Skip to content

CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022

02/02/2023

CapMan Oyj
Pörssitiedote / Tilinpäätöstiedote
2.2.2023 klo 8.00

CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–12 2022:

  • Konsernin liikevaihto oli 67,5 milj. euroa 1.1.–31.12.2022 (52,8 milj. euroa 1.1.–31.12.2021), kasvua 28 prosenttia.
  • Konsernin liikevoitto oli 53,1 milj. euroa (44,6 milj. euroa). Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 55,7 milj. euroa (44,6 milj. euroa), kasvua 25 prosenttia.
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 55,9 milj. euroa (43,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 22,3 milj. euroa (13,2 milj. euroa).
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 11,1 milj. euroa (8,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,0 milj. euroa (4,2 milj. euroa). Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 5,6 milj. euroa (4,2 milj. euroa).
  • Sijoitustoiminnan liikevoitto oli 35,7 milj. euroa (32,7 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 24,8 senttiä (21,4 senttiä). Laimennusvaikutuksella ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu tulos/osake oli 26,4 senttiä (21,4 senttiä)
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 5,0 mrd euroa 31.12.2022.
  • Hallitus ehdottaa tilikaudelta 2022 17 sentin varojenjakoa/osake, josta osinkoa 8 senttiä/osake ja pääomanpalautusta 9 senttiä/osake

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin tilinpäätöstiedotteesta kaudelta 1.1.–31.12.2022. Tilinpäätöstiedote taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/.

Toimitusjohtajan kommentti:

”CapMan teki ennätystuloksen vuonna 2022. Liikevaihto oli 68 miljoonaa euroa, kasvua 28 prosenttia vuodesta 2021, ja oikaistu liikevoitto oli 56 miljoonaa euroa, kasvua 25 prosenttia. Kaikkien liiketoimintasegmenttien kannattavuus parani edellisestä vuodesta ja ylitimme kaikki pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme. Heikentyneillä markkinanäkymillä ja lisääntyneillä epävarmuustekijöillä on toistaiseksi ollut maltillinen vaikutus CapManin kehitykseen.

Hallinnoitavat pääomat olivat vuoden 2022 lopussa yli 5 miljardia euroa. Olemme viime vuoden aikana keränneet uutta pääomaa rahastoihimme ja mandaatteihimme yli 650 miljoonaa euroa. Sijoittajakysyntä CapManin tuotteita kohtaan on säilynyt hyvänä. Odotamme hallinnoitavien pääomien kasvavan myös vuonna 2023 varainkeruumarkkinan lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta.

Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus jatkoi useamman vuoden kestänyttä tasaista kasvuaan ja oli vuoden 2022 lopussa jälleen uudella ennätystasolla. Kasvavien hallinnointipalkkioiden sekä hyvin kehittyvän palveluliiketoiminnan ansiosta palkkiotuottojen kannattavuus kasvoi 26 prosenttia vuoden takaisesta tasosta. Odotamme palkkiotuottoihin perustuvan kannattavuuden paranevan merkittävästi tulevien vuosien aikana.

Voitonjako-osuustuotot olivat 10 miljoonaa euroa koko vuodelta ja niiden osuus CapManin tulonmuodostuksessa on selvässä kasvussa. Vuoden aikana kaksi rahastoa siirtyi voitonjakoon ja voitonjaon piirissä olevissa rahastoissa on jäljellä useita kohteita, joista olemme valmiita irtautumaan. Lisäksi usea rahasto lähestyy voitonjakoa ja odotamme osan niistä siirtyvän voitonjakoon seuraavan 12 kuukauden aikana.

Tasesijoitustemme käyvät arvot nousivat 37 miljoonaa euroa vuonna 2022 pitkäjänteisen ja onnistuneen arvonluontityön seurauksena. Viimeaikainen markkinakehitys on hillinnyt tasesijoitustemme käypien arvojen nousua laskeneiden arvostustasojen kautta. Usean kohdeyhtiön vahva viimeaikainen operatiivinen kehitys ja menestyksekkäästi toteutuneet irtautumiset ovat kuitenkin ylläpitäneet käypien arvojen selvästi positiivista nettomuutosta. Rahastoihimme tällä hetkellä kerätystä pääomasta noin 30 prosenttia on vielä sijoittamatta. Vallitseva markkinatilanne luo hyviä mahdollisuuksia allokoida pääomaa tuottavasti.

Taseemme ja likviditeettimme ovat vahvat. Vuoden 2022 lopussa omavaraisuusasteemme oli 53 prosenttia ja likvidit varat olivat lähes 60 miljoonaa euroa. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa ja hallitus esittää, että vuodelta 2022 maksettaisiin varojenjakoa 17 senttiä osakkeelta. Tämä tarkoittaisi, että CapManin varojenjako osakkeenomistajille kasvaisi kymmenettä peräkkäistä vuotta.

Päivitetyn strategiamme myötä olemme nostaneet vastuullisuuden kaiken toimintamme ytimeen. Visiomme on olla Pohjoismaiden vastuullisin pääomasijoittaja. Kehitämme kestävää sijoittamista ja kohteiden kestävää arvonluontia edistäviä työkaluja ja prosesseja, laajennamme sijoituspolitiikkojamme ja ohjeistuksiamme ja jatkamme vaikuttavuuden mittaamista. Olen ylpeä, että olemme viime vuoden aikana asettaneet hiilineutraaliustavoitteet CapManille, ylittäneet tavoitetasomme työtyytyväisyysmittauksissa ja tuoneet kestävyyteen liittyviä elementtejä osaksi palkitsemista.

Olen erittäin tyytyväinen CapManin vuoden 2022 saavutuksiin. Tulokset on aikaansaatu haasteellisessa toimintaympäristössä, jota on varjostanut sota Euroopassa, nousevat korkotasot ja inflaatiolukemat, sekä huolet taantumasta. Näiden muutosten seurauksena yrityskauppa- ja transaktioaktiviteetti sekä varainhankinta ovat hidastuneet. Listaamaton markkina kiinnostaa kuitenkin edelleen entistä laajempaa sijoittajajoukkoa ja suhtaudumme luottavaisin mielin kykyymme kasvaa ja luoda pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme yli syklien.

Ilmoitin tänään jättäväni toimitusjohtajan tehtävät ja siirtyväni CapManin päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi ehdollisena yhtiökokouksen päätökselle. Olen ylpeä yhtiön nykytilasta. Viimeisen kuuden vuoden aikana CapManin pohjoismainen profiili on vahvistunut, sijoittajakuntamme on kansainvälistynyt, rahastojemme tuotot ovat parantuneet ja yhtiön liikevaihto on yli kaksinkertaistunut. Näiden seurauksena CapManin osakkeen kokonaistuotto on viimeisen kuuden vuoden aikana ollut n. 20 prosenttia per vuosi.

Tavoitteemme on hallinnoitavien pääomien tuplaaminen seuraavan viiden vuoden aikana. Tavoite rakentuu vahvan orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen yhdistelmään ja sen perustana on listaamattoman markkinan houkuttelevat fundamentit sekä CapManin vahva asema. Liiketoimintamme pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat erinomaiset ja olen luottavainen, että onnistumme toteuttamaan kunnianhimoiset suunnitelmamme yhdessä uuden toimitusjohtajamme Pia Kållin kanssa.”

Joakim Frimodig

toimitusjohtaja, CapMan Oyj

Avainlukuja

MEUR 1-12/22 1-12/21
Liikevoitto 53,1 44,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Liikearvon arvonalentuminen 2,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 2,6
Oikaistu liikevoitto 55,7 44,6
Tilikauden tulos 41,0 35,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Liikearvon arvonalentuminen 2,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 2,6
Oikaistu tilikauden tulos 43,6 35,4
Osakekohtainen tulos, senttiä 25,1 21,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 1,7
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 26,8 21,9
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 24,8 21,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 1,6
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 26,4 21,4
% 31.12.22 31.12.21
Oman pääoman tuotto, % p.a. 30,5 29,4
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % p.a. 32,4 29,4
Omavaraisuusaste, % 52,7 53,3

Taloudelliset tavoitteet

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja Palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 15 prosenttia vuodessa ennen voitonjako-osuustuottoja. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 50 prosenttia.

CapManin näkymäarvio vuodelle 2023

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2023 aikana. Yhtiön tavoitteena on liikevoiton kasvu ilman voitonjako-osuustuottoja ja käyvän arvon muutoksia. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2023.

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 9.30

CapMan esittelee tuloksen klo 9.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2022-q4-results/. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Helsinki 2.2.2023

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Atte Rissanen, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 040 5732

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 2022 tilinpäätöstiedote

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 190 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi