Skip to content

CapMan Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.- 30.6.2018

09/08/2018

CapMan Oyj   Puolivuosikatsaus 2018                                          9.8.2018 klo 08.30

CapMan Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.- 30.6.2018                  

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella 1.1.-30.6.2018:

  • Konsernin liikevaihto oli 19,9 milj. euroa (16,6 milj. euroa 1.1.-30.6.2017).
  • Konsernin liikevoitto oli 10,1 milj. euroa (17,8 milj. euroa).
  • Konsernin tulos verojen jälkeen oli 7,6 milj. euroa (14,8 milj. euroa). 
  • Kauden laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 4,8 senttiä (9,8 senttiä, josta 5,2 senttiä oli seurausta Ideanin myynnistä Q1 2017).
  • CapMan Infra teki ensimmäisen 70 milj. euron sijoituksen Eleniaan ja käynnisti 300 milj. euron varainkeruun toukokuussa.
  • CapMan tiedotti toukokuussa, että sen uudistunut johtoryhmä on sijoittanut yhtiön osakkeisiin noin 1,6 miljoonaa euroa henkilökohtaisia varoja.
  • CapMan julkaisi uuden osinkopolitiikan ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet katsauskauden jälkeen.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin puolivuosikatsauksesta 2018. Puolivuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/uutishuone/taloudelliset-katsaukset/.

Avainlukuja

Milj. € 1-6/18 1-6/17
     
Liikevoitto 10,1 17,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    
Norvestian hankintaan liittyvät erät:   0,5
Norvestian hankinnasta aiheutuneet menot   0,1
Norvestian integraatioon liittyvät kulut   0,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä   0,5
Oikaistu liikevoitto 10,1 18,3
     
Katsauskauden tulos 7,6 14,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian hankintaan liittyvät erät   0,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä   0,4
Oikaistu katsauskauden tulos 7,6 15,3
     
Osakekohtainen tulos, senttiä 4,8 9,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä   0,3
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 4,8 10,2
     
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 4,8 9,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä   0,3
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 4,8 10,1

 

 

  30.6.2018 30.6.2017
Oman pääoman tuotto, % vuotuinen 11,4 22,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % vuotuinen 11,4 17,8
Omavaraisuusaste, % 58,4 55,4
Nettovelkaantumisaste, % 25,1 25,0

 

Toimitusjohtaja Joakim Frimodig:

”CapMan on palannut kasvu-uralle. Tästä osoituksena ovat alkuvuoden hallinnointi- ja palveluliiketoimintamme palkkiot, jotka kasvoivat noin 30 prosenttia vertailukauteen nähden. Erityisen positiivista on, että palkkioihin perustuva kannattavuutemme parani tätäkin enemmän; hallinnointi- ja palveluliiketoimintamme yhdistetty ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto kasvoi lähes kolminkertaiseksi viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 4,5 miljoonaa euroa. Kasvun taustalla ovat tuotot uusista pääoma- ja kiinteistörahastoista sekä erityisesti palveluliiketoiminnan katsauskaudelle kohdistuneet onnistumispalkkiot ja vahvasti kasvaneet palkkiotuotot.

Sijoitustoiminnassa hyvä aktiviteetti jatkui ja sen ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli 6,6 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuottama nettorahavirta oli myös toteutuneiden irtautumisien myötä vahva. Buyout-liiketoiminnassamme on viimeisen kahdeksan kuukauden aikana saatu päätökseen jo yhteensä kuusi onnistunutta irtautumista, ja lisää myyntejä odotetaan loppuvuoden aikana. Olemme myös alkuvuoden aikana tehneet uusia sijoituksia; CapMan Growth Equity sijoitti kahteen nopeasti kasvavaan suomalaiseen yhtiöön ja CapMan Real Estate sai päätökseen kahdeksan kiinteistökauppaa eri puolilla Pohjoismaita. Markkinasalkkumme kehittyi positiivisesti. Katsauskauden aikana pienensimme suunnitellusti markkinasalkkuamme noin 20 miljoonaa euroa ja nämä varat sijoitettiin pääosin omiin, uusiin rahastoihimme.

Strategiset kasvuhankkeemme etenevät suunnitellusti. Infra-rahaston varainkeruu etenee hyvin ja odotamme rahaston ensimmäisen sulkemisvaiheen toteutuvan vuoden 2018 aikana. Infra-liiketoiminnassa olemme katsauskaudella toteuttaneet mandaattipohjaisen hankkeen, jossa CapMan Infra johtaa suomalaisen konsortion 70 miljoonan euron sijoitusta sähköverkkoyhtiö Eleniaan. Työstämme myös muita mandaattipohjaisia hankkeita, jotka toteutuessaan tuottavat tasaista ja pitkäaikaista palkkiovirtaa CapManille. Lisäksi kehitämme uusia sijoitustuotteita ja tutkimme vaihtoehtoja jakelun vahvistamiseksi.

Tiedotimme tänään CapManin uudesta osinkopolitiikasta ja päivitetyistä taloudellisista tavoitteista. Uuden osinkopolitiikan myötä CapMan haluaa olla entistä parempi osingonmaksaja, jonka tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön hyvä taloudellinen tila ja vahva tase tukevat tätä tavoitetta. Olemme kasvattaneet osakekohtaista osinkoa jokaisena vuotena vuodesta 2012 lähtien.

Katsauskaudella tiedotimme CapManin johtoryhmän merkittävästä sijoituksesta yhtiön osakkeisiin. Olen ylpeä, että uudistettu johtoryhmämme on näin vahvasti sitoutunut yhteiseen tavoitteeseemme kasvattaa CapManin osakkeenomistajien arvoa.”

Taloudelliset tavoitteet ja näkymäarvio vuodelle 2018

CapMan julkisti katsauskauden jälkeen yhtiön uuden osinkopolitiikan ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Aikaisemmin yhtiön tavoitteena oli maksaa osinkoa vähintään 75 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Nämä tavoitteet pidetään ennallaan. Yhtiön uutena tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia. Aikaisemmin yhtiön tavoitteena oli, että nettovelkaantumisaste olisi keskimäärin korkeintaan 40 prosenttia. 

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan odottaa palveluista saatavien palkkiotuottojen kasvun jatkuvan hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan tuloksessa vuoden 2018 aikana. Tavoitteenamme on hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan kannattavuuden paraneminen ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät sekä kyseisten tekijöiden yhteisvaikutus vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman kehityksen lisäksi.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoimintaan liittyvä vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2018. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut

CapMan esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi. Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan IFRS:n mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään oikaistuiksi.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyvät merkittävät erät, liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, aineettomien hyödykkeiden myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, viranomaispäätöksistä aiheutuvat merkittävät kulut sekä merkittävät voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointiin liittyvät voitot tai tappiot.

Milj. € 1.6.2018 1.6.2017
     
Hallinnointipalkkiot 11,4 9,7
Palveluiden myynti 5,7 3,5
Voitonjako-osuustuotot 0,7  
Osinko- ja korkotuotot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista 2,1 3,4
Liikevaihto 19,9 16,6
     
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
     
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, josta -10,2 -10
Palkat ja bonukset -9,9 -9,9
Osakeperusteiset maksut -0,3 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset -0,1 -0,1
Liiketoiminnan muut kulut -4,8 -4,6
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 5,2 15,9
     
Liikevoitto / -tappio 10,1 17,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian hankintaan liittyvät kulut   0,1
Norvestian integrointiin liittyvät kulut   0,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä   0,5
Oikaistu liikevoitto / -tappio 10,1 18,3
     
Rahoitustuotot ja -kulut -1,5 1,7
Tuloverot -1,0 -1,2
     
Katsauskauden tulos 7,6 14,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian hankinnasta aiheutuneet menot   0,1
Norvestian integrointiin liittyvät kulut   0,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä   0,4
Oikaistu katsauskauden tulos 7,6 15,3
     
Osakekohtainen tulos, senttiä 4,8 9,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä   0,3
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 4,8 10,2
     
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 4,8 9,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä   0,3
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 4,8 10,1

 

Tiedotustilaisuus lehdistölle, analyytikoille ja sijoittajille tänään klo 10.00

CapMan esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen klo 10.00 alkavassa analyytikoille, lehdistölle ja sijoittajille järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen katariina.kataja@capman.com. Tervetuloa!

Helsinki 9.8.2018

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

Liite: CapMan Oyj 1.1.-30.6.2018 puolivuosikatsaus 2018

CapMan
www.capman.fi


CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 120 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös sijoituksina omasta taseestamme. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat kiinteistösijoittamisen (Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth Equity) ja infrastruktuurisijoitukset (Infrastructure). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.