Skip to content

CAPMAN OYJ -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001

15/05/2001

CapMan Oyj-konsernin (CapMan) katsauskauden liikevaihto oli 5,4 milj. euroa (14,5 milj. euroa 1.1.-31.3.2000) ja tulos rahoituserien jälkeen 3,4 milj. euroa (13,4 milj. euroa). Tulos oli hyvä, vaikka jäikin selvästi edellisvuoden vertailujaksosta. Edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen ajoittui kaksi erittäin tuottoisaa irtautumista, joista CapMan sai merkittävät voitonjako-osuustuotot. Ensimmäinen neljännes muodosti yli puolet koko viime vuoden tuloksesta. Katsauskauden tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 2,3 milj. euroa (9,1 milj. euroa).

CapManin tulos muodostuu neljästä elementistä; rahastoilta saatavista hallinnointipalkkioista, rahastojen voitonjako-osuustuotoista, osuudesta osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin tuloksesta sekä muun rahoitusomaisuuden tuotoista.

CapManin hallinnoimat rahastot

Rahastojen sijoitustoiminta

CapMan hallinnoi 12 pääomarahastossaan noin 1 160 miljoonan euron pääomia, joista 460 miljoonaa euroa osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin kautta. Rahastoihin on sijoittanut noin 90 kotimaista ja ulkomaista institutionaalista sijoittajaa.

CapManin rahastojen sijoitustoiminta jakautuu kohdeyrityssijoituksiin sekä muihin pääomarahastoihin tehtäviin sijoituksiin. Kohdeyrityssijoitukset käsittävät keskikokoiset yritysjärjestelyt, teknologiasijoitukset ja mezzanine-sijoitukset (välirahoitus). Yritysjärjestelyjä ja mezzanine-sijoituksia tehdään kaikille toimialoille, teknologiasijoituksissa pääpaino kohdistuu tietotekniikka-, telekommunikaatio- ja media-sektoreilla toimiviin, voimakkaassa kasvuvaiheessa oleviin pohjoismaisiin ohjelmistotaloihin.

Muihin pääomarahastoihin tehtävät sijoitukset toteutetaan euroopanlaajuisesti Access Capital Partnersin kautta, jonka

kaksi rahastoa sijoittavat keskikokoisiin buy out – ja teknologiarahastoihin.

Sijoitukset ja irtautumiset katsauskaudella

CapManin hallinnoimat, kohdeyrityksiin sijoittavat rahastot tekivät katsauskaudella kaksi uutta sijoitusta ja viisi merkittävää lisäsijoitusta yhteensä 23 milj. eurolla (83 milj. eurolla). Uudet sijoituskohteet olivat hollantilainen sovellusvuokraukseen (ASP) erikoistunut Siennax International B.V. sekä suuryritysten rahaliikenteeseen ja tiedonkulun tehostamiseen erikoistunut ohjelmistotalo Exidio Oy. Lokakuussa 2000 julkistettu sijoitus terveydenhuoltoalan konserni Mehiläinen Oy:öön toteutettiin osittain katsauskauden aikana.

Merkittävimmät lisäsijoituskohteet olivat tietojärjestelmäratkaisuihin erikoistunut AtBusiness Communications Oyj, vapaa-ajan matkailuyritys Holiday Club Finland Oy, kartonkipakkausyhtiö Å&R Carton AB, mobiiliteknologiaan ja tietoturvaan erikoistunut ohjelmistotalo Intrasecure Networks Oy (Netseal) sekä mobiiliohjelmistoyritys LPG Innovations Oy. Intrasecure Networks Oy:n ja LPG Innovations Oy:n lisäsijoitukset olivat osa kansainvälistä rahoituskierrosta.

Katsauskaudella irtauduttiin kahdesta yrityksestä, Marli Groupista ja MatchOn Sports Oy:stä. Juomayhtiö Marli Groupin pääomistaja Oy Rettig Ab ja vähemmistöomistajat, mukaanlukien CapManin hallinnoimat rahastot, myivät Marli Groupin ruotsalaiselle Vin & Sprit -yhtiölle. Irtaantumisen vaikutus CapManin liikevoittoon on noin 3,3 miljoonaa euroa. Irtaantumisen seurauksena Finnmezzanine Rahasto I siirtyi neljäntenä rahastona voitonjaon piiriin. Marli Groupiin sijoittaneista CapManin hallinnoimista rahastoista Finnventure I, II ja III ovat jo

voitonjaon piirissä.

Urheilumediaan erikoistunut MatchOn Sports Oy hakeutui konkurssiin maaliskuussa. CapManin kahden rahaston (Finnventure Rahasto IV ja V) yhteenlaskettu sijoitus yritykseen oli 3,36 milj. euroa, mikä edusti noin 1,5% näiden kahden rahaston pääomasta. MatchOn Sports Oy:n konkurssilla ei ole vaikutusta CapMan Oyj:n vuoden 2001 tulokseen.

Tiedot CapManin hallinnoimista rahastoista ja niiden kohdeyrityksistä ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.capman.fi

CapManin osakkuusyhtiölle uusi eurooppalainen rahastojen rahasto

CapMan Oyj:n osakkuusyhtiö Access Capital Partners keräsi ensimmäisellä rahoituskierroksella uuteen eurooppalaiseen rahastojen rahastoonsa, Access Capital Fund II:een (ACF II) noin 210 milj. euron pääomat. Rahaston lopullinen koko päätetään tämän vuoden kuluessa, ja rahastoon odotetaan merkittäviä uusia sijoituksia. Uusi rahasto nosti Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat 460 milj. euroon ja samalla Access Capitalin yhdeksi Euroopan johtavista rahastojen rahastoista.

ACF II:n tarkoituksena on sijoittaa noin 30:een Länsi-Euroopassa toimivaan keskisuureen pääomarahastoon, joista puolet on teknologiarahastoja ja puolet buy out -rahastoja.

Access Capitalin ensimmäinen, 250 milj. euron rahastojen rahasto, Access Capital Fund, oli katsauskauden loppuun mennessä tehnyt sijoitussitoumuksen 17 rahastoon kahdeksassa Euroopan maassa sekä yhteen rahastoon Israelissa.

CapMan Oyj

Taloudellinen kehitys

CapManin katsauskauden liikevaihto oli 5,4 milj. euroa (14,5 milj. euroa 1.1.-31.3.2000). Hallinnointipalkkioiden osuus liikevaihdosta oli 2,0 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Voitonjako-osuustuotot sisältäen yhtiöveron hyvitykset olivat 3,3 milj. euroa (12,5 milj. euroa). Osuus osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin tuloksesta oli 37 tuhatta euroa. Tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 2,3 milj. euroa (9,1 milj. euroa).

Pääomasijoitustoiminnassa hallinnointiyhtiö tulee tietyn rahaston osalta voitonjaon piiriin, kun rahasto on tuottanut kumulatiivisesti sijoittajilleen sovitun tuoton. Tämän jälkeen hallinnointiyhtiön osuus rahaston kohdeyritysten irtautumisista saamasta kassavirrasta on yleensä 20-25 prosenttia. Hallinnointipalkkiot ovat vuodessa noin 1 – 2,5 prosenttia rahastojen pääomasta.

Kaikissa CapManin hallinnoimissa rahastoissa on edellä kuvatun kaltainen voitonjakosopimus. Niiden rahastojen määrä, jotka ovat jo voitonjaon piirissä, nousi Marlista irtaantumisen seurauksena neljään. Näiden neljän rahaston pääoma on 84,1 milj. euroa, mikä vastaa noin 12 prosenttia CapManin pääosin Suomeen sijoittavien rahastojen kokonaispääomasta.

Viime vuoden vastaavana ajankohtana voitonjako-osuustuotot olivat poikkeuksellisen suuret, sillä katsauskaudelle osui kaksi merkittävää irtautumista (Satama Interactive Oyj:n listautuminen ja Aldata Solution Oyj:n osakkeiden myynti), jotka muodostivat yli 50 prosenttia koko vuoden 2000 tuloksesta. Pääomasijoitustoiminnalle on tyypillistä, että tulonmuodostus voi vaihdella kvartaaleittain huomattavastikin, mikä ilmenee liitteenä olevista kvartaalituloksista (liite 2).

Yhtiön oma pääoma/osake oli katsauskauden päättyessä 0,18 euroa. Vestcap Oyj:n sulautuminen CapManiin tapahtui välittömästi katsauskauden jälkeen. Fuusion seurauksena oma pääoma/osake nousi 0,62 euroon laskettuna uudelle osakemäärälle (70 072 991 kpl).

Henkilöstö

Katsauskauden päättyessä CapManin palveluksessa oli 43 (35) henkilöä.

CapManin senior advisoriksi kutsuttiin KTM Orvo Siimestö. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Leonia Corporate Bankin toimitusjohtajana ja Leonia Pankin varatoimitusjohtajan tehtävissä.

Muutokset hallinnossa ja konsernirakenteessa

CapMan Oyj:n hallitusta täydennettiin kahdella uudella jäsenellä. 30.1.2001 pidetyssä CapMan Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa uusiksi jäseniksi valittiin LEL Työeläkekassan toimitusjohtaja Lauri Koivusalo sekä Jaakko Pöyry Group Oyj:n varatoimitusjohtaja Teuvo Salminen. Lauri Koivusalo toimii hallituksen puheenjohtajana.

CapMan Oyj:n 100-prosenttisesti omistaman tytäryhtiön CapMan Capital Management Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 14.2.2001 alkaen KTM Heikki Westerlund (34), joka on toiminut CapManin teknologiasijoituksista vastaavana partnerina. Yhtiön aiempi toimitusjohtaja Ari Tolppanen jatkaa konsernin emoyhtiön, CapMan Oyj:n toimitusjohtajana. Westerlund toimii Tolppasen varamiehenä.

CapMan Capital Management Oy:n hallitus muutettiin 14.2.2001 alkaen sisäiseksi hallitukseksi, jonka muodostavat yhtiön seitsemän senior partneria Ari Tolppanen (puheenjohtaja), Peter Buch Lund, Olli Liitola, Tuomo Raasio, Petri Saavalainen, Vesa Vanha-Honko ja Heikki Westerlund.

CapMan Oyj perusti Ruotsiin kaksi tytäryhtiötä. Yhtiöt eivät ole harjoittaneet liiketoimintaa eikä niitä siten ole konsolidoitu konsernitaseeseen.

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti kokouksessaan 19.3. jakaa osinkoa sekä A- että B-osakkeille 0,39 euroa osakkeelta. Vuoden 2000 aikana osakeannissa merkityille osakkeille ei osinkoa jaettu. Osinkojen yhteismäärä oli 15,2 milj. euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Hallitukseen valittiin LEL Työeläkekassan toimitusjohtaja

Lauri Koivusalo, Jaakko Pöyry Group Oy:n varatoimitusjohtaja Teuvo Salminen sekä CapManin senior partnerit Tuomo Raasio, Ari Tolppanen

ja Vesa Vanha-Honko. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Lauri Koivusalon ja varapuheenjohtajaksi Vesa Vanha-Hongon.

CapMan Oyj:n listautuminen

CapMan Oyj:n B-osakkeen noteeraus Helsingin Pörssin päälistalla alkoi 2.4.2001 sen jälkeen kun kaupparekisteri oli hyväksynyt Vestcap Oyj:n sulautumisen CapManiin. CapMan Oyj:n ja Vestcap Oyj:n yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen yhtiökokouksissaan joulukuussa 2000.

Vestcap Oyj:n osakkeen noteeraus Helsingin Pörssin pre-listalla alkoi 1.11.2000 ja päättyi 30.3.2001. Vestcap Oyj:n osakkaille maksettiin sulautumisvastike CapMan Oyj:n B-osakkeina, joiden kokonaismäärä vastaa 31,5 prosenttia osakkeista ja 15,5 prosenttia äänivallasta fuusion jälkeen. CapMan Oyj:lla on yhteensä 8.000.000 kpl A-osakkeita, jotka ovat CapManin seitsemän senior partnerin yhtiöiden omistuksessa. A-osakkeilla on kymmenkertainen äänimäärä B-osakkeisiin nähden, joita on yhteensä 62 072 991 kpl.

Sulautumisen seurauksena CapManille siirtyi merkittävä sijoitusomaisuus. Yhtiön sijoitusvarat koostuvat noin 23,6 milj. euron nettokassavaroista sekä 2 931 260 kappaleesta Sampo Oyj:n osakkeita (tilanne splitin jälkeen).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Huhtikuussa maksetuilla Sampo Oyj:n osingoilla on merkittävä vaikutus CapManin vuoden 2001 tulokseen. Osinkojen kokonaismäärä oli 4,69 milj. euroa, joka yhtiöveron hyvitys huomioon ottaen parantaa tulosta rahoituserien jälkeen 6,61 milj. eurolla.

Huhtikuussa 2001 CapMan Oyj ilmoitti ostavansa tanskalaisen pääomasijoitusyhtiön Nordic Private Equity Groupin (NPE). Yhtiö on erikoistunut keskisuurien yritysjärjestelyjen toteuttamiseen, ja se hallinnoi kahdessa rahastossaan noin 35,4 milj. euron pääomia. Niistä on tehty sijoituksia yhteensä 9 yritykseen.

Yritysosto on osa CapManin pohjoismaista kasvustrategiaa ja vahvistaa yhtiön asemaa yhteensä Pohjoismaiden johtavista pääomasijoittajista.

Järjestelyssä CapMan ostaa NPE:n kahden hallinnointiyhtiön osakekannat, ja kauppa toteutetaan osakevaihtona. Kauppahinta molemmista yhtiöistä on yhteensä 1 130 000 CapManin B-osaketta eli 1,6% CapMan Oyj:n nykyisestä osakekannasta. Yrityskauppa vaatii vielä CapManin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän.

11.5.2001 julkistettiin yrityskauppa, jossa CapManin hallinnoimat rahastot ja IVO Transmission Engineering Groupin (IVO TE) johto ostavat IVO TE:n koko osakekannan Fortum Groupilta. CapManin hallinnoimien rahastojen osuus uudesta yhtiöstä on noin 90 prosenttia ja johdon osuus noin 10 prosenttia. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: voimansiirto- ja jakeluverkkojen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito, telekommunikaatioverkkojen suunnittelu ja rakentaminen sekä rautateiden sähköistys. Yhtiön nimi muuttuu Eltel Networks Oy:ksi, ja sen liikevaihto on noin 200 milj. euroa. Yhtiö työllistää noin 1 500 henkilöä Pohjoismaissa, Virossa ja Venäjällä. Lisäksi projektihenkilöstöä työskentelee muun muassa Kaakkois-Aasiassa.

Kuluvan tilikauden näkymät

Uskomme pääomasijoitustoiminnan edelleen kasvavan. Kilpailu hyvistä sijoituskohteista kiristyy. Ennakoimme, että alalla tapahtuu konsolidoitumista ja että markkinoille jo etabloituneet toimijat vahvistavat asemiaan.

Kun otetaan huomioon tammi-maaliskuun tulos sekä Sampo Oyj:n osakkeista saadut osinkotuotot, on CapManin tulos rahoituserien jälkeen jo noin 10 miljoonaa euroa. Yhtiön koko vuoden tuloksen uskotaan kuitenkin jäävän alle vuoden 2000 poikkeuksellisen korkean tason.

Osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2001 julkaistaan 20.8.2001.

Helsingissä 15.5.2001

CAPMAN OYJ

hallitus

Jakelu Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.fi

LIITTEET: Konsernin tuloslaskelma ja tase

Liikevaihto ja tulos vuosineljänneksittäin

CapManin hallinnoimat rahastot 31.3.2001

Täydellinen raportti on ladattavissa alla olevasta linkistä.