Skip to content

CapMan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

04/05/2017

CapMan Oyj   Osavuosikatsaus                                                       4.5.2017 klo 11.30

CapMan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017                    

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

  • Konsernin liikevaihto oli 7,5 milj. euroa (7,5 milj. euroa 1.1.-31.3.2016).
  • Liikevoitto oli 10,5 milj. euroa (3,8 milj. euroa). Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 10,9 milj. euroa (3,8 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli 9,6 milj. euroa (3,0 milj. euroa).
  • Tulos verojen jälkeen oli 9,1 milj. euroa (2,9 milj. euroa).  Vertailukelpoinen tulos oli 9,3 milj. euroa (2,9 milj. euroa).
  • Kauden laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 5,9 senttiä (3,0 senttiä). Vertailukelpoinen laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 6,1 senttiä (3,0 senttiä).
  • CapMan irtautui Idean Enterprises Oy:sta.
  • CapMan lunasti takaisin vuonna 2013 liikkeeseen lasketun 15 milj. euron suuruisen hybridilainan.
  • Heikki Westerlund ilmoitti 27.3.2017 jättävänsä yhtiön toimitusjohtajan tehtävät. Joakim Frimodig on nimitetty vt. toimitusjohtajaksi 4.5.2017 alkaen.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin 1.1.-31.3.2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/uutishuone/taloudelliset-katsaukset/.

 

Avainlukuja

  1-3/17 1-3/16
Liikevaihto, milj. euroa 7,5 7,5
Liikevoitto, milj. euroa 10,5 3,8
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto, milj. euroa 10,9 3,8
Konsernin tulos, milj. euroa 9,1 2,9
Vertailukelpoinen oikaistu tulos, milj. euroa 9,3 2,9
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake, senttiä 5,9 3,0
Vertailukelpoinen laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake, senttiä 6,1 3,0
     
  31.3.2017 31.3.2016
Oman pääoman tuotto, % p.a 27,6 17,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 21,4 11,6
Omavaraisuusaste, % 53,1 40,9
Nettovelkaantumisaste, % 18,2 68,1

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

”Alkuvuoden tuloksemme oli hyvä ja erityisesti sijoitustoimintamme tuotti hyvin. Merkittävin yksittäinen tapahtuma oli kasvuyrityssalkussa olleen Ideanin realisointi. Myös omat rahastosijoituksemme ovat kehittyneet oikeaan suuntaan, joskin salkussa on havaittavissa toimialakohtaista vaihtelua.

Kasvutavoitteemme vauhdittajaksi hankitun Norvestian integraatio osaksi CapMania etenee odotusten mukaisesti. Kuluvan vuoden uusiin kasvuhankkeisiin kuuluvat muun muassa uusi sijoitusalueemme CapMan Infra ja kasvusijoittamiseen keskittyvä Growth Equity.  Infra-kohteille löytyy odotustemme mukaisesti runsaasti kysyntää ja kasvusijoittamisesta on syntynyt oma kategoriansa osana pääomasijoittamista. Vanhoista liiketoiminnoista palveluliiketoiminta on jatkunut kasvu-uralla ja näkymät loppuvuotta kohden ovat hyvät.

Perustamme seuraavan pohjoismaisen kiinteistörahaston ja suunnitellun 350 milj. euron tavoitekoon saavuttaminen näyttää potentiaalisten sijoittajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella hyvältä.  Lisäarvostrategiaan keskittynyt rahaston edeltäjä on tuotoltaan ollut yksi segmenttinsä parhaista.

Ilmoitin kuukausi sitten päätöksestäni jättää toimitusjohtajan tehtävät lähes neljän vuoden jälkeen. Yhteensä CapManissa työskentelemäni 23 vuoden aikana toimialamme on muuttunut pääomamarkkinoiden erikoisalueesta valtavirraksi, ja CapMan on hyvässä asemassa hyödyntämään toimialan myötätuulta.  Voimme tarjota kasvavan asiakaskunnan tarpeisiin hyvin sopivia lisäarvoon perustuvia rahastoja. Haluan erityisesti kiittää sijoittajiamme, osakkeenomistajiamme ja henkilöstöä, jotka ovat olleet mukana tukemassa CapManin kehitystä johtavaksi pohjoismaiseksi pääomasijoitus- ja varainhoitoyhtiöksi.”

CapMan pitää näkymät vuodelle 2017 ennallaan

CapMan uudisti taloudelliset tavoitteensa vuoden 2016 lopussa. Kasvutavoite hallinnointi- ja palveluliiketoiminnalle on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Tavoite nettovelkaantumisasteelle, eli korollisen nettovelan suhteelle omaan pääomaan, on keskimäärin korkeintaan 40 prosenttia. CapManin tavoite on maksaa osinkoa vähintään 75 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan kausivaihtelua. CapMan odottaa palveluista saatavien palkkiotuottojen merkityksen kasvavan hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan tuloksessa vuoden 2017 aikana. Hallinnointi- ja palveluliiketoiminta on voitollista ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vuonna 2017 Norvestian integroinnista ja muista kasvupanostuksista syntyy kuluja.

CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät sekä kyseisten tekijöiden yhteisvaikutus vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman arvonkehityksen lisäksi. CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin palvelu- ja sijoitustoimintaan liittyvän kausivaihtelun. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2017.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut

CapMan esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi. Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan IFRS:n mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään oikaistuksi.               

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyvät merkittävät erät, liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, aineettomien hyödykkeiden myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, viranomaispäätöksistä aiheutuvat merkittävät kulut sekä merkittävät voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointiin liittyvät voitot tai tappiot.

Milj. euroa 1-3/17 1-3/16
     
Liikevoitto 10,5 3,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian integraatioon liittyvät kulut 0,4  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,4  
Oikaistu liikevoitto 10,9 3,8
     
Katsauskauden tulos 9,1 2,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian integraatioon liittyvät kulut 0,3  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,3  
Oikaistu katsauskauden tulos 9,3 2,9
     
Osakekohtainen tulos, senttiä 6,0 3,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,2  
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 6,2 3,0
     
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 5,9 3,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,2  
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 6,1 3,0

 

Tiedotustilaisuus lehdistölle ja analyytikoille tänään klo 15

CapManin johto esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen klo 15.00 alkavassa analyytikoille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen linda.tierala@capman.com. Tervetuloa!

 

Helsinki 4.5.2017


CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

 

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

Liite: CapMan Oyj 1.1.-31.3.2017 osavuosikatsaus

 

CapMan www.capman.fi
CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 25 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), infrastruktuurin (Infra) ja taktiset sijoitukset (Tactical Opportunities). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.