Skip to content

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

04/02/2021

CapMan Oyj pörssitiedote / Kutsu yhtiökokoukseen / 4.2.2021 klo 8.40

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen                                                               

CapMan Oyj:n (“CapMan” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään keskiviikkona 17. päivänä maaliskuuta 2021 kello 10.00 alkaen CapMan-konsernin pääkonttorissa osoitteessa Ludviginkatu 6, 4. kerros, 00130 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 2.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla kuvatulla tavalla. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon alla kuvatulla tavalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. “Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville”.

Yhtiön hallitus, johtoryhmä ja tilintarkastaja eivät osallistu Yhtiökokoukseen, eivätkä he tule pitämään puheenvuoroja Yhtiökokouksessa. Yhtiökokoukseen ei myöskään järjestetä videoyhteyttä. Yhtiön toimitusjohtaja Joakim Frimodigin etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistaan ennen Yhtiökokousta Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhtiökokouksen avaaminen

 2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Johan Aalto. Mikäli asianajaja Johan Aallolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia Yhtiökokouksen puheenjohtajana, Yhtiön hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Yhtiökokouksessa pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön Senior Legal Counsel Pasi Erlin. Mikäli Pasi Erlinillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, Yhtiön hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

 4. Yhtiökokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua Yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

 6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska Yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, katsotaan Yhtiön 23.2.2021 pörssitiedotteella julkaistava vuoden 2020 vuosikertomus esitetyksi Yhtiökokoukselle. Yhtiön vuoden 2020 vuosikertomus tulee sisältämään Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja se tulee saataville 23.2.2021 myös Yhtiön verkkosivuille osoitteeseen www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta päättäminen

CapMan Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 31.12.2020 tilinpäätöksen mukaan noin 72,2 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkoa ja pääomanpalautusta yhteensä 0,14 euroa osakkeelta vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella. Osinko ja pääomanpalautus koostuisivat osinko-osuudesta, joka olisi 0,02 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,12 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus jaettaisiin Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Osinko ja pääomanpalautus maksettaisiin kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä olisi 0,07 euroa osakkeelta ja muodostuisi osinko-osuudesta, joka olisi 0,01 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,06 euroa osakkeelta. Ensimmäinen erä maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 19.3.2021 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen erä maksettaisiin 26.3.2021.

Toinen erä olisi 0,07 euroa osakkeelta ja muodostuisi osinko-osuudesta, joka olisi 0,01 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,06 euroa osakkeelta. Toinen erä maksettaisiin syyskuussa 2021 osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättäisi maksusta erikseen ja vahvistaisi toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän kokouksessaan, joka on suunniteltu pidettäväksi 16.9.2021. Toisen erän alustava täsmäytyspäivä olisi 20.9.2021 ja alustava maksupäivä 27.9.2021.

Todetaan, että hallituksen ehdottaman osingonjaon määrä ylittää osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon määrään. Näin ollen osakkeenomistajat eivät voi vaatia vähemmistöosinkoa eivätkä äänestää sen puolesta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

10. Yhtiön palkitsemisraportin käsitteleminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä Yhtiön palkitsemisraportin.

Koska Yhtiökokoukseen voi osallistua ainoastaan ennakkoäänestyksen kautta, katsotaan Yhtiön 23.2.2021 pörssitiedotteella julkistettava vuoden 2020 palkitsemisraportti esitetyksi Yhtiökokoukselle. Yhtiön vuoden 2020 palkitsemisraportti tulee saataville 23.2.2021 myös Yhtiön verkkosivuille osoitteeseen www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat rahana maksettavat kuukausipalkkiot:

 • Hallituksen puheenjohtaja: 5 000 euroa kuukaudessa (2020: 5 000 euroa)
 • Hallituksen varapuheenjohtaja: 4 000 euroa kuukaudessa (2020: 4 000 euroa)
 • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4 000 euroa kuukaudessa (2020: 4 000 euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
 • Hallituksen jäsen: 3 250 euroa kuukaudessa (2020: 3 250 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen Yhtiökokoukselle, että hallituksen kokouksiin ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2020: 800 euroa) ja jäsenille 400 euroa kokoukselta (2020: 400 euroa), ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi jäseniksi ehdotetaan:

 • Catarina Fagerholm
 • Johan Hammarén
 • Eero Heliövaara
 • Mammu Kaario
 • Olli Liitola
 • Andreas Tallberg

Uudeksi jäseneksi ehdotetaan:

 • Johan Bygge

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Nykyisistä jäsenistä Peter Ramsay on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan saamien tietojen mukaan Johan Hammarénia lukuun ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Johan Hammarén on ei-riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, jonka hallituksen jäsen hän on, sekä ei-riippumaton Yhtiöstä, koska Hammarén on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut työsuhteessa konserniyhtiöön.

Uuden jäsenehdokkaan CV on esitelty Yhtiön verkkosivuilla www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja tilintarkastajan matkakulut korvataan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ulla Nykky.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 8,95 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia Yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 8,95 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön taserakenteen parantamiseksi sekä muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

18. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemät päätösehdotukset Yhtiökokoukselle, on saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/. CapManin palkitsemisraportti sekä sähköinen vuosikertomus 2020, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, tulevat olemaan saatavilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/ 23.2.2021 alkaen. Näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 31.3.2021.

C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Yhtiökokouksen kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla kuvatulla tavalla. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon alla kuvatulla tavalla.

1. Oikeus osallistua

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet ovat alla asiakohdassa C4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat”.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 12.2.2021 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 10.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 12.2.2021 klo 12.00 – 10.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Sähköisesti Euroclearin elektronisen ilmoittautumispalvelun kautta osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/

Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) sekä oikeushenkilöille Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja ilmoittautuu ja ennakkoäänestää Euroclearin elektronisessa ilmoittautumispalvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti täyttää ja toimittaa Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki. Ennakkoäänestyslomake tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivustolla 12.2.2021 klo 12.00 alkaen tai pian sen jälkeen.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdolliset tarvittavat liitteet lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä. Asianmukaisesti täytetyn lomakkeen toimittaminen edellä esitetyn mukaisesti katsotaan sisältävän sekä ilmoittautumisen että ennakkoäänestämisen.

Ennakkoäänestysohjeet tulevat olemaan saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi valtuuttaa asiamiehen ilmoittamaan hänet ja äänestämään ennakkoon hänen puolestaan. Asiamiehet eivät voi osallistua Yhtiökokoukseen ja heidänkin tulee äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatuin tavoin. Valtakirja- ja äänestysohjemalli tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ 12.2.2021 klo 12.00 alkaen tai pian sen jälkeen.

Osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja allekirjoitetut valtuutusasiakirjat yhdessä asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen kanssa lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/CapMan Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä (10.3.2021 klo 16.00), mihin mennessä asiakirjojen on oltava perillä. Asiamies ei voi äänestää sähköisesti ennakkoon.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen Yhtiölle tai Euroclear Finland Oy:lle ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon. Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, kutakin arvo-osuustiliä koskevat erilliset valtuutusasiakirjat on toimitettava ja niillä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Lisätietoa tulee olemaan saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.3.2021. Osallistuminen Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12.3.2021 klo 10.00 mennessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.  Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoa asiasta tulee olemaan saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

5. Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus Yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@capman.com viimeistään 9.2.2021 klo 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ 12.2.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen agm@capman.com 3.3.2021 klo 16.00 mennessä, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä.

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ 8.3.2021 alkaen. Kysymysten esittämisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

CapManilla on kokouskutsun päivänä 4.2.2021 yhteensä 156 458 970 osaketta, jotka edustavat 156 458 970 ääntä.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Helsingissä 4.2.2021

CAPMAN OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Tiina Halmesmäki, general counsel, puh. + 358 40 590 1043

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä lähes neljän miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi