Skip to content

CapMan Oyj vahvistaa Norvestia Oyj:n osakkeista ja merkintäoikeuksista tekemänsä vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen ja jatkaa Jälkikäteistä tarjousaikaa 9.1.2017 asti

20/12/2016

CapMan Oyj Pörssitiedote                            20.12.2016 klo 14.00

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

CapMan Oyj vahvistaa Norvestia Oyj:n osakkeista ja merkintäoikeuksista tekemänsä vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen ja jatkaa Jälkikäteistä tarjousaikaa 9.1.2017 asti

CapMan Oyj:n (”CapMan”) Norvestia Oyj:n (”Norvestia”) osakkeen- ja merkintäoikeuksien omistajille tekemän vapaaehtoisen julkisen vaihtotarjouksen (”Vaihtotarjous”) lopullisen tuloksen mukaan Vaihtotarjouksen hyväksyneiden osakkeenomistajien osakkeet yhdessä CapManin omistamien osakkeiden kanssa edustavat noin 90,6 prosenttia kaikista Norvestian osakkeista ja äänistä. Vaihtotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 62,0 prosenttia kaikista Norvestian osakkeista ja äänistä. Vaihtotarjousta ei ole hyväksytty merkintäoikeuksilla. Vaihtotarjouksen tarjousaika päättyi 16.12.2016. CapMan tiedotti 19.12.2016, että se toteuttaa Vaihtotarjouksen. Vaihtotarjous toteutetaan sen ehtojen mukaisesti arviolta 22.12.2016, minkä myötä CapManin omistus Norvestiassa nousee 90,6 prosenttiin. Tarjousvastikkeena annettavat CapManin uudet osakkeet kirjataan Vaihtotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Norvestian osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 27.12.2016.

”Saavutimme Vaihtotarjouksessa asettamamme tavoitteen eli omistuksemme nousee yli 90 prosentin. Olemme tyytyväisiä, että Norvestian osakkeenomistajat laajasti hyväksyivät tarjouksemme. Haluamme kuitenkin vielä tarjota mahdollisuuden tulla CapManin osakkeenomistajiksi myös niille, jotka eivät vielä ehtineet mukaan varsinaisen tarjousajan puitteissa”, sanoo CapManin toimitusjohtaja Heikki Westerlund.

CapMan on päättänyt jatkaa Jälkikäteistä tarjousaikaa alustavasti 9.1.2017 asti.  Vaihtotarjouksen hyväksyminen tapahtuu sen ehdoissa kuvatulla tavalla ja Jälkikäteisen tarjousajan aikana annetut hyväksynnät ovat ehtojen mukaisesti lähtökohtaisesti peruuttamattomia. Jälkikäteisen tarjousajan aikana Vaihtotarjouksen hyväksyneiden osakkeiden toteutuskaupat suoritetaan kahden viikon välein ja Jälkikäteisen tarjousajan päätyttyä. CapMan julkistaa näin ollen 3.1.2017 ja 9.1.2017 mennessä pätevästi tarjottujen Norvestian osakkeiden alustavan määrän arviolta jokaisen hyväksymisajan päättymistä seuraavana ensimmäisenä pankkipäivänä ja lopullisen määrän arviolta toisena pankkipäivänä. Toteutuskaupat suoritetaan arviolta toisena pankkipäivänä kunkin hyväksymisajan päättymisestä. Tarjousvastikkeena annettavat CapManin uudet osakkeet kirjataan Kaupparekisteriin ja hyväksyneiden Norvestian osakkeenomistajien arvo-osuustilille arviolta neljäntenä pankkipäivänä kunkin hyväksymisajan päättymisestä. Yhdistetty tarjousasiakirja ja listalleottoesite, joka on saatavilla osoitteessa www.capman.fi/vaihtotarjous sekä osoitteessa www.summa.fi/capman-norvestia-vaihtotarjous/, sisältää Vaihtotarjouksen ehdot kokonaisuudessaan.

Koska CapManin omistusoikeus tulee Vaihtotarjouksessa jo hyväksyttyjen osakkeiden toteutuskauppojen selvittämisen myötä ylittämään 90 prosenttia kaikista Norvestian osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, CapMan aikoo käynnistää jäljellä olevista osakkeista osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn. CapMan tiedottaa menettelystä tarkemmin, kun se päätetään aloittaa, arviolta viimeistään alkuvuoden 2017 aikana. 

 

CAPMAN OYJ
HALLITUS

 

Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 559 6580

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan
www.capman.fi
www.capman.fi/vaihtotarjous

 

CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Nest Capital sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.

 

Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti vaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista.

CapManin osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. CapManin osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”odottaa”, ”arvioi”, ”ennustaa” tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen.