhtiokokoukset. Osakeyhtiölain 5 luvun 22 §:n mukaisesti nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla edellä mainitussa osoitteessa. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.capman.fi/capman-konserni/hallinnointi/yhtiokokoukset arviolta 12.12.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 25.11.2016 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 2.12.2016 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) kirjallisesti yhtiön osoitteeseen (CapMan Oyj/EGM, Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki) toimitetulla ilmoituksella,

b) CapManin internetsivujen kautta osoitteessa www.capman.fi/capman-konserni/hallinnointi/yhtiokokoukset, tai

c) puhelimitse Katri Kautovaaralle numeroon +358 50 594 1561.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien CapMan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 25.11.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään perjantaina 2.12.2016 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen, eikä yllä mainittua erillistä ilmoittautumista tarvitse tehdä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymiseksi, valtakirjojen antamiseksi ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumiseksi. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen CapMan Oyj/EGM, Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

CapMan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä (3.11.2016) yhteensä 86 345 937 osaketta, jotka jakautuvat 5 750 000 A-sarjan osakkeeseen ja 80 595 937 B-sarjan osakkeeseen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat kukin kymmenen ääntä ja B-sarjan osakkeet kukin yhden äänen. Äänien kokonaislukumäärä on siten 138 095 937, ja ne jakautuvat A-sarjan osakkeiden 57 500 000 ääneen ja B-sarjan osakkeiden 80 595 937 ääneen.

Helsingissä, marraskuun 3. päivänä 2016

CapMan Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Pasi Erlin, legal counsel, puh. +358 207 207 503

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

Liite 1: CapMan Oyj uusi yhtiöjärjestys 

CapMan www.capman.fi
CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.