Skip to content

CapMan julkistaa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

02/12/2020

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

CapMan julkistaa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

CapMan Oyj, Pörssitiedote, 2.12.2020 klo 09.45

CapMan Oyj (”CapMan” tai ”Yhtiö”) julkistaa tänään kaikille vuonna 2023 erääntyvän 50 miljoonan euron 4,125 % joukkovelkakirjalainan osuuksien (ISIN: FI4000315676) (”Lainaosuudet”) haltijoille tekemänsä tarjouksen ostaa heidän Lainaosuutensa käteistä vastaan (”Takaisinostotarjous”) alustavat tulokset.

Takaisinostotarjouksen tarjousaika päättyi 1.12.2020 klo 16.00 Suomen aikaa (”Takaisinostotarjouksen Päätösaika”). Takaisinostotarjouksen Päätösaikana Lainaosuuksien haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien Lainaosuuksien määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 18 480 000 euroa.

Takaisinostotarjouksen kautta ostettavaksi hyväksyttyjen Lainaosuuksien pääomamäärän (lopullinen hyväksyttävä määrä), joka ei ole sitova, odotetaan olevan yhteensä 18 480 000 euroa.

Takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti Yhtiö on pidättänyt oikeuden harkintansa mukaan hyväksyä takaisinostettavien Lainaosuuksien määrän, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä ja hankkimatta yhtään Lainaosuutta. Yhtiön Takaisinostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, uuden euromääräisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku (”Uuden Joukkovelkakirjalainan Liikkeeseenlaskuehto”). Uuden Joukkovelkakirjalainan Liikkeeseenlaskuehto ei ole tämän tiedotteen ajankohtana vielä toteutunut. Yhtiö tiedottaa mahdollisimman pian, mutta viimeistään 10.12.2020, Takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset sekä onko Uuden Joukkovelkakirjalainan Liikkeeseenlaskuehto täyttynyt.

Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjältä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjä:

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj, Debt Capital Markets

Puhelinnumero: +358 10 252 1668

Yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt

Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Lisätietoja:

CAPMAN OYJ
Linda Tierala,
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lue lisää www.capman.com/fi.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä CapManin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän Takaisinostotarjousta koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt voivat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja Takaisinostotarjousta koskevan materiaalin ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa, missä joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen tai arvopaperien liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään CapManin arvopapereita, kuten uutta joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. CapManilla, Takaisinostotarjouksen järjestäjällä, Tarjouksen tekijän asiamiehellä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset CapManin arvopapereihin, kuten uuteen joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai sen myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Mitään tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion eikä minkään muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota , myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

CapMan ei ole antanut valtuutusta minkään arvopaperien tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kukin ”relevantti valtio”). Tässä mainittuja arvopapereita tarjotaan relevanteissa valtioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1129 (muutoksineen, ”Esiteasetus”) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Vastaavasti henkilön, joka tekee tai aikoo tehdä tarjouksen arvopapereista relevantissa valtiossa, tulisi tehdä se ainoastaan tilanteissa, joissa CapManille tai pääjärjestäjälle ei aiheudu Esiteasetuksen mukaista velvollisuutta julkaista esite. CapMan tai pääjärjestäjä eivät ole antaneet valtuutusta, eivätkä anna valtuutusta, tarjouksen tekemiseen rahoituksen välittäjän avulla. Mitään arvopapereita ei saa tarjota yleisölle missään relevantissa valtiossa, ellei arvopapereihin liittyvää ostotarjousta voida tehdä yleisölle relevantissa valtiossa osana tarjousta Esiteasetuksen seuraavien poikkeusten nojalla: (i) tarjous on suunnattu yksinomaan Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille, (ii) tarjous on suunnattu alle 150 luonnolliselle tai oikeushenkilölle relevanttia valtiota kohti (jotka ovat muita kuin Esiteasetuksessa määriteltyjä kokeneita sijoittajia) tai (iii) muissa olosuhteissa, jotka kuuluvat Esiteasetuksen artiklan 1(4) soveltamisalaan edellyttäen, ettei sellainen tarjous edellytä, että CapMan tai pääjärjestäjä julkaisisivat esitteen Esiteasetuksen artiklan 3 mukaisesti tai täydentäisivät esitettä Esiteasetuksen artiklan 23 mukaisesti. Tätä säännöstä sovellettaessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle”, liittyen mihinkään arvopaperiin ja missä tahansa relevantissa valtiossa, tarkoittaa viestimistä ja riittävien tietojen antamista tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista millä tahansa tavalla, jotta sijoittaja pystyy harkitsemaan arvopapereiden hankkimista.

Tämän tiedotteen tai tässä tiedotteessa viitattuihin arvopapereihin liittyvien materiaalien sisältämät tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.