Skip to content

CapMan Oyj:n 1–3 2023 osavuosikatsaus

28/04/2023

CapMan Oyj
Pörssitiedote / osavuosikatsaus
28.4.2023 klo 8.00

CapMan Oyj:n 1–3 2023 osavuosikatsaus

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–3 2023:

  • Konsernin liikevaihto oli 15,1 milj. euroa 1.1.–31.3.2023 (14,2 milj. euroa 1.1.–31.3.2022), kasvua 6 prosenttia.
  • Konsernin liikevaihto ilman voitonjako-osuustuottoja, eli palkkiotuotot, oli 15,1 milj. euroa (12,9 milj. euroa), kasvua 17 prosenttia.
  • Konsernin liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (18,9 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto ilman voitonjako-osuustuottoja ja käyvän arvon muutoksia oli 2,9 milj. euroa (2,9 milj. euroa), kasvua 1 prosentti.
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 12,5 milj. euroa (11,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,2 milj. euroa (4,4 milj. euroa).
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 2,6 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (1,4 milj. euroa).
  • Sijoitustoiminnan liiketappio oli 2,5 milj. euroa (liikevoitto 14,5 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 0,2 senttiä (8,3 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 5,1 mrd euroa 31.3.2023.
  • Pia Kåll aloitti CapMan Oyj:n toimitusjohtajana 15.3.2023.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin osavuosikatsauksesta kaudelta 1.1.–31.3.2023. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/.

Toimitusjohtajan kommentti:

”Alkuvuoden 2023 tunnelmia on varjostanut lisääntynyt ja pitkittynyt epävarmuus pääomamarkkinoilla mikä puolestaan on vaikuttanut transaktioaktiviteetin sekä varainhankinnan hidastumiseen. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta CapManin liiketoiminta kehittyi pääosin hyvin alkuvuoden aikana; palkkiotuottojen vahva kasvu jatkui, omien rahastojen arvonkehitys oli positiivista ja käynnissä olevien irtautumisprosessien johdosta odotamme voitonjako-osuustuottoja useasta rahastosta tämän vuoden aikana.

Olemme pitkäaikainen sijoittaja, ja nyt on otollinen aika tehdä uusia sijoituksia. Rahastoissamme merkittävä osa pääomasta on vielä sijoittamatta ja muuttuvat markkinafundamentit tarjoavat houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia kaikilla sijoitusalueilla. Korkeimmat tuotot listaamattomalla markkinalla on perinteisesti tehty silloin, kun sijoituksia on uskallettu tehdä turbulentissa ympäristössä.

Vakaat ja ennustettavat palkkiotuotot tukevat markkinamyllerryksessä

Olemme useiden vuosien aikana määrätietoisesti kasvattaneet palkkiotuottoja. Näiden vakaiden ja ennustettavien tuottojen kasvu jatkui alkuvuonna ja niiden merkitys korostuu erityisesti epävakaammassa markkinassa. Palkkiotuotot kasvoivat 17 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta kasvavien hallinnointipalkkioiden sekä vahvasti kasvavan hankintapalvelu CaPSin ansiosta.

Kasvaneiden palkkiotuottojen seurauksena viimeisen kahdentoista kuukauden liikevoitto ilman voitonjako-osuustuottoja ja käyvän arvon muutoksia oli katsauskauden lopulla jälleen uudella ennätystasolla.

Varainhankinta- ja transaktiomarkkinalla prosessit pidentyneet

Edistimme onnistuneesti varainhankintahankkeita vallitsevasta markkinatilanteesta huolimatta. Olemme alkuvuonna 2023 keränneet uutta pääomaa rahastoihimme ja mandaatteihimme 110 miljoonaa euroa ja odotamme merkittäviä uusia sitoumuksia useaan käynnissä olevaan hankkeeseen. Sijoittajakysyntä CapManin tuotteita kohtaan on säilynyt hyvänä ja olemme alkuvuonna saaneet useita uusia sijoittajia rahastoihimme. Hallinnoitavat pääomamme olivat maaliskuun lopussa 5,1 miljardia euroa ja odotamme niiden kasvavan vuoden 2023 aikana.

Rahastoissamme on käynnissä useita irtautumisprosesseja, jotka realisoituessaan tuottavat voitonjako-osuustuottoja. Jo voitonjaossa olevien rahastojen lisäksi useampi rahasto lähestyy voitonjakoa ja odotamme osan niistä siirtyvän voitonjakoon vielä vuoden 2023 aikana.

Omien rahastojen arvonluonti oli onnistunutta, valuuttakurssimuutosten vaikutus ulkopuolisiin rahastoihin negatiivinen

Sijoitukset CapManin omiin rahastoihin kehittyivät positiivisesti katsauskaudella kohdeyhtiöiden suotuisan kehityksen johdosta. Käyvän arvon muutokset ilman ulkopuolisia rahastosijoituksia olivat +2,2 miljoonaa euroa, joka vastaa kahden prosentin arvonnousua.  Kokonaisuudessaan omien sijoitusten käyvän arvon muutos oli kuitenkin negatiivinen, mikä johtui ulkopuolisten rahastojen arvon muutoksesta pääosin USD/EUR valuuttakurssimuutoksen ajamana.

Ilmastotavoitteet asetettu ja validoitu

Olemme jatkaneet kestävyystekijöiden integrointia osaksi liiketoimintaamme edistäen näin visiotamme olla vastuullisin pääomasijoittaja Pohjoismaissa. Meille on tärkeätä, että asettamamme tavoitteet ovat mitattavissa, perustuvat tutkittuun tietoon ja ohjaavat toimintaamme oikeaan suuntaan. Olemme siksi erityisen ylpeitä, että päästövähennystavoitteemme validoitiin Science Based Targets -aloitteen puolesta tänä keväänä vuoden 2022 tehdyn sitoumuksen ja pitkän kehitystyön seurauksena.

Vaalimme lisäksi työyhteisömme hyvinvointia ja monimuotoisen työyhteisön toteutumista käytännössä. Olemme perustaneet työryhmän, jonka tehtävänä on tunnistaa ja kehittää monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen liittyviä teemoja yrityksessämme. Otimme käyttöön toimittajille tarkoitetun Supplier Code of Conduct -ohjeistuksen, jota sovellamme sopimuksissamme jatkossa. Kestävyystekijät ja tavoitteet on otettu osaksi muuttuvaa palkitsemista, lisäksi kestävyyteen liittyvät elementit tulivat osaksi lähes jokaisen työntekijän tavoitteita vuodesta 2023 alkaen.

Vahva tase mahdollistaa osinkopolitiikan toteuttamisen

Taseemme ja likviditeettimme ovat vahvat. Maaliskuun 2023 lopussa omavaraisuusasteemme oli 44 prosenttia ja likvidit varat olivat 51 miljoonaa euroa. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa ja vuodelta 2022 varojenjako nousi 17 senttiin osakkeelta. CapMan liittyi näin niiden harvojen suomalaisten pörssiyhtiöiden joukkoon, jotka ovat kasvattaneet varojenjakoa osakkeenomistajilleen kymmenen peräkkäistä vuotta.

Aloitin toimitusjohtajana maaliskuussa ja olen erittäin iloinen CapManin vahvasta asemasta. Toteutamme viime syksynä lanseerattua strategiamme määrätietoisesti. Tavoitteemme on hallinnoitavien pääomien tuplaaminen seuraavan viiden vuoden aikana. Tavoite rakentuu vahvan orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen yhdistelmään ja sen perustana on listaamattoman markkinan houkuttelevat fundamentit sekä CapManin vahva taloudellinen asema sekä kilpailuvaltit. Liiketoimintamme pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat lähiajan epävarmuudesta huolimatta erinomaiset ja meillä on hyvä tiimi, jonka avulla realisoimme niitä.”

Pia Kåll 
toimitusjohtaja, CapMan Oyj

Avainlukuja

MEUR 1-3/23 1-3/22
Liikevoitto 0,5 18,9
Katsauskauden tulos 0,8 13,4
Osakekohtainen tulos, senttiä 0,2 8,5
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 0,2 8,3
% 31.3.23 31.3.22
Oman pääoman tuotto, % p.a. 2,4 44,0
Omavaraisuusaste, % 44,1 47,8

Taloudelliset tavoitteet

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja Palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 15 prosenttia vuodessa ennen voitonjako-osuustuottoja. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 50 prosenttia.

CapManin pitää näkymäarvionsa vuodelle 2023 ennallaan

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2023 aikana. Yhtiön tavoitteena on liikevoiton kasvu ilman voitonjako-osuustuottoja ja käyvän arvon muutoksia. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2023.

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 9.30

CapMan esittelee tuloksen klo 9.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2023-q1-results/. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Helsinki 28.4.2023

CAPMAN OYJ
Hallitus

Yhteystiedot:
Atte Rissanen, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 040 5732

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 1-3 2023 osavuosikatsaus

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi