Skip to content

CapMan Oyj:n Norvestia Oyj:n osakkeista ja merkintäoikeuksista tekemän vaihtotarjouksen jälkikäteisen tarjousajan lopullinen tulos, osakeanti ja lunastusmenettelyn aloittaminen

11/01/2017

CapMan Oyj Pörssitiedote                            11.1.2017 klo 15.45

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

CapMan Oyj:n Norvestia Oyj:n osakkeista ja merkintäoikeuksista tekemän vaihtotarjouksen jälkikäteisen tarjousajan lopullinen tulos, osakeanti ja lunastusmenettelyn aloittaminen

CapMan Oyj:n (”CapMan” tai ”Yhtiö”) Norvestia Oyj:n (”Norvestia”) osakkeen- ja merkintäoikeuksien omistajille tekemän vapaaehtoisen julkisen vaihtotarjouksen (”Vaihtotarjous”) jälkikäteisen tarjousajan aikana hyväksyneiden Norvestian osakkeenomistajien osakkeet kasvattivat lopullisen tuloksen mukaan CapManin osuutta Norvestian osakkeista noin 1,8 prosenttiyksikköä. Yhdessä CapManin omistamien osakkeiden kanssa nämä edustavat noin 92,5 prosenttia kaikista Norvestian osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Vaihtotarjousta ei ole hyväksytty merkintäoikeuksilla. Vaihtotarjouksen jälkikäteinen tarjousaika päättyi 9.1.2017.

CapManin hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen 1 041 456 uutta CapManin osaketta tarjousvastikkeena Vaihtotarjouksen jälkikäteisellä tarjousajalla 4.-9.1.2017 hyväksyneille Norvestian osakkeenomistajille. CapMan suorittaa osakkeiden toteutuskaupat näiden Norvestian osakkeenomistajien osalta Vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti arviolta 12.1.2017, minkä myötä CapManin omistus Norvestiassa nousee 92,5 prosenttiin. Tarjousvastikkeena annettavat CapManin uudet osakkeet kirjataan Kaupparekisteriin ja näiden Vaihtotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Norvestian osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 12.1.2017.

CapManin osakepääomaa ei koroteta osakeannin johdosta vaan uusista osakkeista maksettavaksi katsottava määrä kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. CapManin osakkeiden lukumäärä ja niiden tuottama äänimäärä nousee 143 948 895:sta 144 990 351:een. Uudet osakkeet vastaavat noin 0,7 prosenttia CapManin osakepääomasta ja äänistä CapManissa osakeannin toteutumisen jälkeen. CapMan hakee uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle alustavasti 13.1.2017 alkaen.

CapManin omistusoikeus Norvestian liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ylittää 90 prosenttia ja CapMan aikoo aloittaa osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn koskien kaikkia vähemmistöosakkeenomistajien Norvestian osakkeita. CapMan on tänään 11.1.2017 päättänyt jättää hakemuksen Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle välimiesmenettelyn aloittamisesta kun CapMan on saanut kaikki jälkikäteisellä tarjousajalla hyväksytyt Norvestian osakkeet. CapMan tiedottaa menettelyn etenemisestä erikseen.   

 

CAPMAN OYJ
HALLITUS

 

Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 559 6580

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan
www.capman.fi
www.capman.fi/vaihtotarjous

CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Nest Capital sekä tytäryhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.

 

Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti vaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista.

CapManin osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. CapManin osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”odottaa”, ”arvioi”, ”ennustaa” tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen.