Skip to content

PÄÄOMIEN KASVUN JA POHJOISMAISTUMISEN VUOSI

14/02/2003


– Vuoden 2002 merkittävimmät tapahtumat olivat huhtikuussa toteutunut ruotsalaisen pääomasijoitusyhtiö Swedestart Management AB:n osto, syyskuun alussa toteutettu pohjoismainen organisaatiouudistus sekä CapManin uusimman pääomarahaston CapMan Equity VII:n ja osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin uusimman rahaston Access Capital Fund II:n varainhankintakierrosten menestyksekäs päättäminen.


– CapManin hallinnoimat pääomat kasvoivat em. rahastojen varainhankinnan sekä Swedestart-yrityskaupassa CapManin hallintaan siirtyneiden Swedestart-rahastojen ansiosta vuoden aikana 1 177,2 milj. eurosta 1 652,3 milj. euroon eli 40 prosenttia. Samalla rahastoista saatavien hallinnointipalkkioiden määrä kasvoi merkittävästi.


– CapManin hallinnoimat rahastot sijoittivat tilikaudella 104,5 milj. euroa kohdeyrityksiin eli selkeästi enemmän kuin vuonna 2001 (89,4 milj. euroa).


– CapManilla on rahastoissaan noin 490 milj. euron pääomat jäljellä uusiin ja lisäsijoituksiin, mikä mahdollistaa aktiivisen toiminnan markkinoilla myös vuonna 2003.


– CapManin toiminta on organisoitu kolmeen sijoituksia tekevään pohjoismaiseen liiketoimintayksikköön (Buyout, Teknologia ja Life Science) sekä kahteen tukitoimintoyksikköön (Talous ja hallinto sekä Kehitys). Vuoden 2002 aikana CapManin henkilöstö kasvoi 52 henkilöstä 66 henkilöön pääosin Swedestart-yrityskaupan myötä. Loppuvuodesta 2002 pohjoismaisia sijoitustiimejä vahvistettiin etenkin Ruotsissa uusilla senior advisoreilla, ja aktiivista rekrytointia on jatkettu Ruotsissa ja Tanskassa myös alkuvuodesta 2003.


– Pohjoismainen integraatio on edennyt hyvin sekä sijoitus- että muun toiminnan osalta. CapManin hallinnoimat rahastot ja sen hallintaan siirtyneet Swedestart-rahastot tekivät vuoden 2002 aikana ensimmäiset yhteissijoituksensa, yhteensä kolme kappaletta.