Skip to content

CapMan Oyj:n 1–6 2023 puolivuosikatsaus

03/08/2023

CapMan Oyj
Pörssitiedote / puolivuosikatsaus
3.8.2023 klo 8.00

CapMan Oyj:n 1–6 2023 puolivuosikatsaus

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–6 2023:

  • Konsernin liikevaihto oli 31,6 milj. euroa 1.1.–30.6.2023 (31,9 milj. euroa 1.1.–30.6.2022), laskua 1 prosentti.
  • Konsernin liikevaihto ilman voitonjako-osuustuottoja, eli palkkiotuotot, oli 28,8 milj. euroa (27,4 milj. euroa), kasvua 5 prosenttia.
  • Konsernin liikevoitto oli 4,7 milj. euroa (33,0 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto ilman voitonjako-osuustuottoja ja käyvän arvon muutoksia oli 4,7 milj. euroa (4,1 milj. euroa), kasvua 14 prosenttia.
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 26,1 milj. euroa (26,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 8,1 milj. euroa (10,5 milj. euroa).
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 5,3 milj. euroa (5,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,0 milj. euroa (3,0 milj. euroa).
  • Sijoitustoiminnan liiketappio oli 2,9 milj. euroa (liikevoitto 24,1 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 2,3 senttiä (15,6 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 5,0 mrd euroa 30.6.2023.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin puolivuosikatsauksesta kaudelta 1.1.–30.6.2023. Puolivuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/.

Toimitusjohtajan kommentti:

”Katsastuskaudella CapManin liiketoiminta kehittyi pääosin hyvin; palkkiotuotot kasvoivat ja viimeisen kahdentoista kuukauden liikevoitto ilman voitonjako-osuustuottoja ja käyvän arvon muutoksia oli jälleen uudella ennätystasolla. Saimme odotetusti voitonjako-osuustuottoja toteutuneista irtautumisista. Omien rahastojemme arvonkehitys oli positiivista ja keräsimme noin 200 miljoona euroa uutta pääomaa rahastoihimme.

Markkinatilanne on jatkunut epävarmana. Euroopassa pelot korko- ja inflaatiotason nousun jatkumisesta, ja lisääntyneet geopoliittiset jännitykset hidastavat sekä transaktiomarkkinaa että varainhankintaa nousseiden tuottovaatimusten ja laskeneiden arvostusten myötä. Vaikutukset ovat heijastuneet erityisesti kiinteistömarkkinaan. Vastapainona vaikutukset keskisuuriin listaamattomiin yrityksiin sekä infrastruktuurisijoituksiin ovat olleet maltillisemmat.

Epävakaa markkinatilanne luo myös hyviä sijoitusmahdollisuuksia. Olemme määrätietoisesti jatkaneet sijoitusstrategioiden toteuttamista, sekä uusien sijoitusten että irtautumisten osalta. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme tehneet viisi uutta sijoitusta rahastoista, viimeisimpänä CapMan Nordic Infrastructure II -rahaston sijoitus datakeskusyhtiö Serveriukseen ja CapMan Growth II -rahaston sijoitus Silmäasemaan. Samalla aikajaksolla olemme onnistuneesti irtautuneet kolmesta kohteesta, viimeisimpänä CapMan Growth I -rahaston irtaantuminen Coronariasta.

Vakaat ja ennustettavat palkkiotuotot muodostavat tuloksen selkärangan

Olemme useiden vuosien aikana määrätietoisesti kasvattaneet palkkiotuottoja, jotka ovat vakaita ja ennustettavia, ja joiden merkitys korostuu erityisesti epävakaammassa markkinassa. Palkkiotuottojen kasvu jatkui vuoden alkupuoliskolla ja ne olivat 5 prosenttia korkeammat viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna kasvavien hallinnointipalkkioiden sekä vahvasti kasvavan hankintapalvelu CaPSin ansiosta.

Kasvaneet palkkiotuotot yhdistettynä maltilliseen kulukehitykseen kasvatti liikevoittoa ilman voitonjako-osuustuottoja ja käyvän arvon muutoksia 14 prosenttia. Parantuneen kannattavuuden ja saatujen voitonjako-osuustuottojen ansiosta operatiivinen kassavirta vahvistui. Palkkiotuottojen kannattavuuden parantaminen on yksi liiketoimintamme pääpainopisteistä myös jatkossa.

Saimme voitonjako-osuustuottoja yhteensä 2,8 miljoonaa euroa CapMan Growth I -rahaston irtautumisista. Myös ensimmäinen CapMan Nordic Real Estate -rahasto on voitonjaossa. Jokainen realisoitu irtautuminen näiden rahastojen jäljellä olevista kohteista tuottaa voitonjako-osuustuottoja. Meillä on suunnitteilla useampi irtautuminen ja odotamme lisää voitonjako-osuustuottoja seuraavan 12 kuukauden aikana.

Onnistunut varainhankinta kannatteli hallinnoitavia pääomia  

Varainhankintaprosessit ovat vallitsevassa markkinatilanteessa pidentyneet. Sijoittajakysyntä CapManin tuotteita kohtaan on kuitenkin säilynyt hyvänä ja olemme vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla keränneet yhteensä noin 200 miljoonaa euroa uutta pääomaa infrastruktuuri-, kiinteistö- ja private equity -rahastoihimme sekä mandaatteihimme ja edistäneet onnistuneesti hankkeita kaikilla sijoitusalueillamme. Odotamme merkittäviä uusia sitoumuksia syksyn aikana useaan käynnissä olevaan varainkeruuhankkeeseen.

Uusi kerätty pääoma nosti hallinnoitavien pääomien määrää mutta kevään aikana tapahtuneet irtautumiset ja avointen kiinteistörahastojen negatiivinen arvonmuutos laskivat niitä vastaavasti. Hallinnoitavat pääomamme olivat kesäkuun lopussa 5,0 miljardia euroa.

Omien rahastojen arvonluonti oli onnistunutta, ulkopuoliset rahastot painoivat tulosta

Sijoitukset CapManin omiin rahastoihin kehittyivät positiivisesti katsauskaudella erityisesti infrastruktuuri- ja private equity -rahastojen kohdeyhtiöiden suotuisan kehityksen johdosta. Kiinteistörahastojen kehitys oli keskimäärin neutraalia. Käyvän arvon muutokset ilman ulkopuolisia rahastosijoituksia olivat +3,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 3 prosentin arvonnousua.  Kokonaisuudessaan sijoitusten käyvän arvon muutos oli kuitenkin negatiivinen, mikä johtui ulkopuolisten, lähinnä venture capital -rahastojen negatiivisesta arvonmuutoksesta.

Kestävän kehityksen tavoitteet teoiksi

Kesäkuussa julkaisimme ensimmäisen GRI-standardien mukaisen vastuullisuusraporttimme, jossa kerromme vastuullisuustyöstämme yksityiskohtaisemmin. Olemme verranneet viime vuoden saavutuksia vuoden alkupuoliskolla Science Based Targets -aloitteen vahvistamiin päästövähennystavoitteisiin ja usealla mittarilla mitattuna kehitys on oikeansuuntaista. Useampi kohdeyhtiömme on asettanut päästövähennystavoitteita ja olemme vähentäneet kasvihuonepäästöjä per neliömetri kaupallisissa kiinteistöissämme.

Vaalimme lisäksi työyhteisömme hyvinvointia ja monimuotoisen työyhteisön toteutumista käytännössä. Vuoden 2022 aikana kohdeyhtiöissämme luotiin yli 2 500 uutta työpaikkaa ja keskimääräinen työtyytyväisyys oli 76/100. Huhtikuussa julkaistun toimitusketjun kattavan Supplier Code of Conduct -ohjeistuksen lisäksi kartoitamme ihmisoikeuksien toteutumista omassa toiminnassamme sekä sijoituskohteissamme. Kestävyystekijät ja tavoitteet on otettu osaksi muuttuvaa palkitsemista, lisäksi kestävyyteen liittyvät elementit tulivat osaksi lähes jokaisen CapManin työntekijän tavoitteita vuodesta 2023 alkaen. Kasvavassa osassa sijoituskohteistamme johdon palkitseminen on kytketty kestävyystekijöiden saavuttamiseen. Toteutamme johdonmukaisesti visiotamme olla vastuullisin pääomasijoittaja Pohjoismaissa integroimalla kestävyystekijöitä osaksi kaikkea CapMan-konsernin sekä sijoituskohteidemme toimintaa.

Vahva tase strategian toteuttamisen tukena

Taseemme ja likviditeettimme ovat vahvat. Kesäkuun 2023 lopussa omavaraisuusasteemme oli 46 prosenttia ja likvidit varat olivat 43 miljoonaa euroa. Varojenjako osakkeenomistajille vuodelta 2022 oli ennätystasolla 17 senttiä osakkeelta, josta toinen osuus–8 senttiä–maksetaan syyskuussa.

Vahva tase tukee myös strategisia tavoitteitamme, joista keskeinen on hallinnoitavien pääomien tuplaaminen vuoteen 2027 mennessä. Tavoite rakentuu vahvan orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen yhdistelmään ja sen perustana on CapManin kyky saavuttaa houkuttelevia pitkän aikavälin tuottoja rahastosijoittajillemme yli syklien. Pääomasijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa ja vaikka listaamattoman markkinan kasvuvauhti on hidastunut viimevuosien huipuista, alan kasvunäkymät ovat edelleen hyvät. Meillä on erinomaiset edellytykset saavuttaa strategiset tavoitteemme samaan aikaan kun osallistumme vastuullisen yhteiskunnan rakentamiseen sijoittamalla kasvaviin, vastuullisesti johdettuihin yrityksiin ja toimivaan, kestävää kehitystä edistävään infrastruktuuriin ja kiinteistöihin.”

Pia Kåll

toimitusjohtaja, CapMan Oyj

Avainlukuja

MEUR 1–6/23 1–6/22
Liikevoitto 4,7 33,0
Katsauskauden tulos 4,8 25,2
Osakekohtainen tulos, senttiä 2,3 15,9
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 2,3 15,6
% 30.6.23 30.6.22
Oman pääoman tuotto, % p.a. 7,4 39,8
Omavaraisuusaste, % 45,7 48,4

Taloudelliset tavoitteet

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja Palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 15 prosenttia vuodessa ennen voitonjako-osuustuottoja. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 50 prosenttia.

CapManin pitää näkymäarvionsa vuodelle 2023 ennallaan

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2023 aikana. Yhtiön tavoitteena on liikevoiton kasvu ilman voitonjako-osuustuottoja ja käyvän arvon muutoksia. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2023.

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 9.30

CapMan esittelee tuloksen klo 9.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2023-q2-results/. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Helsinki 3.8.2023

CAPMAN OYJ
Hallitus

Yhteystiedot:
Atte Rissanen, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 040 5732

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 1-6 2023 puolivuosikatsaus

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi