Skip to content

Norvestia Oyj on täydentänyt lausuntoaan CapMan Oyj:n vapaaehtoisesta julkisesta osakevaihtotarjouksesta ja pitää suosituksensa voimassa

07/12/2016

CapMan Oyj      pörssitiedote                             7.12.2016 klo 14.15

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

Norvestia Oyj on täydentänyt lausuntoaan CapMan Oyj:n vapaaehtoisesta julkisesta osakevaihtotarjouksesta ja pitää suosituksensa voimassa

Norvestia Oyj (”Norvestia”) on tänään tiedottanut täydentäneensä 18.11.2016 antamaansa lausuntoa CapMan Oyj:n (”CapMan”) 3.11.2016 julkistamasta vapaaehtoisesta julkisesta ostotarjouksesta Norvestian liikkeeseen laskemista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Vaihtotarjous”) Norvestian tänään julkistaman päivitetyn substanssiarvon johdosta.

Norvestian hallitus on tiedottanut arvioineensa Norvestian päivitetyn substanssiarvon vaikutusta Vaihtotarjoukseen ja hallituksen 18.11.2016 antamaan suositukseen, erityisesti ottaen huomioon parhaillaan käynnissä oleva Vaihtotarjouksen tarjousaika sekä 8.12.2016 järjestettävä ylimääräinen yhtiökokous. Arvionsa perusteella kiinnittäen huomiota kaikkiin tänään julkistamassaan tiedotteessa ja 18.11.2016 annetussa lausunnossa kuvattuihin seikkoihin ja näkökohtiin Norvestian hallitus suosittelee vallitsevissa olosuhteissa edelleen yksimielisesti, että Norvestian osakkeenomistajat hyväksyvät CapManin Vaihtotarjouksen sekä pitää merkintäoikeuksien haltijoille antamansa suosituksen ennallaan.

Norvestian tiedote lausunnon täydentämisestä sekä tiedotteen liitteenä ollut lausunto ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

CapMan jättää viipymättä Norvestian hallituksen täydennettyä lausuntoa koskevan tarjousasiakirjan täydennyksen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle.

 

CAPMAN OYJ

 

Lisätietoja:
Pasi Erlin, general counsel, CapMan Plc, p. +358 400 571 113

 

 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki
Kekeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

Liite 1: Norvestia Oyj:n 7.12.2016 klo 10.15 julkaisema pörssitiedote

Liite 2: Norvestia Oyj:n 7.12.2016 klo 10.15 julkaiseman tiedotteen liite Hallituksen lausunto 18.11.2016

 

CapMan

www.capman.fi
www.capman.fi/vaihtotarjous

 

CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Nest Capital sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.


Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti vaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista.

CapManin osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. CapManin osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”odottaa”, ”arvioi”, ”ennustaa” tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen.