Skip to content

CAPMAN OYJ -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007

31/10/2007

 
CAPMAN OYJ -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007
Omien sijoitusten tulosvaikutus merkittävällä tasolla
 
– Liikevaihto 43,6 milj. euroa (29,0 milj. euroa tammi-syyskuussa 2006).
– Liikevoitto 31,4 milj. euroa (12,0 milj. euroa).
– Voitonjako-osuustuotot 22,4 milj. euroa (7,5 milj. euroa) pääasiassa CapMan Real Estate I -rahastolta saatujen voitonjako-osuustuottojen seurauksena.
– Omien rahastosijoitusten tulosvaikutus 7,9 milj. euroa (3,4 milj. euroa), josta sijoitusten käyvän arvon muutokset 7,5 milj. euroa (2,7 milj. euroa).
– Tulos ennen veroja 34,0 milj. euroa (12,6 milj. euroa).
– Tulos verojen jälkeen 25,5 milj. euroa (9,5 milj. euroa).
– Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta 19,8 milj. euroa (9,3 milj. euroa), ja siitä laskettu tulos/osake 0,25 euroa (0,12 euroa).
– Hallinnoitavat pääomat 3 019,3 milj. euroa 30.9.2007 (2 598,3 milj. euroa 30.9.2006).
– Rahastojen katsauskaudella julkistamien sijoitusten arvo yhteensä 539,9 milj. euroa, josta sijoitukset kohdeyrityksiin 152,0 milj. euroa (110,8 milj. euroa) ja sijoitukset ja sitoumukset kiinteistöihin 387,9 milj. euroa (74,4 milj. euroa).
– Vuoden 2007 tulos ennen veroja ylittää selvästi vuoden 2006 tuloksen ennen veroja.
 
 
Liiketoiminta
 
CapMan on vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitaja, jonka pääliiketoiminta on pääomarahastojen hallinnointi. Hallinnoitavat pääomarahastot sijoittavat pääasiassa listaamattomiin pohjoismaisiin yrityksiin tai kiinteistöihin. CapMan Oyj:n tuotot muodostuvat rahastojen maksamista hallinnointipalkkioista, rahastoilta saatavista voitonjako-osuustuotoista, CapMan Oyj:n suoraan omasta taseestaan hallinnoimiinsa rahastoihin tekemien sijoitusten tuotoista sekä kiinteistökonsultoinnista saatavista tuotoista.
 
 
CapMan Oyj:n liiketoiminta-alueet
 
CapManilla on kaksi liiketoiminta-aluetta eli CapMan Private Equity (kohdeyrityssijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi) sekä CapMan Real Estate (kiinteistösijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi sekä kiinteistökonsultointi). Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitukset kohdistuvat pääasiassa Pohjoismaihin kolmelle sijoitusalueelle, jotka ovat keskikokoiset yritysjärjestelyt (CapMan Buyout), teknologiasijoitukset (CapMan Technology) sekä life science -sijoitukset (CapMan Life Science). Kiinteistöpääomarahastojen sijoitusfokus on kiinteistökohteissa Suomessa.
 
Liiketoiminta-alueiden tiedot raportoidaan osavuosikatsauksissa omina segmentteinään. Osakkuusyhtiö Access Capital Partners on konsernin luvuissa sisällytetty CapMan Private Equityn lukuihin. Rahastojen osalta Access Capital Partnersin luvut esitetään erikseen.
 
 
Liikevaihto ja tuloskehitys tammi-syyskuussa 2007
 
CapManin liikevaihto nousi katsauskaudella 43,6 milj. euroon (vertailukaudella 29,0 milj. euroa) pääasiassa voitonjako-osuustuottojen nousun seurauksena.
 
Rahastojen maksamien hallinnointipalkkioiden määrä pysyi vertailukauden tasolla ja oli 18,5 milj. euroa (18,7 milj. euroa). CapMan alkoi katsauskaudella saada hallinnointipalkkioita CapMan Technology 2007 ja CapMan RE II -rahastoilta, mutta toisaalta vanhemmilta rahastoilta saatavien hallinnointipalkkioiden määrä laski vertailukauden jälkeen tehtyjen irtautumisten seurauksena.
 
CapManin saamat voitonjako-osuustuotot olivat yhteensä 22,4 milj. euroa (7,5 milj. euroa). Voitonjako-osuustuotoista 21,0 milj. euroa saatiin CapMan Real Estate I -rahastolta kiinteistösalkun myynnin seurauksena, ja näistä tuotoista emoyhtiön omistajien osuus on 13,4 milj. euroa. Loput 1,4 milj. euroa muodostuivat muilta voitonjaon piirissä olevilta rahastoilta saaduista voitonjako-osuustuotoista.
 
Omasta taseesta tehtyjen rahastosijoitusten tulosvaikutus oli yhteensä 7,9 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Sijoitusten realisoituneet tuotot olivat 0,4 milj. euroa (0,7 milj. euroa), ja rahastosijoituksiin liittyvät käyvän arvon muutokset olivat 7,5 milj. euroa (2,7 milj. euroa). Käyvän arvon muutoksiin vaikuttivat positiivisesti arvonnousu Moventas Oy:ssä, josta CapMan Equity VII -rahasto irtautui osittain katsauskaudella, arvonkehitys muissa CapMan Equity VII -rahaston sijoituskohteissa, arvonkehitys CapMan Buyout VIII -rahaston sijoituskohteissa sekä arvonkehitys osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimissa rahastoissa. Tärkein arvonnousutekijä CapManin rahastojen sijoitustoiminnassa on liikevaihdon kasvu, jota tukevat kannattavuuden parantaminen ja markkinaolosuhteiden hyödyntäminen. CapManin omasta taseesta tekemien rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo oli 30.9.2007 yhteensä 46,6 milj. euroa.
 
Kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 1,6 milj. euroa (1,4 milj. euroa) ja liikevaihtoon sisältyvät muut tuotot 0,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Operatiivisen toiminnan kulut olivat 19,8 milj. euroa (20,3 milj. euroa). Vertailukautta alemmat kulut johtuvat pääosin vertailukaudelle kohdistuneista kertaluontoisista varainhankintakuluista sekä bonusten jaksotuseroista. Vertailukelpoiset operatiivisen toiminnan kulut ovat kasvaneet noin viisi prosenttia vertailukaudesta.
 
Konsernin liikevoitto nousi 31,4 milj. euroon (12,0 milj. euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta nousi 1,9 milj. euroon (0,1 milj. euroa) pääasiassa CapManin osakkuusyhtiöihin lukeutuvien Maneq-rahastojen salkkujen arvonnousun myötä. Tulos ennen veroja oli 34,0 milj. euroa (12,6 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 25,5 milj. euroa (9,5 milj. euroa). Emoyhtiön omistajien osuus voitosta oli 19,8 milj. euroa (9,3 milj. euroa), ja siitä laskettu osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,12 euroa).
 
Vuoden kolmea ensimmäistä neljännestä tarkasteltaessa tulevat esiin etenkin voitonjako-osuustuottojen vaikutukset tulokseen. Vaihtelevasti kertyvien voitonjako-osuustuottojen seurauksena CapManin taloudellista kehitystä tulisi seurata pidemmällä aikajänteellä vuosineljännestarkastelun sijasta.
 
 
Tase ja rahoitusasema 30.9.2007
 
Taseen pitkäaikaisten varojen määrä nousi katsauskaudella 75,4 milj. euroon (53,0 milj. euroa 30.9.2006). Yhtiön omasta taseesta tekemien rahastosijoitusten määrä kasvoi, ja niiden käypä arvo oli katsauskauden lopussa 46,6 milj. euroa (30,2 milj. euroa). Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 17,9 milj. euroa (13,9 milj. euroa). Saamisista 13,4 milj. euroa (10,1 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. Maneq-rahastot tekevät kohdeyrityssijoituksia CapManin hallinnoimien rahastojen rinnalla, ja niiden sijoittajina ovat CapMan ja CapManin henkilöstö tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Liikearvo oli 4,8 milj. euroa (4,8 milj. euroa), ja se kohdistuu valtaosin Swedestart Management AB:n ostoon vuonna 2002. Yhtiön rahavarat lyhytaikaiset sijoitukset mukaan lukien olivat 36,7 milj. euroa (8,5 milj. euroa). Yhtiöllä oli korollista velkaa 16,0 milj. euroa (4,7 milj. euroa).
 
CapManin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 64,8 % (81,1 %). Oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 39,0 % (18,5 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 43,6 % (23,7 %). Tavoitetaso omavaraisuusasteelle on vähintään 50 % ja oman pääoman tuotolle yli 25 %.
 
 
Avainlukuja
 
Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä katsauskauden liikevaihto ja liikevoitto segmenteittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.
 
 
Rahastojen varainhankinta
 
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot
 
CapMan perusti 9.2.2007 uuden teknologiarahaston CapMan Technology 2007:n, jonka sijoitusfokus on kasvuvaiheen ja myöhäisen kasvuvaiheen teknologiayrityksissä Pohjoismaissa. Rahaston pääomat olivat katsauskauden lopussa 140,3 milj. euroa, ja sen varainhankinta jatkuu edelleen. CapManin oma sijoitussitoumus rahastoon on 15 milj. euroa, ja CapManin osuus rahastolta mahdollisesti saatavista voitonjako-osuustuotoista on 50 % ja teknologiatiimin osuus 50 %.
 
CapMan Life Science IV -rahaston varainhankinta päättyi toukokuussa, ja sen lopulliseksi kooksi muodostui 54 milj. euroa. Rahasto tekee sijoituksia lääketieteen teknologiayrityksiin pääasiassa Pohjoismaissa. CapManin oma sijoitus rahastoon on 10 milj. euroa, ja CapManin osuus rahastolta mahdollisesti saatavista voitonjako-osuustuotoista on 50 % ja life science -tiimin osuus 50 %.
 
Kiinteistöpääomarahastot
 
CapMan RE II -rahasto saavutti 600 milj. euron maksimisijoituskapasiteettinsa 31.3.2007. Rahaston sijoituksia pyritään rahoittamaan keskimäärin 75 % lainarahoituksella, eli sen 600 milj. euron sijoituskapasiteetista 150 milj. euroa on omaa pääomaa ja loput lainarahoitusta. CapMan RE II:n sijoitusfokus on kiinteistökehityskohteissa Suomessa. Rahaston hallinnointiyhtiön CapMan RE II GP Oy:n sijoitussitoumus rahastoon on 2 milj. euroa. CapMan Oyj:n osuus CapMan RE II:lta mahdollisesti saatavista voitonjako-osuustuotoista on 60 % ja kiinteistösijoitustiimin ja hallinnointiyhtiön toisen omistajan Corintium Oy:n yhteenlaskettu osuus 40 %.
 
 
Hallinnoitavat pääomat
 
CapManin hallinnoimien rahastojen pääomat olivat 30.9.2007 yhteensä 3 019,3 milj. euroa (2 598,3 milj. euroa 30.9.2006).  Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen pääomat olivat yhteensä 1 919,3 milj. euroa (1 822,3 milj. euroa). Pääomat ovat nousseet vertailukauden jälkeen CapMan Technology 2007 ja CapMan Life Science IV -rahastojen varainhankinnan seurauksena ja laskeneet Finnmezzanine Rahasto I:n ja Alliance ScanEast Fundin päätettyä toimintansa katsauskauden jälkeen. Kiinteistörahastojen pääomat nousivat katsauskaudella CapMan RE II -rahaston varainhankinnan seurauksena ja olivat 30.9.2007 lopussa 1 100 milj. euroa (776 milj. euroa 30.9.2006).
 
Osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat
 
CapMan Oyj:n osakkuusyhtiön Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat nousivat katsauskaudella yhteensä 2 160,5 milj. euroon (1 301,5 milj. euroa 30.9.2006). Näistä rahastojen rahastojen pääomat olivat 1 023,5 milj. euroa (832,1 milj. euroa) ja pääomasijoitusmandaattien pääomat 1 137,0 milj. euroa (469,4 milj. euroa). Pääomat kasvoivat etenkin vuoden kolmannella neljänneksellä, jolloin Access sai 300 milj. euron pääomasijoitusmandaatin Ranskan valtion eläkerahastolta ja perusti neljännen sukupolven buyout-rahastojen rahaston, ACF IV Growth Buy-out Europen. Rahaston koko oli 100,0 milj. euroa 30.9.2007, ja sen varainhankinta jatkuu.
 
 
Rahastojen toiminta katsauskaudella
 
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot
 
Rahastot tekivät tammi-syyskuussa 11 uutta sijoitusta sekä lisäsijoituksia yhteensä 152,0 milj. eurolla. Uusia sijoituskohteita olivat Global Intelligence Alliance Group Oy, IT2 Treasury Solutions, KMW Energi AB, Komas Oy, Mawell Oy, Mirasys Oy, Movial Oy, Nacka Närsjukhus Proxima AB, Skandia Autologistics Oy, Telemark Røntgen Group ja Walki Group. Katsauskaudella julkistettiin lisäksi merkittävä lisäsijoitus OneMed Groupiin.
 
Rahastot irtautuivat katsauskaudella kokonaan kuudesta yrityksestä, jotka olivat Avitec AB, Copterline Oy, Distocraft Oy, LindPlast A/S, MediaNorth Oy ja Synerco AB, sekä osittain Moventas Oy:stä. Lisäksi rahastot myivät omistamansa SysOpenDigia Oyj:n osakkeet. Katsauskaudella tehtyjen irtautumisten hankintahinta oli mezzanine-lainojen lyhennykset ja osittaiset irtautumiset mukaan lukien yhteensä 60,6 milj. euroa. Katsauskaudella julkistettiin lisäksi irtautumiset Segco Sofware Oy:stä ja Hantro Products Oy:stä. Katsauskauden jälkeen rahastot myivät omistamansa Affecto Oyj:n osakkeet.
 
Kiinteistöpääomarahastot
 
Kiinteistöpääomarahastot julkistivat katsauskaudella 14 uutta sijoitusta tai sijoituspäätöstä, joista kymmenen valmiisiin kiinteistöihin, kolme rakenteilla oleviin kiinteistöihin sekä yhden maa-alueeseen. Valmiista kiinteistöistä kuusi sijaitsee Helsingissä, kaksi Hämeenlinnassa, yksi Tampereella ja yksi Vantaalla, ja ne ovat pääosin toimitilakiinteistöjä. Rakenteilla olevista kohteista kauppakeskus Entresse sijaitsee Espoossa, Tokmannin logistiikkakeskus Mäntsälässä ja kauppakeskus Skanssi Turussa. Kivistön maa-alue sijaitsee Vantaalla. Katsauskaudella tehtiin investointeja 132,4 milj. eurolla, ja lisäksi rahastot sitoutuivat rahoittamaan em. kiinteistöhankintoja ja -hankkeita lähivuosina 255,5 milj. eurolla.
 
CapMan Real Estate I -rahasto irtautui katsauskaudella lopullisesti 22 kiinteistöstä, kun niiden muodostaman kiinteistösalkun myynti Samson Properties Ltd:lle, The Royal Bank of Scotlandille (RBS) ja Ajanta Oy:lle toteutui 31.1.2007. Kiinteistösalkun hankintahinta oli 304,4 milj. euroa ja myyntihinta 377,5 milj. euroa.
 
 
Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset hankintahintaan, milj. euroa
* ml. osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset.
 
CapManin hallinnoimien rahastojen sijoitustoimintaa on kuvattu tarkemmin liitteessä 2.
 
 
Hallinnoitavien rahastojen tilanne 30.9.2007
 
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot
 
Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitukset hankintahintaan olivat katsauskauden lopussa 662,0 milj. euroa. Sijoitusten käypä arvo oli 841,7 milj. euroa. Rahastojen salkut on arvostettu käypään arvoon EVCA:n suositusten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla.
 
Toteutuneiden ja arvioitujen kulujen jälkeen rahastoilla oli uusiin kohdeyrityssijoituksiin ja jatkosijoituksiin jäljellä noin 700 milj. euroa. Jäljellä olevista pääomista noin 480 milj. euroa on varattu buyout-sijoituksiin (ml. mezzanine-sijoitukset), noin 175 milj. euroa teknologiasijoituksiin ja noin 45 milj. euroa life science -sijoituksiin.
 
Kiinteistöpääomarahastot
 
Rahastojen sijoitukset kiinteistöihin hankintahinnalla olivat katsauskauden lopussa 132,4 milj. euroa, ja sijoitusten käypä arvo oli 130,6 milj. euroa. Salkku muodostuu kokonaan katsauskaudella hankituista kohteista. Salkussa olevien valmiiden kiinteistöjen vajaakäyttöaste oli katsauskauden lopussa 9,6 %. Kiinteistöpääomarahastot olivat 30.9.2007 mennessä lisäksi sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita lähivuosina yhteensä 255,5 milj. eurolla. Uusiin sijoituksiin kiinteistöpääomarahastoilla on jäljellä noin 405 milj. euroa.
 
 
Rahastojen yhteenlaskettu salkku* 30.9.2007, milj. euroa
*Hallinnoitavien rahastojen kaikkien sijoituskohteiden muodostama kokonaisuus.
 
Tammikuussa toteutuneen kiinteistösalkun myynnin ja nykyisen kiinteistösalkun lyhyen pitoajan seurauksena kiinteistökohteiden suhteellinen osuus kaikkien CapManin hallinnoimien rahastojen yhteenlasketusta salkusta on alhaisella tasolla.
 
 
Voitonjaon piirissä olevat rahastot 30.9.2007
 
Pääomarahasto siirtyy voitonjaon piiriin, kun rahasto on tuottanut sijoittajilleen tietyn, tyypillisesti noin 7-8 %:n vuotuisen etuoikeutetun tuoton. Katsauskaudella voitonjaon piiriin siirtyivät CapMan Real Estate I ja Finnventure V -rahastot, joista CapMan Real Estate I on edelleen aktiivisessa sijoitusvaiheessa. Katsauskauden lopussa voitonjaon piirissä olivat seuraavat rahastot:
* Netto, huomioiden Fenno Ohjelman osalta Fenno Management Oy:n ja CapMan Real Estate I:n osalta Corintium Oy:n sekä sijoitustiimin osuudet.
 
** Rahasto jatkaa edelleen aktiivista sijoitustoimintaa, salkun käyvästä arvosta on rahoitettu 58,5 milj. euroa velkarahoituksella.
 
Voitonjaon piirissä olevien rahastojen salkkujen käyvät arvot olivat 30.9.2007 yhteensä 162,6 milj. euroa, mikä edustaa 16,7 % kaikkien rahastojen salkkujen käyvästä arvosta 30.9.2007 (972,3 milj. euroa). Tiedot kunkin rahaston sijoituskohteista löytyvät CapManin Internet-sivuilta osoitteesta www.capman.com/Fi/InvestorRelations/Funds.
 
Hallinnointiyhtiön osuus voitonjaon piirissä olevien rahastojen saamista kassavirroista on tyypillisesti ennen vuotta 2004 perustettujen rahastojen osalta 20-25 % (ns. voitonjako-osuustuotto) ja sen jälkeen perustetuista 10-15 %. Uusien rahastojen alempi voitonjakoprosentti johtuu siitä, että niiden voitonjako-osuustuotoista jaetaan osa rahastojen sijoitustoiminnasta niiden elinajan (tyypillisesti 10 vuotta) vastanneiden sijoitustiimien jäsenille pääomasijoitusalan vakiintuneen käytännön mukaisesti.
 
 
CapManin omat sijoitukset rahastoihin
 
CapMan Oyj on vuodesta 2002 lähtien ollut merkittävä sijoittaja konsernin hallinnoimissa rahastoissa. Yhtiö sijoittaa omasta taseestaan kohdeyrityssijoituksia tekeviin oman pääoman ehtoisiin rahastoihin noin 5-10 % kunkin rahaston kokonaispääomasta. Omien rahastosijoitusten tarkoituksena on tehostaa yhtiön oman pääoman tuottoa ja tasata tulosvaihteluita näistä sijoituksista saatavilla tuotoilla. Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon EVCA:n suositusten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla. Sijoitusten käyvän arvon muutokset saattavat vaihdella vuosineljännesten välillä, ja niihin vaikuttavat sijoituskohteiden arvonkehityksen lisäksi toteutuneet irtautumiset ja rahastojen kulut. 
 
CapMan antaa muiden sijoittajien tavoin rahastoille sijoitussitoumukset aina rahastojen perustamisen yhteydessä. Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä olivat 30.9.2007 yhteensä 103,8 milj. euroa (84,9 milj. euroa 30.9.2006), josta jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli 57,2 milj. euroa (54,7 milj. euroa). Näistä sitoumuksista 24,0 milj. euroa kohdistuu CapMan Buyout VIII -rahastoon, 12,4 milj. euroa CapMan Technology 2007 -rahastoon ja loput pääasiassa CapMan Life Science IV, CapMan Mezzanine IV, CapMan Equity VII ja Access Capital Fund II -rahastoihin. Sitoumukset kutsutaan sisään vähitellen seuraavien 3-5 vuoden aikana kun uusia sijoituksia tehdään. Katsauskaudella tehtyjen rahastosijoitusten määrä oli yhteensä 14,2 milj. euroa (8,7 milj. euroa). Valtaosa sijoituksista tehtiin CapMan Buyout VIII -rahastoon. Kaikkien CapManin omasta taseesta tekemien rahastosijoitusten käypä arvo oli 30.9.2007 yhteensä 46,6 milj. euroa (30,2 milj. euroa).
 
 
Sijoitukset ja sitoumukset 30.9.2007, milj. euroa
* Hallinnointiyhtiönä CapManin osakkuusyhtiö Access Capital Partners.
 
 
CapManin omat sijoitukset rahastoihin
* Hallinnointiyhtiönä CapManin osakkuusyhtiö Access Capital Partners.
 
 
Henkilöstö
 
CapManin palveluksessa oli 30.9.2007 yhteensä 105 henkilöä (99 henkilöä), joista 81 (71) työskenteli Suomessa ja loput muissa Pohjoismaissa.
 
Lisäksi kuusi senior advisoria ja yksi neuvonantaja toimivat konsulttisuhteessa CapManin kanssa. Senior advisoreista viisi oli Suomessa ja yksi Tanskassa. CapManin pohjoismaiseen Advisor-verkostoon kuuluu senior advisorien lisäksi 14 industrial advisoria. Katsauskaudella advisor-verkoston jäseniksi kutsuttiin Peter Augustsson sekä Jukka Härmälä.
 
 
Muutokset yhtiön johdossa
 
CapMan Oyj tiedotti 20.9.2007 muutoksista yhtiön johtoryhmässä ja organisaatiossa. Kaisa Arovaara nimitettiin CapMan Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan uusi Sisäiset palvelut -yksikkö, johon kuuluvat konsernin talous ja hallinto sekä IT- ja toimistopalvelut. Senior partner Olli Liitola jatkaa toimitusjohtajan sijaisena, jolle CapMan Real Estate -liiketoiminta-alue raportoi. Jerome Bouix nimitettiin senior partneriksi ja hän siirtyi johtamaan uutta Sijoittajapalvelut-yksikköä, joka vastaa konsernin varainhankinnasta, rahastojen hallinnosta, sijoittajasuhteista ja viestinnästä sekä tuotekehityksestä. Torben von Lowzow nimitettiin partneriksi ja johtoryhmän jäseneksi. Johtoryhmään nimitettiin myös senior partner Kai Jordahl, henkilöstöjohtaja Hilkka-Maija Katajisto ja legal counsel Martti Timgren. Kaikki muutokset astuivat voimaan 1.10.2007.
 
 
Muutokset yhtiön omistuksessa
 
CapMan Oyj:n A-osakkeiden omistajat myivät 4.5.2007 julkistetussa ja 16.5.2007 toteutuneissa osakekaupoissa yhteensä 3 000 000 yhtiön A-osaketta ja 2 000 000 yhtiön B-osaketta perustetulle uudelle yhtiölle CapMan Partners B.V.:lle. CapMan Partners B.V.:n omistus jakautuu tasaosuuksin CapManin senior partnereiden määräysvaltayhtiöille. Samassa yhteydessä CapMan Oyj:n hallitus hyväksyi hakemukset yhteensä 2 000 000 CapMan Oyj:n noteeraamattoman A-osakkeen muuntamiseksi listatuiksi B-osakkeiksi. Osakekauppojen ja -muuntojen seurauksena CapMan Partners B.V.:stä tuli CapMan Oyj:n toiseksi suurin omistaja ja suurin äänivallan käyttäjä. Edellä mainittuihin osakekauppoihin ja -muuntoihin liittyen katsauskaudella annettiin toukokuussa yhteensä seitsemän liputusilmoitusta.
 
CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa 4 521 osakkeenomistajaa (5 178 osakkeenomistajaa). Osakkeenomistajien määrä on laskenut vertailuajankohdasta, ja samalla ulkomaalaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien osuus (pois lukien CapMan Partners B.V.:n osuus 6,4 %) on kasvanut 30,2 %:sta 35,8 %:iin.
 
 
Osakepääoma, osakevaihto ja kurssikehitys
 
CapMan Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa yhteensä 771 586,98 euroa. Yhtiöllä oli 72 540 222 noteerattua B-osaketta ja 6 000 000 noteeraamatonta A-osaketta. B-osakkeilla on kullakin 1 ääni ja A-osakkeilla 10 ääntä per osake.
 
B-osakkeiden kappalemääräinen vaihto kasvoi noin 60 % vertailukaudesta ja euromääräinen vaihto kaksinkertaistui. B-osakkeiden päätöskurssi oli katsauskauden lopussa 3,55 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 257,5 milj. euroa (188,0 milj. euroa), ja markkina-arvo A-osakkeet mukaan lukien 278,8 milj. euroa (210,0 milj. euroa).
 
Myös 2000A/B-optioiden kappalemääräinen vaihto kasvoi selvästi vertailukaudesta. Katsauskaudella merkittiin ja vietiin kaupparekisteriin yhteensä 1 381 524 B-osaketta. Osakkeiden merkintähinnat, yhteensä 828 914,4 euroa, kirjattiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Lisäksi katsauskaudella merkittiin ko. optioilla 86 796 B-osaketta, jotka vietiin kaupparekisteriin 12.10.2007. B-osakkeiden merkintäaika ko. optioilla päättyy 31.10.2007.
 
Lokakuussa 2006 listatuilla 2003A-optioilla ei merkitty osakkeita katsauskaudella.
 
 
Osakkeiden ja optioiden vaihto ja kurssikehitys
 
 
Yhtiökokouksen päätökset
 
CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 29.3.2007. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2006 sekä päätti vuodelta 2006 maksettavaksi osingoksi 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 12.4.2007.
 
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Sari Baldaufin, Tapio Hintikan, Lennart Jacobssonin, Urban Janssonin, Teuvo Salmisen ja Ari Tolppasen. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg ja varatilintarkastajaksi valittiin KHT Terja Artimo samasta tilintarkastusyhteisöstä.
 
Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen muuttamista sekä valtuutti hallituksen päättämään enintään 20 000 000 B-osakkeen antamisesta tai uuden osakkeen luovuttamisesta ja päättämään enintään 8 000 000 oman B-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaata omaa pääomaa käyttäen. Lisäksi yhtiökokous päätti liikkeessä olevien optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden merkintähintojen kirjaaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiökokouksen päätökset ja muutettu yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan löytyvät CapManin Internet-sivuilla kohdassa www.capman.com/Fi/InvestorRelations/AnnualGeneralMeetings ja www.capman.com/Fi/AboutCapMan/CorporateGovernance/ArticlesofAssociation/
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
CapMan Oyj:n 2003B-optio-oikeuksien noteeraus alkoi 1.10.2007 OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. 2003B-optio-oikeuksia yhteensä 625 000 kappaletta, ja kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden CapMan Oyj:n B-osakkeen. Optio-oikeuksilla 2003B merkittävien osakkeiden merkintähinta on tällä hetkellä 1,35 euroa per osake, ja siitä vähennetään vuosittain maksettavat osingot. Osakkeiden merkintähinnat merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2003B alkoi 1.10.2007 ja se päättyy 31.10.2009. 


 
Tulevaisuuden näkymät  
 
CapMan Private Equity
 
Pääomasijoitustoiminnan arvioidaan kasvavan Euroopassa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kasvun perustana on se, että yhä useammat institutionaaliset sijoittajat ja muut merkittäviä pääomia sijoittavat tahot, varakkaat yksityishenkilöt mukaan lukien, ovat ottaneet pääomasijoitukset osaksi sijoitusallokaatiotaan.
 
Pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yritysjärjestelyiden ja kasvun rahoittamisessa. Pääomasijoitustoiminnan kasvua Pohjoismaissa vauhdittavat edelleen eri toimialojen konsolidoituminen, perheyritysten sukupolvenvaihdokset, julkisten palvelujen ja toimintojen yksityistäminen, vahva tutkimus- ja kehityspanostus teknologia- ja life science -sektoreilla sekä lisääntynyt yrittäjäaktiivisuus.
 
Kilpailu keskisuurista buyout-kohteista on kireää useiden toimijoiden ja lainarahoituksen saatavuuden vuoksi. Suurien buyout-sijoitusten kohdalla syndikoitujen velkapakettien keräämisessä on ollut hermostuneisuutta, mikä on heijastunut lainarahoituksen hintaan kaikilla aloilla. Keskisuurten buyout-kohteiden osalta saatavuus ei ole ollut haaste. CapManin paikallinen läsnäolo eri Pohjoismaissa mahdollistaa sijoituskohteiden aktiivisen etsimisen koko alueella, mikä on mm. buy-and-build-strategioihin ja kasvuun perustuvan arvonkehitystyön ohella nykyisessä kilpailutilanteessa tärkeää. Teknologia- ja life science -aloilla kilpailu on vähäisempää, ja sijoitusten syndikointimahdollisuudet ovat hyvät.
 
CapMan jatkaa pohjoismaisen sijoitusstrategiansa toteuttamista. Uusien potentiaalisten sijoituskohteiden määrä on edelleen hyvällä tasolla. CapManin sijoitustiimien markkinoiden kattavuus eli mahdollisuus nähdä valtaosa potentiaalisista sijoituskohteista on säilynyt hyvänä, ja niillä on käytettävissään laajat resurssit kohdeyritysten arvon kehittämiseen aktiivisen hallitustyöskentelyn kautta.
 
Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on hyvät mahdollisuudet toimia aktiivisesti pääomasijoitusmarkkinoilla, sillä niillä on käytettävissään noin 700 milj. euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin.
 
CapMan Real Estate
 
Kiinteistömarkkinoiden likviditeetti on säilynyt edelleen hyvänä ja kauppojen kokonaisvolyymin odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla. Rahoitusmarkkinoilla tapahtunut korkojen nousu ja pankkien kiristynyt kiinteistöluotonanto tulevat vaikuttamaan kiinteistömarkkinoiden kilpailutilanteeseen sekä maksettaviin hintoihin. Oman pääoman käyttö lisääntyy, ja korkealla vieraan pääoman määrällä tehdyt kaupat vähenevät. Hyvistä core-kohteista maksetaan edelleen markkinoilla korkeita hintoja, mutta tuottovaatimusten odotetaan nousevan opportunistisimmissa kohteissa.
 
Yleisen hyvän taloudellisen kehityksen myötä toimistokiinteistöjen vuokraustilanne on ollut hyvä. Uusia rakennusprojekteja on aloitettu paljon, mikä vaikuttaa tilojen tulevaan tarjontaan etenkin toimistopuolella. Vähittäiskaupan kiinteistöjen kysyntä on ollut edelleen korkealla tasolla.
 
CapManin kiinteistöpääomarahastojen käytössä olevia resursseja on edelleen vahvistettu. Tällä hetkellä kahdella rahastolla on riittävät henkilöstöresurssit, kilpailukykyinen rakenne sekä yhteensä noin 405 milj. euron jäljellä oleva sijoituskapasiteetti hyvien sijoituskohteiden löytämiseksi ja nykyisen salkun kehittämiseksi Suomessa. Resurssit ja tiimin joustava toimintatapa ja luotettavuus ovat tuoneet rahastoille runsaasti sijoitusmahdollisuuksia, ja CapMan Real Estate on onnistunut hankkimaan uusia investointikohteita vuoden aikana noin 400 milj. euron arvosta. Markkinoilta on mahdollista löytää jatkossakin rahastojen sijoitusfokuksiin sopivia kohteita rahastojen tavoitteiden mukaisesti.
 
CapMan Oyj -konserni
 
CapManin strategiana on hyödyntää kasvun mahdollisuuksia vaihtoehtoisessa sijoitusluokassa. Nykyisten tuotealuiden (Private Equity, Real Estate) lisäksi sijoitusluokkaan kuuluvat mm. infrastruktuurirahastot, metsärahastot ja osakemarkkinoille aktiivista omistusta hyväksikäyttäen sijoittavat rahastot. CapMan selvittää mahdollisuuksia laajentua joillekin näistä alueista ja maantieteellisesti erityisesti Venäjälle.
 
Vuoden 2007 tulos ennen veroja ylittää selvästi vuoden 2006 tuloksen ennen veroja. Lopullinen tulos riippuu siitä, kuinka moni voitonjaon piirissä olevista rahastoista tehtävistä irtautumisista ajoittuu vuoden 2007 puolelle, ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja.
 
Irtautumismarkkinoiden odotetaan edelleen säilyvän hyvinä ja CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastojen sekä Finnventure Rahasto IV:n siirtyvän voitonjaon piiriin vuoden 2008 aikana. Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on useita irtautumisprosesseja käynnissä.
 
CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2007 julkistetaan 31.1.2008.

 
Helsingissä 31.10.2007         

 
CAPMAN OYJ
Hallitus
 
 
Tiedotustilaisuus:
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tänään klo 12.00 CapManin toimitiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32. CapManin toimitusjohtaja Heikki Westerlund esittelee osavuosituloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen. Tilaisuudessa on tarjolla kevyt lounas.
 
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan suomeksi ja englanniksi konsernin Internet-sivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.
 
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Heikki Westerlund, puh. 09 6155 8304 tai 050 559 6580
talousjohtaja Kaisa Arovaara, puh. 09 6155 8383 tai 050 370 3715
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
 
 
 
 
 
Laatimisperiaatteet
 
Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
1.1.2007 voimaan tulleen IFRS 7 mukaiset liitetiedot on sisällytetty osavuosikatsaukseen siltä osin kuin niillä on merkitystä konsernin taloudelliselle informaatiolle.
 
 
Segmentti-informaatio
 
Tuloverot
 
Tilikauden aikana konsernin verot on laskettu käyttäen keskimääräistä, arvioitua verokantaa. Laskennalliset verot on laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä.
 
 
Osingot
 
Vuodelta 2006 osinkoa maksettiin 0,12 euroa osakkeelta, yhteensä 9,3 milj. euroa (0,07 euroa osakkeelta, yhteensä 5,3 milj. euroa vuodelta 2005).
 
Korollinen velka liittyy rahoituslimiittisopimukseen, limiitin määrä 16 milj. euroa.
 
 
Liiketoiminnan kausiluonteisuus
 
Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisen toteutumisajankohdasta. Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus CapMan Oyj:n koko vuoden tulokseen.
 
 
 
LIITE 1: CAPMAN OYJ -KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 30.9.2007, milj. euroa
 
 
 
OSAKKUUSYHTIÖ ACCESS CAPITAL PARTNERSIN HALLINNOIMAT PÄÄOMAT 30.9.2007, milj. euroa
 

* Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon. CapManin tilastoissa hallinnoitavalla pääomalla eli rahaston koolla tarkoitetaan tätä bruttomääräistä kokonaissitoumusta. Hallinnoitaviin pääomiin ei lueta mukaan osakkuusyhtiö Baltcap Management Oy:n hallinnoimia rahastoja (CapManin osuus Baltcap Management Oy:stä 20 %; rahastojen koko yhteensä noin 31,2 milj. euroa). Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat esitetään erikseen.
 
** Sijoittajien rahastoon maksama pääoma.
 
*** Rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin on arvostettu käypään arvoon (fair value) EVCA:n (European Private Equity and Venture Capital Association) suositusten mukaisesti ja sijoitukset kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti. Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä. Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan. Kohdeyritysten käypää arvoa määritettäessä sijoituskohteet arvostetaan hankintahintaan 12 kuukautta sijoituksen tekohetkestä eteenpäin, minkä jälkeen ne arvostetaan ensi kertaa käypään arvoon. EVCA:n varovaisuusperiaatteiden mukaan teknologia- ja life science -kohteet on tyypillisesti arvostettu hankintahintaan tai sen alle aina irtautumiseen saakka.
 
**** CapMan Oyj -konsernin osuus voitonjakotuotoista.
Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, siirtyy rahasto voitonjaon piiriin ja hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta tulevista kassavirroista voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest).
 
Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että pääomanpalautuksia. Voitonjako-osuus jäljellä olevista kassavirroista rahastoittain (tällä hetkellä voitonjaon piirissä olevat rahastot): Finnventure Rahasto II: 35 %, Finnventure Rahasto III: 25 %, Fenno Ohjelma/Fenno Rahasto: 20 %, Fenno Ohjelma/Skandia I: 20 %, Fenno Ohjelma/Skandia II: 20 %, Finnmezzanine Rahasto II B 20 %, CapMan Real Estate I: 40 %.
 
CapMan Oyj -konsernin osuus voitonjaosta poikkeaa 100 %:sta seuraavien rahastojen osalta: CapMan Buyout VIII A ja B: 70 %, CapMan Mezzanine IV: 75 %, CapMan Real Estate I: 64 %, CapMan Real Estate II: 60 %, Fenno Rahasto ja Fenno Ohjelma (Skandia I,II): 50 – 60 %, CapMan Technology 2007: 50 %, CapMan Life Science IV: 50 %, Swedestart Tech: 12 %, Swedestart Life Science: 10 %, Access Capital Fund: 47,5 %, Access Capital Fund II: 45 %, Access Capital Fund III: 25 %, Access Capital Fund IV: 25 %, Access/Private Equity Mandaatit: 25 %.
 
***** Sijoittajan osuutta arvioitaessa on otettava salkun käyvän arvon lisäksi huomioon rahaston nettokassavarat. Kiinteistörahastoissa nettokassavarat ovat tyypillisesti negatiivisia, koska rahastoissa käytetään senior-velkaa.
 
1) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampi juridinen yksikkö (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).
 
2) Fenno Rahasto, Skandia I ja Skandia II muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman, jota hallinnoidaan yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.
 
3) Valuuttamääräiset erät on arvostettu 30.9.2007 keskikurssiin.
 
4) CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 96 milj. euron suuruisen Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Rahaston likvidit varat sisältävät lainalimiitin, jolla sijoitukset rahoitetaan seuraavan joukkovelkakirjalainaerän liikkeelle laskuun asti. Toteutunut kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston yhtiömiehille.
 
5) CapMan Real Estate I: Kutsuttu sitoumus sisältää 100 milj. euron suuruisen, Real Estate Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan ja 201,3 milj. euron rahalaitoslainan (senior loan). Toteutunut kassavirta sisältää jvk:n takaisinmaksun ja kassavirran rahaston yhtiömiehille. Sijoittajien ja hallinnointiyhtiön osuuden rahaston varoista saa vähentämällä käyvästä arvosta nettokassavarat.
 
6) CapMan Real Estate II: Rahaston koosta 25 % eli 150 milj. euroa on omaa pääomaa ja loput 75 % lainarahoitusta. Sijoittajien osuuden rahaston varoista saa vähentämällä käyvästä arvosta nettokassavarat.
 
 
LIITE 2: CAPMANIN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN TOIMINTA 1.1.-30.9.2007
 
CapManin hallinnoimien pääomarahastojen sijoitustoiminta muodostuu suoraan kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista pääasiassa Pohjoismaissa sekä kiinteistösijoituksista. Tässä liitteessä käsitellään ensin kohdeyrityssijoituksia tekevien pääomarahastojen toimintaa ja sen jälkeen kiinteistösijoituksia tekevien pääomarahastojen toimintaa.
 
CapMan omistaa lisäksi 35 % Pariisissa, Münchenissä ja Guernseyllä toimivasta Access Capital Partnersista, joka hallinnoi neljää rahastojen rahastoa sekä pääomasijoitusmandaatteja. Hallinnointiyhtiönä toimivan Access Capital Partnersin rahastot sijoittavat keskikokoisiin eurooppalaisiin buyout- ja teknologiarahastoihin. Lisätietoja Access Capital Partnersin liiketoiminnasta löytyy osoitteesta www.access-capital-partners.com.
 
 
KOHDEYRITYSSIJOITUKSIA TEKEVIEN RAHASTOJEN TOIMINTA
 
Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitustoiminta käsittää yritysjärjestelyt eli buyout-sijoitukset, teknologiasijoitukset ja sijoitukset life science -toimialalle. Yritysjärjestelyjä tehdään valmistavaan teollisuuteen, palvelualoilla sekä kaupan toimialalla keskisuuressa kokoluokassa. Teknologiasijoitukset kohdistuvat kasvuvaiheessa oleviin sekä myöhäisen kasvuvaiheen teknologiayrityksiin. Life science -sijoituksissa pääpaino on lääketieteen teknologiaan erikoistuneissa yrityksissä.
 
 
Sijoitukset kohdeyrityksiin katsauskaudella
 
Rahastot tekivät tammi-syyskuussa 11 uutta sijoitusta sekä lisäsijoituksia yhteensä 152,0 milj. eurolla. Vertailukaudella rahastot tekivät kuusi uutta sijoitusta sekä lisäsijoituksia yhteensä 110,8 milj. eurolla.
 
Sijoitukset kohdeyrityksiin heinä-syyskuussa
 
Heinäkuussa toteutui kesäkuussa julkistettu kauppa, jolla CapMan Technology 2007 -rahasto, SEB Venture Capital sekä energia- ja ympäristörahastoihin erikoistunut Aloe Private Equity hankkivat enemmistön KMW Energi AB:sta. KMW Energi on johtava biopolttolaitosten valmistaja Ruotsissa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2006 oli 21,6 milj. euroa ja se työllistää 40 henkilöä.
 
Elokuussa alussa toteutui kauppa, jolla CapMan Buyout VIII ja CapMan Life Science IV -rahastot hankkivat omistukseensa ruotsalaisen Nacka Närsjukhus Proxima AB:n yhdessä yrityksen johdon kanssa. Nacka Närsjukhus Proxima on yksityinen hoitoalan yritys, joka tuottaa erikoissairaanhoito- ja päivystyspoliklinikkapalveluja Suur-Tukholman alueelle. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2006 noin 19,3 milj. euroa.  
 
Elokuussa toteutui myös CapMan Buyout VIII ja CapMan Life Science IV -rahastojen sijoitus norjalaiseen Telemark Røntgen -ryhmään, jonka muodostavat Telemark Røntgensenter AS, Haugesund Røntgeninstitutt AS, Nordland Medisinske Senter Røntgeninstitutt AS ja Tromsø MR-Senter AS. Yritykset tarjoavat korkealaatuisia lääketieteellisiä kuvantamispalveluja kuten röntgen-, magneettikuvaus-, tietokonetomografia-, mammografia- ja ultraäänitutkimuksia Norjassa. Vuonna 2006 ryhmä työllisti 50 henkilöä, ja sen liikevaihto oli noin 15 milj. euroa.
 
CapMan Technology 2007 -rahasto sijoitti syyskuussa suomalaiseen Mawell Oy:öön, joka tarjoaa potilasturvallisuutta, laatua ja tuottavuutta parantavia ratkaisuja yksityisen ja julkisen terveydenhuollon toimijoille sekä lääketeollisuudelle pääasiassa Pohjoismaissa. Sijoituksella rahoitetaan yhtiön kansainvälistä kasvua. Mawellin palveluksessa on noin 120 henkilöä, ja yhtiö tavoittelee noin 10 milj. euron liikevaihtoa vuonna 2007.
 
Sijoitukset kohdeyrityksiin tammi-kesäkuussa
 
Rahastot tekivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla uudet sijoitukset suomalaisiin buyout-kohteisiin Komas Oy:öön ja Skandia Autologistics Oy:öön (ent. John Nurminen Ajoneuvologistiikka-yksikkö) ja Walki Groupiin (ent. Walki Wisa). Lisäksi rahastot sijoittivat neljään teknologiayritykseen, jotka ovat suomalaiset Mirasys Oy, Global Intelligence Alliance Group Oy (ent. Novintel Oy) ja Movial Oy sekä tanskalainen IT2 Treasury Solutions.
 
 
Irtautumiset kohdeyrityksistä katsauskaudella
 
Rahastot irtautuivat katsauskaudella kokonaan kuudesta ja osittain useista muista yrityksistä. Katsauskaudella tehtyjen irtautumisten hankintahinta oli mezzanine-lainojen lyhennykset ja osittaiset irtautumiset mukaan lukien yhteensä 60,6 milj. euroa. Vertailukaudella rahastot irtautuivat lopullisesti kymmenestä yrityksestä ja osittain useista muista yrityksistä, ja tuolloin tehtyjen irtautumisten hankintahinta mezzanine-lainojen lyhennykset mukaan lukien oli 102,0 milj. euroa.
 
Irtautumiset kohdeyrityksistä heinä-syyskuussa
 
CapMan Equity VII, Finnventure V ET ja Swedestart Tech -rahastot irtautuivat heinäkuussa ruotsalaisesta telekommunikaatioverkkojen vahvistimia valmistavasta Avitec AB:sta. Avitecin osti englantilainen pääomasijoittaja ECI. Avitecin liikevaihto oli 22,1 milj. euroa vuonna 2006, ja yhtiö työllistää 64 henkilöä. CapManin rahastot sijoittivat
 
Aviteciin alun perin vuonna 2002, ja ne omistivat yhtiöstä 43,1 % ennen irtautumista. Sijoitus yhtiöön on ollut kohtalainen CapManin hallinnoimien rahastojen sijoittajille. Irtautumisella ei ole oleellista vaikutusta CapMan Oyj:n vuoden 2007 tulokseen.
 
Finnventure Rahasto V myi syyskuussa 14,7 prosentin omistuksensa Copterline Oy:ssä suomalaiselle sijoittajaryhmälle. Copterline tarjoaa muun muassa pelastus- ja lääkärihelikopteripalveluja sekä tilauslentoja. Finnventure Rahasto V sijoitti yhtiöön vuonna 2000. Irtautumisella ei ole oleellista vaikutusta CapMan Oyj:n kuluvan vuoden tulokseen.
 
Irtautumiset kohdeyrityksistä tammi-kesäkuussa
 
Rahastot irtautuivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla kahdesta buyout-kohteesta, jotka olivat ruotsalainen Synerco AB ja tanskalainen LindPlast A/S, sekä kahdesta suomalaisesta teknologiakohteesta, jotka olivat Distocraft Oy ja Medianorth Oy. Rahastot myivät omistamansa suomalaisen SysOpenDigia Oyj:n listatut osakkeet ja irtautuivat osittain suomalaisesta buyout-kohteesta Moventas Oy:stä.
 
 
Muut tapahtumat katsauskaudella
 
Huhtikuun lopussa julkistettiin kauppa, jolla Finnventure IV, Finnventure V ja Finnventure V ET -rahastot myivät omistuksensa suomalaisesta tietoturvaohjelmistoja ja verkkoratkaisuja toimittavasta Secgo Software Oy:stä norjalaiselle pörssiyhtiölle Birdstep ASA:lle. Kauppa toteutui toukokuussa, ja rahastot saivat kaupassa Birdstep ASA:n Oslon pörssissä listattuja osakkeita. Koska kauppa tehtiin osakevaihtona, ei sillä ole välitöntä vaikutusta CapMan Oyj:n vuoden 2007 tulokseen. Lopullinen irtautuminen yhtiöstä tapahtuu, kun kaupassa saadut osakkeet myydään. Rahastot sijoittivat Secgoon vuonna 2004, ja niiden omistusosuus yhtiöstä oli ennen kauppaa 18 %.
 
Finnventure V ja Finnventure V ET -rahastot myivät toukokuussa osuutensa langattomien multimediaratkaisujen toimittajasta Hantro Products Oy:stä amerikkalaiselle On2 -pörssiyhtiölle. Kaupan odotetaan toteutuvan marraskuun alussa osakevaihtona, minkä vuoksi rahastojen irtautumisella Hantrosta ei ole välitöntä vaikutusta CapMan Oyj:n vuoden 2007 tulokseen. Lopullinen irtautuminen yhtiöstä tapahtuu, kun rahastot myyvät saamansa On2:n osakkeet. Rahastot sijoittivat Hantroon alun perin vuonna 2002 ja omistivat noin 30 % yhtiöstä ennen kauppaa.
 
Swedestart Life Science -rahaston kohdeyritys Aerocrine AB listautui kesäkuun puolivälissä Tukholman pörssiin. Aerocrine on lääketieteen teknologiayritys, joka on kehittänyt NIOX- ja NIOX MINO -testauslaitteet hengitystieinfektioiden kuten astman havaitsemiseksi ja hoidon seuraamiseksi. Rahasto ei myynyt listautumisen yhteydessä osakkeitaan yhtiössä, ja osakkeisiin liittyy 12 kuukauden lock up -periodi. Sijoitus yhtiöön on tehty vuonna 2005, ja yhtiön liiketoiminta on kehittynyt sijoitusaikana hyvin.
 
Syyskuussa julkistettiin merkittävä lisäsijoitus CapMan Buyout VIII, CapMan Mezzanine IV ja Finnmezzanine III -rahastojen sijoituskohteeseen OneMed Groupiin, joka myy, markkinoi ja jakelee terveydenhuollon tarvikkeita ja laitteita sekä laboratoriotuotteita. OneMed Group hankkii enemmistön eli 75 prosenttia Puolan johtavasta terveydenhuoltoalan tuotteiden tukkurista Hand-Prod -konsernista. Kauppa vahvistaa merkittävästi yhtiön asemaa Pohjois-Euroopassa, ja sen odotetaan toteutuvan marraskuussa 2007. OneMedin liikevaihdon arvioidaan olevan noin 320 milj. euroa vuonna 2007 Hand-Prod -konserni mukaan lukien. 
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
CapManin ja Fenno Management Oy:n yhdessä hallinnoima Fenno Rahasto myi lokakuun alussa omistamansa 1 913 044 Affecto Oyj:n osaketta. Fenno Rahasto sijoitti vuonna 1999 Affecto Oy:öön, joka yhdistyi Genimap Oy:n kanssa syksyllä 2004 ja listautui Helsingin pörssiin vuonna 2005. Fenno Rahasto myi pääosan omistamistaan osakkeista listautumisannin yhteydessä. Lokakuussa 2007 tapahtuneen lopullisen irtautumisen vaikutus CapMan Oyj:n vuoden 2007 tulokseen on noin 0,8 milj. euroa Fenno Rahastolta saatavien voitonjako-osuustuottojen seurauksena. Sijoitus Affectoon on ollut erinomainen CapManin hallinnoimien rahastojen sijoittajille.
 
Finnmezzanine Rahasto III myi lokakuun alussa omistamansa Indufor Oy:n koko osakekannan yhtiön toimivalle johdolle. Indufor Oy oli siirtynyt rahaston omistukseen maaliskuussa 2007 Savcor Groupilta, joka on Finnmezzanine Rahasto III:n sijoituskohde.
 
 
KIINTEISTÖPÄÄOMARAHASTOJEN TOIMINTA
 
 
Katsauskaudella annetut sijoituspäätökset
 
Kiinteistöpääomarahastot julkistivat katsauskaudella 14 uutta sijoitusta, joista seitsemän olemassa oleviin kiinteistöihin, kaksi rakenteilla oleviin kiinteistöihin sekä yhden maa-alueeseen. Katsauskaudella tehtiin investointeja 132,4 milj. eurolla, ja lisäksi rahastot olivat 30.9.2007 mennessä sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita lähivuosina yhteensä 255,5 milj. eurolla. Vertailukaudella tehtiin sijoitus neljään uuteen kohteeseen, ja tehtyjen investointien määrä oli 74,4 milj. euroa.
 
Sijoituspäätökset heinä-syyskuussa
 
CapMan RE II -rahasto ja Hartela Oy allekirjoittivat heinäkuun alussa sopimuksen, jolla Skanssin Kauppakeskus Oy siirtyy rahaston omistukseen. Skanssin sijaitsee itäisessä Turussa neljän kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Kauppakeskukseen tulee kahteen kerrokseen yhteensä noin 37 000 m² vuokrattavaa pinta-alaa, ja valmistuessaan huhtikuussa 2009 Skanssi tulee palvelemaan vuosittain arviolta noin 4,5 miljoonaa kävijää. Hartela tulee jatkamaan kohteen rakentajana ja osallistumaan sen kehittämiseen. Kauppakeskushankkeeseen tehty sijoitussitoumus tullaan käyttämään vaiheittain vuosien 2007-2009 aikana.
 
CapMan Real Estate I -rahasto osti elokuussa Yrjö Jahnssonin säätiöltä Helsingin ydinkeskustassa Ludviginkatu 3-5 sijaitsevan toimitilakiinteistön. Viisikerroksinen kiinteistö on rakennettu vuonna 1891, ja siinä on vuokrattavaa pinta-alaa noin 4 000 m². Lisäksi rahasto osti Yrjö Jahnssonin säätiöltä Helsingin Vallilassa Elimäenkatu 9A ja 9B:ssä sijaitsevan kiinteistön. Kiinteistön rakennuksissa on vuokrattavaa pinta-alaa yhteensä noin 12 900 m², ja ne on rakennettu vuosina 1926 ja 1974.
 
CapMan Real Estate I -rahasto osti elokuussa myös Helsingissä Hankasuontie 3:ssa sijaitsevan varasto- ja toimistokiinteistön, joka on rakennettu vuonna 1974. Kiinteistössä on vuokrattavaa pinta-alaa noin 7055 m², ja se on sijoitushetkellä täyteen vuokrattu.
 
Sijoituspäätökset tammi-kesäkuussa
 
Vuoden ensimmäisellä puoliskolla CapMan Real Estate I -rahasto teki sijoitukset seuraaviin valmiisiin kiinteistöihin:
 
Kiinteistö Oy Helsingin Kalevankatu 20, Helsinki
Kiinteistö Oy Malminkaari 9, Helsinki
Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu 20, Helsinki
Kiinteistö Oy Helsingin Ludviginkatu 3-5, Helsinki
Kiinteistö Oy Helsingin Elimäenkatu 9, Helsinki
Kiinteistö Oy Hankasuontie 3, Helsinki
Kiinteistö Oy Mastolan keskusvarasto
 
Lisäksi rahasto sitoutui ostamaan rakenteilla olevan kauppakeskus Entressen YIT Rakennus Oy:ltä. Entresse sijaitsee Espoon keskuksessa ja se valmistuu joulumyyntiin 2008. Kauppakeskuksen ostamiseksi annettu sijoitussitoumus tullaan käyttämään vuoden 2008 aikana.
 
CapMan RE II -rahasto osti vuoden ensimmäisellä puoliskolla seuraavat valmiit kiinteistöt:
Kiinteistö Oy Kasarmikatu 4, Hämeenlinna
Kiinteistö Oy Parolantie 104, Hämeenlinna
Kiinteistö Oy Viinikankatu 49, Tampere
 
Lisäksi rahasto solmi sopimuksen Tokmanni Oy:n kanssa Mäntsälään rakennettavan logistiikkakeskuksen hankkimisesta. Logistiikkakeskus valmistuu syksyllä 2008, ja siihen tehty sijoitussitoumus tullaan käyttämään vuoden 2008 aikana. CapMan RE II -rahasto teki myös sijoituksen Vantaan Kivistössä sijaitsevaan maa-alueeseen. Vantaan kaupunki ilmoitti kuitenkin katsauskaudella käyttävänsä etu-osto-oikeuttaan maa-alueen ostamiseksi. Kauppa, jolla maa-alue siirtyi Vantaan kaupungille, toteutui katsauskauden jälkeen lokakuussa.
 
 
CapMan Real Estate I -rahaston salkun myynti tammikuussa
 
Tammikuun lopussa toteutui kauppa, jolla CapMan Real Estate I -rahasto myi 22 toimitilakiinteistöstä koostuvan sijoitussalkkunsa Samson Properties Ltd:lle, The Royal Bank of Scotlandille (RBS) ja Ajanta Oy:lle. Salkun hankintahinta oli 304,4 milj. euroa ja kauppahinta 377,5 milj. euroa. CapMan Real Estate I on jatkanut aktiivista sijoitustoimintaansa kaupan jälkeen.
 
 
Muut tapahtumat katsauskaudella
 
CapMan RE II -rahasto solmi syyskuussa yhteistyösopimuksen Finesco Invest Oy:n kanssa kauppakeskuksen kehittämisestä Hyvinkään keskustaan. Kohteen asemakaavoitus on parhaillaan käynnissä.
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
CapMan RE II -rahasto osti lokakuun alussa Jyväskylän Ylistönmäentie 33:ssa sijaitsevan toimistokiinteistön, joka on rakennettu vuonna 1991. Kiinteistössä on vuokrattavaa pinta-alaa noin 5 790 m², ja se on sijoitushetkellä täyteen vuokrattu TietoEnator Oyj:lle.