Skip to content

CapMan Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2017

02/11/2017

CapMan Oyj   Osavuosikatsaus                                                       2.11.2017 klo 08.30

CapMan Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2017                     

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella 1.1.-30.9.2017:

  • Konsernin liikevaihto oli 26,0 milj. euroa (22,0 milj. euroa 1.1.-30.9.2016).
  • Liikevoitto oli 22,9 milj. euroa (10,0 milj. euroa). Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 23,8 milj. euroa (10,9 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli 20,5 milj. euroa (7,5 milj. euroa).
  • Tulos verojen jälkeen oli 18,7 milj. euroa (7,1 milj. euroa). Vertailukelpoinen tulos oli 19,5 milj. euroa (8,3 milj. euroa).
  • Kauden laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 12,4 senttiä (7,3 senttiä). Vertailukelpoinen laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 13,1 senttiä (8,7 senttiä).
  • Joakim Frimodig nimitettiin toimitusjohtajaksi 1.9.2017 alkaen.
  • CapMan Real Estate II -rahasto saavutti maksimikokonsa 425 milj. euroa sen ensimmäisessä ja samalla viimeisessä sulkemisvaiheessa.
  • Katsauskauden jälkeen CapMan Real Estaten BVK:n (Bayerische Versorgungskammer) mandaatin sijoituskapasiteetti kasvoi 500 miljoonaan euroon.
  • Katsauskauden jälkeen lanseerattiin ensimmäinen erikoissijoitus-rahastomuotoinen kiinteistörahasto, Nordic Property Income Fund.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin 1.1.-30.9.2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/uutishuone/taloudelliset-katsaukset/.

 

Avainlukuja

  1-9/17 1-9/16
Liikevaihto, milj. euroa 26,0 22,0
Liikevoitto, milj. euroa 22,9 10,0
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto, milj. euroa 23,8 10,9
Konsernin tulos, milj. euroa 18,7 7,1
Vertailukelpoinen oikaistu tulos, milj. euroa 19,5 8,3
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake, senttiä 12,4 7,3
Vertailukelpoinen laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake, senttiä 13,1 8,7
 
  30.9.2017 30.9.2016
Oman pääoman tuotto, % p.a 18,2 14,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 15,1 10,0
Omavaraisuusaste, % 55,7 44,8
Nettovelkaantumisaste, % 16,4 56,4
       

Toimitusjohtaja Joakim Frimodig:

”Vuoden 2017 ensimmäisten yhdeksän kuukauden tuloksemme oli huipputasolla. Vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi tällä katsauskaudella 23,8 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen tulos per osake oli 13,1 senttiä. Alkuvuoden hyvä tuloskehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä ja siihen vaikuttivat erityisesti voitonjako-osuustuottojen realisoituminen ja sijoitustoimintamme myönteinen kehitys.

Katsauskaudella fokuksemme oli vahvasti kasvuhankkeiden eteenpäin viemisessä.

Real Estate -liiketoiminnassa näimme monien kasvuhankkeidemme konkretisoituvan. Lanseerasimme syyskuun alussa Nordic Real Estate II -rahaston, joka ylimerkittiin nopeasti ja saavutti maksimikokonsa 425 milj. euroa sen ensimmäisessä ja samalla viimeisessä sulkemisvaiheessa. Tämän uuden rahaston sijoituskapasiteetti lainarahoitus mukaan luettuna on yli miljardi euroa. Kansainvälinen kysyntä rahastolle oli vahvaa: kaksi kolmasosaa pääomasta tuli Pohjoismaiden ulkopuolelta.

Saimme myös yhteistyöllemme jatkoa Saksan suurimman eläkevakuutusyhtiö Bayerische Versorgungskammer:n (BVK) kanssa, joka kasvatti CapManin kiinteistösijoitusmandaatin kokonaissijoituskapasiteetin 500 miljoonaan euroon. Mandaatin laajennus on osoitus BVK:n luottamuksesta kiinteistösijoitustiimiimme ja hyvä esimerkki kyvystämme palvella kansainvälistä asiakaskuntaa.

Katsauskauden jälkeen lanseerasimme ensimmäisen avoimen kiinteistörahastomme, Nordic Property Income Fundin. Tämä lanseeraus on meille askel kohti asiakaskuntamme laajentamista perinteisistä instituutioasiakkaista kohti uusia asiakassegmenttejä. Rahaston toiminta käynnistetään vuoden 2017 aikana ja uskomme rahaston oman pääoman nousevan yli 200 miljoonaan euroon sen kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Katsauskaudella lanseerattiin kaksi uutta liiketoiminta-aluetta; CapMan Infra ja CapMan Growth Equity, joissa molemmissa olemme nähneet hyvää kehitystä viime kuukausien aikana. CapMan Infrassa on useita hankkeita meneillään, joita kohtaan on osoitettu sekä kansainvälistä että paikallista sijoittajakysyntää. CapMan Growth Equityssä on uuden rahaston kerääminen käynnissä ja sen varainkeruu on tavoitteena toteuttaa vuoden 2017 aikana.

CapMan Buyout tarkastelee jatkuvasti irtautumismahdollisuuksia nykyisessä suotuisassa markkinatilanteessa, mistä hyvä esimerkki oli katsauskauden jälkeen lokakuussa 2017 Oral Hammalääkäreiden myynti sveitsiläiselle suunterveydenhoidon konsernille Colosseum Dental Groupille. Tämä oli onnistunut irtautuminen uusimmasta Buyout X -rahastosta, joka on kokonaisuudessaan kehittynyt hyvin.

CapManin palveluliiketoimintojen CaPSin ja Scala Fund Advisorsin kehitys on jatkunut myönteisenä. CaPSin sopimusvolyymit kasvoivat 26 prosenttia 103,5 miljoonaan euroon katsauskaudella ja kysyntä Scalan varainhankinta- ja neuvonantopalveluille on jatkunut vahvana sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa.

Kasvulanseerauksilla ei vielä ollut vaikutusta alkuvuoden tuottoihin, mutta ne tulevat lisäämään palkkiotuottoja ensi vuodesta alkaen. Tehdyt panostukset kasvustrategian toteuttamiseen ovat kuitenkin rasittaneet kulurakennettamme tänä vuonna. Tästä huolimatta operatiiviset kulut ovat katsauskaudella pysyneet samalla tasolla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.

Olemme kasvattamassa CapManista johtavaa pääomasijoitus- ja varainhoitoyhtiötä Pohjoismaissa. Jatkamme työtämme loppuvuotta kohti samalla määrätietoisuudella kuten olemme tehneet edellisten neljännesten aikana.”

CapMan pitää näkymät vuodelle 2017 ennallaan

CapMan uudisti taloudelliset tavoitteensa vuoden 2016 lopussa. Kasvutavoite hallinnointi- ja palveluliiketoiminnalle on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Tavoite nettovelkaantumisasteelle, eli korollisen nettovelan suhteelle omaan pääomaan, on keskimäärin korkeintaan 40 prosenttia. CapManin tavoite on maksaa osinkoa vähintään 75 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan kausivaihtelua. CapMan odottaa palveluista saatavien palkkiotuottojen merkityksen kasvavan hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan tuloksessa vuoden 2017 aikana. Hallinnointi- ja palveluliiketoiminta on voitollista ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vuonna 2017 Norvestian integroinnista ja muista kasvupanostuksista syntyy kuluja.

CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät sekä kyseisten tekijöiden yhteisvaikutus vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman arvonkehityksen lisäksi.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin palvelu- ja sijoitustoimintaan liittyvän kausivaihtelun. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2017.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut

CapMan esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi. Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan IFRS:n mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään oikaistuksi.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyvät merkittävät erät, liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, aineettomien hyödykkeiden myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, viranomaispäätöksistä aiheutuvat merkittävät kulut sekä merkittävät voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointiin liittyvät voitot tai tappiot.

MEUR 1-9/17 1-9/16
     
Liikevoitto 22,9 10,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian hankintaan liittyvät erät 0,9 0,2
Norvestian hankinnasta aiheutuneet menot 0,2 0,2
Norvestian integraatioon liittyvät kulut 0,7  
Arvonlisäverosaamisen alaskirjaus   1,0
Saadut vakuutuskorvaukset   -0,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,9 0,9
Oikaistu liikevoitto 23,8 10,9
     
Katsauskauden tulos 18,7 7,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian hankintaan liittyvät erät 0,8 0,2
Arvonlisäverosaamisen alaskirjaus   1,3
Saadut vakuutuskorvaukset   -0,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,8 1,2
Oikaistu katsauskauden tulos 19,5 8,3
     
Osakekohtainen tulos, senttiä 12,6 7,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,6 1,4
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 13,2 8,8
     
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 12,4 7,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,7 1,4
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 13,1 8,7


Tiedotustilaisuus lehdistölle, analyytikoille ja sijoittajille tänään klo 10.00

CapMan esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen klo 10.00 alkavassa analyytikoille, lehdistölle ja sijoittajille järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen katariina.kataja@capman.com. Tervetuloa!

Helsinki 2.11.2017
CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

Liite: CapMan Oyj 1.1.-30.9.2017 osavuosikatsaus

CapMan www.capman.fi
CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on noin 110 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 2,7 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), infrastruktuurin (Infra) ja taktiset sijoitukset (Tactical Opportunities). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.