Skip to content

CapMan-konsernin raportoitavien segmenttien rakenne muuttuu

14/03/2018

CapMan Oyj     Pörssitiedote                                                                                                                                             14.3.2018 klo 16.40

CapMan-konsernin raportoitavien segmenttien rakenne muuttuu

CapMan Oyj (”CapMan”) muuttaa segmenttirakennettaan vastaamaan paremmin konsernin liiketoiminnan rakennetta ja tulonlähteitä. CapMan-konsernin kolme liiketoimintasegmenttiä ovat jatkossa Hallinnointiliiketoiminta, Palveluliiketoiminta ja Sijoitustoiminta.

CapMan-konsernin raportointirakennetta on muutettu vuoden 2018 alusta lähtien. CapManin uudet raportoitavat segmentit ovat Hallinnointiliiketoiminta, Palveluliiketoiminta ja Sijoitustoiminta. Aiemmassa raportointirakenteessa Hallinnointiliiketoiminta ja Palveluliiketoiminta esitettiin yhtenä segmenttinä. Uudessa rakenteessa nämä liiketoiminnot esitetään omina raportoitavina segmentteinään ja konsernin keskitetyt tukitoiminnot on siirretty segmenttiraportoinnin ulkopuolisiin kohdistamattomiin eriin ja esitetään erässä Muut.

Uudessa raportointirakenteessa Hallinnointiliiketoiminnan tuotot muodostuvat palkkiotuotoista ja rahastoilta saatavista voitonjako-osuustuotoista. Palveluliiketoiminnan tuotot muodostuvat CapManin hankintapalvelusta (CaPS) ja varainhankinnan konsultointipalveluista (Scala) saaduista palkkioista.

Sijoitustoiminta käsittää CapManin omasta taseestaan hallinnoimiinsa rahastoihin tekemät sijoitukset sekä muut rahastosijoitukset, sijoitukset osakkuusyhtiöihin sekä lyhytaikaiset kaupankäyntitarkoituksessa tehdyt markkinasijoitukset. Sijoitustoiminnan tuotot muodostuvat sijoitusten realisoituneista voitoista ja tappioista sekä niiden realisoitumattomista käyvän arvon muutoksista.

Muu toiminta koostuu liiketoimintasegmenteille kohdistamattomista konsernihallinnon toiminnoista. Tällaisia toimintoja ovat osa konsernilaskennan, konserniviestinnän ja ylimmän johdon toiminnoista. Erässä Muut esitetään myös liiketoimintasegmenttien välisten transaktioiden eliminoinnit.

Raportointirakenteen muutos on seurausta palveluliiketoiminnan kasvusta ja sen korostuneesta merkityksestä CapManin tulokseen sekä CapManin hallinnoitavien rahastojen aikaisempaa laajemmasta kirjosta.

Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus laaditaan uuden raportointirakenteen mukaisesti. Tiedotteen liitteessä on esitetty uuden segmenttirakenteen mukainen vertailuvuoden 2017 segmentti-informaatio vuosineljänneksettäin.

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 465 4125

CAPMAN OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

Liite:
Uuden raportointirakenteen mukainen segmentti-informaatio 2017


CapMan
www.capman.fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 118 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös sijoituksina omasta taseestamme. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat kiinteistösijoittamisen (Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth Equity) ja infrastruktuurisijoitukset (Infrastructure). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.