Skip to content

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

15/03/2023

CapMan Oyj
Pörssitiedote / yhtiökokouksen päätökset
15.3.2023 klo 11.30

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n tänään Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022, hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan ja yhtiön palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon ja pääomanpalautuksen maksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että CapMan Oyj:n vuodelta 2022 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa ja pääomanpalautusta yhteensä 0,17 euroa osakkeelta. Osinko ja pääomanpalautus koostuvat osinko-osuudesta, joka on 0,08 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka on 0,09 euroa osakkeelta. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä on 0,09 euroa osakkeelta ja muodostuu osinko-osuudesta, joka on 0,04 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka on 0,05 euroa osakkeelta. Ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 17.3.2023 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen erä maksetaan 24.3.2023.

Toinen erä on 0,08 euroa osakkeelta ja muodostuu osinko-osuudesta, joka on 0,04 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka on 0,04 euroa osakkeelta. Toinen erä maksetaan syyskuussa 2023 osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää maksusta erikseen ja vahvistaa toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän kokouksessaan, joka on suunniteltu pidettäväksi 13.9.2023. Toisen erän alustava täsmäytyspäivä on 15.9.2023 ja alustava maksupäivä 22.9.2023.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Johan Bygge, Catarina Fagerholm, Johan Hammarén, Mammu Kaario, Olli Liitola ja Joakim Frimodig valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota rahana seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa, hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 4 000 euroa siinä tapauksessa, että hän ei toimi samalla hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja muille hallituksen jäsenille 3 250 euroa. Lisäksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten palkkiot sisältävät mahdolliset sivukulut, ja matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio ja korvata matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen kohdan 10 muuttamisesta niin, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan, Helsingin, lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen kohta kuuluu muutettuna seuraavasti:

10 YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää kutsun julkistamisesta myös muulla tavalla.

Yhtiökokous järjestetään Helsingissä. Lisäksi hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyi muuttumattomana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä yhtiökokouksen päivämääränä vastasi noin 8,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä yhtiökokouksen päivämääränä vastasi noin 8,86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Helsinki 15.3.2023

CapMan Oyj

Lisätietoja:
Tiina Halmesmäki, general counsel, puh. + 358 40 590 1043

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 190 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi