Skip to content

CapMan julkistaa vuonna 2025 erääntyvään joukkovelkakirjalainaan liittyvän takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

31/05/2024

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

CapMan Oyj
Pörssitiedote
31.5.2024 klo 18.00

CapMan julkistaa vuonna 2025 erääntyvään joukkovelkakirjalainaan liittyvän takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

CapMan Oyj (”Yhtiö”) julkistaa tänään alustavat tulokset kaikille sen 9.12.2025 erääntyvän 50 miljoonan euron suuruisen 4,000 prosentin kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000456132) lainaosuuksien (”Lainaosuudet”) haltijoille tekemäänsä kutsuun myydä Lainaosuutensa käteistä vastaan (“Takaisinostotarjous”).

Takaisinostotarjouksen tarjousaika päättyi tänään klo 16.00 (”Päättymisajankohta”). Päättymisajankohtana Lainaosuuksien haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien Lainaosuuksien määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 45 929 000 euroa.

Takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti Yhtiö on pidättänyt itsellään oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan päättää tarjottujen Lainaosuuksien ostamisen hyväksymisestä, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtäkään Lainaosuutta ostettavaksi. Lainaosuuksien ostettavaksi hyväksymisen edellytyksenä on muun muassa mahdollisen uuden euromääräisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun hinnoittelu ja muut 24.5.2024 päivätyn englanninkielisen tarjousmuistion mukaiset ehdot (”Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto”). Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto ei ole vielä toteutunut tämän tiedotteen julkaisuhetkellä.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Lainaosuuksien alustava (ei-sitova) määrä on nimellisarvoltaan yhteensä 45 929 000 euroa olettaen, että Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto toteutuu (tai siitä luovutaan).

Yhtiö aikoo julkistaa Takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset sekä tiedon siitä onko Uuden joukkovelkakirjalainan hinnoitteluehto toteutunut tai onko siitä luovuttu, niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 14.6.2024.

Lisätietoja voi tiedustella Takaisinostotarjouksen järjestäjältä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjä:

OP Yrityspankki Oyj

Puhelin: +358 50 599 1281

Yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt

Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Lisätietoja:

CAPMAN OYJ

Lisätietoja:

Stina Lähteenoja

Communications Manager

+358 45 840 8438

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Päämediat

www.capman.com

Tietoja CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja, joka hallinnoi yhteensä 5,7 miljardin euron pääomia. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja luonnonvarasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Takaisinostotarjousta koskevan materiaalin jakelu voi olla tietyissä valtioissa lain mukaan kiellettyä. Suomen ulkopuolella tämä tiedote ja Takaisinostotarjoukseen liittyvä dokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Yhtiöllä, Takaisinostotarjouksen järjestäjillä tai Tarjouksentekijän asiamiehellä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin sijoittamista tai sen myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Näiden rajoitusten kattava kuvaus sisältyy englanninkieliseen tarjousmuistioon.

Mitään tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion eikä minkään muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Mitään tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen tai tässä tiedotteessa viitattuihin arvopapereihin liittyvien materiaalien sisältämät tiedot on suunnattu Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ainoastaan sellaisille henkilöille ja sellaisella tavalla, jolloin vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, 21(1) pykälän kohta ei sovellu ja tiedot on suunnattu Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ainoastaan (a) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) 19(5) artiklan soveltamisalaan tai (b) henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen 43(2) artiklan soveltamisalaan, sekä muille henkilöille, joille tällainen tieto voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”). Tämä tiedote suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa niiden sisältöön.