Skip to content

CapMan Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.- 31.3.2018

26/04/2018

CapMan Oyj   Osavuosikatsaus                                                       26.4.2018 klo 08.30

CapMan Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.- 31.3.2018                     

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella 1.1.-31.3.2018:

  • Konsernin liikevaihto oli 8,5 milj. euroa (7,5 milj. euroa 1.1.-31.3.2017).
  • Konsernin liikevoitto oli 4,1 milj. euroa (10,5 milj. euroa).
  • Konsernin tulos verojen jälkeen oli 3,3 milj. euroa (9,1 milj. euroa). 
  • Kauden laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 2,3 senttiä (5,9 senttiä, josta 5,2 senttiä oli seurausta Ideanin myynnistä Q1 2017).
  • CapMan Buyoutin kohdeyhtiö Harvia Oyj listautui Helsingin Pörssiin maaliskuussa ja kohdeyhtiö Walki myytiin huhtikuussa katsauskauden jälkeen.
  • CapMan laski liikkeelle nimellisarvoltaan 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan huhtikuussa katsauskauden jälkeen.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin 1.1.-31.3.2018 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/uutishuone/taloudelliset-katsaukset/

Avainlukuja

MEUR 1-3/2018 1-3/2017
Liikevaihto 8,5 7,5
Liikevoitto 4,1 10,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian integrointiin liittyvät kulut 0,4
Oikaistu liikevoitto 4,1 10,9
     
Katsauskauden tulos 3,3 9,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian integrointiin liittyvät kulut 0,3
Oikaistu katsauskauden tulos 3,3 9,4
     
Osakekohtainen tulos, senttiä 2,3 6,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,2
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 2,3 6,2
     
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 2,3 5,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,2
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 2,3 6,1
 
  31.3.2018 31.12.2017
Oman pääoman tuotto, % p.a 11,2 27,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 9,6 21,4
Omavaraisuusaste, % 57,6 53,1
Nettovelkaantumisaste, % 23,1 18,2


Toimitusjohtaja Joakim Frimodig:

”Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes kehittyi hyvin kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Olen tyytyväinen, että viimeaikaiset kasvupanostukset näkyvät jo osin taloudellisissa luvuissa, vaikka pitkäaikaisen strategiamme implementointi on vasta alussa.

Hallinnointiliiketoiminnan palkkiotuotot kasvoivat alkuvuonna noin 10 prosenttia, 5,8 miljoonaan euroon. Kasvun taustalla on erityisesti palkkiotuotot uusista kiinteistö- ja pääomasijoitusrahastoista. Samalla olemme pystyneet pitämään kulujen kasvun hallinnassa, jonka seurauksena tämän segmentin liikevoitto lähes kaksinkertaistui 0,8 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Strategiamme mukaisesti tavoittelemme yli 10 prosentin palkkiotuottojen kasvua vuodelle 2018. Segmentin kannattavuus tulee parantumaan kasvavien palkkiotuottojen ja maltillisten sekä hyvin kohdistettujen kulupanostusten yhdistelmänä. 

Palveluliiketoimintamme vahva ja kannattava kasvu jatkuu. Palveluiden liikevaihto kasvoi alkuvuonna 1,4 miljoonaan euroon, joka on yli 35 prosenttia enemmän viime vuoden vastaavaan kauteen nähden. Kasvun taustalla oli erityisesti hankintarengas CaPSin erinomaiset myyntivolyymit. Segmentin liikevoitto yli kaksinkertaistui 0,6 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ensimmäinen vuosineljännes ei sisältänyt merkittäviä onnistumispalkkioita varainhankintapalvelu-liiketoiminnasta, mutta niitä on odotettavissa seuraaville vuosineljänneksille. Palveluliiketoiminnan kannattava kasvu tulee jatkumaan loppuvuonna 2018.

Sijoitustoiminnassamme näimme vahvaa kehityistä, erityisesti omissa rahastoissamme. Omien rahastosijoitusten annualisoitu tuottotaso oli hyvä, lähes 15 prosenttia, ja tähän vaikutti merkittävästi onnistunut irtautuminen Walkista. Buyout-kohdeyhtiö Harvian listautuminen toteutettiin myös katsauskauden aikana. Odotamme lisää irtautumisia kohdeyhtiöistämme lähitulevaisuudessa. Markkinasalkkumme kehittyi kohtuullisesti haastavasta markkinaympäristöstöstä huolimatta ja sen annualisoitu alkuvuoden tuotto oli noin 4 prosenttia. Olemme katsauskauden jälkeen pienentäneet markkinasalkkumme kokoa ja pyrimme aiemmin ilmoitetun mukaisesti allokoimaan markkinasalkun varoja uusiin tuotteisiimme vuosien 2018 ja 2019 aikana.  Sijoitustoiminta-segmenttimme liiketulos ensimmäisellä neljänneksellä oli 3,2 miljoonaa euroa. Tulos lähes kolminkertaistui viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jos otetaan pois Idean-kaupan merkittävä kertaluontoinen tulosvaikutus ensimmäisellä neljänneksellä 2017.

Rahoituskulumme laskivat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tähän vaikutti viime vuonna takaisin maksettu 15 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina. Tiedotimme lisäksi katsauskauden jälkeen uudesta 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainasta, joka ylimerkittiin selvästi vahvan kysynnän seurauksena. Uusi joukkovelkakirjalaina pidentää merkittävästi velkasalkkumme maturiteettia.

Infra-rahaston varainkeruuhanke on käynnistynyt ja tavoitteenamme on perustaa 300 miljoonan euron pohjoismainen rahasto. Viimeaikaisten rekrytointien myötä olemme luoneet vahvan tiimin, jolla on monipuolista kansainvälistä infraosaamista. Olemme lisäksi edenneet pitkälle mandaattipohjaisissa hankkeissa, jotka toteutuessaan tuovat pitkäaikaista palkkiovirtaa CapManille. Olen vakuuttunut, että nyt otetut askeleet kantavat pitkälle tulevaisuuteen ja ovat keskeisessä roolissa kasvustrategiassamme.

Tavoitteenamme on kasvattaa CapManistä johtava, aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija. Tämän tavoitteen mukaisesti työstämme uusia tuote- ja palveluratkaisuja, joilla voimme täydentää nykyistä pääomasijoitusalan tarjoomaamme uusille sijoittaja- ja asiakasryhmille.”

Taloudelliset tavoitteet ja näkymäarvio vuodelle 2018

Kasvutavoite hallinnointi- ja palveluliiketoiminnalle on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Tavoite nettovelkaantumisasteelle, eli korollisen nettovelan suhteelle omaan pääomaan, on keskimäärin korkeintaan 40 prosenttia. CapManin tavoite on maksaa osinkoa vähintään 75 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan odottaa palveluista saatavien palkkiotuottojen kasvun jatkuvan hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan tuloksessa vuoden 2018 aikana. Tavoitteenamme on hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan kannattavuuden paraneminen ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät sekä kyseisten tekijöiden yhteisvaikutus vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman arvonkehityksen lisäksi.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoimintaan liittyvä vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2018. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut

CapMan esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi. Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan IFRS:n mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään oikaistuksi.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyvät merkittävät erät, liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, aineettomien hyödykkeiden myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, viranomaispäätöksistä aiheutuvat merkittävät kulut sekä merkittävät voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointiin liittyvät voitot tai tappiot.

     
MEUR 1-3/18 1-3/17
     
Hallinnointipalkkiot 5,6 5,0
Palveluiden myynti 1,6 1,4
Voitonjako-osuustuotot 0,1  
Osinko- ja korkotuotot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista 1,1 1,1
Liikevaihto, ulkoinen 8,5 7,5
     
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0
     
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, josta -4,7 -5,0
Palkat ja bonukset -4,6 -5,0
Osakeperusteiset maksut -0,1 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset -0,1 -0,1
Liiketoiminnan muut kulut -2,2 -2,2
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 2,5 10,3
     
Liikevoitto / -tappio 4,1 10,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian integrointiin liittyvät kulut   0,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä   0,4
Oikaistu liikevoitto / -tappio 4,1 10,9
     
Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 -0,9
Tuloverot -0,2 -0,6
     
Katsauskauden tulos 3,3 9,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian integrointiin liittyvät kulut   0,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä   0,3
Oikaistu katsauskauden tulos 3,3 9,4
     
Osakekohtainen tulos, senttiä 2,3 6,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä   0,2
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 2,3 6,2

Tiedotustilaisuus lehdistölle, analyytikoille ja sijoittajille tänään klo 10.00

CapMan esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen klo 10.00 alkavassa analyytikoille, lehdistölle ja sijoittajille järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen katariina.kataja@capman.com. Tervetuloa!

Helsinki 26.4.2018

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

Liite: CapMan Oyj 1.1.-31.3.2018 osavuosikatsaus

CapMan www.capman.fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 115 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös sijoituksina omasta taseestamme. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat kiinteistösijoittamisen (Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth Equity) ja infrastruktuurisijoitukset (Infrastructure). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.