Skip to content

Katsaus vuoteen 2021: Kestävään kehitykseen pohjautuva ennätysvuosi

24/02/2022

Visiomme on olla pohjoismainen listaamattoman markkinan johtava toimija. Tähän visioon pohjautuva strategiamme on edistynyt monella rintamalla vuoden 2021 aikana. Olemme laajentaneet sijoittajapohjaamme, monipuolistaneet tarjoomaamme listaamattomassa markkinassa ja keskittyneet aktiiviseen arvonluontiin.

Vuosi 2021 oli CapManin koko pörssihistorian vahvin. Liikevaihto oli 53 miljoonaa euroa ja liikevoitto 45 miljoonaa euroa. Lisäksi hallinnoitavat pääomat ylsivät 4,5 miljardin euron ennätystasolle. Vuoden 2021 ennätystuloksen taustalla ovat erityisesti vahva kansainvälinen varainhankinta, onnistunut arvonluontityö ja hyvin toteutuneet irtautumiset.

Kestävä kehitys arvonluonnin perustana

Vahvaa tulosta ohjaa yhtiömme missio rakentaa arvoa menestyvän yhteiskunnan eduksi. CapManin yhteiskunnallinen vaikuttavuus on merkittävä. Kohdeyhtiöissämme työskentelee yhteensä n. 13 000 henkilöä ja näiden yhteenlaskettu liikevaihto on n. 2,2 miljardia euroa. Kiinteistöjemme yhteenlaskettu pinta- ala on n. 1 300 000 neliömetriä ja niissä on yhteensä n. 6 300 vuokralaista, sisältäen suuria yrityksiä ja instituutioita sekä tuhansia kotitalouksia. Meillä on mahdollisuus ja vahva halu kehittää kohteitamme ympäristöystävällisimmiksi, sosiaalisesti kestävimmiksi ja hyvän hallinnointitavan mukaisiksi, ja näin rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa.

Kykymme tarjota hyviä sijoitustuottoja kestävyysnäkökulmat vahvasti huomioiden on yksi keskeinen syy, miksi olemme niin monen sijoittaja-asiakkaan kärkivalinta pohjoismaista listaamattoman markkinan yhteistyökumppania valittaessa.

Selkeät kestävyystavoitteet toiminnalle

Olemme viimeisen vuoden aikana lisänneet kestävyystyöhön käytettäviä resursseja, kehittäneet kestävyystekijöiden järjestelmällisempää integrointia osaksi liiketoimintaamme sekä keskittyneet sijoituskohteidemme kestävyysvaikutusten selvittämiseen.

Vuoden aikana tehdyn vaikuttavuustyön yksi lopputulema on uusi strategia kestävyystavoitteiden integroimiseksi. Olemme osana työtä asettaneet kestävyystavoitteita sekä CapMan-konsernille että CapManin hallinnoimille rahastoille. Ympäristöpuolella CapMan sitoutuu asettamaan toiminnalleen tieteisiin perustuvat päästövähennystavoitteet Science Based Targets initiative -aloitteen mukaisesti, jotka toteutuessaan hillitsevät ilmastonmuutosta Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme on olla täysin hiilineutraali toimija. Yhteiskunnallisella puolella sitoudumme edistämään monimuotoisen ja inklusiivisen työyhteisön muodostamista sekä ylläpitämään työtyytyväisyyttä mitattavasti korkealla tasolla. Tulemme myös edistämään päätöksentekijöiden sukupuolijakaumaa niin, ettei yksi sukupuoli olisi selkeästi yliedustettuna. Valmistaudumme myös liittämään kestävyysasiat keskeisemmin osaksi palkitsemista. Selkeiden tavoitteiden asetannan ja toteuman seuraamisen myötä voimme varmistua siitä, että edistämme toiminnallamme niitä osa-alueita, joihin voimme suoraan vaikuttaa aktiivisen omistamisen kautta.

Ennätystuloksen taustalla ovat vahva kansainvälinen varainhankinta, onnistunut arvonluontityö ja hyvin toteutuneet irtautumiset.

Ennätysvuosi monella mittarilla mitattuna

Onnistuimme vuoden 2021 aikana hyvin kaikissa rahastojemme elinkaarten vaiheissa, aina varainhankinnasta irtautumisiin.

Hallinnoitavat pääomamme kasvoivat 700 miljoonaa euroa tai lähes 20 prosenttia uusien rahastojen myötä. Perustimme vuoden 2021 aikana muun muassa asuinkiinteistörahaston, yritysten liiketoiminnan murrosvaiheita tukevan rahaston sekä uuden velkarahaston. Kansainvälisten sijoittajien osuuden kasvattaminen on yksi varainhankintastrategiamme kulmakivistä, ja onnistuimme saamaan useita uusia suuria kansainvälisiä sijoittajia uusiin rahastoihimme. Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevat sijoittajat muodostavat nyt n. 60 prosenttia hallinnoitavista pääomistamme. Tämä ryhmä on kasvanut n. 10 prosentin tasosta vuonna 2017. Samanaikaisesti myös pienempien paikallisten sijoittajien lukumäärä kasvaa tasaisesti.

Olemme onnistuneet löytämään uudelle pääomalle runsaasti sopivia sijoituskohteita, sillä vuosi oli erittäin vilkas sekä yritys- että kiinteistökauppamarkkinalla. Sijoitimme rahastojemme kautta kokonaisuudessaan 660 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Tulevaisuuden tuotot perustuvat arvonluontiin tänään

Arvonluonti kohteissa on ollut menestyksekästä, mikä heijastuu muun muassa omasta taseesta tehtyjen sijoitusten käypien arvojen muutoksessa. Vuonna 2021 se oli kokonaisuu-dessaan27 prosenttia ja sisälsi sekä irtautumisten myötä saatuja tuottoja että vielä realisoimatonta arvonnousua. Sijoitusten nettorahavirta CapManille oli vahvat 18 miljoonaa euroa.

Olemme viime vuoden aikana toteuttaneet useita onnistuneita irtautumisia, joiden myötä palautimme pääomaa sekä jaoimme tuottoa sijoittajille yhteensä 250 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 aikana irtauduimme yhteensä 11:a kohteesta. Hyvin tehtyä arvonluontityötä kuvastavat myös vuoden aikana voitonjakoon siirtyneet tai tätä virstanpylvästä lähestyvät rahastot. Rahaston siirtyessä voitonjakoon myös hallinnointiyhtiö, eli tässä tapauksessa CapMan, vastaanottaa osuuden tuotoista.

Kasvavat palkkiotuotot

Rahastojen maksamat hallinnointipalkkiot ja palveluiden myynnistä saatavat palkkiot ovat tärkeä osa CapManin tulonmuodostusta. Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus jatkoi useamman vuoden kestäneellä kasvu-uralla. Panostamme palkkiotuottoihin perustuvan kannattavuuden pitkäaikaiseen kasvuun ja odotamme tämän kehityksen jatkuvan vahvana myös tämän vuoden aikana.

Olemme kehittäneet palvelukonseptejamme viime vuoden aikana. Esimerkkinä tästä CapManin varainhoitoyhtiö CapMan Wealth Services lanseerasi ensimmäisen kansainväli-sen ratkaisun yhteissijoittamiseen yhteistyössä kansainvälisen pääomarahastojen hallinnoijan AlpInvestin kanssa. Rahaston muodossa toimiva ohjelma sijoittaa Yhdysvaltalaisiin keskisuuriin buyoutrahastoihin AlpInvestin rinnalla. Tämä tuote on osa CapManin strategiaa laajentaa ja hajauttaa tuotevalikoimaansa tarjoamalla paikallisille sijoittajille pääsyn listaamattomaan markkinaan myös Pohjoismaiden ulkopuolella.

CaPSin toiminta kasvaa Suomessa ja Ruotsissa toimintaa on aloitettu myös Baltiassa. JAY Solutions on kasvattanut asiakaskuntaansa myös uusilla yritysasiakkailla, joille he tarjoavat raportointi- ja analytiikkapalveluja kokonaisuutena.

Parhaat asiantuntijat mahdollistavat tulevan kasvun

CapManin kasvun ja positiivisen kehityksen mahdollistavat toimialan parhaat asiantuntijat. Vuoden 2021 aikana olemme rekrytoineet uusia osaajia. Tämä luo pohjaa tulevalle kasvullemme. Osaava henkilöstö on tärkein voimavaramme ja olemme siksi tehneet useita panostuksia henkilöstömme viihtyvyyden ja tyytyväisyyden parantamiseksi muun muassa etätyömahdollisuuksien ja työnajan joustojen muodossa. Kaksi vuotta vallinneesta poikkeustilasta huolimatta on hienoa huomata, että työyhteisöä arvostetaan ja että se on yksi keskeisistä tekijöistä, jonka vuoksi CapManille hakeudutaan ja meillä viihdytään.

Olemme vuoden 2021 aikana nostaneet liiketoimintamme ja tuloksemme uudelle tasolle. Lähivuosina jatkamme panostuksiamme kasvuun ja erityisesti toimintamme kansainvälistymiseen. Kaiken toimintamme ytimessä on jatkossakin aktiivinen ja vastuullinen arvonluontityö. Tämä kasvun ja arvonluonnin yhdistelmä parantaa tuloksentekokykyämme ja auttaa meitä toteuttamaan visiotamme olla pohjoismainen listaamattoman markkinan johtava toimija.

Joakim Frimodig
Toimitusjohtaja

Lue lisää vuosikertomuksestamme!